De Werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) geeft aan dat de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) op 23 punten kan worden verbeterd. Een lijst met de verbetervoorstellen is naar demissionair onderwijsminister Arie Slob gestuurd. 

De werkgroep ziet onder andere technische gebreken in de Wms. Dit betreft bepaalde formuleringen en termen. Zo staat in de wetstekst ‘allochtone werknemers’, terwijl de term ‘allochtoon’ in onbruik is geraakt. De werkgroep denkt dat de constructie ‘minderheden in de onderneming’ hier beter volstaat. Ook ziet de werkgroep onder andere een foutieve verwijzing in de Wms. Dit zijn allemaal punten die volgens de werkgroep gemakkelijk kunnen worden hersteld.

Andere voorgestelde verbeterpunten gaan vooral over bepalingen die in de praktijk onduidelijkheden opleveren. Zo kan bijvoorbeeld de definitie van het begrip ‘school’ onduidelijkheid geven. Ook zou de Wms helderder kunnen zijn over de regeling van de medezeggenschap van bovenschools personeel en bij besturen die zowel scholen voor primair als voortgezet onderwijs in stand houden. Een ander verbeterpunt heeft betrekking op de rechtsmiddelen voor belanghebbenden.

Tot slot worden nog als verbeterpunten genoemd dat in de geschillenregeling de schoolvakanties geen opschortende werking hebben en dat er onnodige overlap is tussen de bepalingen over het medezeggenschapsstatuut en -reglement.

Lijst verbeterpunten Wms

Deel dit bericht: