‘Lerarenopleidingen moeten meer doen met ICT’

Twee op de drie leraren vinden dat ICT een verplicht onderdeel moet zijn van de lerarenopleidingen. Dat meldt SLBdiensten op basis van onderzoek.

SLBdiensten brengt de wens in verband met de mening van zeven op de tien onderwijsprofessionals dat het onderwijs meer moet inspelen op wat het bedrijfsleven nodig heeft. In het onderzoek zijn ook HRM’ers betrokken, en ook zij vinden dat ICT een vast onderdeel van de lerarenopleidingen moet zijn.

Het bedrijf SLBdiensten richt zich op software in het voortgezet onderwijs en mbo.

Lees meer…

Digitaliseringsagenda: leraren moeten meer met ICT

Leraren beschikken over de vaardigheden om ICT didactisch optimaal in te zetten voor het leerproces. Deze en andere ambities staan in de Digitaliseringsagenda van het primair en voortgezet onderwijs.

In de Digitaliseringsagenda staan de speerpunten, ambities en activiteiten die de komende jaren richting moeten geven aan digitalisering in het onderwijs:

  1. leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen
    te leren;
  2. leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd;
  3. digitale leermiddelen werken voor de gebruiker;
  4. infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomstvast;
  5. ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft structurele aandacht.

‘Leraren houden tijd over’

Onderwijsminister Arie Slob schrijft in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat ‘doordachte digitalisering kan helpen bij het creëren van tijd en ruimte voor leraren in tijden van werkdruk en lerarentekort’. Hij verwijst daarbij naar digitale toepassingen die leraren kunnen benutten om de voortgang van hun leerlingen te volgen. Zo houden ze volgens Slob tijd over om beter in te spelen op de behoeften van al hun leerlingen.

Ook schoolbesturen die vanuit hun eigen onderwijskundige visie doordachte keuzes maken over de inzet van ICT in hun onderwijs kunnen hiervan de vruchten plukken, schrijft Slob. Zij moeten dan volgens de minister wel kunnen rekenen op ‘landelijke ondersteuning voor benodigde randvoorwaarden, zoals voorzieningen en standaarden voor een veilige toegang tot internet’.

Lees meer…

Bijna alle scholen zetten ICT in voor onderwijs

In het primair en voortgezet onderwijs is volgens onderwijsminister Arie Slob  volop aandacht voor het toepassen van ICT bij het leren. Dat is het belangrijkste resultaat van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is een samenwerkingsverband van de ministeries van OCW en Economische Zaken, de PO-Raad en de VO-raad. Het heeft tot doel om belemmeringen weg te nemen, zodat ICT ‘nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt’, zo staat op de website van het project.

Volgens Slob heeft het project ertoe bijgedragen dat vrijwel elke school moderne digitale middelen inzet om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Ook is door het Doorbraakproject ‘een aantal randvoorwaarden voor veilige en toegankelijke digitalisering van het onderwijs verbeterd’, aldus de minister.

De brief van Slob hoort bij de brochure Doorbraakproject Onderwijs & ICT die hij ook naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Utrechtse schoolbesturen gaan lerarentekort te lijf

In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact tegen het lerarentekort.

In de regio Utrecht ontstaat tot 2022 in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een jaarlijks tekort van in totaal ruim 120 fte. Het tekort wordt veroorzaakt door vergrijzing en een dalende instroom van leraren.

Het doel van het Onderwijspact is om in vier jaar tijd meer dan 500 leraren te werven die kiezen voor een toekomst in het onderwijs in de regio Utrecht. Er wordt onder andere gekeken hoe technologie en digitalisering kunnen helpen om het lerarentekort terug te dringen.

Teleurstelling na reactie OCW op digitaliseringsadvies

Het onderwijs is teleurgesteld na de reactie van OCW op het digitaliseringsadvies van de Onderwijsraad. De bewindslieden Bussemaker en Dekker zeggen dat er al veel is gedaan aan de versterking van de digitalisering van het onderwijs, en laten het verder over aan een nieuw kabinet. De PO-Raad en VO-raad hadden meer verwacht.

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker reageren in een brief aan de Tweede Kamer op het recente advies van de Onderwijsraad Doordacht Digitaal, onderwijs in het digitale tijdperk. In dat advies staat dat de digitalisering van het onderwijs dringend een impuls nodig heeft. In hun Kamerbrief onderschrijven de beide bewindslieden alle aanbevelingen van de Onderwijsraad, en geven aan dat er al veel in gang is gezet.

‘Er is gewerkt aan het op orde brengen van de randvoorwaarden om onderwijsinstellingen bij hun ICT-gebruik te ontzorgen. Daarnaast zijn instellingen beter in positie gebracht, zodat ze het vereiste eigenaarschap kunnen pakken en vanuit visie en deskundigheid aan de slag kunnen’, zo staat in de Kamerbrief. De bewindslieden wijzen op veel programma’s die al van start zijn gegaan, zoals het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, Slimmer Leren met ICT en Leerling2020.

‘Teleurstellend’ en ‘lippendienst’

De PO-raad en VO-raad participeren in het Doorbraakproject en vinden het teleurstellend dat OCW er niet meer in wil investeren. Volgens de PO-raad moet er nog veel meer gebeuren om grootschalige innovaties met ICT te kunnen realiseren. De VO-raad zegt dat het kabinet met deze reactie wel ‘lippendienst’ bewijst aan de digitale onderwijsambities, maar zich amper bereid toont zelf actie te ondernemen. De sectororganisaties roepen het kabinet op daadwerkelijk te investeren in onderwijs en digitalisering.

Lees hier de reacties van de PO-Raad: ‘Kabinet zet onderwijs op digitale achterstand’ en de VO-raad: ‘Kabinet bewijst lippendienst aan digitale onderwijsambities‘.

 

 

Digitalisering onderwijs heeft dringend impuls nodig

Verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig, maar dat moet wel op basis van doordachte keuzes gebeuren. Ook moet de rijksoverheid er voldoende geld voor beschikbaar stellen, stelt de Onderwijsraad in het advies Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk.

De raad benadrukt dat leerlingen moeten worden voorbereid op het leven en werken in een digitale maatschappij. ‘Dat gebeurt nu onvoldoende. Het vraagt inspanningen van overheid, scholen en uitgevers van digitale leermiddelen om ervoor te zorgen dat het huidige onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt’, aldus de Onderwijsraad.

In het advies staat dat de rijksoverheid de scholen op het vlak van digitalisering meer moet ondersteunen. Het gaat hierbij volgens de raad onder meer om internetveiligheid en privacy, een adequate basale infrastructuur en voldoende geld.

Lees meer…

ICT verlaagt werkdruk, maar veroorzaakt ook stress

De meeste leraren in het primair en voortgezet onderwijs ervaren dat de inzet van ICT de werkdruk verlaagt. Er zijn echter ook leraren die er stress van krijgen. Dit blijkt uit een peiling van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Driekwart van de leraren geeft aan dat lesgeven gemakkelijker is geworden door het gebruik van ICT en dat het ervoor zorgt dat ze ander lesmateriaal kunnen gebruiken. Dit creëert ruimte waardoor leraren meer tijd hebben zich te richten op het lesgeven.

Er is ook een keerzijde. ICT veroorzaakt stress bij een op de vijf docenten in het voortgezet onderwijs en bij één op de tien leraren in het primair onderwijs.

Lees meer…

Volgend kabinet moet fors investeren in digitalisering

Een volgend kabinet moet 600 miljoen euro investeren om onder andere in het basis- en voortgezet onderwijs de digitalisering naar een hoger plan te trekken. Dat staat in een manifest van 27 bedrijven, maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen.

Digitalisering en robotisering bieden volgens de ondertekenaars van het manifest grote kansen. ‘Om deze veranderkracht optimaal te benutten (…) zijn minimaal vijf gerichte acties nodig vanuit een nieuw kabinet’, zo melden ze.

Een van die acties is dat ‘computational thinking’ verplicht moet worden in het basis- en voortgezet onderwijs.

Ga naar het manifest

PO-Raad: digitalisering onderwijs niet te betalen

Onder andere de overgang van het ‘gewone’ schoolbord naar het digibord heeft het onderwijs duurder gemaakt, zegt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad in NRC Handelsblad.

‘Vroeger ging een schoolbord tientallen jaar mee. Nu hangen er digiborden in de klas die je binnen vijf jaar afschrijft. Net zoals de software die leerkrachten gebruiken voor lesmethodes en hun administratie, zoals het leerlingvolgsysteem’, zo luidt het antwoord van Den Besten op de vraag of het onderwijs nu duurder is dan dertig jaar geleden. 

Het leidt er volgens haar toe dat scholen noodgedwongen tientallen jaren met meubilair, boeken en speelgoed doen. ‘Zo gebeurt het ook dat lesmethodes, die je eigenlijk binnen zes jaar moet afschrijven, wel tien jaar gebruikt worden. Wij zeggen hier wel eens tegen elkaar: als Zwarte Piet van kleur verandert, dan zie je dat waarschijnlijk pas over tien jaar terug in de onderwijsboeken.’

Het is volgens de voorzitter van de PO-Raad niet haalbaar om meer digitale leermiddelen in het onderwijs toe te passen en kinderen te onderwijzen in ICT. ‘Daar is helemaal geen geld voor. Waar moeten basisscholen überhaupt nieuwe computers van betalen? En dat is kwalijk, want we stomen onze kinderen op deze manier niet klaar voor de toekomst.’

Zeker tien iPad-scholen à la Maurice de Hond

Na de zomervakantie zullen zeker tien scholen overgaan op het concept O4NT, waar Maurice de Hond een jaar geleden het startschot voor gaf.

Kenmerkend is de inzet van de iPad volgens het principe ‘elk kind een eigen apparaat’. Daardoor is volgens O4NT de aanwezigheid op school niet meer de hele dag nodig: de school zit deels in de iPad en die gaat mee naar huis en op reis. Ook zijn in het concept van O4NT een vast lokaal en een eigen leerkracht niet meer aan de orde. De school is bovendien niet meer gebonden aan de schoolvakanties. Opvang en school lopen vloeiend in elkaar over. Het gebouw is tussen 07.30 en 18.30 uur open.

Via Peil.nl, het eigen opiniekanaal van Maurice de Hond, is uitgezocht hoe het staat met de penetratie van de iPad in gezinnen met jonge kinderen. Vier van de tien kinderen tussen vier en twaalf zijn regelmatig aan de slag op tablet of smartphone. Dat is een aanmerkelijke stijging ten opzichte van 2012. Gaat het in dit tempo door, dan is volgens O4NT binnen drie jaar driekwart van de kinderen thuis op tablet of smartphone aan het werk. Eenderde van de ouders bij wie kinderen thuis op een iPhone of tablet bezig zijn, geeft aan een school volgens het O4NT-concept te prefereren. Hieruit volgt dat scholen het zich volgens O4NT niet meer al te lang kunnen veroorloven te blijven vertrouwen op boek en schriftje.

Zeker tien scholen zullen in augustus omschakelen naar O4NT. In Sneek en Breda zullen Steve JobsScholen van start gaan in de meest zuivere vorm. In de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam, Bernisse en Emmen voeren scholen componenten van O4NT geleidelijk in. Van die scholen zijn er zes  openbaar:

Almere: Argonaut (samenvoeging van ’t Kofschip en De Waterhoek) en Digitalis
Amstelveen: Eerste Montessorischool
Amsterdam: Integraal Kindcentrum Zeeburgereiland
Heenvliet: T
weespan
Sneek: De Driemaster
Meer lezen over O4NT? Download een artikel hierover uit het februarinummer van magazine School!.