De gewijzigde Regeling jaarverslaggeving onderwijs is gepubliceerd. De wijziging houdt verband met de verplichting om bovenmatig eigen vermogen toe te lichten, de verlenging van de overgangsregeling voor de voorziening groot onderhoud en het opnemen van het verantwoordingsmodel G.

Deze gewijzigde regeling is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 in werking getreden. Dit betekent dat de wijziging voor het eerst van toepassing is op de jaarverslaggeving over 2020.

Hiermee is de signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen met ingang van het verslagjaar 2020 vast onderdeel van de financiële verantwoording. Het uitgangspunt is comply or explain: alleen besturen die boven de signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen uitstijgen moeten hier een toelichting op geven.

Groot onderhoud

De overgangsregeling die in 2019 is geïntroduceerd in verband met verwerking van de voorziening groot onderhoud, wordt tot en met boekjaar 2022 verlengd. Dit vanwege het feit dat schoolbesturen tijd nodig hebben voor het aanpassen van hun meerjarenonderhoudsplannen én (onderhouds)administratie.

De wijziging van de regeling houdt voorts in dat onderwijsinstellingen verantwoordingsmodel G moeten gebruiken voor de verantwoording van door het ministerie van OCW verstrekte subsidies.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

 

Deel dit bericht: