Nieuwe website met anti-agressietrainingen

De website www.agressietrainingen-vo.nl bevat een uitgebreide lijst van trainingen voor werknemers in het voortgezet onderwijs gericht op het omgaan met agressie en geweld.

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion heeft bijna 100 agressietrainingen door een deskundigenpanel laten beoordelen op geschiktheid voor het voortgezet onderwijs.

De trainingen zijn beoordeeld op:

  • Inhoud en didactische opzet;
  • Kwaliteit van de uitvoering;
  • Professionaliteit en ervaring van het bureau;
  • Aantoonbare ervaring met agressietrainingen in het onderwijs.

De als goed beoordeelde trainingen staan op de site.

Lees meer…

Populaire leerlingen vaak lastpakken

Leerkrachten hebben vooral moeite met populaire leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven, meldt de Vlaamse krant De Standaard.

Onderzoeker Steven De Laet volgde drie jaar lang 586 leerlingen. Hij keek naar affectieve relaties in de klas en het welbevinden van leerlingen. Hij zag dat sommige kinderen door middel van lichamelijke en/of psychische agressie conflicten kunnen uitlokken met leerkrachten en dat dat doorgaans te maken heeft met hun sociale status.

Populaire leerlingen provoceren

Als leerkrachten op de provocaties ingaan, ‘kan de leerling die uitdaagt, aantonen: mijn dominantie strekt zich niet alleen uit over de klasgroep maar ook over de leraar’, zo citeert De Standaard de Vlaamse onderzoeker. De agressie is dus een middel en niet een doel op zich. ‘Het moet het gezag van de populaire jongere bestendigen bij zijn klasgenoten’, aldus De Laet.

Lees meer…

Agressie tegen werknemers blijkt hardnekkig

In 2014 had ruim één op de drie werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld.

De bijbehorende kosten van bijvoorbeeld ziekteverzuim bedragen naar schatting meer dan 350 miljoen euro per jaar, schrijven minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Ard van der Steur van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer.

‘Helaas worden er nog steeds te veel werknemers slachtoffer van agressie en geweld’, aldus Plasterk. ‘Dat heeft een grote impact op het leven van mensen die werken voor de publieke zaak en levert een aanzienlijke kostenpost op voor de maatschappij.’

Percentage slachtoffers blijft gelijk
Uit de monitor Veilige Publieke Taak 2015 blijkt dat het totale percentage slachtoffers van agressie en geweld nagenoeg gelijk is gebleven in de periode van 2007 tot 2014. Van alle vormen van agressie en geweld komt intimidatie veruit het meest voor.

Slachtoffers van agressie en geweld kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden.

Schooltrajecten
In 2013 en 2014 heeft Halt in opdracht van onder andere het ministerie van OCW de schooltrajecten Veilige Publieke Taak uitgevoerd. Er zijn 75 schooltrajecten uitgevoerd op en met 65 scholen. Onderzoek naar het effect van deze schooltrajecten laat het volgende zien:

  • Een ruime meerderheid van de leerlingen zegt in de trajecten veel te hebben geleerd over wat een publieke taak is en dat werknemers met een publieke taak hun werk veilig moeten kunnen uitvoeren.
  • Bijna driekwart van de leerlingen zegt in de lessen te hebben geleerd wat ze kunnen doen om anderen te kalmeren.
  • Bijna driekwart van de leerlingen zegt te hebben geleerd over wat ze kunnen doen om zelf rustig te worden.
  • Zo’n 84% zegt veel te hebben geleerd over wat ze kunnen doen als iemand slachtoffer is van geweld.
  • Over het geheel bezien zegt 43% van de leerlingen dat ze anders zijn gaan denken over agressie en geweld.
  • Schoolpersoneel geeft aan zich bewuster te zijn over het feit dat ze gewend zijn geraakt aan bepaalde vormen van agressie van leerlingen.

Lees meer…

Complimenten helpen tegen roddelen in de klas

Kinderen die van hun leerkracht veel complimenten krijgen, zullen minder snel roddelen en elkaar buitensluiten. Dat blijkt uit onderzoek dat de Vlaamse psychologe Tessa Weyns van de KU Leuven voor haar master heeft uitgevoerd.

Uit het onderzoek in 30 Vlaamse basisschoolklassen met in totaal 570 leerlingen blijkt dat de ontwikkeling van relationele agressie vertraagt als kinderen in de klas zitten bij een leerkracht die hen veel prijst.

‘Een mogelijke verklaring is de voorbeeldfunctie die leerkrachten vervullen. Als zij leerlingen positief benaderen, krijgen die het signaal dat dit een goede manier is om anderen te behandelen. Door zich negatief te gedragen, geven ze leerlingen de indruk dat dit een gepaste manier is om met anderen om te gaan.’

Een andere opmerkelijke bevinding is dat leerkrachten gemiddeld zeven tot acht keer meer negatieve opmerkingen dan positieve complimenten geven aan hun leerlingen.

Lees meer…