Hoe zit het met btw-vrijstelling bij SWV’s en IKC’s?

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt geregeld vragen over btw-vrijstelling voor activiteiten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook wordt vaak advies gevraagd over hoe het zit met btw-vrijstelling bij uitwisseling van personeel binnen integrale kindcentra (IKC’s).

Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van btw-vrijstelling voor activiteiten die voortvloeien uit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs, moet grote zorgvuldigheid worden betracht.

In zijn Kamerbrief van 15 september 2015 gaf staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan dat de tijdelijke vrijstelling tot 1 augustus 2016 ook na die datum van kracht blijft.

Het is daarbij van belang op te merken dat wat betreft activiteiten richting schoolbesturen het samenwerkingsverband wordt aangewezen als sociaal culturele instelling. De activiteiten van schoolbesturen richting het samenwerkingsverband worden ondergebracht onder de onderwijsvrijstelling, zo meldt ook de PO-Raad.

De Helpdesk wijst erop dat aan het gebruik van btw-vrijstellingen strikte voorwaarden zijn verbonden. Er moet altijd worden aangetoond dat aan al die voorwaarden is voldaan!

De technische uitwerking van de regeling vindt u op bladzijden 7 en 8 van de Kamerbrief.

Btw-vrijstelling en IKC

In een Kamerbrief van 8 juli jongstleden gaat Wiebes in op de btw-regeling bij uitwisseling van personeel bij samenwerking tussen een onderwijsinstelling, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, sportvereniging en huiswerkbegeleiding. Deze informatie is van belang voor integrale kindcentra (IKC’s).

De staatssecretaris maakt in zijn brief duidelijk dat het niet mogelijk is om alle genoemde vormen van uitwisseling van personeel van btw vrij te stellen. Het moet per geval worden beoordeeld of de werkzaamheden als geheel genomen te kwalificeren zijn als één ondeelbare onderwijsprestatie. Als dit niet het geval is, is het uitlenen van het personeel in beginsel belast met btw.

Een algemene vrijstelling van btw bij samenwerking binnen een IKC is dus niet aan de orde!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verruimde btw-vrijstelling bij samenwerking

Ook onderwijsondersteunende diensten kunnen onder voorwaarden zijn vrijgesteld van btw. Daar is een nieuw bericht over gepubliceerd, nadat het ministerie van Financiën had geconstateerd dat eerdere informatie die het ministerie OCW hierover naar buiten had gebracht, niet geheel juist was.

In een recent arrest verruimde de Hoge Raad in bepaalde situaties de mogelijkheid tot toepassing van de btw-vrijstelling voor het verzorgen van onderwijs. Na overleg tussen staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën en minister Jet Bussemaker van OCW is duidelijk geworden dat het kabinet de aldus geboden ruimte benut.

Dit is goed nieuws voor onderwijsinstellingen die samen onderwijs verzorgen en nu nog worden geconfronteerd met btw-heffing over een gedeelte van de in samenwerking verrichte werkzaamheden. Het gaat hierbij specifiek over het uitlenen van ondersteunend personeel alsmede over ondersteunende diensten.

Bij onderwijsondersteunende diensten kan gedacht worden aan de werkzaamheden van een roostermaker, facilitaire en huisvestingsdiensten, financiële administratie en ICT-diensten. De verruiming van de onderwijsvrijstelling betekent dat voortaan onderwijsondersteunende diensten onder bepaalde voorwaarden kunnen zijn vrijgesteld van btw:

  1. De onderwijsondersteunende diensten worden verricht tussen onderwijsinstellingen.
  2. De onderwijsinstelling verricht in hoofdzaak onderwijs.
  3. De onderwijsondersteunende diensten moeten qua omvang en inhoud gebruikelijk zijn bij het geven van het specifieke onderwijs waarin de samenwerking plaatsvindt.

Het ministerie van OCW adviseert scholen om ter verkrijging van zekerheid over de vraag of de vrijstelling in een concrete situatie van toepassing is, vooraf in overleg te treden met de Belastingdienst.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

OCW-bericht over ruimere btw-vrijstelling onjuist!

Het ministerie van OCW heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een bericht ingetrokken over een verruiming van de btw-vrijstelling voor de uitwisseling van onderwijsondersteunend personeel door samenwerkende onderwijsinstellingen. Dat heeft het ministerie Financiën aan VOS/ABB laten weten.

Een woordvoerder van Financiën heeft desgevraagd aan VOS/ABB gezegd dat de informatie die OCW had verspreid ongenuanceerd was en daardoor niet klopte. VOS/ABB maakte op basis van de informatie van OCW een nieuwsbericht, maar de inhoud daarvan klopt nu dus ook niet!

Hoewel de definitieve informatie nog door verschillende deskundigen moet worden gecheckt, benadrukt de woordvoerder van Financiën al wel dat er géén algemene btw-vrijstelling komt voor de uitwisseling van onderwijsondersteunend personeel, maar een vrijstelling op voorwaarden. Wat die voorwaarden precies inhouden, kan de woordvoerder nu nog niet bekendmaken.

Het ministerie van Financiën gaat ervan uit dat de juiste informatie, zodra die definitief is vastgesteld, binnenkort op de website van het ministerie van OCW zal verschijnen. Het ministerie van OCW is gevraagd dat in overleg met het ministerie van Financiën te doen, opdat er niet weer onjuiste informatie wordt verspreid.

Zodra de juiste informatie bekend is, zal VOS/ABB hierover berichten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Btw-vrijstelling samenwerkingsverbanden blijft

Het ziet er naar uit dat de btw-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden blijft. Staatssecretaris Dekker heeft hierover toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer.

Sinds 1 augustus 2014, bij de invoering van de Wet passend onderwijs, gold er een overgangsmaatregel waardoor samenwerkingsverbanden passend onderwijs waren vrijgesteld van btw-heffing. Na recente uitspraken van Sander Dekker in het Algemeen Overleg over passend onderwijs is de verwachting dat samenwerkingsverbanden ook na 1 augustus 2016 kunnen profiteren van de btw-vrijstelling.

Per die datum zullen samenwerkingsverbanden waarschijnlijk worden aangemerkt als sociaal-culturele instellingen, waardoor ze een beroep kunnen doen op wettelijke btw-vrijstelling. Verwacht wordt dat dit met Prinsjesdag wordt bevestigd. De vrijstelling geldt voor werkzaamheden die worden verricht in het kader van het ondersteuningsplan. Ook ambulante begeleiding is vrijgesteld van btw.

Meer informatie: Helpdesk VOS/ABB, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,

 

 

Detacheren onderwijspersoneel voortaan vrij van btw

Die criteria heeft de staatssecretaris, na de uitspraken van Hof Den Haag in januari en maart in de zaak Horizon College, samengevat en toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer. De Jager wil hiermee bereiken dat het zowel voor de onderwijssector als de Belastingdienst volkomen duidelijk is in welke gevallen het detacheren van onderwijzend personeel is vrijgesteld van btw.Ook wil hij voorkomen dat de onderwijssector onnodig belast wordt met de btw-gevolgen van het onderling uitlenen van onderwijzend personeel.

‘De samenvatting die als bijlage bij deze brief is gevoegd, biedt de partijen een praktisch toepasbaar kader", aldus De Jager. De brief met de bewuste bijlage  kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250, helpdesk@vosabb.nl.

Bijlagen