Girlsday in teken van duurzame energie

Circa 11.000 meisjes hebben donderdag een kijkje genomen bij een van de 300 bedrijven in het hele land die aan Girlsday 2017 meededen.

Het startsein van de landelijke actie werd gegeven in het Ingenieur Topshuis bij de stormvloedkering in de Oosterschelde. Meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs deden daar mee aan activiteiten om meer te leren over getijden-, wind- en zonne-energie.

Girlsday in een jaarlijks terugkerend evenement om meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar te interesseren in techniek en ICT. Het is een initiatief van VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek.

Bedrijven, overheid en onderwijs vinden elkaar in techniek

Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar rond techniek gevonden. Dat concluderen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW en minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Zij baseren zich op de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact. Daarin staat dat duizenden bedrijven betrokken zijn bij het verbeteren van de beeldvorming van de technische sector bij kinderen en jongeren. Binnen de publiek-private samenwerkingsverbanden heeft het bedrijfsleven ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd. Dit heeft als resultaat dat de positieve trend van meer instroom in bètatechniek-opleidingen zich doorzet.

Staatssecretaris Dekker benadrukt naar aanleiding van de voortgangsrapportage en de monitor dat het belangrijk is om kinderen vroeg uit te dagen om techniek leuk te vinden: ‘Leerlingen zijn al jong nieuwsgierig en dat moet je stimuleren. Dat kan als je al op de basisschool spelenderwijs begint en ervoor zorgt dat je op de middelbare school de interesse voor techniek vasthoudt. Je ziet ook al resultaten: leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen steeds vaker voor een bètaprofiel. In het VWO zit dit percentage op 62 procent.’

Bussemaker geeft startschot Girlsday

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft het startschot voor Girlsday. Dat deed ze in aanwezigheid van honderd meisjes bij verpakkingenproducent Smurfit Kappa Zedek in Deventer.

Girlsday is een activiteit van VHTO, het landelijk expertisebureau om meer meisjes en vrouwen kennis te laten maken met bètavakken, techniek en ICT. In heel Nederland openen ruim 300 bedrijven hun deuren voor 8500 meisjes van 10 tot 15 jaar.

Lees meer…

Jongens
In Rotterdam was op vrijdag 17 april de Boysday Techniek. Ruim 180 jongens uit het voortgezet onderwijs hadden zich hiervoor aangemeld.

De techniekdag voor jongens werd georganiseerd door het Albeda College en Zadkine en vond plaats op de RDM Campus in Rotterdam-Heijplaat.

Meer meisjes kiezen bètastudie

Meisjes kiezen na het voortgezet onderwijs vaker voor een bètatechnische studie in het hbo of op de universiteit.

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het aantal nieuwe vrouwelijke studenten aan een bètatechnische hbo-studie dit collegejaar met 20 procent is toegenomen ten opzichte van het vorige collegejaar.

Het aantal vrouwelijke bètastudenten in het hbo is nog steeds minder groot dan het aantal mannelijke studenten, maar vertoont een sterkere groei dan de 5 procent die te zien is bij het aantal nieuwe mannelijke studenten dat in het hbo voor bètatechniek kiest.

Op de universiteiten ligt het aantal vrouwelijke bètatechniekstudenten bijna 15 procent hoger dan in het vorige collegejaar.

Techniekpact voor meer praktische vakmensen

In Science Center NEMO in Amsterdam hebben onderwijsinstellingen, werknemersorganisaties uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de regionale en landelijke overheid het Techniekpact 2020 ondertekend.

Er komt een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren. Dit begint al in de basisschool. Met een bedrag van 400 miljoen euro moet (bij)scholing van docenten worden gerealiseerd en moet hun technische kennis worden vergroot. Het doel van het Techniekpact 2020 is om meer jongeren voor techniek te laten kiezen, zodat de personeelstekorten in die sector kunnen worden beperkt.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is blij met de gemaakte afspraken: ‘Veel bedrijven die groeikansen zien, moeten die laten lopen omdat ze niet aan genoeg technische vakmensen kunnen komen. Daar gaan we nu met elkaar verandering in brengen. Het is leuk en lucratief om als student of als werknemer te kiezen voor techniek en technologie.’

Ga voor alle informatie naar www.techniekpact.nl.

Máxima naar SG De Waerdenborch in Holten

Op de school is die dag een presentatie voor en door vmbo-meisjes over de doorstroom naar een technische vervolgopleiding. Ook zijn er speeddates tussen havo/vwo-meisjes en vrouwelijke technische professionals.  Leerlingen doen mee aan proefjes in het kader van Girlsday, waarbij bedrijven meisjes een kijkje in hun (technische) keuken bieden. Daarnaast spreekt een aantal CEO’s over de rol die bedrijven kunnen spelen bij het voorlichten van meisjes om het aandeel vrouwen in bètatechnische beroepen te vergroten.

De prinses en de minister nemen een kijkje bij al deze activiteiten. Ze vinden het belangrijk, omdat relatief weinig meisjes in Nederland kiezen voor een N(natuurwetenschappelijk)-profiel of technische (vervolg)opleiding. Vaak komt dit doordat meisjes een onjuist of onvolledig beeld hebben van technische studies en beroepen. Ook komen ze in hun omgeving weinig met vrouwelijke technische rolmodellen in aanraking.

De Waerdenborch in Holten, een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo met 1800 leerlingen en lid van VOS/ABB, werkt aan kwalitatief hoogwaardig bèta- en techniekonderwijs en neemt deel aan verschillende programma’s van het Platform Bèta Techniek. Dat zijn het Ambitie Programma voor het vmbo en het Universum Programma voor havo/vwo. Bovendien profileert de school zich als Technasium. Er is met subsidie van het Platform Bèta Techniek een bèta-lokaal ingericht.

Het Platform Bèta Techniek streeft naar 15% extra uitstroom in het bètatechnisch onderwijs. Het onderbenutte talent van meisjes is een van de speerpunten van het ministerie van OCW (directie Emancipatie) en de specialisatie van VHTO.

Technika 10 Nederland organiseert de jaarlijkse Girlsday in april in samenwerking met Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland.