‘In veel regio’s is een beweging op gang gekomen, waardoor het vaker lukt om kinderen een passende plek te bieden. Steeds meer gebeurt dat op een reguliere school. De praktijk in veel samenwerkingsverbanden laat zien dat het lukt om binnen de huidige kaders passend onderwijs te realiseren.’ Dat staat in de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs, die staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hoewel er dus positieve ontwikkelingen zijn, nemen nog niet alle scholen en samenwerkingsverbanden hun verantwoordelijkheid en benutten ze niet altijd de ruimte die het wettelijke kader biedt. ‘Daarom worden ouders, scholen en samenwerkingsverbanden nader geïnformeerd over wat zorgplicht betekent en wat hun verantwoordelijkheden zijn. Scholen en samenwerkingsverbanden die zich onttrekken aan die verantwoordelijkheid worden hierop aangesproken door de inspectie’, zo staat in de rapportage.

Download de achtste voortgangsrapportage.

Bureaucratie

Staatssecretaris Dekker heeft ook de resultaten van een vervolgmeting naar de ervaren bureaucratie rond passend onderwijs naar de Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat 67 procent van de leerkrachten en mentoren en 59 procent van de intern begeleiders en zorgcoördinatoren vindt dat er nu meer bureaucratie is dan voor de invoering van passend onderwijs. Minder dan 5 procent vindt dat er sprake is van een afname.

Download Vervolgmeting ervaren bureaucratie passend onderwijs.