De Inspectie van het Onderwijs gaat het komende schooljaar al scherper toezien op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Ook worden de hersteltermijnen voor scholen verkort. Dit zijn maatregelen ‘in het kader van de lat omhoog’, schrijven de ministers van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

De nieuwe toezichtkaders lopen alvast vooruit op de hoge ambities van het kabinet. De nieuwe standaard voor basisvaardigheden treedt naar verwachting per 1 augustus 2023 in werking. Het scherpere toezicht door de inspectie gaat nu al in. Daarbij wordt gekeken op schoolniveau en op bestuursniveau. Het gaat dan om de plek die de basisvaardigheden hebben bij (de ontwikkeling van de) visie, ambitie en doelen van besturen en scholen, de invulling en uitvoering van het beleid, de evaluatie en verantwoording daarvan.

Kwaliteit sneller verbeteren

De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma geven verder aan dat scholen zich sneller moeten verbeteren als de onderwijskwaliteit niet op orde is. ‘De ontwikkeling van leerlingen wordt onnodig geschaad bij langdurig slecht onderwijs’, aldus de ministers.

De versnelling begint bij de inspectie, die vanaf schooljaar 2022/2023 kortere termijnen krijgt voor het opstellen van de onderzoeksrapporten. Dan zijn schoolbesturen, schoolleiders en ouders vlotter geïnformeerd en kunnen zij indien nodig sneller maatregelen nemen. Ook de termijnen voor de herstelopdrachten worden verkort.

Bovendien willen de ministers sneller sancties kunnen opleggen als de verbetering niet snel genoeg op gang komt. Voor dit laatste moet nog een beleidsregel worden aangepast. Dat willen Dijkgraaf en Wiersma uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar geregeld hebben.

Controleren en stimuleren

In de Kamerbrief over de onderzoekskaders verwijzen de ministers ook naar de evaluatie van de Initiatiefwet Bisschop, Van Meenen en Rog uit 2017, die bedoeld was om een duidelijker scheiding te creëren tussen de controlerende en stimulerende taak van de inspectie. Uit het evaluatierapport blijkt dat dit sindsdien inderdaad het geval is. De beleidsreactie van de ministers hierop komt in het najaar.

Meer informatie

Deel dit bericht: