Vlaamse openbare school weert foto hoofddoek

De openbare Da Vinci Campus in de Belgische plaats Ronse heeft een foto van een islamitische leerlinge niet op zijn Facebook-pagina geplaatst, omdat zij op die foto te zien is met een hoofddoek om.

De foto was gemaakt op de Youca Action Day, een jaarlijkse dag waarop Belgische scholieren en studenten bij een bedrijf gaan werken om geld voor goede doelen te verdienen. De islamitische leerlinge droeg op die dag een hoofddoek.

Maar omdat de openbare school in Ronse een verbod hanteert op zichtbare levensbeschouwelijke uitingen, werd de bewuste foto geweerd van de Facebook-pagina. Foto’s van andere leerlingen zonder hoofddoek werden wel geplaatst.

De schoolleiding redeneert dat het vrijwilligerswerk een activiteit van de school was en dat de leerlinge daarom geen hoofddoek had mogen dragen: ‘Als school vinden wij diversiteit en een mix van sociale en culturele verschillen een verrijking, maar deze beslissing kadert binnen onze taak om neutraal onderwijs aan te bieden.’

Richtlijn GO!

De school in Ronse zegt zich te baseren op een richtlijn van GO!, de koepel van openbaar onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Die richtlijn tegen zichtbare levensbeschouwelijke uitingen staat onder druk, omdat die zou botsen met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In augustus jongstleden bepaalde een Vlaamse rechter nog dat een islamitische leerlinge van het openbare GO!-atheneum De Ring in Leuven in de klas een hoofddoek mocht blijven dragen.

Vlamingen zien lerarentekort verdubbelen

Het lerarentekort in Vlaanderen is in een jaar tijd verdubbeld, meldt VTM Nieuws. Er zijn daar bijna 1500 openstaande vacatures in het basis- en secundair onderwijs (voortgezet onderwijs).

‘De instroom daalt en nieuwe leerkrachten verlaten soms heel snel opnieuw het onderwijs. De kern van het probleem is de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep’, zo citeert VTM Nieuws secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven van de Christelijke Onderwijscentrale, de grootste onderwijsvakbond van Vlaanderen.

Volgens hem moeten de leraren meer autonomie krijgen. ‘Die is in het gedrang gekomen door zinloze regels, strikte didactische methodes, overdreven verantwoordingsplicht en toenemende juridisering’, aldus Van Kerkhoven.

Vlaamse leraren zien goede arbeidsvoorwaarden Nederland

Het aantal Vlaamse leraren dat in Nederland gaat werken, neemt toe. Ze zijn blij met de in hun ogen goede arbeidsvoorwaarden in het Nederlandse onderwijs, meldt De Standaard.

De Vlaamse krant meldt onder de kop ‘Het gras is groener in Nederland’ dat een groeiend aantal Vlaamse leerkrachten in Nederland lesgeeft. In 2013 ging het om 31 leerkrachten, in 2017 waren het er 68. De krant baseert zich op cijfers van DUO.

De Standaard sprak met onder anderen algemeen directeur Levien Hamelink van Scholengroep ProBaz met zeven christelijke basisscholen in de gemeente Terneuzen. ProBaz heeft zes leraren uit Vlaanderen in dienst en hoopt er meer te kunnen werven.

Hamelink vertelt dat de arbeidsvoorwaarden in Nederland op bepaalde vlakken beter zijn dan in Vlaanderen. ‘In Nederland kom je bijvoorbeeld sneller in aanmerking voor een vaste betrekking. Ik hoor dat dat in België moeilijker ligt.’

Vaste vrije dag

De Standaard verwijst ook naar een item van Omroep Zeeland, waarin de Vlaamse Valerie Haverbeke aan het woord komt. Zij is positief over het feit dat zij in Nederland in deeltijd kan werken.

‘In België vroeg ik al een paar jaar om een vaste vrije dag om voor mijn gezin te zorgen. Dat kon niet. Hier in Hoek heb ik nu een vaste dag vrij en daar ben ik heel blij mee’, aldus Haverbeke.

Lees meer…

Meer leraren uit België, Duitsland en Frankrijk

De Volkskrant meldt op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat onder andere vanwege de personeelstekorten het aantal buitenlandse leraren op Nederlandse scholen toeneemt.

De krant schrijft dat drie jaar geleden 742 personen bij DUO een aanvraag indienden om hun buitenlandse lesbevoegdheid in Nederland te laten erkennen. Vorig jaar waren dat er 1062 en dit jaar tot nu toe meer dan 1000.

Het gaat bijvoorbeeld om Vlaamse basisschoolleraren die net over de grens in Nederland gaan werken. In het voortgezet onderwijs neemt het aantal Franse en Duitse leraren toe, die hier les gaan geven in hun eigen taal.

Deze ontwikkeling hangt niet alleen samen met het lerarentekort, maar ook ‘omdat het prettig is een native speaker in dienst te hebben’, aldus Stephan Meershoek van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, in de Volkskrant.

In België hebben leraren officieel ‘zwaar beroep’

In België staan alle leerkrachten uit het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs op de lijst met zware beroepen, meldt De Standaard.

Ook ondersteunende functies in het onderwijs gelden in België als zwaar beroep, met uitzondering van administratief personeel.

Wie een zwaar beroep heeft, zal in België vroeger met pensioen kunnen. Volgens De Standaard kan dat in de praktijk twee tot zes jaar schelen. Het is ook mogelijk dat iemand met een zwaar beroep in België een hoger pensioen krijgt.

In 2020 moet in België een nieuw pensioensysteem in werking treden dat rekening houdt met de zwaarte van het beroep.

Lees meer…

Leraren in België mogelijk eerder met pensioen

De regering in België bekijkt of het beroep van leraar kan worden toegevoegd aan de lijst met zware beroepen. Als dat gebeurt, kunnen leraren in België twee jaar of misschien wel vier jaar eerder met pensioen.

Wie lesgeeft in het lager (primair) of secundair (voortgezet) onderwijs zou in het meest gunstige geval twee jaar sneller met pensioen kunnen. Kleuterleiders en leerkrachten in het bijzonder onderwijs zitten een categorie hoger en zouden tot vier jaar vroeger kunnen stoppen, meldt de Vlaamse krant De Morgen.

Lees meer…

Passend onderwijs in Nederland en Vlaanderen

VOS/ABB en de Vlaamse onderwijskoepel van steden en gemeenten OVSG hebben onlangs in het Vlaamse Arendonk een expertmeeting gehouden over onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. U kunt de presentaties downloaden die tijdens deze bijeenkomst zijn getoond.

De bijeenkomst ging over het passend onderwijs in Nederland en het M-decreet in Vlaanderen. De M staat voor ‘maatregelen’. Het Vlaamse decreet heeft hetzelfde doel als passend onderwijs: kinderen gaan in principe naar de reguliere school of als het niet anders kan naar het speciaal onderwijs (buitengewoon onderwijs in Vlaanderen).

Tijdens de bijeenkomst gaf adviseur Theo Mardulier van het Vlaamse ministerie van Onderwijs een toelichting op het M-decreet. Bestuurder Theo van Munnen van Stichting Vitus Zuid voor speciaal onderwijs (cluster 2) in Limburg en Oost-Brabant sprak over passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden in Nederland.

Directeur Jan Van Gorp van de Gemeentelijke Basisschool Sint-Jan in Arendonk, geïntegreerd-onderwijsbegeleider Tessa Maes en waarborgcoach Heleen Vervecken van de School voor Aangepast Individueel Gemeentelijk Onderwijs SAIGO in Mol vertelden over hoe het schoolbeleid en hun dagelijks werk eruitzien.

U kunt de presentaties downloaden via de website van OVSG:

M-decreet: stand van zaken in Vlaanderen
Passend onderwijs in Nederland
GON-aanbod SAIGO Mol
Waarborgproject SAIGO Mol
Zorg GBS Sint-Jan Arendonk

Expertmeeting over openbaar onderwijs

Op vrijdag 20 april 2018 organiseren VOS/ABB en OVSG een expertbijeenkomst over de identiteit van het openbaar onderwijs in Nederland en het neutrale openbare onderwijs in Vlaanderen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het zuiden van Nederland. De tijden en exacte locatie volgen later.

Stiekem meeluisteren helpt kleuters taal te leren

Marokkaanse kleuters lijken minder geneigd dan Vlaamse kinderen op school stiekem mee te luisteren met gesprekken van anderen. Dat verschil beïnvloedt hun taalgevoel, meldt de Vlaamse krant De Standaard.

De krant schrijft over een onderzoek van linguïst Anneleen Boderé van de Katholieke Universiteit Leuven. Uit haar onderzoek blijkt dat kinderen met een migratieachtergrond vooral nieuwe woorden leren als ze rechtstreeks worden aangesproken, terwijl kinderen met een Vlaamse afkomst ook al ‘luistervinkend’ nieuwe woorden leren.

Lees meer…

Hoogste dreigingsniveau in België, ook voor scholen

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel, krijgen scholen in dat land van onderwijsminister Hilde Crevits het advies extra maatregelen te nemen. In België geldt nu het hoogste dreigingsniveau.

Belgische scholen krijgen het advies leerlingen bij een volledige lesdag zo veel mogelijk ook ’s middags op school onder toezicht van het eigen personeel te houden. Aan het einde van de schooldag zouden leerlingen zo veel mogelijk druppelsgewijs de school moeten verlaten en dus niet met zijn allen tegelijk.

Scholen in België krijgen ook het advies om alert te zijn op personen die niet in de school thuishoren. Mensen die de leerlingen goed kennen zouden bij de in- en uitgangen van de school kunnen worden gezet. Ook wordt aangeraden om het aantal toegangen tot het gebouw te beperken en om evacuatiewegen vrij te houden. De Belgische minister van Onderwijs adviseert scholen ook om grote evenementen en uitstapjes met de leerlingen uit te stellen.

In de tips staat ook dat de Belgische scholen met ouders, leerlingen, leraren en overige personeelsleden goed moeten blijven communiceren over de situatie, ook via digitale kanalen.

Eric van ’t Zelfde verovert met Superschool ook België

Ook in België scoort Superschool van rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam. Het boek krijgt van de website Cutting Edge vijf sterren.

Van ‘t Zelfde maakte van een van de slechtste scholen van Rotterdam een superschool. De problemen die hij tegenkwam, pakte hij op onorthodoxe wijze aan. Zijn aanpak leverde gedonder op: bedreigende situaties en persoonsbewaking. Maar het had resultaat: na een aantal jaar begon zijn school op of boven het landelijke gemiddelde te scoren.

In Superschool beschrijft Eric van ‘t Zelfde zijn levensgeschiedenis en vertelt hij het verhaal van zijn school en de mensen die daar rondlopen. De successen hebben een stevige prijs, die docenten volgens hem betalen, maar die Nederland en de politiek nooit zien of willen zien.

Vijf sterren
Redacteur Annelies Omvlee van de Vlaamse website Cutting Edge heeft een lovende recensie over Superschool geschreven. Zij noemt het een ‘fascinerend, hartverwarmend, hartverscheurend, inspirerend boek’. Superschool krijgt van haar vijf sterren.

Lees de recensie

Superschool is uitgegeven door uitgeverij Prometheus | Bert Bakker.

Steeds meer Nederlandse kleuters naar Vlaanderen

In de afgelopen vier schooljaren is het aantal kleuters uit Nederland dat in Vlaanderen naar school gaat met een kwart gestegen. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Er gaan nu 1278 Nederlandse kleuters in Vlaanderen naar school. De krant uit Belgisch Limburg baseert zich op cijfers die naar buiten zijn gekomen na een vraag van de Vlaamse volksvertegenwoordigster Vera Jans.

Belgisch Limburg en de provincie Oost-Vlaanderen, die aan Zeeuws-Vlaanderen grenst, zijn de koplopers met respectievelijk 456 en 462 Nederlandse kleuters. De gemeente Lanaken, bij Maastricht, spant de kroon met 161 Nederlandse kleuters.

Het is uit de krant niet op te maken of het om kleuters gaat die in Nederland wonen en elke dag de grens oversteken of dat het (ook) gaat om kinderen van Nederlandse gezinnen die in België wonen.

Structuur, discipline én geld
Dat steeds meer Nederlandse ouders hun kinderen naar Vlaanderen sturen, zou te maken hebben met een strakkere structuur en meer discipline op scholen in België. Bovendien zou de onderwijskwaliteit voor Nederlandse ouders een argument zijn om voor een Vlaamse school te kiezen.

Er spelen ook financiële redenen mee. In Vlaanderen kunnen kinderen al vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naar school. Nederlandse ouders die in de buurt van de grens wonen, kunnen hiermee de (dure) Nederlandse kinderopvang ontlopen als ze hun kind in België op school doen.

In de gaten houden
Parlementslid Vera Jans van de partij CD&V moet men de trend in de gaten worden gehouden om overvolle kleuterklassen te vermijden. Jans is niet alleen lid van het Vlaamse parlement, ze zit ook in de gemeenteraad van Lanaken.

Ze heeft zelf gebruikgemaakt van de mogelijkheden voor Vlamingen en Nederlanders om over de grens onderwijs te volgen: Jans is als psycholoog afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht.

Agodi
In maart 2014 heeft Patrick Poelmans van het Brusselse Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) een presentatie gehouden over de Nederlandse interesse voor het onderwijs in Vlaanderen. Hij hield die presentatie op een door VOS/ABB en en de Vlaamse zusterorganisatie OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) georganiseerde bijeenkomst in Kalmthout.

U kunt de presentatie van Patrick Poelmans downloaden.

Magazine School!
In november 2014 heeft magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs met een artikel aandacht besteed aan de trend dat steeds meer Nederlandse ouders kiezen voor onderwijs in Vlaanderen.

Het artikel Naar school in Vlaanderen gaat over de keuze van Nederlandse ouders voor het Gemeentelijk instituut technisch onderwijs Kalmthout (Gitok).

Kinderen Zeeuws-Vlaanderen vanaf 3 jaar naar basisschool

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat kinderen in grensdorpen in Zeeuws-Vlaanderen vanaf 3 jaar naar de basisschool kunnen, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

Door het voor ouders in Zeeuws-Vlaanderen mogelijk te maken hun kind al vanaf 3 jaar naar de basisschool te laten gaan, zou kunnen worden voorkomen ze kiezen voor een school in België. Daar kunnen kinderen al vanaf 2,5 jaar naar school en is bovendien de kinderopvang die aan de scholen vastzit spotgoedkoop.

De PZC schrijft dat op dit moment bijna 600 kinderen tussen 5 en 12 jaar uit Zeeuws-Vlaanderen in België naar school gaan. De afname van het aantal leerlingen op basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen is daardoor sterker dan in vergelijkbare krimpregio’s.

In september pleitte bestuursvoorzitter Peter de Jong van Perspecto ervoor om in alle basisscholen in Zeeuws-Vlaamse grensdorpen peuterklassen in te richten. In 2011 begon hier al een proef mee in het grensdorp Koewacht.

Perspecto is het bestuur van in totaal 31 openbare, rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen in de gemeenten Hulst en Terneuzen.

Zeeuwse juffen en meesters honkvast

Hoewel in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen nauwelijks werk is voor jonge leraren, gaan er maar weinig naar Vlaanderen waar de scholen staan te springen om personeel. Dat heeft te maken met hun honkvastheid, maar ook met veel papierwerk en reiskosten die niet worden vergoed.

In de Volkskrant komt de 22-jarige Samantha Burm aan het woord. Zij koos ervoor om tijdens haar studie aan de pabo van de Hogeschool Zeeland haar stage te doen op de openbare kleuter- en lagere school De Kleurenboom in Ekeren. Deze school valt onder het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Na haar stage kon ze daar blijven en Burm besloot om in Ekeren te gaan wonen. Ze kent maar weinig Nederlandse leerkrachten die haar voorbeeld willen volgen.

‘De mensen die ik ken in Zeeuws-Vlaanderen, die willen blijven waar ze zijn opgegroeid. Ze willen niet weg uit hun vertrouwde omgeving. Ze gaan misschien in Breda studeren maar daarna keren ze terug. Dat is misschien de grootste hindernis: de angst voor het onbekende’, aldus Burm.

Ook andere factoren kunnen een hindernis zijn, zoals het papierwerk dat samenhangt met de overstap naar het Vlaamse onderwijs. Bovendien vinden jonge Nederlandse leraren de reiskosten te hoog. Scholen in Vlaanderen vergoeden slechts reiskosten op basis van openbaar vervoer. Voor leraren uit Zeeuws-Vlaanderen is dat geen optie.

Burm is in Vlaanderen gaan wonen, zodat ze niet meer twee uur per dag in de auto hoeft te zitten. In het weekend ziet ze haar familie en vrienden in Terneuzen.

Scholen in met name Antwerpen en Gent hebben veel nieuw personeel nodig. Alleen al in Antwerpen heeft het primair onderwijs de komende jaren 3500 nieuwe leerkrachten nodig.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedde in 2013 aandacht aan de groeiende personeelstekorten in Vlaanderen en de mogelijkheid voor Nederlandse leerkrachten om daar aan het werk te gaan.

Download het artikel ‘Vlak over de grens is genoeg werk’

‘Peuterklassen in alle Zeeuws-Vlaamse grensdorpen’

In alle grensdorpen in Zeeuws-Vlaanderen zouden peuterklassen moeten komen om de trend te keren dat steeds meer kinderen naar een school in België gaan. Dat zegt bestuursvoorzitter Peter de Jong van Onderwijsgroep Perspecto tegen Omroep Zeeland.

In Zeeuws-Vlaanderen begon in 2011 een proef om leerlingen al vanaf 2,5 jaar toegang te geven tot de basisschool. De proef in enkele grensdorpen staat onder andere in het teken van het keren van de trend dat steeds meer Zeeuws-Vlaamse ouders kiezen voor basisonderwijs in België.

Kinderen kunnen in Vlaanderen al vanaf 2,5 jaar terecht in het basisonderwijs. Op die manier hoeven ouders geen gebruik te maken van de dure Nederlandse kinderopvang. De basisscholen in Vlaanderen kennen slechts een geringe ouderbijdrage. Bovendien is de buitenschoolse opvang er spotgoedkoop.

Toenmalig minister Marja van Bijsterveldt van OCW zei dat zij met deze proef basisscholen de helpende hand wilde bieden om de terugloop van het aantal leerlingen tegen te gaan. ‘Het is belangrijk dat leerlingen in hun eigen buurt of dorp op school kunnen blijven. Dat is goed voor de leefbaarheid in de dorpen en de menselijke maat’, aldus Van Bijsterveldt in 2011.

Bestuursvoorzitter De Jong van Onderwijsgroep Perspecto, met in totaal 31 openbare, rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen in de gemeenten Hulst en Terneuzen, zegt nu dat de proef met peuterklassen wat hem betreft moet worden uitgebreid tot alle grensdorpen in Zeeuws-Vlaanderen. ‘We zijn in overleg met de gemeenten en met het ministerie om dit voor elkaar te krijgen’, aldus De Jong op Omroep Zeeland.

Steeds meer Nederlandse leerlingen naar Vlaanderen

Het aantal Nederlandse leerlingen dat in Vlaanderen op school zit, heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt Belgische media, die onder anderen Hans Teegelbeckers van VOS/ABB citeren.

‘In het schooljaar 2012-2013 piekte het op 6907’, zegt Patrick Poelmans van het Agentschap voor Onderwijsdiensten in De Standaard. Tien jaar geleden gingen er volgens de Vlaamse krant 4554 leerlingen elke dag de grens over om in België naar school te gaan. Als de Nederlandse kinderen die in Vlaanderen wonen worden meegeteld, ging het in 2012-2013 om bijna 30.000 leerlingen.

vlaanderen onderwijs kinderopvang plaatje

Er zijn maar weinig Vlaamse kinderen die in Nederland naar school gaan. ‘Voor elke Belgische scholier die in Nederland middelbaar onderwijs volgt, komen er nu elf Nederlandse leerlingen bij ons naar school’, aldus Poelmans. Hij rekent uit dat Vlaanderen ongeveer 30 miljoen euro kwijt is aan onderwijs aan leerlingen uit Nederland.

Krimp
De Standaard citeert ook Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. Hij zet de groei van het aantal Nederlandse leerlingen op Vlaamse scholen in het kader van de gevolgen van demografische krimp in Nederland. Hij wijst erop dat ‘intussen heel wat scholen in de Nederlandse grensstreek de leslokalen niet meer gevuld krijgen’. Deze problematiek speelt onder andere in de grensregio’s Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.

Ook meerscholendirecteur Leo Soffers van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM) voor openbaar primair onderwijs in Bergen op Zoom en omgeving komt aan het woord. Hij wijst erop dat veel Nederlandse ouders voor onderwijs in Vlaanderen kiezen omdat dat goedkoper is. ‘In België is er bijvoorbeeld de maximumfactuur in het basisonderwijs, waardoor de kosten beperkt blijven. Dat kennen we in Nederland helemaal niet’, aldus Soffers.

Expertmeeting
In Gitok bovenbouw in Kalmthout bij Antwerpen was dinsdag een bijeenkomst waarop Nederlandse en Vlaamse experts spraken over grensoverstijgende samenwerking op het gebied van onderwijs. Deze bijeenkomst was georganiseerd door VOS/ABB en de Vlaamse zusterorganisatie OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap).

U kunt de presentatie downloaden die  Patrick Poelmans van het Agentschap voor Onderwijsdiensten tijdens de bijeenkomst in Kalmthout gaf.

Passend onderwijs ook in Vlaanderen

Passend onderwijs is niet alleen in Nederland een actueel thema, ook in Vlaanderen staat het midden in de belangstelling. Het Vlaamse parlement heeft vorige week het zogenoemde M-Decreet goedgekeurd.

Het decreet met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zorgt ervoor dat leerlingen met een beperking meer in het reguliere Vlaamse onderwijs terechtkunnen. Vlaanderen wil hiermee uitvoering geven aan het verdrag van de Verenigde Naties dat mensen met een handicap gelijke rechten geeft.

Het Vlaams Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding benadrukt het belang van de zogeheten inclusieve samenleving, waarin iedereen gebruik kan maken van dezelfde voorzieningen.

Het onderwijs heeft hierin een prominente plaats: ‘Leerlingen met en zonder handicap die samen naar school gaan, vinden het vanzelfsprekend dat ze ook andere dingen samen gaan doen. Als leerling en later als volwassene’, zo meldt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Gratis nascholing
Inclusie wordt ook in Vlaanderen de regel, buitengewoon onderwijs (ons speciaal (basis)onderwijs) de uitzondering. De Vlaamse overheid verzorgt gratis nascholing voor leraren om zich voor te bereiden op de komst van meer leerlingen met een beperking.

De invoering verloopt geleidelijk: doordat er niet meer wordt verwezen naar het buitengewoon onderwijs, zal dat steeds kleiner worden. Kinderen met een beperking hebben recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school onderwijs te volgen. Dit betreft nadrukkelijk ook het curriculum. Overigens bezuinigt de Vlaamse overheid niet op het buitengewoon onderwijs.

Kritiek van oppositie en vakbonden
Het decreet krijgt in Vlaanderen forse kritiek, zo meldt de krant De Morgen, van onder andere de oppositiepartijen Open Vld, Vlaams Belang en Groen. Die laatste partij bijvoorbeeld vindt dat de scholen onvoldoende worden ondersteund en gefinancierd om de doelstellingen van het decreet waar te maken.

Ook de Vlaamse onderwijsvakbonden zijn buitengewoon kritisch. Zij willen dat uitvoering van het decreet wordt uitgesteld. De bonden vrezen vooral dat het personeel onvoldoende zal worden ondersteund en dat er te weinig geld is.

Expertmeeting ‘Onderwijs over de grens’

VOS/ABB en de Vlaamse zusterorganisatie OVSG houden op 25 maart in de grensplaats Kalmthout een expertmeeting over grensoverschrijdende samenwerking in het onderwijs. Deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor onderwijsprofessionals uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en voor hun collega’s uit de grensgebieden in Vlaanderen.

Op verscheidene plaatsen langs de grens is sprake van een leerlingenstroom van Nederlandse leerlingen naar onderwijs en (spotgoedkope) kinderopvang in Vlaanderen. Soms is de keuze van Nederlandse ouders gebaseerd op financiële overwegingen.

Deze leerlingenstroom, in combinatie met een demografische krimp in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, levert risico’s op voor het voortbestaan van onderwijsvoorzieningen in Nederland. Aan de andere kant van de grens krijgen Vlaamse scholen te maken met een toestroom aan Nederlandse kinderen.

Ontmoet uw collega’s van over de grens!
VOS/ABB en het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) organiseren een expertmeeting over grensoverschrijdende samenwerking. De bijeenkomst op 25 maart in Kalmthout (ten noorden van Antwerpen) is bedoeld voor bestuurders en schoolleiders uit de grensgebieden.

Er worden verschillende thematafels georganiseerd met experts uit Nederland en/of Vlaanderen. Hoewel deze bijeenkomst er net buiten valt, staat die in het teken van de de School!Week 2014, de campagneweek van en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. OVSG brengt deze week in Vlaanderen onder de aandacht.

Het motto van de School!Week is Ik ben welkom. Het logo waarin dit motto is verwerkt, kent nu een Vlaamse variant, gericht op de algemeen toegankelijke gemeentescholen.

Wanneer en waar?
De expertmeeting op dinsdag 25 maart begint om 12.30 uur met een lunch. Aan het einde van de middag kunt u met een hapje en een drankje met uw collega’s napraten.

De locatie in Kalmthout (net over de grens ten noorden van Antwerpen) is:

Gitok bovenbouw
Kapellensteenweg 112
2920 Kalmthout

Programma

 • 12.30-13.30 uur: Ontvangst en lunch
 • 13.30-14.15 uur: Inleiding
 • 14.15-15.00 uur: Thematafels onder leiding van diverse experts:
  – Naar school in Nederland of in Vlaanderen: concurrentie of samenwerking?
  – Voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar
  – Tekorten op de arbeidsmarkt: aan de slag over de grens
  – Pedagogische aanpak van onderwijs: leerstofgericht of leerlinggericht?
 • 15.15-16.00 uur: Tweede ronde thematafels
 • 16.00-16.30 uur: Plenaire afsluiting
 • 16.30 uur: Borrel

Deelname is gratis voor zowel leden van VOS/ABB als van OVSG.

U kunt zich online aanmelden via OVSG. Let op: Nederlandse deelnemers vullen bij ‘NIS/instellingsnummer’ 0000 in (NIS is de Vlaamse variant van het BRIN-nummer).

Onderzoek toont aan: meisjes worden voorgetrokken

In het Vlaamse voortgezet onderwijs krijgen jongens driekwart van de vermaningen, hoewel meisjes evenveel als zij praten in de klas. Dat meldt de Vlaamse krant De Morgen.

Een grootschalig onderzoek van drie Belgische universiteiten onder 6000 scholieren uit het Vlaamse voortgezet onderwijs heeft volgens De Morgen aangetoond dat jongens gediscrimineerd worden, hoewel dat vaak niet bewust gebeurt. Aan het onderzoek werkten ook leerkrachten en ouders mee.

Onderzoekster Els Consuegra van de Vrije Universiteit Brussel zegt dat het vooroordeel van ‘de stoute jongen en het brave meisje’ op school nog altijd in stand wordt gehouden. De studie toont ook aan dat jongens gemiddeld lagere punten op een toets krijgen, ook al heeft een meisje dezelfde prestatie geleverd.

Het onderzoek gaat niet over de situatie in Nederland. Wat is uw ervaring? Worden meisjes ook op Nederlandse scholen voorgetrokken? En waarom?

Leraren uit Zeeuws-Vlaanderen mogelijk naar Antwerpen

Antwerpen zit te springen om leerkrachten. Daarom organiseert de stad in oktober een bijeenkomst voor Nederlandse docenten uit Zeeuws-Vlaanderen die in Antwerpen willen gaan lesgeven.

In de Vlaamse krant De Morgen zegt de Antwerpse coördinator lerarentekort Pieter Vissers dat het op dit moment nog wel meevalt met het aantal vacatures, maar dat het aantal in de loop van het schooljaar gaat oplopen, vooral vanwege vervangingen. ‘Vroeger merkte je die krapte na kerst. Nu, door het schaarse aanbod, loopt het al vroeger moeizaam’, aldus Vissers.

Het aantal vacatures in Antwerpen neemt de komende jaren verder toe, doordat er meer leraren uitstromen dan er studenten van de opleidingen komen. Bovendien groeit het aantal leerlingen in de stad aan de Schelde.

Antwerpen is vooral op zoek naar leerkrachten basisonderwijs. Er is daarover contact met de bij VOS/ABB aangesloten scholengroep LeerTij-Kapriom in het demografische krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen. LeerTij-Kapriom heeft te kampen met een forse daling van het aantal leerlingen en daardoor met dalende werkgelegenheid.

In oktober organiseren de stad Antwerpen en LeerTij-Kapriom een informatiebijeenkomst voor Nederlandse leerkrachten die de grens willen oversteken. Coördinator Vissers meldt dat in maart mogelijk een tweede bijeenkomst volgt voor leraren uit andere delen van Nederland.

Nederlandse leerkrachten en pabo-studenten die in Antwerpen willen gaan werken, moeten nog wel een bijscholing volgen. Zo moeten ze worden bijgespijkerd op het gebied van de Belgische topografie. Ook moeten ze Frans leren.

In de jaren 90 was de situatie omgekeerd. Toen had Vlaanderen een overschot aan leerkrachten, terwijl Nederland vooral in de grote steden een tekort had. Er was toen een campagne om Vlaamse leerkrachten hiernaartoe te halen.