Seminar over personeelstekorten in publieke sector

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseren op 5 juni het seminar Personeelstekorten in de publieke sector. De focus tijdens dit seminar ligt op onderwijs en zorg.

Naast het in beeld brengen van de problematiek, is het seminar vooral gericht op de verschillende visies op de organisatie binnen publieke sectoren en mogelijke oplossingen/belemmeringen op demografisch en technologisch vlak.

Het seminar wordt gehouden bij het SCP in Den Haag. Aanmelden kan tot en met 31 mei door een mail te sturen naar symposium@scp.nl.

Lees meer…

Krimp schuift door van basis- naar voortgezet onderwijs

De grootste krimp van het aantal leerlingen in het basisonderwijs lijkt inmiddels voorbij. Nu en de komende jaren wordt krimp pijnlijk voelbaar in het voortgezet onderwijs. De christelijke profielorganisatie Verus heeft deze ontwikkeling letterlijk in kaart laten brengen.

Een interactieve online kaart van Nederland toont hoe groot de afname van het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs was respectievelijk zal zijn in de perioden 2012-2017 en 2017-2022. Zo is te zien dat in het basisonderwijs de grootste krimp inmiddels achter de rug lijkt. Toch zullen de leerlingenaantallen in bepaalde gemeenten in Groningen, Noord-Holland, Overijssel en Gelderland ook de komende jaren nog met 10 procent of meer afnemen.

De krimp in het basisonderwijs schuift de komende jaren met het ouder worden van de leerlingen logischerwijs door naar het voortgezet onderwijs. De kaart laat zien dat vooral in Noord- en Zuidoost-Nederland het voortgezet onderwijs te maken zal krijgen met een sterke afname van het aantal leerlingen. Groei zal zich vooral in de Randstad voordoen.

Krimp zet door in voortgezet onderwijs

De verschuiving van de krimp van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een al langer bekende ontwikkeling. Magazine Naar School! van VOS/ABB heeft er in het afgelopen zomernummer nog aandacht aan besteed.

Lees het artikel Krimp zet door in voortgezet onderwijs.

Krimp zet nu ook door in voortgezet onderwijs

De krimp van het aantal leerlingen in het basisonderwijs zet de komende jaren door in het voortgezet onderwijs. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de trend in beeld gebracht.

In de schooljaren 2010-2011 tot en met 2015-2016 nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met gemiddeld 10.000 per jaar toe. In 2016-2017 vlakte deze groei af: het aantal leerlingen nam met nog geen 200 tot bijna 996.000.

Krimp van 1,5% per jaar

De basisscholen krompen van 2010-2011 tot en met 2016-2017 met gemiddeld ruim 17.000 leerlingen per jaar. Deze daling zet de komende jaren naar verwachting door in het voortgezet onderwijs. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat het aantal 12- tot 18-jarigen in het schooljaar 2016-2017 begint te dalen met 0,1 procent en dat dit afloopt tot een jaarlijkse krimp van 1,5 procent in 2018-2019.

De afname is het gevolg van het feit dat sinds het jaar 2000 het aantal geboortes in Nederland geleidelijk afneemt. Dat komt doordat het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd daalt. Het aantal kinderen per vrouw bleef stabiel.

Lees meer…

Krimp basisscholen zet door: dieptepunt in 2023

De krimp van het aantal leerlingen op de basisscholen in Nederland wordt naar verwachting bereikt in 2023. Daarna zal dat aantal weer stijgen, verwachten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het aantal kinderen dat op de basisschool zit, neemt al jaren achtereen af. Die trend zet door tot en met 2023, wanneer met circa 1,44 miljoen leerlingen het dieptepunt wordt bereikt. Daarna zal het aantal basisschoolleerlingen weer toenemen tot ongeveer 1,58 miljoen vanaf het jaar 2037.

Krimp vooral in periferie

De krimp zal de komende jaren het sterkt blijven in perifeer gelegen regio’s, zoals Limburg, Groningen, Friesland, de Achterhoek en Twente. Met name in de (grote) steden zal het aantal basisschoolleerlingen stabiel blijven of stijgen.

Lees meer…

Krimp in periferie zet door, groei in steden

Scholen de regio’s waar al sprake is van demografische krimp, moeten de komende decennia rekening blijven houden met een afname van het aantal leerlingen. Het aantal kinderen in steden blijft op peil of zal zelfs groeien. 

Vooral in de vier grote steden zal de bevolking in de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien, maar ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien.

Krimp buiten Randstad

Met name perifeer gelegen gemeenten buiten de Randstad zullen verder krimpen. De vergrijzing zal daar verder toenemen en jongeren zullen naar de steden trekken. De meesten van hen zullen daar blijven als ze kinderen krijgen, zo blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer…

Nederland ontgroent: aantal kinderen fors gedaald

Het aantal kinderen tot 12 jaar is de laatste tien jaar gedaald van bijna 2,4 miljoen tot iets meer dan 2,2 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de Nederlandse bevolking is 13 procent jonger dan 12 jaar. Er zijn echter grote regionale verschillen. Urk heeft het grootste aandeel kinderen: bijna een kwart van de inwoners van deze gemeente is jonger dan 12 jaar. Renswoude, Staphorst en Lansingerland volgen met 18 procent.

De top 10 van gemeenten met de minste kinderen wordt gedomineerd door Limburgse gemeenten: Vaals, Maastricht, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, Maasgouw en Beek. Hier is slechts 8 tot 10 procent van de inwoners jonger dan 12 jaar.