Brochure over noodzaak van regionale samenwerking

VOS/ABB heeft met collega-organisaties de brochure Samen werken aan goed onderwijs opgesteld. Deze brochure gaat over de noodzaak van regionale samenwerking in het primair en voortgezet onderwijs.

De brochure is voortgekomen uit het besef dat goede samenwerking noodzakelijk is voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod in een regio, zeker nu in veel regio’s als gevolg van demografische krimp de leerlingenaantallen afnemen. Ook het acute en almaar groeiende lerarentekort maakt regionale samenwerking noodzakelijk.

In de brochure komen de volgende punten aan bod:

  • Thema’s en vormen van regionale samenwerking
  • Belemmerende & bevorderende factoren voor regionale samenwerking
  • Instellingsbelang en maatschappelijk belang
  • Regionaal samenwerken is een vaardigheid

Download de brochure

Tientallen miljoenen voor scholen met krimp

Voor het voortgezet onderwijs is de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar beschikbaar voor regionale samenwerking op het gebied van krimp. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob: ‘Door deze investering helpen we scholen om toekomstbestendig te worden. Hoe dat kan, verschilt per regio. In sommige regio’s kan dat door betere samenwerking, maar in andere regio’s zullen scholen moeten fuseren of kunnen er vestigingen verdwijnen. En soms moet een vestiging juist openblijven, omdat anders leerlingen te ver moeten fietsen.’

In 2020 wordt 10 miljoen euro vrijgemaakt en het jaar daarna 15 miljoen euro. Het kan oplopen tot 48 miljoen euro per jaar.

Scholen kunnen een aanvraag indienen. Voorwaarde is dat ze bij de aanpak van de gevolgen van krimp samenwerken met hun gemeente(n), basisscholen en het vervolgonderwijs in hun regio.

Lees meer…

Handreiking krimp voortgezet onderwijs

De VO-raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hebben een handreiking over krimp gepubliceerd.

De handreiking is bedoeld voor schoolbestuurders en -leiders en leerlingen. Ze krijgen tips aangereikt over hoe ze met de gevolgen van demografische krimp kunnen omgaan. Het gaat daarbij om vragen als ‘Wat zijn mogelijke maatregelen om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan?’ en ‘Welke vormen van samenwerking zijn er?’.

Lees meer…

Nieuwe Handreiking samenwerkingsschool

Onderwijsminister Arie Slob heeft in Den Haag in aanwezigheid van onder anderen directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB de nieuwe Handreiking samenwerkingsschool in ontvangst genomen. De handreiking is samengesteld door VOS/ABB in samenwerking met collega-organisaties.

De handreiking is gebaseerd op de wet Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool. Deze wet is op 1 januari 2018 van kracht werd en is integraal in de publicatie opgenomen.

Deze wet komt tegemoet aan de maatschappelijke behoefte om samenwerkingsscholen te vormen, vooral in plattelandsgebieden waar het aantal leerlingen afneemt. Het continuïteitscriterium (een van beide te fuseren scholen wordt met opheffing bedreigd) is versoepeld en de fusietoets is afgeschaft.

Identiteitscommissie

De nieuwe wet gaat ook over het openbare karakter en de identiteit van de samenwerkingsschool. Die worden vooral gewaarborgd via een identiteitscommissie
met wettelijke bevoegdheden op schoolniveau.

De handreiking is opgesteld door VOS/ABB in samenwerking met de profielorganisatie Verus en VBS en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad.

Download Handreiking samenwerkingsschool

 

Provincies luiden noodklok over krimp

De voorgestelde vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs kan tot grote problemen leiden in gebieden met demografische krimp. Daarvoor waarschuwen de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân, Gelderland, Zeeland en Limburg in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

De zes provincies melden dat schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in krimpgebieden zich grote zorgen maken over de effecten van de nieuwe bekostiging op hun scholen. ‘In sommige gevallen wordt er (…) zelfs voor gevreesd of vestigingen in stand kunnen worden gehouden’, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer krijgt het nadrukkelijke advies een grondige ‘krimpcheck’ toe te passen op het wetsvoorstel met betrekking tot de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs.

Lees de brief

RTL Nieuws snapt niet hoe het werkt met kleine scholen

RTL Nieuws meldt dat voor bijna duizend kleine basisscholen sluiting dreigt. De redactie van de commerciële nieuwszender houdt bij deze constatering geen rekening met de gemiddelde schoolgrootte binnen schoolbesturen.

De redactie in Hilversum baseert zich voor de stelling dat voor bijna duizend kleine basisscholen sluiting dreigt op een eigen analyse. Op de website van RTL Nieuws staat een lijst met daarop overigens niet bijna duizend, maar ruim 900 scholen waarvan het aantal leerlingen onder de opheffingsnorm zit.

Het blijkt dat op die lijst ook scholen staan die helemaal niet met sluiting worden bedreigd als rekening wordt gehouden met de gemiddelde schoolgrootte binnen een schoolbestuur. Het is niet zo snel te bepalen hoeveel scholen ten onrechte op de lijst van RTL Nieuws staan, maar feit is dat lang niet alle scholen waarvan het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm zit, dicht zouden moeten.

Kleine scholen hoeven niet dicht

Een voorbeeld dat illustreert dat de lijst van RTL Nieuws niet klopt: twee basisscholen van STIP Hilversum voor openbaar basisonderwijs zouden te klein zijn om open te kunnen blijven. Het gaat om de Dr. ir. C. Lelyschool en de Sterrenschool.

Deze scholen zitten weliswaar onder de opheffingsnorm van 169 leerlingen die voor de gemeente Hilversum geldt, maar aan de hand van de gemiddelde schoolgrootte van ruim 360 leerlingen binnen STIP Hilversum kunnen deze scholen gewoon openblijven.

Bestuursvoorzitter Geert Looyschelder van STIP Hilversum benadrukt dat deze scholen niet alleen gewoon open kunnen blijven, maar ook onderwijs kunnen blijven bieden dat van goede kwaliteit is. In de berichtgeving van RTL Nieuws wordt een verband gesuggereerd tussen de geringe omvang van scholen en slecht onderwijs.

Gemiddelde schoolgrootte

Een school die qua leerlingenaantal onder de opheffingsnorm zit, kan voor bekostiging in aanmerking blijven komen als de gemiddelde schoolgrootte van alle scholen van een bestuur ten minste 10/6 keer (het gewogen gemiddelde van) de opheffingsnorm(en) bedraagt van de gemeente(n) waarin een bestuur scholen heeft. Dit geldt tot de ondergrens van 23 leerlingen.

RTL Nieuws noemt het hanteren van de gemiddelde schoolgrootte een uitzondering, terwijl deze maatregel in werkelijkheid veelvuldig en door het hele land wordt toegepast.

Lerarentekort neemt overal toe, ook in krimpregio’s

Het primair onderwijs krijgt tussen nu en 2023 overal in Nederland te maken met een lerarentekort, ook in regio’s met demografische krimp en dalende leerlingenaantallen. Dat blijkt uit 18 regionale arbeidsmarktanalyses van het Arbeidsmarktplatform PO.

In 2018 komt het lerarentekort in het primair onderwijs uit op circa 1300 fte. Dit loopt naar verwachting op tot ruim 4600 fte in 2023. De grootste tekorten worden verwacht in Noord-Holland en Rotterdam-Rijnmond. Maar ook in regio’s met een afnemend aantal leerlingen neemt het lerarentekort toe, bijvoorbeeld in Limburg.

De arbeidsmarktanalyses maken per regio duidelijk wat de belangrijkste oorzaken zijn van het lerarentekort. ‘Daarmee kunnen scholen en pabo’s samen keuzes maken om tekorten aan te pakken’, zegt voorzitter Ton Groot Zwaaftink van het Arbeidsmarktplatform PO.

Ga naar de regionale arbeidsmarktanalyses

DUO brengt dekkend aanbod in kaart

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft op basis van open data het regionale aanbod van voortgezet onderwijs letterlijk in kaart gebracht.

Op deze website staat voor iedere onderwijssoort per RMC-regio (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) onder andere aangegeven wat de gemiddelde afstand is naar de dichtstbijzijnde school.

Als bijvoorbeeld wordt gekeken naar het praktijkonderwijs, dan is Walcheren de regio waar leerlingen het verst moeten reizen. De gemiddelde afstand naar de dichtstbijzijnde praktijkschool bedraagt daar 20,3 kilometer. Atheneum-leerlingen moeten het verst reizen in de regio Noord-Groningen en Eemsmond. De gemiddelde afstand naar de dichtsbijzijnde vwo-school met atheneum  is daar 18,9 kilometer.

Er zijn ook kaartjes waarop per RMC-regio het percentage kleine profielen te zien is. Daarnaast heeft DUO in kaart gebracht hoe sterk de verwachte daling van het aantal leerlingen is per onderwijssector tot het jaar 2031.

Meer samenwerking nodig tegen krimp

In het voortgezet onderwijs moet net als eerder in het primair onderwijs nauw worden samengewerkt om de demografische krimp het hoofd te bieden. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. VOS/ABB is het met Slob eens, maar benadrukt dat samenwerking altijd binnen de kaders van de Grondwet moet plaatsvinden. Dat is iets waar de minister geen enkel oog voor heeft.

Hij wijst erop dat na de krimp die het primair onderwijs de afgelopen jaren al heeft doorgemaakt, nu het voortgezet onderwijs te maken krijgt met forse krimp. ‘De prognoses laten zien dat de leerlingaantallen gestaag zullen blijven teruglopen tot ten minste 2030. In het vo zullen er dan 113.500 leerlingen minder zijn dan in het huidige schooljaar (bijna 12 procent)’, zo staat in de brief van Slob.

Het baart de minister zorgen, zo schrijft hij, dat de helft van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs nog niet zegt samen te werken met een ander schoolbestuur en dat ook niet van plan is te gaan doen. ‘Daar is nog veel winst te behalen’, aldus Slob.

Als schoolbesturen tijdig gezamenlijk optreden, is het volgens hem mogelijk om leerlingendaling het hoofd te bieden zonder dat de kwaliteit of de continuïteit van het onderwijs in de regio in het geding komt.

Samenwerken binnen kaders van Grondwet

VOS/ABB is het eens met de minister dat meer samenwerking in het voortgezet onderwijs nodig is voor de continuïteit en de kwaliteit van het aanbod, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat dit op de manier gaat zoals nu in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen. Daar wordt een scholen- en bestuursfusie voorbereid, waarbij geen enkel oog is voor de grondwettelijke eis dat overal openbaar onderwijs moet zijn.

Het plan in Zeeuws-Vlaanderen is om de enige openbare school voor voortgezet onderwijs, De Rede in Terneuzen, te laten fuseren met het christelijke Zeldenrust-Steelantcollege tot een nieuwe christelijke school. In die christelijke fusieschool zal, als alles doorgaat, geen enkel aspect van openbaar onderwijs meer herkenbaar zijn.

Het is buitengewoon alarmerend dat de gemeenteraad van Terneuzen onlangs akkoord is gegaan met het fusieplan dat regelrecht tegen de Grondwet indruist. Het is nog alarmerender dat de ChristenUnie-minister de ongrondwettelijke gang van zaken wegwuift, alsof de Grondwet er in krimpregio’s niet toe doet.

Lees meer…

Na topjaar 2016-2017 krimpt voortgezet onderwijs

Na het topjaar 2016-2017 is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in het huidige schooljaar met bijna 10.000 afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2016-2017 telde het voortgezet onderwijs 965.827 leerlingen. Dit schooljaar zijn het er 955.924. Alleen in de vier grote steden doet zich nog groei voor, vooral in Utrecht. In kleinere steden met meer dan 100.000 inwoners is het aantal leerlingen afgenomen. De krimp is het sterkst in gemeenten met minder dan 100.000 inwoners.

Lees meer…

De verschuiving van de krimp van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een al langer bekende ontwikkeling. Magazine Naar School! van VOS/ABB heeft er in het afgelopen zomernummer nog aandacht aan besteed.

Lees het artikel Krimp zet door in voortgezet onderwijs.

 

Geboortecijfer daalt, dus minder leerlingen

Het uitstel van het moederschap is een van de oorzaken van het relatief lage aantal kinderen dat de laatste jaren wordt geboren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het lage geboortecijfers heeft uiteraard gevolgen voor het onderwijs, omdat er straks minder leerlingen zullen zijn.

In 2017 werden in Nederland 169.000 baby’s geboren. Dat waren er 3000 minder dan in 2016 en ruim 1000 minder dan in 2015. Op basis van deze voorlopige cijfers meldt het CBS dat het aantal geboorten lager is dan bij het vorige dieptepunt in 1983, toen 170.000 baby’s werden geboren.

Ook het gemiddeld kindertal is verder gedaald en komt uit op 1,61 kinderen per vrouw. In 2000 was dat nog 1,72 kinderen en in 2010 1,80 kinderen.

Lees meer…

Burgemeester Texel wil meer individueel onderwijs

Burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel denkt dat meer kleinschalig en individueel voortgezet onderwijs een oplossing kan zijn voor scholen in krimpgebieden. Dat heeft hij gezegd in de Ochtend van 4 op Radio 4.

Hij signaleert het gevaar dat meer leerlingen ver moeten gaan reizen naar een school voor voortgezet onderwijs als in plattelandsgebieden met demografische krimp de onderwijsvoorzieningen niet meer kunnen worden gehandhaafd.

Het probleem is volgens hem op te lossen door een andere manier van lesgeven. ‘Veel meer individueel dan groepsgewijs om de school betaalbaar te houden’, aldus Uitdehaag. Hij beseft dat het wel eerst geld kost om dit goed te organiseren.

Krimp schuift door van basis- naar voortgezet onderwijs

De grootste krimp van het aantal leerlingen in het basisonderwijs lijkt inmiddels voorbij. Nu en de komende jaren wordt krimp pijnlijk voelbaar in het voortgezet onderwijs. De christelijke profielorganisatie Verus heeft deze ontwikkeling letterlijk in kaart laten brengen.

Een interactieve online kaart van Nederland toont hoe groot de afname van het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs was respectievelijk zal zijn in de perioden 2012-2017 en 2017-2022. Zo is te zien dat in het basisonderwijs de grootste krimp inmiddels achter de rug lijkt. Toch zullen de leerlingenaantallen in bepaalde gemeenten in Groningen, Noord-Holland, Overijssel en Gelderland ook de komende jaren nog met 10 procent of meer afnemen.

De krimp in het basisonderwijs schuift de komende jaren met het ouder worden van de leerlingen logischerwijs door naar het voortgezet onderwijs. De kaart laat zien dat vooral in Noord- en Zuidoost-Nederland het voortgezet onderwijs te maken zal krijgen met een sterke afname van het aantal leerlingen. Groei zal zich vooral in de Randstad voordoen.

Krimp zet door in voortgezet onderwijs

De verschuiving van de krimp van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een al langer bekende ontwikkeling. Magazine Naar School! van VOS/ABB heeft er in het afgelopen zomernummer nog aandacht aan besteed.

Lees het artikel Krimp zet door in voortgezet onderwijs.

Fusietoets, toekomstbestendig aanbod, samenwerking

Mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB heeft drie notities geschreven over recente ontwikkelingen die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs raken.

De notities gaan over respectievelijk de versoepeling van de fusietoets, de Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod en de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de notities downloaden:

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

Leefbaarheid blijft op peil in dorpen zonder school

Bewoners van plattelandsdorpen waar voorzieningen zoals de basisschool verdwijnen, zijn de afgelopen jaren niet negatiever gaan denken over de leefbaarheid van hun woonplaats. Dat staat in het rapport Dorpsleven tussen stad en land van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP schrijft dat leefbaarheid in dorpen vaak in verband wordt gebracht met voorzieningen, zoals de aanwezigheid van een basisschool. ‘In de dorpen in krimpgebieden zijn wat meer voorzieningen aanwezig dan in andere dorpen, maar hun aantal nam (…) wel sneller af. Dorpen in krimpregio’s bij de stad verloren vooral levensmiddelenzaken, zoals bakkers en slagers; in de dorpen in afgelegen krimpregio’s sloten deze winkels ook regelmatig hun deuren en verdwenen daarbij relatief vaak de laatste basisschool, het café of de supermarkt’, zo staat in het rapport.

Toch gingen dorpsbewoners volgens het SCP hun dorpen tussen 2011 en 2014 niet als minder leefbaar ervaren, ook niet die in krimpregio’s. ‘Ondanks de demografische ontwikkelingen en de sluiting van voorzieningen in de krimpende delen van het platteland zien wij in de beleving van bewoners en hun betrokkenheid bij het dorpsleven geen tekenen van toenemende contrasten binnen het Nederlandse platteland.’

Lees meer…

Gemeenten met krimp tackelen leegstand in scholen

Krimpende leerlingaantallen in het basisonderwijs hebben geen significante invloed op de doelmatigheid van onderwijshuisvesting door gemeenten, blijkt uit onderzoek van het CAOP en de TU Delft.

Veel gemeenten met krimp spelen daar volgens de onderzoekers vroeg en goed op in door bijvoorbeeld leegstaande schoolgebouwen te verhuren of een andere functie te geven. ‘Je moet als gemeente echt jaren van tevoren al rekening houden met de functie van het gebouw’, zegt onderzoeker Thomas Niaounakis tegen Binnenlands Bestuur.

‘Vaak werd een deel van een schoolgebouw ingezet voor een sociale functie, voor kinderopvang of sociale wijkteams bijvoorbeeld. Bij een andere locatie werd er een gezondheidscentrum gevestigd, compleet met huisartsen en fysiotherapeuten. Andere gemeenten voegden twee scholen samen of verhuurden de lege ruimtes gewoon aan derden’, aldus Niaounakis.

In het kader van de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting en de financiële risico’s van leegstand pleiten de onderzoekers voor schoolorganisaties met minimaal 2000 leerlingen. De meeste schoolbesturen in het basisonderwijs zijn kleiner. Besturen kunnen mogelijk aan die minimumomvang voldoen door regionale samenwerking aan te gaan.

Lees meer…

‘Genoeg brede brugklassen in krimpend Maastricht’

Op de Vrije school na is er in Maastricht geen brede scholengemeenschap meer, maar is er is ‘wel nog steeds een aanbod van brede brugklassen in combinatie met goede afspraken over doorstroommogelijkheden’. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker reageert op een brief van twee Maastrichtenaren over de herstructurering van het voortgezet onderwijs in de Limburgse hoofdstad, waardoor er daar op de Vrije School na geen brede scholengemeenschap meer is. Zij stellen dat die herstructurering kansenongelijkheid in de hand werkt.

Maastricht krimpt gestaag

De staatssecretaris wijst erop dat de herstructurering nodig was, omdat het aantal leerlingen in het Maastrichtse voortgezet onderwijs gestaag afneemt. ‘Sinds 2005 is het gezamenlijk leerlingaantal in het voortgezet onderwijs in Maastricht gedaald van 7400 tot 6400, en er wordt een verdere terugloop voorspeld tot 4900 leerlingen in 2025’, zo staat in de brief van de staatssecretaris. Het bleek in verband met de krimp onmogelijk de drie bestaande brede scholengemeenschappen in Maastricht te behouden.

Het bestuur waarin deze scholengemeenschappen zijn opgegaan, besloot het onderwijs per onderwijssoort te organiseren. Tegelijkertijd werd volgens Dekker maatwerk voor de individuele leerling centraal gesteld, waarbij oog is voor gelijke kansen. Dekker schrijft daarom dat hij begrip heeft voor de keuze die de scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht gezamenlijk hebben gemaakt, hoewel die keuze dus niet aansluit bij zijn voorkeur voor brede scholengemeenschappen.

Lees meer…

Christelijke fracties vrezen plan samenwerkingsschool

De christelijke fracties in de Tweede Kamer blijven tegen het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW om de vorming van de samenwerkingsschool te vergemakkelijken. Dat bleek dinsdag tijdens een debat waarin Dekker zijn plan verdedigde.

De Kamerleden Michel Rog van het CDA en Roelof Bisschop van SGP vinden dat het wetsvoorstel fusies tussen openbare en bijzondere scholen te gemakkelijk maakt. Zij stellen dat het tegen de Grondwet indruist, omdat de overheid zeggenschap over het bijzonder onderwijs zou krijgen. Dekker ontkent dat. Hij wijst op de identiteitscommissie, die, zoals hij het uitdrukte, ‘het hart en het geweten’ van de formele samenwerkingsschool wordt.

Algemene benoembaarheid in samenwerkingsschool

Eppo Bruins van de ChristenUnie vindt dat het wetsvoorstel van Dekker te veel naar algemene benoembaarheid neigt. Volgens hem moet een samenwerkingsschool, net zoals de bijzondere school dat nu met de wet in de hand kan, de mogelijkheid hebben om personeelsleden te weigeren als die niet bij bepaalde religieuze uitgangspunten zouden passen.

Niet-christelijke fractie zijn juist voorstander van het plan van Dekker. Loes Ypma van de PvdA is er erg blij mee. Door de al bestaande informele samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs te formaliseren, wordt het met name in gebieden met demografische krimp en dalende leerlingenaantallen volgens haar eenvoudiger een krachtige dorpsschool open te houden.

Samenwerkingsschool derde variant

Paul van Meenen van D66 en Jasper van Dijk van de SP gaat het wetsvoorstel van de staatssecretaris niet ver genoeg. Zij willen dat de samenwerkingsschool een derde variant wordt, naast het openbaar en bijzonder onderwijs.

De Tweede Kamer sprak op 14 december ook over het wetsvoorstel. De christelijke fracties lieten toen ook al blijken ertegen te zijn. Op donderdag 22 december wordt erover gestemd.

Krimp in periferie zet door, groei in steden

Scholen de regio’s waar al sprake is van demografische krimp, moeten de komende decennia rekening blijven houden met een afname van het aantal leerlingen. Het aantal kinderen in steden blijft op peil of zal zelfs groeien. 

Vooral in de vier grote steden zal de bevolking in de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien, maar ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien.

Krimp buiten Randstad

Met name perifeer gelegen gemeenten buiten de Randstad zullen verder krimpen. De vergrijzing zal daar verder toenemen en jongeren zullen naar de steden trekken. De meesten van hen zullen daar blijven als ze kinderen krijgen, zo blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer…

Leerrecht: in najaar onderzoek afgerond

Uiterlijk op 1 november komt het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht met de resultaten van een onderzoek naar leerrecht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door professor Paul Zoontjens van de Tilburg University en zijn collega Pieter Huisman van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Zij richten zich op de vraag welke onderdelen in de opzet en inhoud van de Nederlandse wet- en regelgeving realisering van de kernelementen van leerrecht belemmeren. Een andere vraag die in het onderzoek centraal staat, is hoe een verankering van leerrecht in de wetgeving van het funderend onderwijs mogelijk is.

Leerrecht, passend onderwijs en krimp

Het onderzoek volgt op een motie van onder anderen Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66. In die motie wordt geconstateerd dat de Onderwijsraad in het in 2012 uitgebrachte advies over artikel 23 over de vrijheid van onderwijs en de Kinderombudsman in het rapport Van leerplicht naar leerrecht vragen om meer aandacht voor de positie van onderwijsvragers in het onderwijsbeleid en -recht. Ook rept de motie van het recht op onderwijs zoals dat in internationale verdragen is verankerd.

In de motie staat verder dat hierdoor ‘een toenemende spanning optreedt met ambities in het onderwijsbeleid om tegemoet te komen aan het leerrecht van leerlingen, zoals bij passend onderwijs, de oplossing voor daling van leerlingenaantallen en het streven naar individueel maatwerk in het onderwijs’.

Lees meer…

Kamer stemt in met moties over krimp

De Tweede Kamer heeft zes moties aangenomen die waren ingediend tijdens het notaoverleg op 8 december over krimp in het onderwijs. Geen enkele motie werd verworpen. Vier moties waren tijdens het debat aangehouden.

De Kamer ging onder andere akkoord met een motie om voor de positieve beoordeling van initiatieven van scholen die een beroep doen op de experimentenwet de factor krimp als toelatingscriterium te hanteren.

Ook werd een motie aangenomen waarin staat dat de fusietoets niet meer verplicht zou moeten zijn voor scholen die binnen vijf jaar met een leerlingendaling van 7,5 procent of meer geconfronteerd worden. Een andere aangenomen motie roept op om bij de normen van de fusietoets ook in de toekomst zo goed mogelijk recht te doen aan de keuzevrijheid, de menselijke maat en het behoud van onderwijsvoorzieningen in krimpgebieden.

De Kamer stemde tevens in met een motie die schoolbesturen of medezeggenschapsraden in de gelegenheid wil stellen om bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) een vertrouwelijke pre-toets te vragen aan de hand van een compleet aangeboden fusie-effectrapportage. De gedachte hierachter is dat dit onduidelijkheid over de uitkomst tijdens fusieprocessen en daaruit voortvloeiende onrust onder docenten, leerlingen en ouders kan voorkomen.

Een motie die over de financieringsstructuur gaat, werd eveneens aangenomen. In die motie staat dat bij een nieuwe bekostigingssystematiek expliciet rekening moet worden gehouden met de effecten van krimp. In het kader van een vereenvoudiging van de bekostiging roept een andere motie op tot een onderzoek door de Onderwijsraad naar de mogelijkheid om in het voortgezet onderwijs een toeslag voor kleine scholen in te voeren.

Lees meer…

Fors minder onderwijsbanen in krimpgebieden

In regio’s met demografische krimp is het aantal banen in het onderwijs van 2008 tot 2014 met 11,8 procent afgenomen. Dat is een aanmerkelijk sterkere afname dan het Nederlandse gemiddelde van 3,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de bedrijfstakken waar het aantal banen over heel Nederland terugliep, was de daling in de krimpgebieden naar verhouding sterker dan gemiddeld. Het onderwijs is de sector met verhoudingsgewijs het grootste verschil.

De sterke afname van het aantal banen in het onderwijs in krimpgebieden hangt volgens het CBS samen met het afnemende aantal kinderen in de basisschoolleeftijd. De komende jaren zal vooral het voortgezet onderwijs in krimpgebieden te maken krijgen met een forse daling van het aantal leerlingen.

Ondanks het afnemende aantal banen in het onderwijs, verwacht uitkeringsinstantie UWV dat er de komende jaren ook in krimpgebieden personeelstekorten ontstaan. Dat heeft te maken met de vergrijzing – veel oudere leraren gaan de komende jaren met pensioen – en het relatief geringe aantal jongeren dat voor een baan in het onderwijs kiest.

Als voorbeelden van regio’s met een sterke bevolkingskrimp noemt het CBS Oost-Groningen, Zuidoost-Drenthe, de Achterhoek, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.

Krimp is nú, dus graag een beetje opschieten!

VOS/ABB ziet veel positieve punten in de nota Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans van VVD-Kamerlid Karin Straus. Tegelijkertijd signaleert de vereniging helaas dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW en PvdA-Kamerlid Loes Ypma met voorstellen tot versoepeling van de regelgeving rond samenwerkingsscholen achter de feiten aanlopen.

VOS/ABB heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer die in het kader staat van het nota-overleg op 7 december aanstaande over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs en maatregelen die in verband hiermee nodig zijn.

Fusietoets
De brief gaat onder andere in op de fusietoets. Die is, zo constateert VOS/ABB, voor het primair en voortgezet onderwijs te vaak een belemmering voor fusies in situaties waarin sprake is van krimp. Ook signaleert VOS/ABB in de praktijk dat de fusietoets tot veel bureaucratie en administratieve lasten leidt.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW zien dit inmiddels ook, zo blijkt uit hun aanbiedingsbrief bij het eindrapport Evaluatie Wet fusietoets.

VOS/ABB adviseert de Tweede Kamer om de Wet fusietoets af te schaffen of in elk geval zodanig aan te passen dat het funderend onderwijs ermee uit de voeten kan. ‘De krimp is nú en de Wet fusietoets werkt belemmerend. Daarom kan deze wet op deze wijze niet worden gecontinueerd’, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

Van kramp naar kans
Over de nota Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans van VVD-Kamerlid Straus is VOS/ABB positief. Haar nota gaat uit van goed onderwijs voor álle kinderen, wat het motto is van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De brief benadrukt dat Straus in haar nota nadrukkelijk uitgaat van het belang van kwalitatief en bereikbaar onderwijs. ‘Dat stelt zij boven het belang van de verscheidenheid van beschikbare denominaties. VOS/ABB vindt dit een goede zaak in het licht van de kwaliteit, bereikbaarheid en een blijvend dekkend aanbod van voortgezet onderwijs op verschillende niveaus.’

Wel plaatst VOS/ABB enige kanttekeningen bij de nota van Straus. Zo ziet de vereniging er niet het nut van in om een pre-toets bij de Commissie Fusietoets toe te staan, omdat de fusie-effectrapportage juist het sluitstuk van de procedure is. ‘Dus kan zo’n document niet in een vroeg stadium zijn opgesteld.’

Openbaar onderwijs
In de brief gaat VOS/ABB uiteraard in op een aantal punten die specifiek betrekking hebben op de positie van het openbaar onderwijs. Hierbij gaat het onder andere over voorgestelde wetswijzigingen die slechts ruimte bieden aan het bijzonder onderwijs en waar het openbaar onderwijs nadeel van kan ondervinden, zoals de mogelijkheid van een nevenvestiging van een andere denominatie en richtingvrije planning.

‘De alomtegenwoordigheid van openbaar onderwijs, waar artikel 23 van de Grondwet ten principale van uitgaat, mag niet in het geding komen!’, benadrukt VOS/ABB.

Dode letter
VOS/ABB schrijft ook dat het ‘wrang is te vernemen dat de politiek nog met wijzigingen voor het verleden bezig is, terwijl het veld de toekomst inricht’. Het gaat hier om voorstellen tot versoepeling van de regelgeving rond samenwerkingsscholen. Hiermee lopen staatssecretaris Dekker en PvdA-Kamerlid in feite achter de feiten aan.

‘De politiek doet er beter aan in lijn met de huidige vorm van het onderwijsveld daadwerkelijk grondige herzieningsvoorstellen te doen’ dan om met ‘een wijziging van een inmiddels dode letter’ te komen. Overal in het land zijn en worden immers al informele samenwerkingsscholen gerealiseerd op basis van maatwerk en met eerbiediging van elkaars identiteit.

Download de brief

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Tweede Kamer wil gelijkwaardigheid openbaar onderwijs

De Tweede Kamer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een motie van de PvdA aangenomen om binnen de kaders van grondwetsartikel 23 een gelijkwaardige positie voor het openbaar onderwijs ten opzichte van het bijzonder onderwijs te creëren. Deze en andere moties werden maandag ingediend tijdens het debat over de initiatiefnota over krimp en samenwerkingsscholen van PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma.

De motie van Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing van de Partij van de Arbeid roept de regering op te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het versoepelen van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Die versoepeling zou volgens Jadnanansing tot stand moeten komen met inachtneming van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

Het probleem met artikel 48 WPO is dat op grond daarvan een openbare school niets anders mag geven dan openbaar onderwijs. Dit brengt met zich mee dat een bestuur voor openbaar onderwijs geen samenwerkingsschool in stand kan houden. Hierdoor heeft het openbaar onderwijs een achtergestelde positie ten opzichte van het bijzonder onderwijs, dat wel die mogelijkheid heeft.

Geen versoepeling criteria
Een andere motie van Jasper Van Dijk van de SP en zijn collega Paul van Meenen van D66 over de criteria voor het oprichten van een samenwerkingsschool is verworpen. In die motie stond dat de belemmeringen voor de oprichting van samenwerkingsscholen, zoals de criteria rond de opheffingsnorm, zo veel mogelijk moesten worden weggenomen.

Ook een motie van Van Dijk om zo snel mogelijk artikel 17 van de WPO aan te passen, heeft het niet gehaald. Die motie stond in het teken van een snelle versoepeling van de voorwaarden voor de vorming van een samenwerkingsbestuur. Nu kan dat pas als de continuïteit van het onderwijs in het geding is, maar de SP wilde die voorwaarde zo snel mogelijk laten schrappen, maar de Kamer ziet de noodzaak van die haast niet.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft al eens toestemming gegeven voor de totstandkoming van een samenwerkingsbestuur in Zuid-Limburg, hoewel strikt genomen de continuïteit van het onderwijs daar toen niet in het geding was.

Aangehouden/ingetrokken
Twee moties over de samenwerking in krimpgebieden zijn aangehouden. Dit betreft een motie van Karin Straus van de VVD en Michel Rog van het CDA over het starten van een nevenvestiging in een ander RPO-gebied, waarbij RPO staat voor Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. De andere aangehouden motie is van Van Meenen en gaat over een blijvende verruiming van de zogenoemde 50%-regel.

Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP trok zijn motie over de informele samenwerkingsschool in. In die motie stond dat de mogelijkheid van de informele samenwerkingsschool actief onder de aandacht van de schoolbesturen moest worden gebracht. Hij drong er ook op aan een verkenning te laten uitvoeren naar de wettelijke mogelijkheden om informele samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs te ondersteunen.

Een motie van Jadnanansing over het betrekken van de initiatiefnota over krimp van haar partijgenoot Loes Ypma bij het opstellen van het wetsvoorstel door staatssecretaris Dekker over samenwerkingsscholen was al tijdens het debat hierover ingetrokken.

Na de nachtelijke stemmingen over onder andere de samenwerkingsscholen is de Tweede Kamer met zomerreces gegaan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Krimpadvies aan Tweede Kamer: snel maatregelen nemen!

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) dringen in een gezamenlijke brief aan de vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer aan op wijzigingen in wet- en regelgeving om samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs in krimpgebieden te bevorderen.

De Tweede Kamer debatteert maandag over voorstellen die staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft gedaan om in krimpgebieden goed onderwijs te kunnen waarborgen. VOS/ABB en VOO wijzen er in de brief aan de Tweede Kamer op dat de praktijk waarmee de scholen in krimpgebieden te kampen hebben, uitwijst dat de politiek achter de (krimp)feiten aanloopt.

VOS/ABB en VOO noemen met name drie punten waarop de huidige wet- en regelgeving in het belang van een gelijkwaardige samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs (snel) dient te worden aangepast. Als eerste punt wordt de afschaffing van de fusietoets voor het funderend onderwijs genoemd. De praktijk wijst uit dat de fusietoets, die is voortgekomen uit ongewenste schaalvergroting in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs, noodzakelijke samenwerking in krimpgebieden alleen maar in de weg zit.

Als tweede punt noemt VOS/ABB ruimere mogelijkheden voor het delen van onderwijsvoorzieningen en symbiose op bepaalde onderdelen van het onderwijs. De huidige wettelijke beperkingen op dit gebied werken tegendraads in de uitvoering van de zorgplicht voor goed onderwijs voor alle kinderen. Dit klemt des te meer in krimpgebieden.

Het derde punt in de brief aan de Tweede Kamer betreft een verruiming van de doelstellingsvereiste van openbaar schoolbestuur om ook kinderopvang te mogen organiseren. Nu mogen schoolbesturen voor bijzonder onderwijs dat wel, maar openbare schoolbesturen niet. Dit zorgt voor een achterstelde positie van het openbaar onderwijs bij het realiseren van integrale kindcentra (IKC’s), die vooral ook in krimpgebieden brede voorzieningen voor alle kinderen kunnen waarborgen.

De brief van VOS/ABB en VOO gaat ook in op het gezamenlijke toekomstperspectief dat is gebaseerd op het concept School!, dat boven de denominaties uitstijgt. Daarbij wordt opgemerkt dat in de praktijk al volgens dit concept op uitgebreide schaal wordt samengewerkt tussen openbaar en bijzonder onderwijs, maar dat de besturenorganisaties voor bijzonder onderwijs desondanks vast willen houden aan het duale onderwijsbestel en hun respectievelijke zuilen.

VOS/ABB en VOO vragen de Tweede Kamer om voor een gezonde toekomst van het funderend onderwijs dat past bij de 21ste eeuw serieus en op constructieve wijze grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs tegen het licht te houden.

Download de brief aan de Tweede Kamer

Eerder heeft beleidsmedewerker Ronald Bloemers van VOS/ABB een advies over de samenwerkingsschool aan PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma gestuurd.

Lees ook het artikel over krimp en samenwerking in het zomernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.