Kamervragen over ‘dyslexie-industrie’

CDA-Kamerlid René Peters slaat alarm over wat hij de ‘dyslexie-industrie’ op scholen noemt. Het signaleert dat steeds meer commerciële bedrijven bezig zijn met dyslexiebehandeling, en ook dat meerdere van deze bedrijven zijn overgenomen door (buitenlandse) investeringsfondsen.

Peters heeft hierover recent schriftelijke Kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nadat hij in juni al vragen had gesteld over het almaar groeiende percentage kinderen met de diagnose dyslexie. Toen waren zijn vragen gebaseerd op een artikel van Follow the Money.

Dyslexiezorg onafhankelijk?

Op de eerste vragen antwoordde de minister dat orthopedagogen in het onderwijs als ‘poortwachters’ bekijken of kinderen inderdaad dyslexiebegeleiding nodig hebben. Nu vraagt Peters of die poortwachters wel echt onafhankelijk zijn en geen banden hebben met commerciële aanbieders van dyslexiezorg. Hij dringt er bij de minister op aan om een onafhankelijke poortwachter verplicht te stellen.

Lees hier de Kamervragen van het CDA over de ‘dyslexie-industrie’.

 

Minister: ‘Toetsdruk leerlingen beperken’

De toetsdruk voor leerlingen moet beperkt blijven. Dat vindt onderwijsminister Arie Slob, die scholen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen, want ruim eenderde van de leerlingen is gestrest door hoge toetsbelasting.

Slob reageert hiermee op de schriftelijk gestelde vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA). Zij signaleerde dat scholieren in de media klagen over hoge toetsdruk. Ze zouden meer proefwerken op één dag krijgen dan volgens de eigen schoolregels is toegestaan.

‘Zorgelijke toename gestreste leerlingen’

Slob bevestigt op basis van eerder onderzoek door het Trimbos Instituut dat het aandeel leerlingen dat stress ervaart door schoolwerk de afgelopen jaren is gestegen van 28 procent in 2014 naar 35 procent in 2017. ‘Een opvallende en zorgelijke toename’, aldus de minister.

Hij wijst op de verantwoordelijkheid van scholen om de werkdruk voor leerlingen binnen de perken te houden. Scholen maken intern meestal wel afspraken over het maximaal toegestane aantal toetsen per dag, maar ze moeten er ook op letten dat deze regels door de docenten worden nageleefd.

Leerlingen die vinden dat er te vaak te veel toetsen worden ingepland, wordt aangeraden dit te bespreken met docenten of de afdelingsleider. Als dat geen effect heeft, kunnen ze terecht  bij de leerlingenraad of de medezeggenschapsraad.

In het uiterste geval kunnen leerlingen een officiële klacht indienen, schrijft minister Slob in zijn beantwoording van de Kamervragen.

 

Kamervragen over werkloze leraren

Hoe kan het dat er in Brabant 300 leraren werkloos zijn, terwijl er een lerarentekort is? Daarover heeft de VVD schriftelijke Kamervragen gesteld.

De VVD-Kamerleden Rudmer Heerema en Dennis Wiersma baseren hun schriftelijke vragen op een bericht van Omroep Brabant. Zij vinden het ‘onbestaanbaar’ dat er alleen al in Brabant kennelijk honderden leraren in de WW zitten, terwijl er tegelijkertijd een lerarentekort is ‘en duizenden kinderen geen leraar voor de klas hebben’.

‘Mismatch verklaren’

De VVD’ers willen van de ministers van Basis- en Voortgezet onderwijs en Media en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten hoe deze mismatch te verklaren is. Ook willen ze dat de ministeries ervoor gaan zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar komen. ‘Bent u bereid tot concrete match-afspraken te komen?’

Verder vragen Heerema en Wiersma hoe de situatie in andere provincies is en op welke manier de overheid ondersteuning biedt aan werkzoekende docenten in de regio. Volgens de VVD moet het UWV een inspanningsverplichting krijgen om het aanbod van werkloze gediplomeerde docenten basisonderwijs te matchen aan het aanbod van passende vacatures.

 

Kamervragen over online foto’s en filmpjes van leraren

De VVD heeft Kamervragen gesteld over het ongevraagd online plaatsen van foto’s en filmpjes van leraren. De Tweede Kamerleden Rudmer Heerema en Tobias van Gent willen van onderwijsminister Arie Slob en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming weten of dit in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De vragen volgen op verschillende recente incidenten rond leraren die in problemen zijn geraakt doordat leerlingen in school foto’s en filmpjes van hen hebben gemaakt en die zonder toestemming op internet hebben geplaatst. Heerema en Van Gent willen van de ministers weten of die het nodig vinden om leraren hiertegen in bescherming te nemen.

Ze willen ook van Slob en Dekker weten of die de opvatting delen dat het zonder toestemming plaatsen van filmpjes en/of foto’s op internet in strijd is met de AVG. Als dat volgens de minister het geval is, willen de VVD’ers van hen horen welke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties mogelijk zijn.

Lees meer…

Minister: ‘Doorbetalen bij staking is niet verboden’

Doorbetaling van stakende leraren is niet verboden, meldt minister Arie Slob. Maar hij wil ook niet de indruk wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van salaris aan een stakende werknemer goedkeurt.

Daarom wil de minister geen standpunt innemen over het al dan niet doorbetalen, schrijft hij in antwoord op de Kamervragen die SP-Kamerlid Peter Kwint hierover heeft gesteld. Kwint vond het vreemd dat OCW geen antwoord gaf toen VOS/ABB ernaar vroeg in aanloop naar de onderwijsstakingen van 14 februari en 14 maart. De vraag is van belang, omdat schoolbesturen willen weten of ze bij doorbetaling risico lopen op terugvordering van de rijksbekostiging, omdat die strikt genomen niet mag worden besteed aan iets anders dan onderwijs.

Onzekerheid schoolbesturen blijft

Bij de stakingen in oktober en december stond OCW nog op het standpunt dat doorbetalen mocht zonder risico op terugvordering, maar dit jaar liet OCW weten hierover geen standpunt in te nemen. Kamerlid Kwint vond net als VOS/ABB dat de minister hiermee de schoolbesturen in het ongewisse liet. Ook nu zijn Kamervragen zijn beantwoord, blijft de onzekerheid over terugvordering bestaan bij schoolbesturen, omdat niet helder wordt of de rijksbekostiging rechtmatig is besteed bij doorbetaling aan stakers.

‘Zaak tussen werkgever en werknemer’

Nu antwoordt Slob dat de werkgever niet verplicht is om een stakende werknemer salaris door te betalen over de gestaakte tijd, maar het is ook niet verboden. ‘Het is een zaak tussen werknemer en werkgever. Ik heb daar geen rol in’, aldus Slob. Hij zegt dat dat ook zijn standpunt is geweest bij de stakingen van 5 oktober en 12 december. ‘Overigens heb ik van sommige scholen vernomen dat zij bij de stakingen van 5 oktober en 12 december het salaris niet hebben doorbetaald’, voegt hij er aan toe.

De wet bepaalt dat bij een staking geen loon aan de stakers hoeft te worden betaald. ‘Dat is helder voor schoolbesturen en werknemers. Of vervolgens toch wordt doorbetaald, is een zaak van werkgevers. De arbeidsvoorwaardenvorming is immers gedecentraliseerd’, aldus Slob in zijn schriftelijke antwoord

Niet verboden, maar ook geen goedkeuring

‘Hoewel ik er niet over ga, wil ik niet de indruk wekken dat ik de praktijk van het doorbetalen van salaris aan een stakende werknemer goedkeur’, besluit Slob zijn beantwoording.

 

 

Kamervragen over peperdure ‘controlezucht’

Roelof Bisschop (SGP) heeft direct na het aantreden van het nieuwe kabinet-Rutte Kamervragen gesteld over de ‘controlezucht’ waar het onderwijs volgens hem onder lijdt.

‘Al jaren belijdt iedere partij en iedere politicus dat overbodige regels moeten worden afgeschaft en de bureaucratische rompslomp minder moet worden. Maar nog steeds wordt het onderwijs onnodig ingesnoerd. Bij het begin van dit nieuwe kabinet wil ik meteen een zetje geven in de goede richting’, aldus Tweede Kamerlid Bisschop.

Jaarverslaggeving

Hij wil van minister Arie Slob (ChristenUnie) voor primair en voortgezet onderwijs en van diens collega Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken onder andere weten waarom de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor een basisschool met 100 leerlingen en een universiteit met 45.000 studenten hetzelfde zijn. Bisschop wil graag dat op dit punt rekening wordt gehouden met schaalgrootte.

Ook wijst hij erop dat de administratieve lasten bij invoering van de Wet normering topinkomens geraamd zijn op 75 euro per instelling per jaar, maar ‘dat in de praktijk blijkt dat daar gerust twee nullen achter gezet kunnen worden’. Hij wil weten of Slob en Ollongren het acceptabel vinden dat daar zoveel geld aan wordt besteed.

Kamervragen na noodkreet Zeeuws-Vlaamse scholen

De VVD heeft Kamervragen gesteld na een brandbrief van vier scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, die door krimp in nood komen. Ze geven aan dat ze wel moeten samenwerken om de onderwijskwaliteit in het gebied te kunnen waarborgen. Maar daar is geld voor nodig.

De Tweede Kamerleden Straus en Bosman van de VVD vragen staatssecretaris Dekker nu of hij ervan op de hoogte is dat de vo-scholen in Zeeuws-Vlaanderen door krimp in de problemen komen. Zij vinden dat de samenwerking tussen scholen in krimpregio’s moet worden bevorderd en vragen Dekker wat hij vindt van hun samenwerkingsplannen. ‘Bent u bereid met de besturen van deze scholen in overleg te gaan over een passende oplossing?’, aldus de Kamerleden. Zij stuurden hun Kamervragen in op 29 april.

Sluis, Hulst en Terneuzen
Aanleiding daarvoor was een artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant over de brief die de vier scholen eerder deze maand stuurden aan de gemeenten Sluis, Hulst en Terneuzen. Het gaat om de openbare scholengemeenschap De Rede in Terneuzen, het algemeen bijzondere Zwin College in Oostburg, het protestants-christelijke Zeldenrust-Steelant College en de Stichting Katholiek Voortgezet onderwijs Hulst. Zij vragen in hun brandbreuf steun aan de gemeentebestuurders voor een pleidooi om extra geld. Ze geven aan dat ze zonder extra geld niet langer hetzelfde onderwijsaanbod kunnen blijven bieden aan de leerlingen in hun regio, en dat ze dat ‘een onacceptabel scenario’ vinden.

Het extra geld is nodig voor een andere organisatie, digitale hulpmiddelen bij de inrichting van schooloverstijgend onderwijs, vervoer van leerlingen en/of docenten tussen scholen, en het op niveau houden van passend onderwijs, ook voor leerplichtige nieuwkomers, wat een vergroot risico inhoudt op extra instroom in het LWOO (leerwegondersteund onderwijs).

 

 

Kamervragen over forse prijsverhoging VOG

CDA, SP en ChristenUnie hebben Kamervragen ingediend over de forse prijsverhoging van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) per 1 maart. Het tarief gaat met 38 procent omhoog van 30,05 euro naar 41,35 euro. Wat dit voor het onderwijs betekent, is niet berekend, maar organisaties die met vrijwilligers werken, luiden de noodklok.

Onderwijspersoneel en overblijfkrachten hebben een VOG nodig om aan het werk te kunnen, net als vrijwilligers van welzijnsorganisaties die met kinderen, kwetsbare mensen en/of vertrouwelijke gegevens werken. Bij een VOG-aanvraag wordt onderzocht of mensen ooit veroordeeld zijn geweest voor bijvoorbeeld een zedendelict. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat onderwijspersoneel over een geldende VOG beschikt.

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) stuurde maandag een brandbrief met het verzoek vrijwilligers uit te zonderen van de prijsverhoging, omdat het de organisaties zoveel geld gaat kosten. De NOV geeft een paar voorbeelden. Voor Humanitas betekent het een extra kostenpost van minimaal 22.000 euro, en voor zorgorganisatie Cordaan zullen de VOG-kosten voor de vrijwilligers oplopen met  23.250 euro. Er is weliswaar een regeling voor een gratis VOG, maar die geldt alleen voor vrijwilligers die met kinderen of verstandelijk gehandicapten werken. De prijsverhoging is deels nodig om deze regeling te bekostigen. Ook de kosten van een digitale aanvraag van een VOG gaan per 1 maart omhoog: van 24,55 euro naar 33,85 euro.

Effect
De Tweede Kamerleden Bruins Slot en Van Toorenburg van het CDA, Leijten van de SP en Dik-Faber van de ChristenUnie hebben hun vragen opgesteld na een uitzending van Reporter Radio op 21 februari. Zij herinneren staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie eraan dat in juli 2013 nog is gemeld dat het verdisconteren van de gratis VOG hooguit zou leiden tot een ‘geringe tariefverhoging’. ‘Hoe rijmt u dit met een tariefverhoging van 38 procent in een jaar tijd?’, vragen ze. Ze wijzen erop dat het werken met een VOG aantoonbaar een preventieve werking voor de veiligheid heeft, en dat vrijwilligersorganisaties nu misschien afzien van het aanvragen van de VOG’s, of straks veel minder te besteden hebben door de hoge kosten ervan.  ‘Bent u bereid alsnog de tariefverhoging te toetsen op het effect voor vrijwilligers en hun organisaties?’ vragen ze.

Lees hier de Kamervragen over de tariefverhoging van de Verklaring Omtrent Gedrag.

 

 

‘Oudere leerkracht moet plaatsmaken’

Oudere leerkrachten moeten plaatsmaken, omdat het onderwijs de laatste jaren een omslag heeft gemaakt naar een meer professionele cultuur en zij daar niet meer bij passen. Dat zegt directeur Kees Francino van de RK-basisschool Damiaan in Zeist in een ingezonden brief in de Volkskrant van vandaag. Hij noemt dit ‘de ware reden’ van het ontslag van oudere leraren.

Francino reageert hiermee op het bericht van CNV Onderwijs van vorige week, dat schoolbesturen massaal af zouden willen van hun oudere leerkrachten. Inmiddels hebben de PvdA en de partij 50Plus daarover Kamervragen gesteld. Zij geven aan dat oudere leraren juist een belangrijke rol hebben bij het coachen van jongere leerkrachten.

‘Softe bedrijfsvoering’
Daar denkt Francino duidelijk anders over. Hij schrijft: ‘Oudere leraren hebben veelal minder veerkracht om zich te voegen in de meer professionele werkomgeving van nu.’ Jonge collega’s kunnen dat volgens hem wel. Hij bepleit dat oudere leerkrachten de mogelijkheid krijgen iets eerder uit te stromen, ten gunste van de jonge leerkrachten.

Uit zijn brief blijkt verder dan Francino vindt dat het (basis)onderwijs zich jarenlang heeft gekenmerkt door een ‘softe bedrijfsvoering, waardoor niet goed functionerende leerkrachten altijd maar bleven zitten’, terwijl de houding van de leidinggevenden vooral ‘verzoenend’ was. Die tijd is voorbij door invoering van het kwaliteitsgerichte werken ‘waarbij opbrengsten centraal staan en de competenties van leerkrachten er daadwerkelijk weer toe doen’, aldus Francino.

Geef hieronder úw reactie op deze discussie.

Staatssecretaris: vertrouwen in Steve JobsScholen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakt zich geen zorgen over de nieuwe gestarte Steve JobsScholen. Hij ziet dit initiatief met vertrouwen en belangstelling tegemoet. Dat antwoordt hij op vragen van het SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk.

Van Dijk had onder meer gevraagd of de staatssecretaris de mening deelt ‘dat leerlingen geen proefkonijnen zijn en dat nieuwe onderwijsconcepten grondig moeten worden onderzocht voordat zij worden toegepast’.

In zijn antwoord wijst Dekker erop dat scholen in Nederland grote vrijheid hebben om hun onderwijs volgens de eigen ideeën in te richten, binnen wettelijke grenzen voor de onderwijstijd, de bevoegdheid van leraren en de kerndoelen. De inspectie ziet daarop toe en signaleert eventuele tekortkomingen.

‘Ook voor de inspectie geldt dat zij scholen de ruimte geeft om binnen de wettelijke kaders en met inachtneming van de onderwijskwaliteit het onderwijs zelf vorm te geven. Wel heeft de inspectie, net als u en ik, bijzondere aandacht voor deze scholen vanwege hun vernieuwende karakter’, aldus Dekker. Hij meldt dat er overleg is geweest tussen de inspectie en de initiatiefnemers om wederzijds uitleg te geven.

De komende tijd zal de inspectie extra toezicht houden op de Steve JobsScholen met aandacht voor de vernieuwende aspecten van het concept. ‘De initiatiefnemers hebben aangegeven hier positief tegenover te staan’, schrijft Dekker. Hij benadrukt dat de Steve Jobsscholen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als andere basisscholen. ‘Uit de plannen van O4NT blijkt niet dat deze scholen dat niet zullen doen. Ook hier geldt dat dit uiteindelijk in de praktijk bekeken moet worden’.

De complete beantwoording van de Kamervragen vindt u in de bijlage in de rechterkolom. Daar vindt u ook gerelateerd nieuws.

Meer over het concept van de Steve JobsScholen

 

Borg voor schoolboeken mag, verzendkosten niet

Dit blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Marja van Bijsterveld van OCW op de Kamervragen die eerder zijn gesteld door de Kamerleden Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en Jasper van Dijk (SP). ‘Uit het ‘om niet’ ter beschikking stellen van lesmateriaal vloeit voort dat de verzendkosten die
betrekking hebben op het lesmateriaal waarvoor de school verantwoordelijk is, door de school betaald moeten worden en niet aan ouders in rekening kunnen worden gebracht’, schrijft Van Bijsterveldt letterlijk. Zij vult aan dat het begrip ‘om niet’  inhoudt dat er voor het ter beschikking stellen van de boeken geen enkele tegenprestatie mag worden verlangd van de ouders.

Een borgsom vindt zij echter wat anders. Volgens de staatssecretaris stellen scholen die een borg vragen, daarmee geen voorwaarde, maar creëren zij slechts een voorziening om hun eigendommen te beschermen. Volgens Van Bijsterveldt zijn ouders niet verplicht een borg te betalen, omdat de school ook zonder zo’n borgregeling een eventuele schade kan verhalen. Zij vindt het echter volkomen begrijpelijk dat scholen een voorziening creëren om te voorkomen dat zij voor eventuele schade aan de boeken opdraaien. ‘Als leerlingen zorgen dat de boeken onbeschadigd terugkomen, krijgen hun ouders de borg retour’, aldus Van Bjisterveldt. Zij vindt het vanzelfsprekend dat de scholen hierover goed met de ouders communiceren.

De staatssecretaris wijst er verder op dat dit voorjaar aan alle medezeggenschapsraden en alle vo-scholen de brochure ‘Uw bijdrage aan de schoolkosten’ is toegezonden. Deze brochure, die u kunt downloaden uit de rechterkolom van dit bericht, is samen met alle ouderorganisaties, inclusief de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), opgesteld. In deze brochure is de borgsom op leermiddelen nadrukkelijk genoemd als een van de mogelijkheden voor de school. Ook is in deze brochure gewezen op het instemmingsrecht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Lees hier de volledige antwoorden van staatssecretaris Van Bijsterveldt.

Bijlagen

Onderzoek naar boekengeld in speciaal onderwijs

Dijksma schrijft dit in antwoord op Kamervragen die vorige maand zijn gesteld door Jasper van Dijk (SP). Hij wees haar op een klacht van een moeder van een autistische zoon, die havo/vwo-onderwijs volgt op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij had van de school een rekening van 300 euro gekregen voor schoolboeken. Dijksma heeft kennis genomen van dat bericht en geeft nu aan dat ze de bewuste school op het matje zal roepen.

“Het betalen voor schoolboeken is in het voortgezet speciaal onderwijs niet aan de orde, aangezien leermiddelen in het (voortgezet) speciaal onderwijs gratis zjin”, aldus Dijksma. Speciale scholen krijgen hiervoor al jaren een vergoeding in de materiële bekostiging, net als het basisonderwijs.

Dijksma kondigt aan dat ze de Inspectie van het Onderwijs gaat vragen voor 2009 een themaonderzoek te verrichten naar de ouderbijdrage in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Onderzocht wordt ook of die bijdrage wordt gebruikt voor schoolboeken en of scholen expliciet schoolboeken in rekening brengen.

“De vrijwillige ouderbijdrage is niet bestemd voor schoolboeken”, zegt Dijksma.  “Mocht toch blijken dat een bevoegd gezag kosten voor lesmateriaal in rekening brengt, dan zal ik die school daarop aanspreken.”

De brief met de antwoorden van Dijksma staat in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen