Informatie over bekostiging sneller bekend

Het ministerie van OCW heeft positief gereageerd op de klachten van de PO-Raad en de VO-raad dat de informatie over de bekostiging altijd zo laat komt. Voor het voortgezet onderwijs heeft het ministerie de bedragen al in juli in plaats van in september bekendgemaakt.

Tot nu toe kwamen de voorlopige bedragen VO voor het daarop volgende kalenderjaar jaar en de definitieve bedragen voor 2019 pas in september. Voor het PO is dit nog erger: in september worden pas de definitieve bedragen bekendgemaakt over het dan al beëindigde schooljaar en de voorlopige bedragen voor het dan net gestarte schooljaar.

Deze zomer heeft de minister al op 12 juli in een brief aan de Tweede Kamer de definitieve bedragen voor 2019 voor het VO bekendgemaakt, evenals de voorlopige voor 2020. Voor de Regeling is de voorhangbepaling van toepassing, wat inhoudt dat de regeling pas in werking treedt wanneer de Tweede Kamer na vier weken niet de wens tot overleg te kennen heeft gegeven. Dat gebeurt zelden, zodat de regeling op 10 augustus 2019 formeel van kracht werd.

Bedragen exploitatie en GPL

In de brief wordt tevens aangegeven dat de bijdrage voor de exploitatie achterwege blijft, zoals in de voorjaarsnota al was aangegeven. Daardoor zijn de bedragen voor de exploitatie voor 2018 en 2019 gelijkgebleven en zijn de voorlopige bedragen voor 2020 ook gelijk aan die van 2018 en 2019. De GPL-bedragen (gemiddelde personeelslast) worden nu met 3,13% verhoogd voor 2019 en de GPL-bedragen voor het onderwijsgevend personeel (OP) zijn voor 2020 extra verhoogd met 0,38% vanwege de Functiemix.

In de Regeling tot wijziging van de bekostigingsregelingen staan alle van toepassing wordende bedragen. De bedragen van diverse aanvullende regeling worden later bekendgemaakt, zoals die van de Prestatiebox. Naar verwachting gebeurt dat komend najaar. Het overleg over de cao 2019-2020 is nog gaande. Daardoor is het nog niet bekend wat de salarislasten worden. Tot zolang blijven de salarissen van de cao 2018-2019 van toepassing.

Regelingen personele en materiële bekostiging

De nieuwe Regeling bedragen gemiddelde personeelslast is gepubliceerd, voor het eerst in combinatie met de Regeling exploitatiebekostiging. U vindt de gecombineerde regelingen hier.

De ophoging van de gemiddelde personeelslast (gpl) is 2,61 procent, met terugwerkende kracht tot 1 januari. In de regeling is de ophoging vanwege de kabinetsbijdrage voor de loonbijstelling vanuit de referentiesystematiek 2018 verwerkt. De tarieven voor materieel zijn met 1,59 procent opgehoogd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Bekostiging 2016-2017 meer verhoogd dan verwacht

Aan de hand van de toepassing van de referentiesystematiek is de bekostiging van het primair onderwijs in het schooljaar 2016-2017 aangepast en daarmee definitief gemaakt.

Op basis van de ontwikkeling van de loonkosten en werkgeverslasten in de marktsector wordt bepaald of er een kabinetsbijdrage wordt verstrekt en hoe hoog deze zal zijn. Dit wordt toegepast per kalenderjaar in de bekostiging en ziet daarmee op twee (delen van) schooljaren.

Eind maart 2017 werd de regeling bekostiging 2017-2018 gepubliceerd en 5/12e deel van de kabinetsbijdrage was daar al in verwerkt. Voor het 7/12e deel dat in het schooljaar 2016-2017 zou vallen, moest worden gewacht op de definitieve regeling die elk jaar rond het begin van september komt.

Bekostiging omhoog door kabinetsbijdrage

De kabinetsbijdrage is flink te noemen en zelfs wat hoger dan verwacht. De verwachting in het voorjaar was dat de kabinetsbijdrage een stijging van circa 1,7 procent zou bedragen. Wanneer we de bedragen van de gemiddelde personeelslast (GPL) bekijken, dan is er door de kabinetsbijdrage 2,26 procent ophoging wat betreft de GPL voor de leraren.

Doordat de kabinetsbijdrage hoger is dan verwacht, blijkt de cao achteraf dekkend te zijn. De cao-partijen waren overeengekomen bij de totstandkoming van de CAO PO 2016-2017 om de dekking deels te vinden in de nog toe te kennen kabinetsbijdrage over 2017. Deze is nu definitief vastgesteld en ruim boven wat de partijen in hun berekeningen hadden meegenomen.

Daarmee is bijvoorbeeld ook de bonus van april 2017 nu volledig gedekt.

Ga naar de regeling, waarin alle bedragen staan.

Gpl verhoogd: download aangepast rekeninstrument

In het voortgezet onderwijs zijn de gpl- en ondersteuningsbedragen met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 met 2,63 procent verhoogd. In onze online Toolbox is het rekeninstrument aangepast dat hier betrekking op heeft.

De gpl-bedragen (gemiddelde personeelslast) zijn aangepast aan de hand van de referentiesystematiek. Dit houdt in dat de ontwikkeling van werkgeverslasten en contractlonen in de marktsector worden bekeken en dat aan de hand daarvan een correctie in de bekostiging plaatsvindt.

Dit resulteerde in een kabinetsbijdrage, die bij Voorjaarsnota 2017 is vastgesteld. Deze kabinetsbijdrage bestaat uit een compensatie voor contractloonontwikkeling voor primaire arbeidsvoorwaarden en de premiekostenontwikkeling en overige sociale werkgeverslasten.

Voor alle personeelscategorieën geldt een meerjarige doorwerking. Hierdoor wijzigen deze bedragen niet ten opzichte van de nieuwe bedragen voor 2017. Wel geldt dat er, zoals elk jaar, een kleine ophoging van de bekostiging is ter financiering van de functiemix. Deze wordt verwerkt in de nieuwe gpl per 1 januari 2018.

Rekeninstrument downloaden

In onze online Toolbox is in de map voortgezet onderwijs het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting aangepast. Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden:

U kunt ook de regeling voor de gpl-bedragen downloaden, zoals die in Staatscourant is gepubliceerd. Dit document is uiteraard ook voor niet-leden beschikbaar.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

 

Compensatie voor hogere herstelopslag ABP

Het kabinet heeft de ophoging van de herstelopslag van de premie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) gecompenseerd. Dat blijkt uit de nieuwe Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016.

De ophoging van de herstelopslag van de ABP-premie leidde ertoe dat een deel van de dekking van het loonruimteakkoord wegviel. Voor 2016 heeft het kabinet dat rechtgetrokken, zo blijkt uit de toelichting bij de regeling:

Tevens is éénmalig een bijdrage in het kader van de herstelopslag over de maanden april tot en met december voor het relevante deel van het schooljaar (april tot en met juli) in de prijzen opgenomen.

Dit komt neer op een verhoging van de gemiddelde personeelslast van circa 0,18 procent in vergelijking met de vorige publicatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bekostiging personeel en bedragen ondersteuning

De Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2016–2017 is gepubliceerd. Dat geldt ook voor de Vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 2016–2017.

In de Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2016–2017 zijn eerdere afspraken verwerkt uit onder andere het Convenant LeerKracht, het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Bestuursakkoord en het Herfstakkoord.

Prijsaanpassingen

De opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van enerzijds de resterende kabinetsbijdrage die is afgesproken in de Loonruimteovereenkomst publieke sector 2015–2016 en anderzijds het resterende functiemixbudget voor de laatste vijf maanden van 2016. Voor de eerste zeven maanden van 2016 was dit al verwerkt in de regeling voor het schooljaar 2015-2016, die in oktober 2015 is gepubliceerd.

Dit behelst nog niet de additionele dekking van het kabinet ter compensatie van de ophoging van de pensioenpremie. Dat zal pas na het voorjaarsoverleg van het kabinet medio mei of in juni bekend worden. Op basis daarvan zal de Regeling bekostiging 2016-2017 in september worden aangepast.

Ten opzichte van de actuele vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2015-2016 komt de aanpassing per 1 augustus 2016 voor de leraren op 0,228 procent en voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding op 0,141 procent. De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,228 procent.

De genormeerde gemiddelde personeelslasten (GPL’s) worden dan:

  • GPL leraar: € 60.918,93
  • GPL schoolleiding: € 77.670,70

Ondersteuningsbedragen

In de voor 2016–2017 vastgestelde bedragen voor zware ondersteuning in het primair en voortgezet onderwijs is € 11,12 meegenomen voor hoogbegaafde leerlingen. Dit bedrag zal oplopen tot circa € 12 in 2018–2019. Daarmee zal het volledige budget van € 29 miljoen zijn ingezet.

Vervangingsfonds en Participatiefonds

De opslag voor het Vervangingsfonds (Vf) is per 1 augustus 2016 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten. Ook de opslag voor het Participatiefonds (Pf) is ongewijzigd vastgesteld, en wel op 1,00 procent van de loonkosten.

De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening te worden gehouden in de bedrijfsvoering!

Prestatiebox

Ook is het betaalritme wederom gewijzigd ten aanzien van de betaling van de prestatieboxmiddelen. Dit was 28,2 procent in november en 71,8 procent in maart, maar is nu gewijzigd om zogenoemde budgettechnische redenen.

Artikel 38 geeft nu aan dat dit 32,3 procent in november 2016 zal zijn en de resterende 67,7 procent in maart 2017. Het bedrag per leerling ter zake de prestatiebox is voor schooljaar 2016-2017 € 128,79. Hierin is de ophoging met € 11,64 voor cultuureducatie opgenomen.

Verder is dit bedrag zo hoog (vergeleken met de € 81,32 per leerling in schooljaar 2015-2016) doordat de middelen uit het Herfstakkoord en Bestuursakkoord met name in de prestatiebox zijn verwerkt en niet in de GPL.

Zie ook de VOS/ABB-analyse van de Onderwijsbegroting 2016.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Meevaller van 14 miljoen voor voortgezet onderwijs

De personele lumpsum voor het voortgezet onderwijs wordt zoals verwacht met 0,21 procent verhoogd. Dit is ter compensatie van de gestegen werkgeverslasten. Dit blijkt uit de GPL-regeling 2014.

In het voortgezet onderwijs was de geschatte werkelijke ontwikkeling van de werkgeverslasten -0,05 procent. Met een compensatie van 0,21 procent leidt dit tot een meevaller van ongeveer 14 miljoen euro.

Uit de GPL-regeling 2014 blijkt ook dat de personele lumpsum eenmalig extra wordt opgehoogd met 0,22 procent. Hiermee worden scholen gecompenseerd voor de in de nieuwe CAO VO afgesproken loonstijging van 1,2 procent per 1 augustus 2014.

De GPL-regeling voortgezet onderwijs 2014 (GPL staat voor gemiddelde personeelslast) geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

Rekeninstrument meerjarenbegroting aangepast

Het VOS/ABB-rekeninstrument waarmee scholen voor voortgezet onderwijs een complete meerjarenbegoritng, is aangepast. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

Door een misverstand werden aanvankelijk de bedragen voor de gemiddelde personeelslast (GPL) en die voor de materiële exploitatie van 2013 nog gehanteerd in plaats van de bedragen voor 2014. Dat is gecorrigeerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

GPL-regeling 2013-2014 voortgezet onderwijs

De gemiddelde personeelslast (GPL) voor ondersteunend personeel en directie in het voortgezet onderwijs daalt volgend jaar, terwijl de GPL voor onderwijzend personeel licht stijgt. Dat laatste komt door de kosten die voortkomen uit de functiemix en inkorting van de salarisschalen (Actieplan LeerKracht). Dit blijkt uit de GPL-regeling voor 2013 en 2014.

In de GPL voor 2014 zijn de bezuinigingen met betrekking tot de vereenvoudiging van het bekostigingsmodel, de profielen havo/vwo en de taakstelling uit het Lenteakkoord verwerkt. Daarnaast is een plus van 56 miljoen euro opgenomen om doorwerking van de terugbetaling van de kasschuif te voorkomen. Ook is de stijging van de werkgeverslasten deels gecompenseerd in de GPL van 2013, wat leidt tot een verhoging van die GPL. Deze compensatie bedraagt 0,18% en is daarmee naar schatting zo’n 0,6% lager dan de daadwerkelijke stijging van de werkgeverslasten. Bij elkaar opgeteld hebben de diverse ontwikkelingen een negatief effect op de GPL.

Omdat het onderwijzend personeel, in het kader van het Actieplan LeerKracht, een extra ophoging krijgt (van 47,6 miljoen), stijgt de GPL voor het onderwijzend personeel wel licht. De ophoging met 1,01% is wat lager dan de eerder verwachte 1,23%.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Zijn de werkgeverslasten te laag geraamd?

Voor de personele bekostiging krijgen scholen geld van het Rijk op basis van de landelijke gemiddelde personeelslast (GPL). De hoogte van de GPL wordt bekendgemaakt in de Regeling bekostiging personeel PO. In de GPL zitten alle loonkosten, dus ook de totale werkgeverslasten.

De ontwikkeling van de werkgeverslasten is aldoor ontleend aan de indexeringen van de GPL, zoals die in het overleg met het ministerie van OCW bekend werden gemaakt. Een algemene salarismaatregel die leidde tot een verhoging van een brutosalaris, betekende geen verhoging van de werkgeverslasten, maar een premieverhoging dus wel.

Het vertrekpunt van de indexering en de bepaling van de WG-lasten waren de gegevens van het meetjaar 2004-2005. Sindsdien hebben veel aanpassingen van de GPL plaatsgevonden en vaak meermalen per jaar.

Meer en meer twijfel
Nu blijkt dat er de laatste paar jaar meer en meer twijfel is of de raming van de werkgeverslasten de werkelijke stijging van deze lasten nog wel in voldoende mate volgt. Het meetjaar is inmiddels zes jaar geleden. De situatie van toen is niet meer te vergelijken met de huidige. Zo is het BAPO-gebruik toegenomen en werken leerkrachten langer door.

Werkgevers vragen zich dus terecht af of de raming van de WG-lasten de werkelijke stijging van de WG-lasten nog wel in voldoende mate volgt. Er zijn gegronde redenen om daaraan te twijfelen zoals blijkt uit het bijgevoegde artikel, geschreven door Bé Keizer.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen

Bekostiging PO: definitieve prijzen 2008-2009

Deze verhoging werkt naar verwachting structureel door naar de komende schooljaren. Dit is positief nieuws, omdat er al berichten van besturen waren dat het resultaat over 2008 in veel gevallen onverwacht negatief dreigde te worden.

Dit is de derde regeling van de vaststelling van de prijzen voor het schooljaar 2008-2009. De eerste was de regeling van april 2008 die in augustus 2008 werd aangepast, onder meer in verband met de effecten van het actieplan Leerkracht. De huidige aanpassing betreft de jaarlijkse verandering vanwege de wijzigingen van de premies, die meestal gering is. Deze verandering pakt dit jaar echter fors uit en werkt al vanaf 1 januari 2009. In die zin komt de verhoging dus laat en betekent het dat besturen uit eigen middelen de kosten hebben moeten voorschieten.

Met name de afschaffing van de pseudo-WW premie heeft gezorgd voor de forse aanpassing. De afschaffing van deze premie betekent een verlaging van het beschikbare budget voor de werkgever. Daarom was afgesproken dat het effect van deze afschaffing gecompenseerd zou worden. Deze compensatie bedraagt op jaarbasis 1,28% ten opzichte van de GPL, vanaf 1 januari 2009.

De overige wijzigingen van premies hebben een effect van ongeveer 0,1%. Omgerekend naar het schooljaar 08-09 leiden deze effecten (en de doorwerking ervan) tot een bijstelling van de index die nu dus 1% hoger ligt dan de eerdere index. De percentuele bijstelling van de GPL voor het onderwijzend personeel wordt nu 4,27% in plaats van 3,26% en de percentuele bijstelling voor de directie en het onderwijs ondersteunend personeel (oop)  wordt nu 3,33% in plaats van 2,43%.

In de rechterkolom van dit bericht vindt u een Excelbestand waarin de definitieve bedragen voor 08/09 zijn opgenomen, uitgesplitst naar de verschillende schoolsoorten. De publicatie met de definitieve ‘Regeling personele bekostiging PO 2008-2009’ volgt binnenkort.

De verwachting is dat de beschikkingen met de definitieve bekostigingsbedragen over 08-09 in juli toegestuurd zullen worden.

Regeling schooljaar 09-10
Er wordt nog hard gewerkt aan de bijstelling van de ‘Regeling personele bekostiging PO 2009-2010’. Daarin zal de indexverhoging van 2008-2009 ook doorwerken en ook moeten daarin nog de effecten van de maatregelen uit het actieplan Leerkracht worden verwerkt. Dat betreft dan concreet de schaalinkorting per 1 januari 2010. Onbekend is nog hoe de eventuele premieverhoging van de pensioenen zal worden verwerkt.

Deze bijstelling zal naar verwachting in de zomer tot stand komen en dat betekent dat de beschikkingen voor 2009-2010 pas in september 2009 toegestuurd zullen worden aan de besturen. We hopen voor 1 augustus over de nieuwe bedragen voor het komende schooljaar te kunnen beschikken.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen

Regeling bekostiging personeel 2007-2008

De verwachting is dat de bijstelling van de GPL 08-09 die in april 2008 is gepubliceerd, begin augustus bekend zal worden. De officiële publicatie wordt eind augustus/begin september verwacht.

De bijstelling heeft ook betrekking op de eerste maatregelen van het actieplan LeerKracht die ook in de bijstelling van de GPL tot uitdrukking komen.

Zodra we meer informatie over deze materie hebben zullen we daar over publiceren.

Informatie: Bé Keizer, senior beleidsadviseur, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen