Scholen moeten meer grip krijgen op hun financiën

Schoolbesturen moeten meer grip krijgen op de ontwikkelingen die op hen afkomen en op hun financiën. Dat benadrukt de Inspectie van het Onderwijs in de Financiële Staat van het Onderwijs 2018.

De inspectie constateert dat de meeste schoolbesturen nu financieel gezond zijn. Sterker nog: ze geven minder geld uit dan ze begroten. Daardoor lopen de vermogens op. Maar dat kan in de toekomst veranderen.

Schoolbesturen geven zelf aan dat zij financiële reserves aanhouden, omdat de rijksbekostiging onvoorspelbaar en deels slechts incidenteel is. Bovendien wordt er over de rijksbekostiging slecht gecommuniceerd, zo staat in het rapport Het verhaal achter de financiële cijfers.

De inspectie dringt er bij de schoolbesturen op aan om ‘juist omdat er zoveel op het onderwijs afkomt’ beter grip te krijgen op hun financiën. Daar voegt de inspectie aan toe dat ‘goed (financieel) beleid (…) van doorslaggevend belang (is) voor de continuïteit van de instelling en voor de kwaliteit van het onderwijs’.

In de Financiële Staat van het Onderwijs 2018 staat ook dat de jaarverslagen meer moeten gaan over voorgenomen beleid en de financiële implicaties daarvan. Ook wil de inspectie meer aandacht voor risicobeheer.

Lees meer…

Gespreksbijeenkomst over geldstromen door de school

Op 15 mei is er in Amsterdam een gespreksbijeenkomst over geldstromen door de school.

De bijeenkomst staat in het teken van de grotere zeggenschap die ouders en leerkrachten krijgen over de begroting van basisscholen. Hoe benutten zij die invloed goed? En wat hebben ouders en leerkrachten nodig om geïnformeerd mee te praten en mee te beslissen? Welke rol is er dan weggelegd voor de schoolleider, schoolbestuurder en de raad van toezicht en hoe is hun zicht op de geldstromen rondom de school?

De bijeenkomst is op woensdag 15 mei vanaf 20 uur in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam.

Lees meer…

‘Leraren moeten meebeslissen over financieel beleid’

GroenLinks wil leraren een beslissende stem geven in het financiële beleid van de school. Zo kan er volgens Tweede Kamerlid Lisa Westerveld voor worden gezorgd dat schoolbesturen minder geld opzijzetten om risico’s af te dekken. Dat is volgens haar goed voor de kwaliteit van het onderwijs.

Zij vindt het raar dat schoolbestuurders enerzijds hun steun betuigen aan leraren die actievoeren voor een hoger loon en minder werkdruk en anderzijds ‘miljoenen wegschuiven richting spaarrekeningen’. Westerveld pleit voor een wettelijke vastgelegde maximering van financiële reserves van schoolbesturen.

Ook vindt ze dat leraren via de medezeggenschap moeten kunnen meebeslissen over financiële keuzes. ‘Niemand heeft meer baat bij een goede besteding van onderwijsgeld dan de leraar’, stelt Westerveld. Zij moeten daarbij wat haar betreft wel professionele ondersteuning krijgen, zodat de schoolbestuurders niet meer het volgens haar onzinnige argument kunnen gebruiken dat leraren geen verstand zouden hebben van financiën.

‘Leraren niet geïnteresseerd in meebeslissen’

Onderwijsjournalist Ronald Buitelaar noemt op Twitter het idee van Westerveld sympathiek, maar volgens hem zijn veel leraren helemaal niet geïnteresseerd in meedenken en -beslissen:

Leerlingen ontdekken fout in Belastingplan

Leerlingen van het openbare Beatrix College in Tilburg hebben een fout in het Belastingplan 2019 ontdekt. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft ze bedankt met een taart.

Het Beatrix College meldt dat economiedocent Gert van Vliet enkele tariefvoorbeelden uit het Belastingplan 2019 door 5 vwo-leerlingen liet narekenen. ‘Het bleek dat onze uitkomsten niet overeenkwamen met die uit het schema. Nóg eens berekend, en nóg eens, het klopte echt niet’, aldus Van Vliet.

De leerlingen gaven de fout door aan het ministerie van Financiën. Staatssecretaris Snel reageerde dankbaar door een taart naar school te sturen.

Lees meer…

 

Kabinet houdt vast aan doelmatigheidskorting

De doelmatigheidskorting op het onderwijs gaat door, ondanks het feit dat de Eerste Kamer er herhaaldelijk op heeft aangedrongen de korting te schrappen. Dat blijkt uit een brief van minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Hij meldt aan de Eerste Kamer dat het standpunt over de doelmatigheidskorting niet is gewijzigd, omdat het volgens hem noodzakelijk is ‘om alle maatregelen van het Regeerakkoord samen als één pakket te zien’. Doelmatiger onderwijs is daar onderdeel van, benadrukt Hoekstra.

De minister van Financiën acht het verder van belang ‘om te herhalen dat dit kabinet begon met een niet ingevulde taakstelling op de begroting van het ministerie van OCW’, die nog stamt uit de vorige kabinetsperiode. Deze taakstelling op de begroting van het ministerie van OCW loopt op tot 410 miljoen euro in 2020 en is structureel 183 miljoen.

Lees meer…

 

Eerste Kamer wil af van doelmatigheidskorting

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft een brief uit de Eerste Kamer gekregen waarin staat dat de doelmatigheidskorting op het onderwijs niet mag doorgaan of in elk geval moet worden verzacht.

De brief is een nieuwe poging van de Eerste Kamer om de minister ertoe te bewegen de doelmatigheidskorting, die oploopt tot 183 miljoen euro, te heroverwegen.

Eerder nam de Senaat een motie aan waarin stond dat deze korting moest worden geschrapt of in elk geval verzacht. Die motie was het initiatief van PvdA-senator André Postema, die tevens bestuursvoorzitter is van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).

Hoekstra legde die motie naast zich neer, omdat volgens hem de begroting sluitend moet blijven. In een brief van Hoekstra die op de motie volgde, staat dat de korting doorgaat, maar daar neemt de Eerste Kamer dus geen genoegen mee.

Doelmatigheidskorting onderwijs gaat door

Minister Wopke Hoekstra van Financiën legt de motie tegen de zogenoemde doelmatigheidskorting naast zich neer, blijkt uit een brief aan de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer nam in december jongstleden een motie aan van onder anderen André Postema van de PvdA, tevens voorzitter van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. In die motie stond dat de doelmatigheidskorting die oploopt tot structureel 183 miljoen euro moest worden verzacht en het liefst helemaal geschrapt, omdat er niet moet worden bezuinigd maar juist geïnvesteerd in het onderwijs.

Minister Hoekstra van Financiën legt de motie naast zich neer, omdat volgens hem de doelmatigheidskorting nodig is voor een sluitende OCW-begroting.

Lees meer…

Schoolbesturen staan er financieel goed voor

Het aantal schoolbesturen dat onder aangepast financieel toezicht staat, is in het afgelopen jaar verder afgenomen. Dat staat in een brief van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer. Zij baseren zich op het inspectierapport Financiële Staat van het Onderwijs 2016.

Er zijn nog maar enkele besturen die financieel kwetsbaar zijn, melden de ministers. ‘De inspectie constateert daarbij dat er geen verband bestaat tussen het feit dat een bestuur onder aangepast financieel toezicht staat enerzijds en leerlingendaling of geografische ligging anderzijds.’

Wel blijkt dat kleine besturen relatief grotere marges aanhouden dan grote besturen. ‘Een klein bestuur kan een tegenvaller immers minder gemakkelijk opvangen dan een groot bestuur en heeft daarvoor een relatief grote buffer nodig’, zo staat in de brief.

Daarin staat ook dat de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs er eind 2016 over het algemeen financieel goed voor staan. ‘De gemiddelde liquiditeit en de solvabiliteit zijn positief, wat aantoont dat de besturen in staat zijn om zowel op de korte als op de lange termijn aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.’

De onderwijsministers constateren op basis van het inspectierapport dat de omvang van het personeelsbestand in de afgelopen jaren stabiel is gebleven en er dus geen handen uit de klas zijn verdwenen.

Lees meer…

Op 26 september bijeenkomst passend onderwijs

Op 26 september is er bij ons in Woerden weer een bijeenkomst over passend onderwijs. Het centrale thema van deze bijeenkomst is ‘verantwoording’. Deelname is gratis als uw organisatie bij ons is aangesloten.

Onder meer de politiek voert grote druk uit op de samenwerkingsverbanden om zich transparant te verantwoorden over een doelmatige inzet van hun geld. Eerder dit jaar deed ook de Algemene Rekenkamer hier in een rapport scherpe uitspraken over.

In het Tweede Kamerdebat over de elfde voortgangsrapportage over passend onderwijs kwam een gestandaardiseerd model van verslaglegging voor samenwerkingsverbanden aan bod. In de bijeenkomst wordt besproken wat dit zou kunnen betekenen.

Deelnemers aan de bijeenkomst worden uitgenodigd hun jaarverslag 2016 vooraf in te zenden en hier tijdens de bijeenkomst feedback op te ontvangen. Inzenden kan via rboer@vosabb.nl.

De bijeenkomst wordt geleid door Rick de Wit van Infinite. Namens VOS/ABB zullen Rozemarijn Boer en Eline Vrenken aanwezig zijn.

Wanneer en waar?

De bijeenkomst op dinsdag 26 september is van 09.45 tot 12.30 uur in ons kantoor in Woerden. Na afloop is er een eenvoudige lunch.

Als uw schoolbestuur of samenwerkingsverband bij VOS/ABB is aangesloten, is deelname gratis. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst passend onderwijs’. Vermeld in uw mail ook de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Voor deze bijeenkomsten zijn onze Algemene voorwaarden van kracht.

PO-Raad wil parlementair onderzoek naar bekostiging

De PO-Raad wil een parlementair onderzoek naar de financiën van het primair onderwijs. De sectororganisatie wil zo duidelijk krijgen of de bekostiging toereikend is en waaraan schoolbesturen hun geld besteden.

De PO-Raad wijst erop dat steeds maar weer de maatschappelijke discussie oplaait of er wel genoeg geld naar het onderwijs gaat en waar de besturen hun geld aan besteden. ‘Bezuinigingen, investeringen, ombuigingen en meningen hierover buitelen over elkaar heen. De een roept dat het geld op de plank blijft liggen, anderen beweren dat schoolbesturen het niet doelmatig besteden’, aldus de sectororganisatie.

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad hoopt dat een grondig parlementair onderzoek een einde kan maken aan de vaak ongefundeerde beweringen dat schoolbesturen hun geld niet goed besteden. ‘Kom maar kijken hoe scholen en besturen het doen’, aldus Den Besten.

Lees meer…

Onderwijs staat er financieel beter voor

‘We zien dat de onderwijsinstellingen er in 2015 financieel weer beter voor staan dan het jaar daarvoor. Dat betekent dat ze voorzichtig met hun (extra) geld zijn omgegaan. ‘Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in De financiële staat van het onderwijs 2015.

Bij het positieve beeld past volgens de inspectie wel een kanttekening. ‘Tussen sectoren zitten soms belangrijke verschillen, net als tussen de scholen binnen een sector. Zo zijn er instellingen die een forse spaarpot hebben aangelegd omdat ze teruglopende inkomsten verwachten vanwege de daling van het aantal leerlingen in hun regio. Ook zien we instellingen die spaarden voor verbouwingen of voor andere noodzakelijke verbeteringen.’

Financiële marges

Bij de liquiditeitspositie valt op dat kleine besturen ruimere (procentuele) marges aanhouden dan grote besturen. Dat komt doordat een klein bestuur minder mogelijkheden heeft om potentiële tegenvallers op te vangen dan een groot bestuur.

Uit het rapport blijkt verder dat de schoolbesturen in het funderend onderwijs in 2015 meer geld hebben uitgegeven aan personeel dan in 2014. In het voortgezet onderwijs komt dat door een absolute stijging van het aantal docenten in verband met de stijging van het aantal leerlingen.

In het primair onderwijs is al enige jaren sprake van leerlingendaling, maar waar er tussen 2011 en 2012 sprake was van een forsere personeelsreductie dan op basis van de leerlingenontwikkeling mocht worden verwacht, zijn er in 2014 en 2015 weer meer leraren aangenomen.

Passend onderwijs

Voor het eerst heeft de inspectie ook cijfers opgenomen over de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. ‘Zij bleken in 2015 zeer voorzichtig. We zagen betrekkelijk weinig financiële beleidskeuzes en als ze er al zijn ontbreekt de onderbouwing ervan.’

De inspectie merkt verder op dat het verstandig als scholen een reserve aanhouden, ‘maar de appeltjes voor de dorst moeten wel in verhouding blijven staan tot de reële risico’s die scholen lopen’. Sparen mag geen doel in zichzelf worden, benadrukt de inspectie, ‘en het mag zeker nooit ten koste gaan van noodzakelijke en gewenste investeringen in de kwaliteit van het onderwijs’.

Lees het rapport

Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

Onze online Toolbox is weer helemaal up-to-date. Er zijn verschillende rekeninstrumenten geactualiseerd.

Het gaat om rekeninstrumenten in diverse mappen:

Basisschool

Speciaal basisonderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

Huisvesting

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Tips voor begroting samenwerkingsverband

Kunt u wel wat tips en tricks gebruiken voor het opstellen van de begroting van uw samenwerkingsverband? Kom dan dinsdag 1 november naar Woerden voor de VOS/aBB-bijeenkomst Passend onderwijs en financiën.

Vanwege een aantal afzeggingen zijn er plaatsen vrijgekomen, dus aanmelden kan nog! Op de agenda staan naast de tips en aandachtspunten voor de begroting 2017 ook actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden. Ook is er ruimte voor thema’s die door de deelnemers zelf worden aangedragen. Onze financiële experts zullen daar op in gaan. Dat zijn Ron van der Raaij van VOS/ABB en Rick de Wit van Infinite Financieel.

Praktische gegevens
De bijeenkomst begint dinsdag om 10 uur en wordt rond 12.30 uur afgesloten met een lunch. U bent welkom in het kantoor van VOS/ABB aan de Houttuinlaan 8 in Woerden. Aanmelden kan nog tot en met 31 oktober door een mailtje te sturen aan welkom@vosabb.nl met daarin uw naam, de naam van uw organisatie en de vermelding Passend onderwijs en financiën. Ook kunt u daar nog aangeven welk onderwerp u graag aan de orde zou willen stellen. Voor leden van VOS/ABB is de bijeenkomst gratis. Niet-leden zijn ook welkom, maar dan betaalt u 100 euro.

Nieuwe handreiking treasurystatuut

VOS/ABB stelt op verzoek van leden een nieuwe handreiking beschikbaar voor het opstellen van een treasurystatuut. 

De handreiking is opgesteld door onze financieel expert Ron van der Raaij. Het document bestaat uit een toelichting en een voorbeeldstatuut. Dat laatste is slechts een raamwerk. U kunt het niet een-op-een overnemen, maar moet het nog op maat maken voor uw eigen organisatie.

Omdat het voorbeeldstatuut slechts een raamwerk is en u het zelf op maat moet maken, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijk document dat u gaat gebruiken. U kunt natuurlijk wel onze Helpdesk om nader advies vragen.

Er was een nieuwe handreiking met voorbeeldstatuut nodig vanwege de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 die op 1 juli jongstleden van kracht is geworden.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de handreiking treasurystatuut downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Mogelijk kleinescholentoeslag voortgezet onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat de mogelijkheid onderzoeken om in het voortgezet onderwijs met een kleinescholentoeslag te komen.

Dekker sluit zich aan bij schoolbestuurders en -leiders in krimpgebieden die bang zijn dat een vereenvoudigd bekostigingsmodel ertoe leidt dat een breed onderwijsaanbod in de regio niet langer kan worden geborgd, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat specifiek om het aanbod van het (technisch) vmbo. Gevreesd wordt dat het niet mogelijk zal zijn om een breed aanbod van profielen in stand te houden wanneer hier (als gevolg van leerlingendaling) slechts enkele leerlingen gebruik van maken.

Regionale samenwerking

De staatssecretaris benadrukt in zijn brief dat hij in tijden van leerlingendaling van schoolbesturen verwacht ‘dat zij in samenspraak met elkaar scherpe keuzes maken in het aanbod in de regio, op het niveau van bestuur, school en vestiging’.

Ook schrijft Dekker dat hij het ‘onacceptabel (zou) vinden wanneer als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging het onderwijsaanbod in de regio niet langer aansluit op regionale vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt’.

Kleinescholentoeslag

In het licht hiervan laat hij door de Onderwijsraad uitzoeken of het zin heeft om in het voortgezet onderwijs een kleinescholentoeslag in te voeren. ‘Daarbij wil ik vragen om specifiek te kijken naar (…) het (technisch) vmbo’, aldus Dekker.

De uitkomsten van dit advies wil hij meenemen in de verdere ontwikkeling en verfijning van het voorgestelde nieuwe bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer…

CAO PO: in financiële dekking ontbreekt 10 miljoen

De PO-Raad heeft mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen van VOS/ABB de dekking van de loonparagraaf van de CAO PO gepubliceerd. Een aantal kwesties is verduidelijkt, maar er blijven ook punten onbenoemd. Het betreft de wijze waarop de loonsverhoging wordt bepaald en een deel van de pensioenpremie. In totaal ontbreekt er in de financiële dekking structureel circa 10 miljoen euro.

In de uitleg van de PO-Raad staat wanneer schoolbesturen op welke wijze er geld bij hebben gekregen als gevolg van verlaging van werkgeverslasten of kabinetsbijdrages. Er wordt ook weergegeven hoeveel dit was en in welke zin dit als dekking voor de cao geldt.

Tevens is aangegeven hoe de geschatte kabinetsbijdrage voor 2017 moet worden gezien. Zoals wij in ons vorige nieuwsbericht meldden, is deze geschatte kabinetsbijdrage gebaseerd op vertrouwen in positieve economische prognoses.

CAO PO en loonsverhoging

Een punt waarover de PO-Raad niets meldt, is de manier waarop de loonsverhoging van 3,8 procent wordt bepaald. Het blijft daardoor onduidelijk of die loonsverhoging wordt bepaald op het loonbedrag waar de eerdere loonsverhoging van 1,25 procent al in zit.

Als er op die manier wordt gerekend, zoals is gedaan bij de onlangs afgesloten bestuurders-cao voor het primair onderwijs, is er sprake van een extra kostenpost van 0,05 procent.

VOS/ABB krijgt vanuit verschillende bronnen het signaal dat de salaristabellen zullen worden gebaseerd op het hogere bedrag. Dat betekent dus extra kosten.

CAO PO en pensioenpremie

Een ander (klein) onbenoemd punt is dat de structurele kosten van het deel van de pensioenpremie dat betrekking heeft op de Algemene nabestaandenwet en het arbeidsongeschiktheidspensioen, niet in de berekening is meegenomen.

De manier waarop de loonsverhoging hoogstwaarschijnlijk wordt berekend en de niet meegenomen pensioenkosten hebben relatief gezien kleine gevolgen voor de financiële dekking van de CAO PO. Toch gaat het om een structureel tekort van circa 10 miljoen euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Instrument meerjarenbegroting samenwerkingsverband

In de map Samenwerkingsverbanden van onze online Toolbox is het geactualiseerde instrument voor de meerjarenbegroting opgenomen.

Het betreft het rekeninstrument voor samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs:

MJB SWV Passend Onderwijs VO 2016 vs 4juni2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Vmbo’ers willen goed met geld omgaan

Ruim de helft van de vmbo’ers wil leren hoe ze goed met geld kunnen omgaan, maar slechts 43 procent van hen zit op een school die daar voldoende aandacht voor heeft. Dat meldt Wijzer in geldzaken.

Eén op de drie vmbo’ers in het vierde jaar geeft aan dat ze in de onderbouw graag meer hadden willen leren over omgaan met geld.

Oudere vmbo’ers hebben spijt van aankoop

Naarmate ze ouder worden, zeggen vmbo-scholieren makkelijker geld uit te geven. Bovendien groeit het aandeel dat weleens spijt heeft van een aankoop van 60 procent in klas 1 naar 74 procent in klas 4.

Lees meer…

Dekker moet stijging lasten onderwijs in kaart brengen

Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) wil helder krijgen hoe sterk de lasten in het onderwijs de afgelopen jaren zijn gestegen.

Hij diende daartoe woensdag een motie in tijdens een algemeen overleg over de financiële situatie in het onderwijs. Aanleiding voor dat overleg was het rapport De financiële situatie in het onderwijs 2014 van de Inspectie van het Onderwijs.

Op basis van dit rapport trokken minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in december jongstleden de conclusie dat het onderwijs na extra investeringen door het kabinet weer een financieel gezonde sector is.

Daarbij leken zij te vergeten dat het onderwijs in toenemende mate te kampen heeft met de gevolgen van diverse stille bezuinigingen, terwijl de lasten de afgelopen jaren structureel zijn gestegen. De motie van Van Meenen vraagt de regering om hier helderheid over te verschaffen.

Op 15 maart wordt over deze en andere ingediende moties gedebatteerd.

Kamer vindt het prima als hand op de knip blijft

Het primair onderwijs hoeft niet te rekenen op extra geld. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Een Kamermeerderheid en staatssecretaris Sander Dekker van OCW vinden dat er genoeg geld naar het onderwijs gaat. Volgens Dekker staat het primair onderwijs er financieel goed voor. De regeringsfracties VVD en PvdA stellen dat ook. Ze wijzen op het extra geld uit het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord.

In december jongstleden schreven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker al aan de Kamer dat de jaarrekeningen laten zien dat het primair en voortgezet onderwijs financieel gezonde sectoren zijn. ‘Na enkele jaren van tegenvallende macroresultaten en (als gevolg daarvan) slechte financiële kengetallen, staan beide sectoren er nu weer goed voor’, schreven de minister en de staatssecretaris in december.

De PO-Raad denkt er heel anders over. De sectororganisatie voor het primair onderwijs spreekt van een structureel tekort van 500 miljoen euro. De kosten die schoolbesturen maken stijgen volgens de PO-Raad sneller dan de inkomsten.

Het gaat in krimpgebieden met name om stijgende werkloosheidskosten in combinatie met dalende inkomsten, maar in het algemeen ook om de pensioenpremies die omhoog gaan en om lesmaterialen en schoolmeubilair die duurder worden.

‘Scholen kunnen financiële teugels laten vieren’

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW roepen schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs op meer geld uit te geven.

Hun oproep is onderdeel van antwoorden op vragen van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk over schoolbesturen die het overgrote deel van het geld van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord niet aan onderwijs zouden besteden, maar op de bank zouden hebben gezet.

Bussemaker en Dekker rekenen voor dat schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in 2013 en 2014 in totaal 891 miljoen euro meer ontvangen hebben dan in 2012. ‘Een fors deel hiervan betreft de extra middelen in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Begrotingsakkoord 2014’, aldus de minister en staatssecretaris.

Zij vervolgen: ‘In deze twee jaren hebben beide sectoren gezamenlijk een netto resultaat van 485 miljoen euro geboekt. Dit betekent dat van de extra middelen in de jaren 2013 en 2014 406 miljoen euro is uitgegeven. Een deel van deze extra middelen is vrij besteedbaar toegekend. Het andere deel is gekoppeld aan specifieke doelen.’

Het is volgens Bussemaker en Dekker ‘uiteraard de bedoeling dat deze middelen daadwerkelijk aan deze doelen worden besteed’. Dat dat nog niet volledig is gebeurd, heeft volgens hen te maken met het feit dat pas halverwege 2014 duidelijkheid kwam over het structurele karakter ervan.

‘Nu deze duidelijkheid er is, is er voor schoolbesturen geen reden meer om deze extra middelen niet daadwerkelijk uit te geven. Op basis van de jaarrekeningen over 2015 kan worden geconcludeerd in hoeverre dit ook echt is gebeurd. Deze jaarrekening komt eind 2016 beschikbaar’, zo antwoorden de minister en staatssecretaris.

Funderend onderwijs is financieel gezond

De jaarrekeningen laten zien dat het primair en voortgezet onderwijs financieel gezonde sectoren zijn. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

‘Na enkele jaren van tegenvallende macroresultaten en (als gevolg daarvan) slechte financiële kengetallen, staan beide sectoren er nu weer goed voor. De liquiditeits- en solvabiliteitscijfers liggen (met respectievelijk 2,40 en 0,72 in het po en 1,43 en 0,60 in het vo) ruim boven de ondergrenzen die de inspectie in het toezicht hanteert’, zo staat in de brief.

Dat het funderend onderwijs in zijn geheel weer financieel gezond is, komt volgens Bussemaker en Dekker mede door investeringen van het kabinet. ‘Het is (…) goed om te zien dat deze investeringen bijdragen aan de positieve financiële situatie in het funderend onderwijs, die in 2013 is ontstaan en in 2014 is voortgezet.’

De brief waarin Bussemaker en Dekker dit schrijven, hoort bij het rapport De financiële situatie in het onderwijs 2014 van de Inspectie van het Onderwijs.

Te rooskleurig
De PO-Raad stelt dat Bussemaker en Dekker een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid schetsen.

‘De kosten in het primair onderwijs stijgen al jaren harder dan de bekostiging. Volgens de PO-Raad is structureel meer geld nodig om te voorkomen dat schoolbesturen binnen afzienbare tijd weer in de rode cijfers terechtkomen en leerlingen hiervan de dupe worden. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs bevestigt dit’, aldus de sectororganisatie.

Lees meer…

Oppotten
De conclusie van Bussemaker en Dekker dat het funderend onderwijs weer financieel gezond is, is voor de Algemene Onderwijsbond (AOb) aanleiding de klacht te herhalen als zouden schoolbesturen alleen maar geld oppotten.

Lees meer…

Veel besturen vrijescholen onder financieel toezicht

Van de dertig besturen waaronder vrijescholen vallen, stonden er in 2014 zes onder aangepast financieel toezicht. Dat was procentueel tien keer zo veel als het landelijk gemiddelde, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie signaleert dat de zwakke financiële positie van vrijeschoolbesturen samenhangt met relatief hoge personele lasten, de afhankelijkheid van ouderbijdragen en verwevenheid met andere partijen, zoals kinderopvangorganisaties.

De inspectie vindt dat besturen van vrijescholen zich beter bewust moeten zijn van de financiële risico’s als ze extra verantwoordelijkheden aangaan. Ook is het belangrijk, zo constateert de inspectie, dat bij de besturen van vrijescholen voldoende kennis en vaardigheden zijn om een meerjarig personeels- en financieel beleid beleid te voeren.

Het onderwijs van de vrijescholen is gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner. De intrinsieke ontwikkeling van het kind staat er centraal.

Lees meer…

Met schoolbesturen gaat het financieel iets beter

Het gaat financieel gezien weer wat beter met het primair en voortgezet onderwijs. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van een bericht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) over het aantal schoolbesturen dat onder verscherpt financieel toezicht staat.

Het aantal besturen dat onder verscherpt toezicht staat is weliswaar toegenomen, maar dat heeft te maken met het feit dat de inspectie strenger is gaan letten op de financiële situatie. ‘De afgelopen jaren zijn de signaleringswaarden wat aangescherpt. We stellen besturen eerder onder aangepast toezicht om te voorkomen dat de situatie zodanig verslechtert dat er niks meer te herstellen valt. Als je globaal naar de sector kijkt, gaat het nu financieel gezien iets beter’, aldus een woordvoerder op de website van de AOb.

De inspectie houdt op dit moment 40 schoolbesturen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs verscherpt in de gaten vanwege hun financiële situatie.

Nieuwe tegenvaller voor openbaar onderwijs Rotterdam

Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) heeft van de Belastingdienst een naheffing inclusief boetes opgelegd gekregen van 2,1 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening. Woordvoerder Petra Verheij van BOOR stelt dat er geen sprake is van een nieuwe tegenvaller. Zij relativeert het bedrag door te stellen dat dit binnen de marges valt die normaal zijn in discussies met de Belastingdienst.  

BOOR had op basis van het boekenonderzoek over de periode 2007-2011 al gerekend op een naheffing met boetes van 1,2 miljoen euro. Het bedrag van 2,1 miljoen euro is dus hoger dan verwacht. ‘Derhalve is (…) een aanvullend bedrag van 0,9 miljoen voorzien’, zo meldt BOOR.

Of dat extra bedrag ook echt helemaal nodig is, hangt af van de reactie op het bezwaarschrift dat BOOR heeft ingediend tegen de naheffing en de boetes. De inschatting van de fiscalist van BOOR is dat dit bezwaarschrift uiteindelijk zal leiden tot een verlaging van de naheffingsaanslag met 0,2 miljoen euro.

Extra onderwijsgeld
BOOR hield in 2013 voor het eerst in jaren geld over, maar dat was vooral te danken aan het extra onderwijsgeld uit het Herfstakkoord. Voordat bekend werd dat dit extra geld er kwam, werd nog gerekend op een negatief resultaat over 2013.

De Rotterdamse gemeenteraadsleden Jos Verveen (D66) en Anton Molenaar (Leefbaar Rotterdam) hebben onlangs vragen gesteld over de bestemming van het extra onderwijsgeld. Zij zeggen signalen binnen te krijgen over extra geld dat door BOOR wordt gebruikt om tegenvallers op te vangen en de financiële positie te verstevigen, terwijl het is bedoeld voor meer onderwijskwaliteit.

Woordvoerder Petra Verheij van BOOR stelt in een reactie aan VOS/ABB dat het bedrag waarover nu discussie is met de Belastingdienst binnen de marges vallen die gebruikelijk zijn. Er is volgens haar geen sprake van een nieuwe tegenvaller.

Erfenis Wim Blok
De financiële problemen bij BOOR volgen op jaren waarin structureel aanmerkelijk meer geld werd uitgegeven dan er binnenkwam. Bovendien had BOOR onder voormalig bestuursvoorzitter Wim Blok te maken met een omvangrijke bouwfraude-affaire. Naar aanleiding van deze kwesties is het gehele bestuur vervangen en het toezicht verscherpt.

Huub van Blijswijk is nu voorzitter van het dagelijks bestuur. Voorzitter van het algemeen bestuur is Philip Geelkerken. Hij was van 1998 tot 2006 directeur van VOS/ABB.