Sectorraden somber over lerarenregister

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister vorm krijgt. De sectorraden willen hierover in gesprek met de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.

In een brief van de sectorraden aan de ministers staat dat het lerarenregister vooral ‘een technisch-bureaucratische exercitie’ dreigt te worden ‘die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen’.

Er is volgens de sectorraden op dit moment onvoldoende draagvlak voor het lerarenregister, waardoor schoolbesturen in een vacuüm opereren. ‘Ze moeten van alles, zonder dat het register wordt gedragen door het merendeel van hun leraren’, zo staat in de brief, waarin de raden aangeven dat het lerarenregister in elk geval op onderdelen moet worden heroverwogen. Implementatie ervan onder de huidige omstandigheden is volgens hen onmogelijk.

Onderwijsraad over lerarenregister

Ze verwijzen in hun brief aan de ministers naar een recent rapport van de Onderwijsraad, waarin onder meer staat dat de het lerarenregister meer moet aansluiten bij de bestaande praktijk van bekwaamheidsonderhoud. De Onderwijsraad vindt ook dat de basis van het lerarenregister op orde moet worden gebracht, omdat de wettelijke bekwaamheidseisen nog ‘onvoldoende richtinggevend’ zijn.

Een ander advies van de Onderwijs is om wel door te gaan met het lerarenregister, omdat dat goed zou zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

Toelichting op wijziging bekwaamheidseisen

HRM-specialist Ivo Israel van VOS/ABB geeft een toelichting op de wijziging van de bekwaamheidseisen in het primair en voortgezet onderwijs, zoals die op 1 augustus jongstleden is doorgevoerd.

De kern van deze wijziging is dat de bekwaamheidseisen concreter en beter toetsbaar zijn geworden. De implicaties ervan zijn voelbaar op het niveau van de individuele schoolbesturen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Ivo Israel, 06-22939653, iisrael@vosabb.nl

 

Leraren voortgezet onderwijs in basisscholen

Het primair onderwijs mag met ingang van het schooljaar 2016-2017 leraren uit het voortgezet onderwijs inzetten.

Het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES zijn in verband met de uitbreiding van de inzet van vakdocenten in het primair onderwijs gewijzigd. Het besluit maakt het mogelijk dat een deel van het onderwijs in het (speciaal) basisonderwijs wordt verzorgd door vakleerkrachten die bevoegd en bekwaam zijn om in het voortgezet onderwijs les te geven.

Het doel hiervan is om scholen meer ruimte te geven om hun toptalenten uitdagend onderwijs te bieden. Tevens kan de inzet van docenten uit het voortgezet onderwijs in het primair onderwijs een bijdrage leveren aan de verbetering van de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

‘Motivering nodig voor andere bekwaamheidseisen’

Het voorstel van de Onderwijscoöperatie voor herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren schiet tekort. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad.

Gezien het uitgangspunt van bestendigheid van regelgeving is de Onderwijsraad van mening dat in de toelichting bij het voorstel ten onrechte niet wordt ingegaan op de redenen die tot de voorgestelde herziening van de bekwaamheidseisen hebben geleid. Vanwege het ingrijpende karakter van de voorgestelde wijzigingen voor alle betrokkenen acht de Onderwijsraad het noodzakelijk dat voor de herziening een dragende motivering wordt gegeven.

Bovendien voorziet het voorstel niet in bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van leidinggevende en ondersteunende aard. De Onderwijsraad adviseert dit alsnog te doen, omdat de kwaliteit van deze werkzaamheden medebepalend is voor de eindkwaliteit van het onderwijs.

De Onderwijsraad vindt de bekwaamheidseisen onvoldoende richtinggevend voor de lerarenopleiding, omdat zij op drie punten onvolledig zijn. De raad doet daarom de volgende aanbevelingen:

  • Neem de niveau-aanduiding expliciet op in de bekwaamheidseisen.
  • Neem eisen omtrent algemeen professioneel handelen op in de bekwaamheidseisen.
  • Doe meer recht aan de verschillen tussen het algemeen voortgezet en het beroepsgericht onderwijs.

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie laat weten dat het met belangstelling kennis heeft genomen van het advies en beraadt zich op een reactie. In de Onderwijscoöperatie zitten diverse belangenorganisaties voor leraren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl