Financiering passend onderwijs moet eenvoudiger

De financiering van passend onderwijs voor ernstig gehandicapte kinderen moet eenvoudiger. De regeringspartijen willen één loket voor de ouders.

Ouders van ernstig gehandicapte kinderen, die op speciale scholen zitten en de hele dag begeleiding nodig hebben, hebben nu te maken met verschillende financieringsstromen: passend onderwijs, persoonsgebonden budget en soms jeugdzorg. Dat maakt het ingewikkeld voor de ouders.

Ze moeten ook om de paar jaar een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring aanvragen terwijl het gaat om kinderen van wie de situatie niet veel verandert. De NOS meldt dat de vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat ouders en scholen worden verlost van die administratieve rompslomp.

Passend onderwijs na 18e jaar

GroenLinks dringt er ook op aan dat leerlingen met een complexe zorgvraag en een beperkte kans op de arbeidsmarkt ook na hun achttiende onderwijs kunnen blijven volgen. Nu moeten ze vaak na hun 18e verjaardag van school en naar de dagbesteding.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks voert aan dat het voor de overheid niet veel uitmaakt waar het kind zit: passend onderwijs kost geld, maar dagbesteding ook. ‘Laat de eigen wensen van deze leerlingen dan leidend zijn’. Westerveld kaartte dit vandaag aan in het debat over problemen in de samenwerking tussen onderwijs en zorg, met de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs.

Meer informatie

D66 wil schoolbesturen grotendeels buitenspel zetten

D66 denkt dat er meer geld in de klassen komt als de overheid het budget voor onderwijs direct aan de scholen geeft en de financiering niet meer via de schoolbesturen laat lopen.

‘Het onderwijs is op een school en van een leraar voor de leerlingen. En niet op een kantoor en van of voor bestuurders’, aldus oud-schoolbestuurder en huidig D66-Kamerlid Paul van Meenen.

Hij wil de schoolbesturen niet helemaal buitenspel zetten, omdat ze volgens hem ook wel nuttige dingen doen, zoals administratieve en coördinerende taken en personeelsmanagement.

Van Meenen vraagt onderwijsminister Arie Slob of die wil onderzoeken of de financiering van het onderwijs voortaan direct via de scholen kan verlopen.

Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang uitgesteld

De voorgenomen invoering van een nieuwe systematiek van de financiering van de kinderopvang is met een jaar uitgesteld. Dat meldt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De voorgenomen nieuwe systematiek voorziet in directe financiering door het Rijk in plaats van via de ouders, zoals het nu gaat. Met de nieuwe systematiek zou de financiering van de kinderopvang meer in lijn komen met die van het onderwijs, wat samenwerking tussen kinderopvangorganisaties en scholen zou vergemakkelijken.

Staatssecretaris Van Ark meldt in haar brief aan de Tweede Kamer dat invoering van de nieuwe financieringssystematiek grote zorgvuldigheid vereist. Dat heeft haar na overleg met onder anderen onderwijsminister Arie Slob ertoe doen besluiten de invoering met een jaar uit te stellen.

‘De nieuwe financieringssystematiek zal daarom niet (volledig) worden ingevoerd op 1 januari 2020. Dat betekent tevens dat de geleidelijke invoering per 1 januari 2019 in elk geval een jaar opschuift’, aldus Van Ark.

‘Extra geld welkom maar niet nodig’

‘Het staat private partijen natuurlijk vrij om private bijdragen aan onderwijsinstellingen te doen’, schrijft minister Jet Bussemaker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De SP wilde van de minister weten hoe groot zij het risico acht dat bijvoorbeeld muziekonderwijs afhankelijk wordt van verwerving van financiering via private activiteiten, zoals crowdfunding.

Bussemaker antwoordt dat ‘de bekostiging van instellingen toereikend is om daarmee uitvoering te geven aan de wettelijke taken’ en dat private partijen daarbovenop geld mogen geven aan scholen.

PvdA lijkt terug te willen naar declaratiebekostiging

PvdA-Kamerlid Loes Ypma wil van staatssecretaris Sander Dekker van OCW weten of de bekostigingssystematiek van het basisonderwijs zodanig kan worden aangepast ‘dat de personele bekostiging over meerdere jaren gelijk is aan de feitelijke kosten’.

Dekker laat aan Ypma weten daar niets voor te voelen, omdat dit afscheid van de lumpsumbekostiging en terugkeer naar een openeindefinanciering zou betekenen, zoals de declaratiebekostiging dat tot 2006 was. ‘Dit acht ik niet gewenst’, aldus Dekker.

De vraag van Ypma volgde op een bericht van de PO-Raad over de indexatie van de personele bekostiging.

Lees meer…

Rekenkamer wil eenvoudige kostendekkende financiering

De bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs moet worden vereenvoudigd en kostendekkend worden. Dat adviseert de Algemene Rekenkamer, die tevens aanraadt om schoolbesturen zo vroeg mogelijk in het jaar zekerheid over hun budget te geven en incidentele financiering te beperken.

De Algemene Rekenkamer deed op verzoek van staatssecretaris Sander Dekker van OCW onderzoek naar de financiering van het voortgezet onderwijs. Aanleiding voor het verzoek van de staatssecretaris waren elkaar tegensprekende berichten van onder andere de VO-raad en de Algemene Onderwijsbond (AOb). Terwijl de sectororganisatie geregeld stelt dat het voortgezet onderwijs financieel op de rand van de afgrond staat, komen er van de AOb van tijd tot tijd berichten als zou het geld in de scholen tegen de plinten klotsen.

In een adviesrapport van de Algemene Rekenkamer staat dat de lumpsumfinanciering in het voortgezet onderwijs bedoeld is om de schoolbesturen en hun scholen veel vrijheid te geven, maar dat in de praktijk blijkt dat de ruimte die scholen hebben beperkt is door regelgeving en sectorafspraken (zoals de functiemix of beperkingen in het taakbeleid). Daardoor is het volgens de Algemene Rekenkamer lastig om proactief in te spelen op (voorziene) kostenstijgingen. In het rapport staat ook dat er tussen schoolbesturen grote verschillen bestaan in het benutten van de ruimte om bij te sturen.

De Algemene Rekenkamer concludeert dat de bekostigingssystematiek onvoldoende aansluit op de praktijk. Het gaat onder meer om vereenvoudiging, aansluiting op kostenpatronen en kostenontwikkelingen, zorg voor kostendekkendheid, zekerheid geven over budget en beperking van incidentele financiering. ‘Een nieuwe bekostigingssystematiek zou financiële planning en allocatie van middelen op het niveau van schoolbesturen moeten bevorderen’, aldus de Rekenkamer.

Om het voortgezet onderwijs toekomstbestendiger te laten zijn, blijft volgens de Algemene Rekenkamer de noodzaak om in te zetten op een verdere verzakelijking en professionalisering van de bedrijfsvoering. Daarbij kunnen volgens de rekenkamer ‘ook benchmarking, informatie-uitwisseling via open data, leren van best practices en opleidingen helpen’.

Download het adviesrapport Bekostiging voortgezet onderwijs

Dekker is gedoe met evangelische basisscholen spuugzat

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakt gebruik van zijn aanwijzingsbevoegdheid: hij grijpt in bij de falende Stichting voor Evangelische Scholen (sVES).

De onderwijskwaliteit van de evangelische basisscholen die onder deze stichting vallen, schiet structureel ernstig tekort. In november 2013 werd bekend dat Evangelische Basisschool Timon om deze reden werd gesloten. De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge reageerde daar verheugd op. Hij noemde het toen op Twitter ‘de beste oplossing voor de leerlingen’.

In maart van dit jaar werd bekend dat het bestuur van sVES zijn activiteiten zou staken. Dat besluit volgde op indringende gesprekken met de Inspectie van het Onderwijs. Naar nu blijkt, is het bestuur gewoon doorgegaan. Staatssecretaris Dekker is het nu echt meer dan zat en gebruikt daarom zijn aanwijzingsbevoegdheid.

‘Uit zorg voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen, ben ik genoodzaakt om in te grijpen. Ik zal het bestuur een aanwijzing geven op grond van artikel 163b van de Wet op het primair onderwijs. Indien het bestuur de aanwijzing niet opvolgt, tref ik een bekostigingssanctie’, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Met andere woorden: de scholen krijgen dan geen geld van de overheid meer, wat zo goed als zeker tot sluiting zal leiden. Dekker heeft niet de wettelijke bevoegdheid om deze scholen te sluiten, omdat het geen openbare maar bijzondere scholen zijn. Dit heeft te maken met lid 2, 3 en 4 van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

Onder sVES vallen zes evangelische basisscholen, die volgens de website van de stichting bijbelgetrouw en kindvriendelijk kwaliteitsonderwijs op maat bieden. Die scholen staan in Utrecht, Amsterdam, Apeldoorn, Tilburg, Den Haag en Hoofddorp.

Presentatie Bé Keizer over LWOO en PRO

De presentatie van Bé Keizer over de financiering van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs staat online. Zijn presentaties over de financiering van passend onderwijs in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Keizer gaf deze presentaties dinsdag op twee VOS/ABB-bijeenkomsten in Woerden. De ochtendbijeenkomst was voor mensen uit het primair onderwijs die in hun organisatie nauw betrokken zijn bij de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. De middagbijeenkomst was voor geïnteresseerden uit het voortgezet onderwijs.

Leden van VOS/ABB kunnen op het besloten ledengedeelte van deze website de presentatie over LWOO en PRO downloaden. Niet-leden kunnen de presentatie aanvragen bij het secretariaat van VOS/ABB.

De presentaties van Bé Keizer over de financiering van passend onderwijs in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs komen niet online beschikbaar, maar ook deze presentaties zijn bij het secretariaat van VOS/ABB aan te vragen via
welkom@vosabb.nl.

Vermeld in uw e-mail welke presentatie(s) u per post wilt ontvangen. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het adres waarnaar het secretariaat de presentatie(s) kan versturen.

Helpdesk
Advies nodig over de financiering van passend onderwijs? U kunt daarvoor contact opnemen met de Helpdesk van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

De Helpdesk geeft gratis eerste- en tweedelijnsadvies. Ook dossierbehandeling is in de meeste gevallen gratis.

Let op: de Helpdesk werkt alleen voor leden van VOS/ABB. Is uw organisatie niet bij VOS/ABB aangesloten? Lees alles over het lidmaatschap!  

Nieuwe reeks gratis cursussen van VOS/ABB

De Helpdesk van VOS/ABB geeft in de tweede helft van dit schooljaar weer een reeks gratis cursussen. Leden van VOS/ABB kunnen hierop intekenen. Niet-leden hebben geen toegang.

Het gaat om de volgende cursussen:

  • 28 januari – Verplichtingen bij benoeming van personeel – primair onderwijs (vol!)
  • 30 januari – Verplichtingen bij benoeming van personeel – voortgezet onderwijs
  • 11 februari – Instandhouding van scholen – primair onderwijs
  • 1 april – Bekostiging – primair onderwijs
  • 8 april – Bekostiging – voortgezet onderwijs
  • 13 mei – Informatieverstrekking en –verwerking op school

Alle cursussen worden gegeven in het VOS/ABB-kantoor in Woerden. Meer informatie, ook over de mogelijkheid om u online aan te melden, staat in het uitgebreide cursusoverzicht.

Let op: de gratis cursussen van de VOS/ABB-Helpdesk zijn altijd snel vol. Wacht dus niet te lang met aanmelden als u aan één of meer cursussen wilt deelnemen!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

OCW doet nog één keer groeibekostiging (v)so

Het ministerie van OCW en DUO voeren nog één keer de groeibekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) uit op basis van de teldatum 16 januari 2014.

De samenwerkingsverbanden (swv’s) passend onderwijs zullen per 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn voor het bekostigen van de groei in het (v)so op basis van de groeiteldatum 1 februari 2014.

De groeiregeling voor startende samenwerkingsverbanden is echter lastig uit te voeren. Daarom voert OCW de bekostiging van de groei van het aantal leerlingen in het (v)so op 16 januari 2014 nog één keer uit. Daarna komt het ministerie met een nieuwe en eenduidige aanpak.

Op die manier krijgen de swv’s meer tijd om zich in te werken in de nieuwe bekostigingssystematiek. Ze krijgen zo ook meer ruimte voor de inhoudelijke uitwerking van passend onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rinnooy Kan: ‘Financiering onderwijs decentraliseren’

Met dit nieuwe financieringsmodel wil Rinnooy Kan bereiken dat de poltiieke verantwoordelijkheid voor het onderwijs zo dicht mogelijk bij de direct betrokkenen komt te liggen. ‘Zo wordt lokaal en regionaal maatwerk maximaal bevorderd’, schrijft hij in het stuk op de Forum-pagina, met de kop ‘Het is tijd voor een Tweede Schoolstrijd’.

Volgens Rinnooy Kan, die onlangs voor het tweede achtereenvolgende jaar door Elsevier en Volkskrant is uitgeroepen tot de invloedrijkste man van Nederland, zijn er twee externe ontwikkelingen die deze Tweede Schoolstrijd urgent maken: de opkomst van internet en het doorzetten van de globalisering. ‘Deze gedigitaliseerde wereld vraagt om een nieuwe didactiek, en de globalisering maakt dat nog urgenter. Worden wij niet ingehaald door de ontwikkelingen elders, waar leren en talentontwikkeilng in hoog aanzien staan, zoals in Azië?”, zo staat in het artikel, dat Rinnooij Kan samen met Louise O. Fresco, lid van de SER, heeft geschreven.

Om dit probleem aan te pakken, gaan de auteurs in op de vraag van wie ons onderwijs eigenlijk is. “Op grond van artikel 23 van de Grondwet zijn de ouders de baas over de inhoud van ons onderwijs”, verklaren ze. Naast de ouders noemen Rinnooy Kan en Fresco als betrokken partijen de leraren, de scholen, de lokale gemeenschap en de leerlingen zelf. “De vraag is nu hoe de verantwoordelijkheid voor ons onderwijs over alle betrokken partijen verdeeld moeten worden”. 

“Als een onderwijsinstelling de relatie met deze vijf groepen goed op orde heeft, kan de huidige verantwoording aan de rijksoverheid heel goed vervangen worden door een passende horizontale verantwoording. Een school die goede resultaten boekt op de landelijke eindtermen kan van de rijksoverheid een onderwijslicentie ontvangen voor een aantal jaren. De geldstroom kan dan verregaand gedecentraliseerd worden, bijvoorbeeld naar de gemeente voor het primaire onderwijs en de provincie voor het secundaire onderwijs. Alleen het tertiaire onderwijs wordt dan nog rechtstreeks nationaal bekostigd”, aldus Rinnooy Kan en Fresco in de Volkskrant.

Hieronder kunt u reageren.

Alexander Rinnooy Kan heeft vorig jaar, als voorzitter van de Commissie Leraren, een advies uitgebracht over de aanpak van het lerarentekort en de positie en de kwaliteit van de leraar in Nederland.