Slob geeft bestuur Cornelius Haga twee dagen

Onderwijsminister Arie Slob geeft het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam nog tot donderdag 17 oktober 12.00 uur de tijd om de bevoegdheden over te dragen een een interim-bestuur.

Slob wijst erop dat het huidige bestuur van het Cornelius Haga Lyceum niet heeft voldaan aan de aanwijzing om uiterlijk 14 oktober 2019 alle taken en bevoegdheden over te dragen aan een interim-bestuur. Daar krijgt het huidige bestuur nu nog tot 17 oktober 12.00 uur de tijd voor.

Als het dan nog niet is gebeurd, stopt de minister de bekostiging van de school per 1 december. Volgens hem is er dan nog genoeg tijd om om voor iedere leerling een passende plek te vinden op een andere school.

Salafisten en terroristen

De minister eist het vertrek van het huidige bestuur, omdat dat banden zou hebben of hebben onderhouden met omstreden salafisten en met een terreurgroep. Het Cornelius Haga Lyceum zou volgens Slob onvoldoende oog hebben voor de democratie en rechtsstaat en de integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving.

De Volkskrant meldt dat de school een nieuwe bestuurder op het oog heeft: Marcel Heuver. Hij is geen moslim, wat betekent dat hij volgens de huidige statuten geen bestuurder kan worden. Om de beoogde bestuurder toch te kunnen aanstellen, zouden de statuten moeten worden gewijzigd. Het lijkt erop dat daar geen tijd meer voor is.

Bestuurders-cao primair onderwijs verplicht?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen geregeld de vraag of schoolbesturen verplicht zijn de bestuurders-cao primair onderwijs toe te passen en of zij aan die cao gebonden zijn.

Binding aan de cao kan ontstaan doordat de bestuurder en/of de toezichthouder lid is/zijn van de cao-partijen BvPO of VTOI-NVTK. Daarnaast kan binding aan de cao ontstaan doordat de cao algemeen verbindend is verklaard of doordat de cao van toepassing is verklaard in een zogeheten incorporatiebeding.

Als de raad van toezicht (of interne toezichthouder) lid is van de VTOI-NVTK, is de raad gebonden aan de cao (artikel 9 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (WCAO)) en daarmee verplicht de cao toe te passen op de bestuurder.

Als de bestuurder geen lid is van de BvPO, mag hij toepassing van de cao weigeren. De interne toezichthouder blijft er echter toe gehouden de cao toe te passen. Als de bestuurder wel lid is van de BvPO, is hij gebonden aan de cao. Overigens kan een bestuurder die lid is van de BvPO niet afdwingen dat de ongebonden werkgever de bestuurders-cao primair onderwijs toepast.

Incorporatie bestuurders-cao

In de arbeidsovereenkomst kan de bestuurders-cao primair onderwijs ook door middel van een incorporatiebeding van toepassing worden verklaard op het dienstverband van de bestuurder. Als een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, moet de bestuurders-cao primair onderwijs worden toegepast.

In het openbaar onderwijs bestaat een dergelijk incorporatiebeding niet. In het openbaar onderwijs moet de interne toezichthouder de cao bij besluit vaststellen als rechtspositieregeling van de bestuurder.

Algemeen-verbindend-verklaring

Als de bestuurders-cao primair onderwijs algemeen verbindend wordt verklaard, is de cao algemeen verbindend voor alle bestuurders en toezichthouders die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Dit geldt niet voor openbare schoolbesturen, omdat het cao-recht niet van toepassing is op ambtenaren. Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) ingevoerd. Dan geldt dit ook voor openbare schoolbesturen. De cao is vooralsnog niet algemeen verbindend verklaard.

Conclusie

De bestuurders-cao primair onderwijs móet door de interne toezichthouder toegepast worden als de interne toezichthouder lid is van de VTOI-NVTK, of als toepassing van de cao overeengekomen is tussen de bestuurder en de interne toezichthouder.

Als daar geen sprake van is, dan is de reguliere CAO PO van toepassing, mits de stichting is aangesloten bij de PO-Raad. Als de stichting geen lid is van de PO-Raad, dan staat het de interne toezichthouder en de bestuurder vrij om zelf te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Hoe functioneert scheiding bestuur en toezicht?

Onderwijsminister Arie Slob heeft een onderzoeksrapport over de functionele scheiding van bestuur en toezicht in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs gaat over het functioneren in de praktijk van onder andere het one tier-model, het raad-van-beheermodel, het  bestuur-directiemodel en het mandaat- of delegatiemodel.

Formele inrichting en cultuur

Bij ongeveer de helft van de schoolbesturen die voor dit onderzoek werden geselecteerd, signaleert de inspectie verbeterpunten met betrekking op zowel de formele inrichting als op cultuur en houding.

Wat de formele inrichting betreft, merkt de inspectie op dat er schoolbesturen zijn die nog weinig hebben uitgewerkt over de wijze waarop ze bestuur en toezicht willen invullen. ‘Soms zijn er onduidelijkheden in de verdeling van bevoegdheden en soms is bijvoorbeeld de bevoegdheid om personeel aan te nemen bij intern toezichthouders belegd. Het is dan onduidelijk wie daar vervolgens nog op toeziet’, aldus de inspectie.

Als het gaat over cultuur en houding, signaleert de inspectie dat interne toezichthouders niet overal onafhankelijk genoeg functioneren, waardoor het risico ontstaat dat ze hun controlerende rol onvoldoende uitoefenen. ‘Bijvoorbeeld als zij te dicht betrokken zijn bij besluitvorming of bij dagelijkse sturing’, zo staat in het rapport.

Daarnaast is volgens de inspectie een risico aanwezig als intern toezichthouders niet genoeg betrokkenheid tonen, ‘bijvoorbeeld als zij geen of slechts weinig informatie verzamelen of als er slechts weinig kritische vragen worden gesteld’. In een dergelijke situatie is volgens de inspectie reflectie vanuit de medezeggenschapsraad van belang.

Advies

Het verdient aanbeveling, zo schrijft de inspectie, ‘om de wettelijke kaders voor scheiding van bestuur en toezicht te verduidelijken en ook voorlichting te geven over het doel van deze kaders’.

Download het rapport Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk.

‘Cruciale rol schoolbesturen bij aanpakken lerarentekort’

De schoolbesturen hebben als werkgevers een cruciale rol bij het oplossen van het lerarentekort. Het kabinet kan slechts investeren in de randvoorwaarden hiervoor, benadrukt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit die brief blijkt dat het kabinet geen extra geld uittrekt om het groeiende lerarentekort tegen te gaan. Slob schrijft dat er al veel geld naartoe gaat. Hij noemt de 270 miljoen euro voor hogere lerarensalarissen in het primair onderwijs en de 430 miljoen euro om de werkdruk te verlagen.

De minister komt dus niet met meer geld, maar hij beseft wel dat er meer moet worden gedaan om het lerarentekort te bestrijden. Hij noemt drie actiepunten:

  1. een regionale aanpak in sterke netwerken;
  2. versterking van het strategische personeelsbeleid door werkgevers;
  3. verlaging van het ziekteverzuim en verhoging van de deeltijdfactor.

Hij wijst erop dat het uiteindelijk de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid. ‘Zij hebben dan ook een cruciale rol bij het aanpakken van het lerarentekort’, aldus de minister.

Lees de brief van Slob

Bestuur en raad van toezicht weg, scholen weer open

De drie basisscholen van vereniging Het Nut Geldrop zijn weer open. De leraren die zich massaal ziek hadden gemeld vanwege een hoogopgelopen intern conflict, zijn weer aan het werk nu bekend is dat de raad van toezicht en de omstreden interim-bestuurder het veld ruimen, meldt Omroep Brabant.

Bijna alle leraren van de basisscholen De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem in Geldrop meldden zich zondag ziek. Zij eisten het vertrek van de raad van toezicht en de kort geleden aangestelde interim-bestuurder Mieke van den Broek.

Van den Broek stuurde vervolgens een brief naar alle leraren die zich hadden gemeld. Daarin wees zij hen erop dat ze weer aan het werk moesten en dat ze ontslagen konden worden als ze dat niet zouden doen.

‘Indien jullie onverhoopt toch besluiten om het werk ook na deze oproep niet op te pakken, dan is die werkweigering zoals het ook in de cao staat omschreven een reden om ernstigere consequenties hieraan te verbinden, zoals een directe beëindiging van het dienstverband’, zo citeerde Omroep Brabant uit haar brief.

Het conflict in Geldrop escaleerde na het wegsturen van interim-directeuren Ed Knies en Theo van Iperen. Zij zouden in het hoogopgelopen interne conflict ten onrechte partij voor het personeel hebben gekozen. Na het besluit van de raad van toezicht en de interim-bestuurder om terug te treden, zijn de interim-directeuren teruggekeerd.

Omroep Brabant had maandag onderstaand gesprek met de inmiddels voormalige interim-bestuurder Mieke van den Broek:

SOOOG wil scholen niet overdragen aan gemeente

Het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) werkt niet mee aan het plan van wethouder Wietze Potze van de nieuwe fusiegemeente Westerwolde om vijf openbare basisscholen onder integraal gemeentelijk bestuur te plaatsen. Dat laat bestuurder Jaap Hansen van SOOOG aan VOS/ABB weten.

Het gaat om vijf openbare basisscholen in de vroegere gemeente Bellingwedde, die met de vroegere gemeente Vlagtwedde is gefuseerd tot de nieuwe gemeente Westerwolde die sinds 1 januari jongstleden bestaat.

Op het grondgebied van de vroegere gemeente Vlagtwedde valt het openbaar basisonderwijs bestuurlijk onder de gemeente, maar op het grondgebied van de voormalige gemeente Bellingwedde vallen ze onder SOOOG. Wethouder Potze wil nu dat die SOOOG-scholen ook onder gemeentelijk bestuur van Westerwolde komen, meldt het Dagblad van het Noorden.

SOOOG werkt niet mee

SOOOG prakkiseert er niet over om daaraan mee te werken, zegt bestuurder Hansen tegen VOS/ABB. Ten eerste wijst hij op het regeringsbesluit uit 1994 om het openbaar onderwijs onder te brengen in zelfstandige stichtingen. Dit om belangenverstrengeling tegen te gaan als een gemeentebestuurder ook schoolbestuurder is.

Daarnaast is volgens Hansen een overdracht aan de gemeente niet in het belang van de betreffende openbare basisscholen. Hij wijst erop dat SOOOG volgens de Inspectie van het Onderwijs de organisatie zowel onderwijsinhoudelijk als bedrijfseconomisch op orde heeft.

Geen goedkeuring

Bovendien benadrukt hij dat voor een overdracht aan de gemeente goedkeuring is vereist van het bestuur, de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SOOOG alsmede van de gemeenteraden van de gemeenten Westerwolde, Pekela en Oldambt. SOOOG heeft ook in die twee laatsgenoemde gemeenten openbare basisscholen.

De goedkeuring van het bestuur van SOOOG komt er in elk geval niet, aldus Hansen. Wel geeft hij aan open te staan voor het idee om de openbare basisscholen in de voormalige gemeente Vlagtwedde onder te brengen bij SOOOG.

Rekenkamer zeer kritisch over passend onderwijs

Het is onduidelijk waaraan het geld voor passend onderwijs wordt besteed, meldt de Algemene Rekenkamer.

In 2016 gaf het ministerie van OCW 2,4 miljard euro uit aan passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. ‘Hoewel een van de doelen van passend onderwijs was dat transparanter zou worden waaraan de gelden voor leerlingenondersteuning worden besteed, is het zicht op de besteding (…) niet verbeterd’, aldus de Algemene Rekenkamer.

Weinig informatie

Er valt volgens de rekenkamer uit de verantwoordingsstukken van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en schoolbesturen weinig informatie te halen over de besteding. Bovendien zijn er ‘indicaties dat de wel beschikbare informatie van onvoldoende kwaliteit is’.

Vooral horizontale verantwoording had voor meer transparantie moeten zorgen, maar dat is niet gebeurd. ‘Het intern toezicht in de meeste samenwerkingsverbanden is niet onafhankelijk: zowel in het bestuur als in het interne toezicht zijn vooral schoolbesturen vertegenwoordigd. Ook is het de vraag of de ondersteuningsplanraden (…) voldoende tegenwicht kunnen bieden.’

Zwak ontwikkeld

Ook over de interne checks and balances in de samenwerkingsverbanden is de Algemene Rekenkamer zeer kritisch: ‘al met al zwak ontwik­keld’. Dat leidt er volgens de rekenkamer toe dat schoolbesturen het instellingsbelang zwaarder kunnen laten wegen dan het belang van de leerling.

De Tweede Kamer had gevraagd om inzicht in het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, maar dat inzicht kan volgens de Algemene Rekenkamer niet worden geboden: ‘Het zogenoemde zorgvinkje – de registratie in het Basisregister Onderwijs (BRON) van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen – biedt dit inzicht onvoldoende en is onbetrouwbaar.’

Meer inzicht

De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat er op het niveau van afzonderlijke samenwerkingsverbanden meer inzicht komt in waar zij hun geld aan besteden en welke resultaten zij daarmee bereiken. ‘Er zijn namelijk signalen dat de leerlingenondersteuning nog niet overal goed loopt.’

Lees meer…

Kritische reactie op ‘Onderwijs op andere locatie’

VOS/ABB is kritisch over het wetsvoorstel Onderwijs op andere locatie dan de school. De rode draad in de bijdrage van VOS/ABB aan de internetconsultatie over dit voorstel is dat het bevoegd gezag van een school niet verantwoordelijk kan zijn voor onderwijs dat een leerling elders krijgt.

Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die tijdelijk onderwijs volgen in een niet-bekostigde particuliere school, maar ook voor sport- en culturele toptalenten die op een andere locatie les krijgen dan de school waarop zij staan ingeschreven.

Het bevoegd gezag kan, zo vindt VOS/ABB, ook niet verantwoordelijk zijn voor het onderwijs dat ouders aan hun kinderen geven als zij lange tijd in het buitenland verblijven en evenmin voor thuisonderwijs. VOS/ABB vindt dat thuisonderwijzers aan dezelfde minimale bevoegdheidseisen moeten voldoen als leraren in het reguliere onderwijs.

Download de bijdrage van VOS/ABB

Anko van Hoepen nieuwe vicevoorzitter PO-Raad

Anko van Hoepen is voorgedragen als de nieuwe vicevoorzitter van de PO-Raad. Hij is daarmee de beoogd opvolger van Simone Walvisch.

Van Hoepen is sinds 2007 bestuurder van de Alpha Scholengroep, een samenwerkingsverband van christelijke basisscholen op Zuid-Beveland. Vanaf 2013 zit hij in het algemeen bestuur van de PO-Raad.

Als de algemene ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad op 24 november instemt met de voordracht van Van Hoepen, zal hij op 1 februari 2017 Simone Walvisch opvolgen.

De PO-Raad meldt verder dat de ALV om instemming zal worden gevraagd voor de herbenoeming van Rinda den Besten als voorzitter van de sectororganisatie van het primair onderwijs.

Themabijeenkomsten passend onderwijs en governance

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert drie themabijeenkomsten over passend onderwijs en governance. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor (school)bestuurders en directeuren van samenwerkingsverbanden.

Governance binnen het samenwerkingsverbanden (SWV) is complex. Maatschappelijke verantwoording, functiescheiding en intern en extern toezicht zijn belangrijke elementen.

Dilemma’s passend onderwijs en governance

De belangen zijn groot, aangezien het beleid van het SWV een grote impact heeft op de begroting van de school. Daarom willen bestuurders graag meepraten over de inhoud. Hierin komen ze onherroepelijk collega’s tegen die andere belangen kunnen hebben.

In de drie themabijeenkomsten over passend onderwijs en governance kunt u met collega’s dillema’s verkennen, praten over mogelijke oplossingsrichtingen en kennisnemen van goede voorbeelden.

Lees meer…

 

Klein deel bestuurders boven sectoraal maximum

De gemiddelde bezoldiging van bestuurders in het primair onderwijs bedraagt ruim 93 duizend euro per jaar. In het voortgezet onderwijs is dat ruim 118 duizend euro. Dat blijkt uit de Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT 2014.

In deze publicatie, die minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, staat ook dat in het primair onderwijs 34 bestuurders (2,7 procent) boven het sectorale maximum volgens de WNT zitten van bijna 166 duizend euro. In het voortgezet onderwijs zitten twee bestuurders (0,5 procent) boven het voor het vo geldende maximum van ruim 184 duizend euro.

Het overgrote gedeelte van de bezoldigingen boven de sectorale norm valt onder het overgangsrecht. Bestuurders en toezichthouders zijn dan niet in overtreding, omdat volgens het overgangsrecht eerder afgesproken bezoldigingen maximaal vier jaar gerespecteerd worden. Daarna moet de bezoldiging in drie jaar worden teruggebracht tot het geldende maximum.

Toezichthouders
De gemiddelde bezoldiging van internetoezichthouders bedraagt in het primair onderwijs bijna 3400 euro per jaar. In het voortgezet onderwijs is dat bijna 3800 euro. In het primair onderwijs zitten 37 toezichthouders (2,9 procent) boven het maximum, terwijl in het voortgezet onderwijs geen enkele toezichthouder daarboven zit.

Download de Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT 2014 en de begeleidende brief die Bussemaker en Dekker naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Goede ontwikkeling
De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) is positief over de uitkomsten van de monitor. Bestuurslid Joke Hubert: ‘De VTOI vindt het belangrijk dat de bezoldiging van onderwijsbestuurders en interne toezichthouders passen bij de betreffende onderwijssector.’

‘Daarom hebben we het voortouw genomen bij de totstandkoming van bestuurders-cao’s in het primair en voortgezet onderwijs. De monitor laat zien dat de in de cao’s gemaakte afspraken bijdragen aan normalisering van de bezoldiging van bestuurders. Wij vinden dit een goede ontwikkeling’, aldus Hubert.

Governance vereist strategisch partnerschap

Governance in het semipublieke domein, zoals het onderwijs, is gebaat bij strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht. Daarbij ligt de nadruk op de strategische betrokkenheid, het inhoudelijke debat en de dialoog met de meeste betrokkenen. Dat heeft Rienk Goodijk gezegd in zijn oratie. Hij is bijzonder hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Volgens Goodijk verwijst ‘partnerschap’ naar een morele dimensie. Daarmee doelt hij op ‘elkaar in evenwicht en scherp houden, kritisch zijn als het nodig is en elkaar ondersteunen als het kan, integer opereren en anderen laten zien dat je het waard bent om de organisatie te besturen of daarop toezicht uit te oefenen’. Dat vraagt van de bestuurder, zo stelt hij, ‘moreel leiderschap en voorbeeldgedrag’ en van de interne toezichthouder ‘kritisch geweten en nabijheid’.

Dit brengt met zich mee dat besturen en vooral ook toezicht houden tijd kost en bepaalde competenties vergt. Het gaat hierbij volgens Goodijk niet alleen om inhoudelijke expertise, maar ook om communicatieve vaardigheden en om wat hij wijsheid noemt. Bij dat laatste gaat het om het durven stellen van wezensvragen, het op zoek zijn naar de waarheid, geleid worden door deugden en de bereidheid eigen opvattingen ter discussie te stellen. Op dat gebied kan volgens Goodijk ‘nog veel geoefend worden’.

Download de oratie van Rienk Goodijk

 

 

 

Dekker benadrukt belang van goed intern toezicht

Een goed functionerend systeem van intern toezicht is van groot belang voor het besturen van basisscholen, benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op Kamervragen.

SP-Kamerlid Tjitske Siderius had Dekker vragen gesteld naar aanleiding van de bestuurlijke gang van zaken bij de stichting ROOBOL voor openbaar basisonderwijs in de Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland.

Binnen deze stichting ontstond vorig jaar onrust rond de besluitvorming over het sluiten of fuseren van de openbare basisschool in het dorp Driezum en de afbouw van het voltijds hoogbegaafdenonderwijs op de openbare Burgerschool in Dokkum. Daarnaast vond er een overgang plaats van een toezichthoudend bestuur naar een raad van toezicht, waarbij fouten in de procedures zijn gemaakt.

Weg met de raden van toezicht?
Voor Siderius was dit reden om aan Dekker te vragen of hij bereid is de raden van toezicht in het basisonderwijs te vervangen door een sterke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en docenten volwaardig kunnen meebeslissen over de besteding van het budget, de aanstelling en het salaris van bestuurders en over de inrichting van het onderwijs. De staatssecretaris beantwoordt deze vraag bevestigend noch ontkennend, maar hij geeft wel een toelichting op zijn visie op intern toezicht.

Hij benadrukt dat het belangrijk is dat er altijd controle en tegenkracht (checks and balances) moeten zijn, ‘waardoor fouten en misstappen tijdig onderkend en gecorrigeerd worden’. In een goed werkend systeem van intern toezicht, waarvan de MR deel uitmaakt, ‘functioneren verschillende partijen vanuit hun specifieke kennis, kunde of belang’, aldus Dekker.

De staatssecretaris vervolgt: ‘Voor een juiste balans mag geen van deze partijen stelselmatig worden genegeerd of op enige wijze hun rol worden ontnomen. Indien blijkt dat een van de partijen een sterkere positie behoeft binnen dit systeem, dan zet ik mij er voor in om dit aan te passen.’

Versterking bestuurskracht
Het is de bedoeling, zo staat in de antwoorden van Dekker, de positie van de MR te verbeteren met de Wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. ‘In het wetsvoorstel zoals ik het voor ogen heb, krijgt de MR onder meer adviesrecht bij benoeming en ontslag van bestuurders, vindt er halfjaarlijks verplicht overleg plaats tussen intern toezicht en medezeggenschap en kan de MR de nietigheid van besluiten van het bevoegd gezag inroepen die ten onrechte niet ter instemming zijn voorgelegd.’

Dekker vindt ‘stapelbaan’ onwenselijk

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW noemt het onwenselijk dat één persoon leiding geeft aan twee zelfstandige schoolbesturen. Hij stelt dat in antwoorden op vragen van SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius.

Haar vragen volgden op een bericht van de Algemene Onderwijsbond over de situatie bij de stichting Samen Onderwijs Maken (SOM) met openbare basisscholen in onder andere Bergen op Zoom en de Zeeuwse gemeente Reimerswaal en de stichting ABBO voor algemeen bijzonder onderwijs in Bergen op Zoom en Steenbergen.

De voltijds werkende algemeen directeur van SOM trad in februari van dit jaar voor 0,65 fte als bovenschools directeur ook in dienst bij ABBO. Daardoor kreeg hij een baan van 1,65 fte.

Staatssecretaris Dekker acht het onwenselijk ‘dat een fulltime schoolbestuurder, ongeacht het aantal uren dat hij werkt, leiding geeft aan twee zelfstandige schoolbesturen, mede omdat een bestuurder alert moet zijn op conflicterende belangen’.

Hij wijst er bovendien op dat in de cao’s voor het primair onderwijs is vastgelegd dat een betrekkingsomvang maximaal 120 procent van een normbetrekking op jaarbasis mag zijn en dat in de bestuurders-cao voor het primair onderwijs staat dat een fulltime functie maximaal 100 procent van een normbetrekking mag bedragen.

Dekker noemt het goed ‘dat betrokken partijen zich beraden op de ontstane situatie en een passende oplossing zoeken’. Er is volgens de staatssecretaris in deze zaak verder geen actie van hem nodig.

VOS/ABB zoekt twee nieuwe bestuursleden

Wilt u zich met ons inzetten voor het beste openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs? De vereniging VOS/ABB zoekt twee nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur van VOS/ABB bestaat uit zeven personen. Zij zijn allen als directeur/bestuurder werkzaam voor een bij VOS/ABB aangesloten organisatie.

Twee huidige bestuursleden treden terug, omdat zij de statutair vastgestelde maximale bestuurstermijn bereiken.

Reageren kan tot 1 september.

Lees meer…

Hoe benoemt u bestuurders en toezichthouders?

Silvia Schouten van VOS/ABB heeft twee handreikingen geschreven voor het benoemen van bestuurders en toezichthouders in het voortgezet onderwijs.

De handreikingen zijn een gezamenlijk initiatief van VOS/ABB, de collegabesturenorganisaties Verus, VBS, VGS en ISBO en de sectororganisatie VO-raad.

Er staan informatie en praktische tips in over de gehele benoemingsprocedure: van de voorbereiding van de procedure tot de werving en selectie en de benoeming en evaluatie.

U kunt de handreikingen downloaden:

Handreiking benoemingsprocedure college van bestuur

Handreiking benoemingsprocedure raad van toezicht

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Op 8 juni Dag van het Onderwijsbestuur

De Dag van het Onderwijsbestuur is op 8 juni in De Fabrique in Utrecht. Het is voor de tweede keer dat het ministerie van OCW deze dag organiseert.

De dag is er voor onderwijsbestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsraden. In het programma komen alle geledingen van het bestuur aan bod.

Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

Dialemma voor goede dialoog tussen bestuur en toezicht

VOS/ABB heeft samen met collega-organisaties Dialemma ontwikkeld. Dit is een instrument belicht specifieke dilemma’s waarmee toezichthouders en bestuurders te maken kunnen krijgen.

Dialemma kan worden gebruikt in gesprekken tussen toezichthouders en bestuurders. Het doel van de ‘dialemma-gesprekken’ is om de dialoog tussen toezichthouders en bestuurders te stimuleren.

In de Dialemmadoos zitten 32 kaarten met ‘dialemma’s’. Op iedere kaart staat met een kleurcode aangegeven bij welke kernwaarde(n) de kaart hoort. Deze kernwaarden zijn integriteit, vertrouwen, transparantie, onafhankelijkheid en competentie.

Met dit instrument wordt een complete ontwikkelagenda in beeld gebracht: hoe is de governance geregeld en wat kan er beter?

Dialemma is ontwikkeld door VOS/ABB in samenwerking met de besturenorganisaties Verus, VKO, VGS, ISBO, VBS en met de VO-raad. Het instrument is niet te koop: het wordt ingezet in begeleidingstrajecten voor schoolbestuurders en toezichthouders.

Kennismaken met Dialemma? Neem contact op met Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl.

Nieuwe man aan het roer bij Limburgs Voortgezet Onderwijs

André Postema wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Hij volgt Henk van Hoof op.

De raad van toezicht van LVO heeft Postema benoemd. Hij begint daar op 1 november en volgt per 1 december Henk Van Hoof op. Die begon in 2007 als bestuursvoorzitter van LVO, nadat hij uit de landelijke politiek was gestapt. Daarvoor was de VVD’er Van Hoof in het tweede kabinet-Balkenende staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Postema werkte eerder bij de Nationale Investeringsbank en bij Ernst & Young. Hij was ook vice-president van Capgemini en vice-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Sinds 2011 zit hij voor de PvdA in de Eerste Kamer.

Stichting LVO is met zeventien scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal ruim 28.000 leerlingen een van de grootste onderwijsbesturen van Nederland. Met 3000 medewerkers is LVO een van de grootste werkgevers in Limburg.

In 2007 publiceerde VOS/ABB een interview met Henk van Hoof. Het gesprek ging toen over de gevolgen van demografische krimp en de synergievoordelen van schaalvergroting.

Download het interview

Geld direct aan scholen uitkeren is niet efficiënter

Als het onderwijsgeld direct aan de scholen worden uitgekeerd in plaats van aan hun besturen, levert dat geen besparing op. In tegendeel: de kosten zouden dan hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Jet Bussemaker van OCW in een reeks antwoorden op Kamervragen.

Naar aanleiding van het jaarverslag over 2013 van het ministerie van OCW was vanuit de Tweede Kamer de vraag gekomen of het voordeliger zou zijn om het onderwijsgeld voortaan direct aan de scholen uit te keren in plaats van aan de schoolbesturen. Volgens Bussemaker lukt het op die manier niet om meer geld in de klas terecht te laten komen.

‘Als de bekostiging direct aan scholen wordt uitgekeerd zal dat op zich geen besparing opleveren. Ook in dat geval zal er een administratie moeten worden bijgehouden, zullen keuzes moeten worden gemaakt en verantwoord worden en zal er dus een zekere mate van overhead nodig zijn. Als iedere school dat voor zichzelf gaat organiseren zouden de kosten wel eens hoger kunnen uitpakken en is er dus geen sprake van een opbrengst’, aldus de minister.

Bussemaker erkent dat niet duidelijk is hoe de verhouding is tussen de bedragen die ten goede komen aan het primaire proces en het geld dat in het onderwijs aan overhead wordt besteed: ‘De regels voor de inrichting van de jaarverslaglegging schrijven voor op welke manier de besturen van onderwijsinstellingen hun uitgaven moeten verantwoorden. Hierbij zijn diverse rubrieken verplicht. Binnen deze rubrieken vormen het primaire proces en de overhead geen aparte verslaggevingscategorieën.’

Ze concludeert dat de uitsplitsing van de uitgaven in primair proces en overhead ‘lastig is en zeker niet eenduidig vast te stellen.’

Bussemaker pleit voor open bestuurscultuur

Schoolbestuurders moeten aanspreekbaar zijn en nieuwsgierig en geïnteresseerd. Dat heeft minister Jet Bussemaker benadrukt in haar toespraak voor het congres van de PO-Raad in Harderwijk.

Haar toespraak ging onder andere over goed onderwijs, waarvoor het nodig is kansen te zien en te creëren. ‘Reflecteren op waar je mee bezig bent – als bestuur, als school, als team – is daarbij essentieel. In het voortdurende besef dat de definitie van ‘goed onderwijs’ niet statisch is. Maar afhankelijk van en dienend aan wat er gebeurt in de klas, op school en in de wereld.’

‘Voor bestuurders vind ik het daarom essentieel, dat ze aanspreekbaar zijn. Nieuwsgierig en geïnteresseerd. Dat ze ruimte laten voor discussie. Debat faciliteren en entameren. Bijvoorbeeld door intervisie onder leraren te stimuleren’, aldus Bussemaker.

Ze zei ook dat het organiseren van tegenkracht erbij hoort. ‘Bijvoorbeeld door medezeggenschap serieus te nemen. Het is niet voldoende als docenten, leerlingen en ouders zich alleen betrokken voelen. Het gaat erom dat ze betrokken zijn. Dat ze hun stem niet alleen laten horen, maar die ook kunnen laten gelden.’ Dit vraagt volgens de minister van bestuurders een ‘stimulerende en uitnodigende opstelling’.

Kamer steunt motie voor toezicht op medezeggenschap

De Tweede Kamer wil dat de Inspectie van het Onderwijs gaat toezien op de naleving van verplichtingen ten aanzien van medezeggenschap.

De Kamer heeft een motie van die strekking van D66’er Paul van Meenen aangenomen. In de motie staat de inspectie zelf constateert dat er slechts summiere eisen worden gesteld aan intern toezicht en dat de naleving van de regels daarvoor onvoldoende is.

Het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs zou volgens de aangenomen motie ‘de omgang met medezeggenschap, het organiseren van tegenspraak en het voldoen aan verplichtingen van regelgeving ten aanzien van medezeggenschap’ moeten bevatten.

De motie heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs alsmede op het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.