In de map HRM onder Downloads op deze website zitten twee overzichten van respectievelijk specialisaties in het primair onderwijs en voorbeeldfuncties in het voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u daar ook een actualisatie van voorbeelden van FUWA-beschrijvingen en -rollen downloaden.

VOS/ABB en dienstverlening strategische HRM-beleid

VOS/ABB stelt met enige regelmaat functiebeschrijvingen en -reeksen op voor haar leden. Afhankelijk van de specifieke behoeften en ambities in het strategisch HRM-beleid worden daar uiteenlopende invalshoeken bij gehanteerd. Te denken valt aan:

  • Het komen tot gedetailleerde functiebeschrijvingen voor medewerkers om zo als werkgever maximale helderheid en zekerheid te bieden.
  • Het komen tot zo globaal en breed mogelijke beschrijvingen om zo maximale ruimte en flexibiliteit te creëren en de wendbaarheid van medewerkers en de school te vergroten.
  • Beschrijvingen die volledig aansluiten op de wettelijke vereisten voor het personeel en/of het strategisch beleidsplan om zo met een eenduidig kader te kunnen werken in de gesprekkencyclus.
  • (Rol)beschrijvingen die inspelen op behoeften om te komen tot nieuwe vormen van belonen, om zo gemakkelijker nieuw personeel te vinden en bestaand personeel te binden.
  • Beschrijvingen die een loopbaanperspectief bieden binnen een functie of tussen functies, zonder dat er per definitie sprake is van een leidinggevend element.
  • Het komen tot sectoroverstijgende beschrijvingen die recht doen aan nieuwe vormen van onderwijs en organiseren, te denken valt aan het 10-14-onderwijs en IKC-vorming in het primair onderwijs.
  • Beschrijvingen die het mogelijk maken dat mensen binnen de school voor enkele dagen per week of maand van functie rouleren.
  • Hybride combinaties van bovenstaande uitwerkingen komen ook dikwijls voor.

De voorbeeldfuncties in Downloads>HRM beogen niet zozeer dekkend te zijn voor alle mogelijke functies binnen scholen (daar lenen de sectorale voorbeelden zich het beste voor) maar bieden vooral inzicht in de mogelijkheden die FUWA biedt voor uw strategisch HRM-beleid. Wilt u als lid van VOS/ABB deze voorbeelden gebruiken? Dat mag, u kunt deze dan in ongewijzigde vorm opnemen in uw functiegebouw. Wilt u de inhoud van de functiebeschrijving aanpassen? Dan is een FUWA-herweging vereist.

Van functies naar rollen

Er vindt een verschuiving plaats van de leraar als generalist naar meer functiedifferentiatie en specialisatie binnen de schoolteams. Veel schoolbesturen hebben behoefte aan meer inhoudelijke accenten en thematische verdieping. Daar hoort een nieuwe vorm van functievorming bij, waarbij het accent niet zozeer ligt op (vaststaande) functies, maar meer op rollen. Deze kunnen afhankelijk van de school, persoon en het moment worden toegespitst op de specifieke behoeften van het team. Een voorbeeld is bijgevoegd.

Meer weten? Bel of mail met de HRM-specialisten Addy Nieuwenhuis of Ivo Israel van VOS/ABB:

Deel dit bericht: