Extra ALV over koersplan en kernwaarden

Midden in de School!Week houdt VOS/ABB een extra algemene ledenvergadering. De extra ALV op woensdag 18 maart in Arnhem zal in het teken staan van het koersplan 2020-2025 en de nieuwe kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Het koersplan voor de periode 2020-2025 is nog in ontwikkeling. Het zal op de extra algemene ledenvergadering worden voorgelegd aan de leden.

De kernwaarden van het openbaar en algemeen onderwijs zullen aan bod komen in het licht van het aansluitende congres hierover. Er was een herijking nodig om de kernwaarden naadloos te laten aansluiten bij wat van de openbare en algemeen toegankelijke scholen van nu mag worden verwacht.

De extra ALV is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Voorafgaand hieraan is er op dezelfde locatie het landelijke Kindercongres van de School!Week. Na de extra ALV is er een groot congres voor iedereen over de nieuwe kernwaarden.

VOS/ABB organiseert het ochtendcongres voor kinderen en het middagcongres over de nieuwe kernwaarden in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Meer informatie en aanmelden

Alle informatie staat op www.openbaaronderwijs.nu. Daar vindt u ook het aanmeldformulier. Als u zich alleen voor de ALV wilt aanmelden, kan dat ook direct via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV maart 2020’.

Algemene ledenvergadering op 13 november in Gouda

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is op woensdagmiddag 13 november in Gouda. Locatie: openbare praktijkschool Het Segment (vlak bij station Gouda).

U bent welkom vanaf 12 uur voor een lunch. Ondertussen kunt u deelnemen aan een rondleiding door de school. Na de lunch zal directeur Arjen Koops van Het Segment een korte presentatie over zijn school geven.

Vervolgens begint de algemene ledenvergadering onder leiding van Ron den Hartog, voorzitter van het bestuur van VOS/ABB. De gebruikelijke zaken zullen aan de orde komen, zoals de jaarrekening over 2018 en de begroting voor 2020.

Beleidsmedewerkers Eline Bakker en Tamar Kopmels zullen tijdens de ALV een toelichting geven op de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Na afloop verzorgen leerlingen van Het Segment een gezellige borrel met hapjes. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor de algemene ledenvergadering kan via kpeters@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV 2019’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en of u alleen komt of met één of meer collega’s.

Let op: uiteraard is de ALV alleen bedoeld voor leden van VOS/ABB!

VOS/ABB publiceert Koersplan 2017-2020

Waar gaat de vereniging VOS/ABB de komende jaren naartoe? Dat staat in het Koersplan 2017-2020. VOS/ABB beweegt onderwijs! dat de nieuwe directeur Hans Teegelbeckers op de algemene ledenvergadering (ALV) heeft gepresenteerd. De ALV heeft het plan vastgesteld.

‘Samenwerking is en blijft het belangrijkste adagium voor de toekomst’, zo staat in het plan. ‘Samenwerking in krimpregio’s, tussen scholen, tussen ouders en leerkrachten, met partners als kinderopvang en voor-, tussen-, en naschoolse opvang, met de medezeggenschapraden, kortom: met alle mogelijke actoren die onderwijs maken.’

Harmoniemodel

Er staat in het plan nadrukkelijk vermeld dat VOS/ABB uitgaat van het harmoniemodel, ‘waarin het hoofddoel, namelijk goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, het streven is’. Onder samenwerking op basis van het harmoniemodel verstaat VOS/ABB dat er vanuit verschillende perspectieven samen wordt gewerkt aan goed openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs.

‘VOS/ABB richt zich met de bestuurskolom als vertrekpunt op alle actoren en stakeholders: van leerling tot raad van toezicht. De wensen van de bestuurders zijn hierbij leidend, echter vanuit de harmoniegedachte. Daarnaast richt VOS/ABB zich op partners, zoals gemeenten, administratiekantoren, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en kinderopvangorganisaties om te komen tot integrale kindcentra waarin passende opvang en onderwijs kunnen worden verzorgd vanuit een gezamenlijke visie’, zo staat in het plan.

Meer lef

Vanuit de algemene ledenvergadering werd opgemerkt dat het koersplan voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs meer lef mag uitstralen. De nieuwe directeur Hans Teegelbeckers gaf hij aan dat hij met deze opdracht van de leden aan de slag gaat.

Leden van VOS/ABB kunnen het integrale Koersplan 2017-2020. VOS/ABB beweegt onderwijs! downloaden.

Een samenvatting van het koersplan is voor iedereen beschikbaar.

Tariefsverhoging

De algemene ledenvergadering is akkoord gegaan met een verhoging van het ledentarief met 0,10 euro per leerling per jaar. Het is de eerste tariefsverhoging sinds 2009, toen VOS/ABB het lidmaatschapstarief op 2,50 euro per leerling per jaar vaststelde.

Met de verhoging met 0,10 euro komt het ledentarief voor 2017 op 2,60 euro per leerling per jaar. Daarmee blijft VOS/ABB veruit de goedkoopste profielorganisatie in het funderend onderwijs. Het tarief geldt voor de aangesloten openbare scholen.

Nieuwe directeur

Op de ALV maakte Hans Teegelbeckers zijn debuut als directeur van VOS/ABB. Hij volgt officieel per 1 januari 2017 Ritske van der Veen op, die met pensioen gaat.

In oktober werd bekend dat het bestuur had besloten dat Teegelbeckers directeur van VOS/ABB zou worden. Hij is sinds 2006 als beleidsmedewerker aan VOS/ABB verbonden. Sinds 2014 zit Hans Teegelbeckers in het managementteam van de vereniging.

Lees meer…

Ambitieuze leercultuur voor het beste resultaat

Na de algemene ledenvergadering op 25 november in Amersfoort hebben tientallen leden van VOS/ABB het symposium ‘Naar een ambitieuze leercultuur in het onderwijs’ bijgewoond.

Een van de sprekers was directeur Annette van Valkengoed van het integraal kindcentrum Laterna Magica in Amsterdam, dat georganiseerd is op basis van het sociaal constructivisme. Hierin wordt vanuit het geheel geredeneerd in het belang van de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Laterna Magica werkt met units die bestaan uit kinderen met verschillende leeftijden. Er wordt dus niet meer met jaarklassen gewerkt. De units functioneren in feite als minischooltjes. Dit vereist meer samenwerking en eigen verantwoordelijkheid binnen teams dan in de traditionele situatie.

Ben van der Hilst (www.hetlerenorganiseren.nl), die onderzoek doet naar ‘het leren anders organiseren’, legde in het kader van Laterna Magica een verband tussen de organisatiestructuur en het professioneel handelen van leraren. Daarmee doelde hij op de samenhang tussen teams met meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid en kansrijk professioneel handelen. Hij benadrukte dat docentschap en daarmee onderwijs niet individueel is, maar altijd onderdeel is van een team waarin samenwerking noodzakelijk is.

Deep democracy
Ook Jitske Kramer (www.humandimensions.nl) hield een presentatie. Zij is antropologe en was trainer van het jaar 2013-2014. Kramer heeft een benadering ontwikkeld om leiders goede besluiten te laten nemen waarvoor de binnen de organisatie draagvlak is.

Daarin heeft het begrip deep democracy een belangrijke plaats. Het gaat hierbij om een inclusieve en open cultuur, waarin ook aandacht is voor standpunten die van het algemeen gangbare afwijken. Het gaat er uiteindelijk om dat organisaties op basis van deze manier van werken tot het best haalbare resultaat komen.

VOS/ABB heeft twee nieuwe bestuursleden

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB op 4 december in Amersfoort is akkoord gegaan met de herbenoeming van het zittende bestuur en de benoeming van twee extra bestuursleden. Dit betekent dat het bestuur van VOS/ABB nu bestaat uit zeven personen.

Conform de statuten van VOS/ABB was het huidige bestuur van vijf personen onder voorzitterschap van Peter Snijders (burgemeester van de gemeente Hardenberg) in zijn geheel aftredend. De bestuursleden hadden zich herverkiesbaar gesteld voor een periode van vier jaar, met uitzondering van Annemie Martens en Kees Vreugdenhil, die in 2015 zullen aftreden. De ALV heeft unaniem met de herbenoeming ingestemd.

In de statuten staat ook dat het bestuur uit maximaal zeven bestuursleden kan bestaan. Hieruit volgt dat er nog twee vacatures voor bestuurslid konden worden ingevuld. Van deze mogelijkheid is gebruikgemaakt om het bestuur te verbreden en versterken.

Na een sollicitatieprocedure werden de volgende kandidaten voorgedragen. Hun benoeming is eveneens unaniem door de ALV goedgekeurd:

 • Annemarie Juli, bestuurder Openbare ScholenGroep Schoonoord in Zeist (voortgezet onderwijs);
 • Hans Kelderman, bestuursvoorzitter Aloysius Stichting in Voorhout (speciaal onderwijs).

De herbenoemde bestuursleden zijn:

 • Peter Snijders, burgemeester van gemeente Hardenberg (voorzitter)
 • Lambèrt van Genugten, directeur/bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant in Helmond (voortgezet onderwijs);
 • Annemie Martens, bestuurder Stichting PlatOO in Zuidoost-Brabant (primair onderwijs);
 • Kees Vreugdenhil, directeur/bestuurder Dr. Nassau College in Assen (voortgezet onderwijs);
 • Rudi Meulenbroek, algemeen directeur Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (primair onderwijs).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gratis symposium over aansprakelijkheid van scholen

VOS/ABB organiseert in samenwerking met verzekeringspartner Aon een symposium over aansprakelijkheid in het onderwijs. Het symposium sluit aan op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op 4 december in Amersfoort.

Op dit moment staat het symposium nog in de steigers, maar het is al wel bekend wie er komen spreken:

 • Professor mr. dr. Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn leerstoel wordt in stand gehouden door de Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag. Huismans speciale aandacht gaat uit naar in de Grondwet en internationale verdragen vastgelegde verantwoordelijkheden en vrijheden van burgers en, in relatie daarmee, de verantwoordelijkheid voor onderwijs.
 • Mr. dr. Brechtje Paijmans, advocaat bij Doelen Advocatuur en docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij won in 2012 de NVOR-Mentinkprijs samen met haar Tilburgse collega Niels Noorlander voor hun gezamenlijke publicatie Educational malpractice als relatief nieuw fenomeen binnen het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht en promoveerde in mei 2013 op haar proefschrift over de aansprakelijkheid van scholen.
 • Mr. Klaas te Bos, voormalig senior beleidsmedewerker van VOS/ABB. Te Bos nam dit jaar afscheid als vaste medewerker van VOS/ABB wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is echter nog altijd actief betrokken bij de missie van de vereniging, te weten goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor alle kinderen. Te Bos is deskundig op het snijvlak van onderwijsbestuur en recht.

Het symposium is op woensdag 4 december van 14.30 tot 17 uur in Regardz De Eenhoorn in Amersfoort. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar napraten. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB én voor niet-leden (het symposium is ook interessant voor samenwerkingsverbanden en gemeenten!). Meer informatie over de inhoud volgt binnenkort.

Voorafgaand aan het symposium vindt vanaf 12.30 tot 14 uur uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VOS/ABB plaats. De inloop is vanaf 11.30 uur. U kunt voorafgaand aan de algemene ledenvergadering een (eenvoudige) lunch gebruiken.

Als u wilt deelnemen aan de algemene ledenvergadering en/of het symposium over aansprakelijkheid kunt u zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV/symposium’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, of u alleen of met collega’s komt (zo ja, met hoeveel) en of u naar de algemene ledenvergadering én het symposium wilt of alleen naar het symposium.
Uiteraard is de algemene ledenvergadering slechts voor leden van VOS/ABB toegankelijk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Algemene Ledenvergadering VOS/ABB 13 november

Op de ALV zal directeur Theo Hooghiemstra ingaan op de nieuwe strategische koers van VOS/ABB. De nieuwe koers maakt het noodzakelijk om de statuten te wijzigen. U kunt daar als lid over meestemmen. Leden kunnen de vernieuwde tekst van de statuten downloaden uit de rechterkolom hiernaast. U moet daarvoor wel ingelogd zijn.

Tijdens de vergadering wordt ook gestemd over de voorgestelde contributieverlaging voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

De agenda van de ALV staat in de rechterkolom hiernaast. Mocht u nog onderwerpen aan deze agenda willen toevoegen, dan kunt u deze tot uiterlijk een maand voor de vergadering (conform artikel 2 lid 3 van het huishoudelijk reglement) schriftelijk indienen ter attentie van de directie VOS/ABB, postbus 162, 3440 AD Woerden.

Als u gebruik wilt maken van de rondvraag, dient u eveneens een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie. Dit kan tot uiterlijk 11 november.

U kunt zich hier online aanmelden voor de ALV. 

Informatie: Anja van Rossum, 0348-405282, avanrossum@vosabb.nl 

Bijlagen

Gerelateerde berichten

 • klik hier voor de statuten