Als u als schoolbestuur voor een basisschool die vanwege de geringe omvang van rechtswege dicht zou moeten, een beroep witl doen op een uitzonderingsgrond om deze school open te houden, moet u dat vóór 1 februari laten weten aan DUO.

In het primair onderwijs gelden per gemeente verschillende opheffingsnormen. Hoe dichtbevolkter de gemeente, hoe hoger die norm (maximaal 200 leerlingen) en hoe dunbevolkter, hoe lager die norm met een minimum van 23 leerlingen. Als het leerlingenaantal van een school drie jaar achtereen onder de opheffingsnorm ligt, wordt de school van rechtswege opgeheven per 1 augustus volgend op de derde teldatum (altijd 1 oktober).

Brief van DUO

Besturen die dit aangaat, krijgen altijd in december een brief van DUO met de aankondiging van de opheffing van de betreffende school, met daarbij het verzoek om aan te geven of zij gebruik willen maken van een uitzonderingsgrond. Besturen dienen vóór 1 februari aan DUO door te geven of zij dat willen.

Omdat niet elk bestuur dit tijdig doorgeeft, pleegt DUO in januari vaak nog een belactie om besturen ervan te vergewissen dat niets doen betekent dat de te kleine school van rechtswege dicht moet.

Mocht uw bestuur in december van DUO een brief hebben ontvangen over de mogelijkheid om de bekostiging van een te kleine school voort te zetten, laat dan vóór 1 februari aan DUO weten of u hier actie op wilt ondernemen. Zo kunt u wellicht voorkomen dat deze school moet sluiten.

Informatie: Ronald Bloemers, 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl

Deel dit bericht: