Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt het vaakst voor in het primair onderwijs, maar de meeste meldingen komen uit het voortgezet onderwijs. Dat staat in het rapport Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs.

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een zogeheten met taken belast persoon (bijvoorbeeld een leraar) was in het schooljaar 2021-2022 aanzienlijk hoger dan in de vier schooljaren daarvoor. Vooral het aantal meldingen van seksuele intimidatie was hoger. De meeste meldingen kwamen uit het voortgezet onderwijs, maar de onderzoekers concluderen op basis van een secundaire data-analyse dat seksueel grensoverschrijdend gedrag het meeste voorkomt in het primair onderwijs.

In het eindrapport staat ook dat het aandeel leerlingen dat melding maakt van incidenten is toegenomen. Scholen pakken meldingen intern op en/of melden deze bij de vertrouwensinspectie. Met name in het voortgezet onderwijs geven leerlingen aan dat meldingen niet altijd worden opgepakt. Verder blijkt dat protocollen rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag op sommige scholen niet beschikbaar zijn. Als er wel een protocol is, dan blijkt soms dat de inhoud daarvan onbekend bij het personeel.

Uit interviews is naar voren gekomen dat scholen verschillende maatregelen nemen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze maatregelen zijn hoofdzakelijk op de leerlingen gericht. Daarbij is aandacht voor weerbaarheid, normen en waarden en het bewaken van grenzen. Dit gebeurt met name preventief aan de hand van voorlichtingen en lessen. Bij docenten wordt vooral ingezet op bewustwording.

Lees meer…

Deel dit bericht: