Onderwijs investeert veel in duurzame inzetbaarheid

De onderwijssector investeert veel in duurzame inzetbaarheid. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor de combinatie van werk en zorg. Dat staat in het rapport Arbeidsmarkt in kaart van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ook nemen werkgevers in het onderwijs volgens het SCP veel maatregelen voor oudere werknemers en besteden ze veel aandacht aan van-werk-naar-werkactiviteiten.

Het SCP noemt ook ‘uitdagingen’. Zo is de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren een probleem. Een ander punt is dat er weliswaar veel mogelijkheden zijn voor scholing en studieverlof, maar dat werkgevers vinden dat scholing buiten werktijd moet plaatsvinden.

Lees meer…

Loopbaanontwikkeling voor duurzame inzetbaarheid

Scholen kiezen veelal voor meer aandacht voor loopbaanontwikkeling om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken, meldt het Arbeidsmarktplatform PO.

Voor hun verdere professionalisering bieden scholen hun medewerkers ondersteuning, begeleiding, coaching en scholing aan. Belangrijk is ook dat werkgever en medewerker ieder hun verantwoordelijkheid nemen om duurzamer inzetbaar te zijn.

Het Arbeidsmarktplatform PO baseert zich op een evaluatie van projecten van twaalf schoolbesturen die gebruikmaakten van een stimuleringsmaatregel.

Lees meer…

Inventarisatieformulier duurzame inzetbaarheid

De Helpdesk van VOS/ABB heeft in het kader van duurzame inzetbaarheid een handig inventarisatieformulier gemaakt. Dit modelformulier staat in het besloten ledengedeelte van deze website. U dient als lid van VOS/ABB ingelogd zijn om het te kunnen downloaden.

In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen dat in plaats van de BAPO-regeling per 1 oktober 2014 de regeling duurzame inzetbaarheid van kracht is (hoofdstuk 8A). Dit maakt het voor alle werknemers mogelijk om maximaal 40 klokuren op jaarbasis (parttimers naar rato) in te zetten voor de verschillende doeleinden voor duurzame inzetbaarheid.

Werknemers van 57 jaar en ouder kunnen aanspraak maken op een aanvullend budget van maximaal 130 klokuren (bovenop die 40 klokuren). Dit aanvullend budget kan worden ingezet voor duurzame inzetbaarheiddoeleinden, verlof of voor beide. Als het volledig aanvullend budget van 130 klokuren wordt ingezet voor verlof, mogen ook de 40 klokuren van het persoonlijk budget worden ingezet voor verlof. Als de 130 klokuren voor verlof worden ingezet, dan dient de werknemer daar een eigen bijdrage over te betalen.

Gezien de inroostering van de personeelsleden is het van belang dat u als werknemer aangeeft hoe u het persoonlijk budget en/of het aanvullend budget dit en volgend schooljaar 2015-2016 wilt gaan inzetten. U kunt daarvoor het inventarisatieformulier gebruiken.

Download Model inventarisatieformulier duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl