De regeling Programma’s van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015 is vastgesteld. De nieuwe cijfers worden verwerkt in de desbetreffende rekeninstrumenten in de Toolbox op deze website.

Op basis van de werkelijke prijsontwikkeling in 2013, de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2014 en de verwachte prijsontwikkeling is een bijstelling van -0,62 procent overeengekomen om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2015 te komen.

Buitenonderhoud

De prijzen zijn bekend waarmee de materiële instandhouding wordt opgehoogd voor de bekostiging van de overheveling van het buitenonderhoud van de gemeente naar de schoolbesturen. De bedragen zullen gelden voor 2015 en waarschijnlijk ook voor 2016. Dan geldt er namelijk ook een overgangsregeling, waarmee in totaal 23,8 miljoen euro is gemoeid.

Vanaf 2015 zal voor het (speciaal) basisonderwijs het vierkante-meterbedrag met 13,33 euro worden verhoogd. De bekostiging in de WEC-sector wordt per 1 januari aanstaande gewijzigd en gaat dan nog slechts uit van een bedrag per leerling en niet van een genormeerd bedrag voor het vloeroppervlak. Dit betekent dat de uitwerking van het buitenonderhoud daar ook anders werkt. De basisbekostiging wordt verhoogd met 76,06 euro per leerling en de zware ondersteuning met 193,88 euro per leerling.

Vanaf 2017 zullen voormelde bedragen hoger uitvallen doordat de overgangsregeling dan is vervallen en mee zal worden genomen in deze bedragen.

ICT

Om het scholen mogelijk te maken zich aan te sluiten bij Vensters PO is 1 miljoen euro ontwikkelsubsidie toegevoegd aan de materiële bekostiging. Hiertoe is het bedrag per leerling in het programma van eisen Overige Uitgaven met 0,64 euro verhoogd.

Daarnaast is de door het ministerie van Financiën toegekende prijsbijstelling van 13 miljoen euro verwerkt. Het bedrag per leerling in het pve Overige Uitgaven is in verband hiermee met 8,31 euro verhoogd.

Passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs betekent een verandering van de bekostigingssystematiek voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs ((v)so). De materiële bekostiging bestaat met ingang van 1 januari 2015 uit de basis- en de ondersteuningsbekostiging.

De basisbekostiging per leerling is voor alle (v)so-scholen/instellingen gelijk. Voor de instellingen in de clusters 1 en 2 is de ondersteuningsbekostiging een vast bedrag per instelling.

Voor de clusters 3 en 4 zijn er drie categorieën leerlingen waarvoor een ondersteuningsbedrag wordt vastgesteld. Deze ondersteuningsbedragen worden in principe betaald door de samenwerkingsverbanden die daarvoor een normbekostiging voor de zware ondersteuning ontvangen.

Omdat deze veranderingen leiden tot herverdeeleffecten bij samenwerkingsverbanden is er in de Wet passend onderwijs een overgangsregeling getroffen. In artikel 5 van deze regeling worden de daarvoor benodigde bedragen vastgesteld.

De nieuwe cijfers worden nu verwerkt in de desbetreffende rekeninstrumenten in de Toolbox op deze website. Zodra de instrumenten zijn bijgesteld, melden wij dat uiteraard!

Download Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: