Bram Eidhof: Aan de slag met burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs kan scholen veel opleveren, benadrukt docent en onderzoeker Bram Eidhof. Op ons kernwaardencongres op 18 maart in Arnhem geeft hij hier een workshop over.

Goed burgerschapsonderwijs kan volgens Eidhof trots, voldoening en een betere sfeer opleveren. Hij wijst erop dat het niet alleen de taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar ook op hun rol in de samenleving.

Op de website www.openbaaronderwijs.nu staat een interview met Bram Eidhof.

Nieuwe kernwaarden openbaar onderwijs

Op die website vindt u ook alle informatie over het congres op 18 maart in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem waarop VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de nieuwe kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zullen lanceren.

Deelname aan dit congres is gratis. U kunt zich online aanmelden.

 

Jubileumuitgave ‘VOS/ABB beweegt onderwijs’

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van VOS/ABB hebben wij de uitgave VOS/ABB beweegt onderwijs uitgebracht. Het zit bij het decembernummer van ons magazine Naar School!.

In de jubileumuitgave staat onder andere een artikel over een mogelijke herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Deze kernwaarden zijn tien jaar geleden in samenspraak met de leden van VOS/ABB ontwikkeld.

In het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen lijkt een herijking meerwaarde te hebben voor het openbaar onderwijs. Daarover willen wij samen met onze leden van gedachten wisselen. In 2019 organiseren wij daarom verschillende bijeenkomsten. De data en locaties maken wij binnenkort bekend via onze website en e-mailnieuwsbrieven.

U kunt in de jubileumuitgave ook lezen wat de School!Week inhoudt, de jaarlijkse campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. VOS/ABB organiseert deze week in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs.

In het hart van de uitgave vertellen leerlingen van openbare scholen en twee mensen die in het openbaar onderwijs werken wat volgens hen het belang van het openbaar onderwijs is.

De deelnemers aan ons jubileumcongres op 14 november hebben de uitgave al gekregen. Het boekje zit zit ook bij het decembernummer van ons magazine Naar School!. U kunt ook de online versie lezen.

Meedenken over kernwaarden openbaar onderwijs

Wilt u met VOS/ABB meedenken over een herziening van de kernwaarden van het openbaar onderwijs? In 2019 organiseren wij hiervoor verschillende bijeenkomsten. U bent van harte welkom!

VOS/ABB heeft op de algemene ledenvergadering van de vereniging op 14 november een eerste aanzet gegeven tot een herziening van de kernwaarden.

Ze luiden nu nog kort samengevat: iedereen welkom, iedereen benoembaar, wederzijds respect, waarden en normen, van en voor de samenleving en aandacht voor levensbeschouwing en godsdienst.

Van en voor de samenleving

De tiende verjaardag van de kernwaarden is een mooi moment voor een herijking. De Kerngroep Openbaar Onderwijs van VOS/ABB heeft daartoe een eerste voorzet gegeven. De openbare scholen zouden hun democratische en actief-pluriforme karakter sterker zichtbaar, merkbaar en voelbaar kunnen maken.

Kern van het voorstel is dat het openbaar onderwijs kan laten zien dat het echt van en voor de samenleving is.

Meer lezen? In de jubileumuitgave VOS/ABB beweegt onderwijs staat een artikel over de herziening van de kernwaarden. U kunt ook het discussiedocument Kader openbaar onderwijs downloaden (alleen voor leden van VOS/ABB).

Meedenken over kernwaarden openbaar onderwijs

Wilt u meedenken over de herziening van de kernwaarden? In 2019 organiseert VOS/ABB hiervoor verschillende bijeenkomsten (‘dialoogtafels’). Op deze website en in de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB zal worden bekendgemaakt waar en op welke data deze bijeenkomsten worden gehouden.

Kernwaarden openbaar onderwijs winnen aan belang

Burgerschap moet veel meer dan nu een prominente plaats in het onderwijs. Het gaat daarbij onder andere om sociale vaardigheden en kennis over en begrip van diverse culturen. Dat is een van de hoofdlijnen van het advies van het platform Onderwijs 2032.

‘Het onderwijs van de toekomst besteedt niet alleen aandacht aan de waarden van de Nederlandse samenleving en het voortbestaan van de rechtsstaat. Het brengt leerlingen ook sociale vaardigheden bij, evenals kennis van en begrip voor andere culturen. In het toekomstige onderwijs ligt de nadruk meer dan nu op leren deelnemen aan de democratische samenleving en respect voor elkaar hebben.’ Dit onderdeel van het voorlopige advies sluit naadloos aan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

In het hoofdlijnenadvies staat ook dat persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal uitgangspunt moet zijn van het onderwijs in de toekomst. Het platform beschouwt de school van de toekomst als een oefenplaats om persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. ‘De school helpt ze te ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen verhouden.’

Engels vanaf groep 1
Andere thema’s die in het advies aan bod komen, zijn onder andere taal- en rekenvaardigheid, digitale vaardigheden en onderwijs op maat. Zo wordt geadviseerd om al in groep 1 van de basisschool Engels te geven. ‘Op die leeftijd leren ze gemakkelijk een tweede taal. Bovendien gaat hun algemene taalvaardigheid er daardoor op vooruit. Basisscholen die op dit moment al in de onderbouw Engels geven, en dat zijn er steeds meer, hebben daar goede ervaringen mee.’

Het onderwijs moet ook inzetten op digitale vaardigheden, omdat leerlingen kennis moeten hebben van nieuwe technologieën en dienen te weten hoe ze die kunnen inzetten. ‘Het gaat daarbij om mediawijsheid en het vinden, verwerken en creëren van digitale informatie, maar ook om het kunnen toepassen van technologieën om antwoorden op vragen te krijgen.’

Het platform vindt verder dat leerlingen de vaste kern van kennis en vaardigheden op verschillende niveaus moeten kunnen afronden. ‘In het onderwijs van de toekomst is nadrukkelijk ruimte voor differentiatie en maatwerk.’

Download het advies op hoofdlijnen

School!Week boordevol activiteiten groot succes!

Scholen in het hele land hebben van maandag tot en met vrijdag laten zien dat de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van levensbelang zijn voor een in alle opzichten gezonde samenleving.

De School!Week 2014 van 17 tot en met 21 maart was voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs het moment om thema’s als diversiteit, aandacht voor elkaar en wederzijds respect te benadrukken. Deze thema’s staan centraal in de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Zeker in de huidige tijd waarin wederzijds respect voor elkaars afkomst, culturele achtergrond en levensbeschouwing soms ver te zoeken zijn, laten kinderen van openbare scholen zien dat de kernwaarden voor hen leven.

Er waren in de School!Week in het hele land allerlei activiteiten, zoals open dagen en informatieavonden op scholen voor ouders, grootouders en andere geïnteresseerden. Er waren ook high teas en andere bijeenkomsten, waarbij mensen met verschillende achtergronden elkaar in een positieve setting konden ontmoeten.

Sommige scholen namen speciaal voor de School!Week een lied op op basis van het motto Ik ben welkom van de School!Week. Ook werden filmpjes gemaakt om te laten zien waar het openbaar onderwijs voor staat. Een school die zo’n filmpje opnam, is openbare basisschool Duynvaerder in Den Helder.

Woensdag was bij de pabo van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort de School!Week de landelijke conferentie Openbaar onderwijs verbindt. Tijdens deze conferentie werd de School!Gids gepresenteerd, een nieuwe uitgave waarin VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het concept School! belichten. Dit concept gaat uit van een toekomstig onderwijsbestel waarin denominaties geen rol meer spelen.

Vrijdag werd de School!Week 2014 groots afgesloten met de Kindersummit in het Museon in Den Haag. Tijdens deze topconferentie die in samenwerking met jongereninitiatief HOPE XXL werd georganiseerd, debatteerden kinderen over diverse thema’s voor een vreedzame en veilige toekomst van de wereld.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief van VOS/ABB en VOO.

Foto: openbare primair onderwijs Tiel

Kernwaarden bieden brede blik op onderwijs

De kijk van de overheid op onderwijs is te smal. Het is goed dat de Onderwijsraad dit bevestigt.

De overheid bemoeit zich nu te veel met allerlei details. In plaats daarvan moet er op hoofdlijnen worden gestuurd, adviseert de Onderwijsraad. Er is behoefte aan een heldere balans tussen de kaders die de overheid stelt en de ruimte die scholen hebben om vanuit hun eigen visie aan het onderwijs vorm en inhoud te geven.

Dit advies sluit naadloos aan op de visie van VOS/ABB, die is gebaseerd op de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Door te werken vanuit die kernwaarden, krijgen scholen een brede kijk op kwaliteit. Natuurlijk zijn rekenen en taal essentieel, maar op openbare scholen zijn wederzijds respect, waarden en normen en aandacht voor levensbeschouwing en godsdienst dat ook. Openbaar onderwijs is immers van en voor de samenleving.

Een brede kijk op goed onderwijs vergt een langetermijnvisie: wat hebben kinderen nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Ambities op cognitief gebied zijn er volop in Den Haag, maar de visie van de overheid op de brede vorming van leerlingen blijft vaag. De uitdaging voor de scholen is om cognitieve vakken ondersteunend te laten zijn aan vormende vakken. Taal- en rekenonderwijs kunnen worden verweven met burgerschapsvorming, levensbeschouwing, filosoferen en kunst en cultuur. Voor de overheid ligt de uitdaging erin de scholen die dit doen te waarderen. Zij leiden leerlingen op tot breed ontwikkelde burgers.

Marleen Lammers, beleidsmedewerker VOS/ABB

Kernwaarde: op 14 november Dag van Respect

Doet u met uw school/scholen mee aan de Dag van Respect op donderdag 14 november?

Op deze dag staat respect voor elkaar en voor onze omgeving in de schijnwerpers. Scholen kunnen een gastspreker uitnodigen die op basis van zijn of haar persoonlijke verhaal met de kinderen in gesprek gaat over respect.

Daarnaast is er voor docenten online lesmateriaal beschikbaar (voor primair en voortgezet onderwijs). Alle informatie staat op www.dagvanrespect.nl.

Respect is kernwaarde!
VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect werken met elkaar samen om in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs meer inhoud te geven aan respect. In maart vorig jaar ondertekende directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB hiertoe een intentieverklaring met voorzitter Awraham Soetendorp van de stichting.

Wederzijds respect op basis van gelijkwaardigheid is opgenomen in de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Respect, begrip en samenwerken in de School!Week

'Het bespreekbaar maken van de verschillen zorgt voor oprecht contact, goede communicatie en begrip.' Dat zegt algemeen directeur Aad Goedegebuur van de stichting Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en omgeving. Deze organisatie doet mee aan de School!Week 2013.

De School!Week, die maandag begon en tot en met vrijdag duurt, is de jaarlijks terugkerende campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De week is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

In het hele land doen scholen en schoolbesturen eraan mee om te laten zien waar ze voor staan. Leidraad in de School!Week zijn de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarin staat dat iedereen welkom is in het openbaar onderwijs, ongeacht religie, geaardheid, uiterlijk, politieke voorkeur, afkomst, sekse en geaardheid. Het motto van de School!Week is dan ook Ik ben welkom.

Op de acht openbare basisscholen in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam vinden verschillende activiteiten plaats, gericht op openheid en verbinding. Volgens Goedegebuur is het altijd goed om de waarde van het openbaar onderwijs te onderstrepen, zo vertelt hij op de website van de editie Hardinxveld-Giessendam van huis-aan-huisblad Het Kompas.

'Openbare en algemeen toegankelijke scholen hebben een eigen identiteit en een eigen visie. Het openbaar onderwijs is een afspiegeling van de maatschappij en een plaats waar men elkaar ontmoet. De openbare basisschool legt een goede basis voor je latere leven, wanneer je iedereen van allerlei gezindten tegenkomt.'

Goedegebuur vervolgt: 'In deze tijden van economische crisis moeten we geen personen uitsluiten, maar elkaar juist tegemoet komen. Het is belangrijk om respect voor elkaar te kunnen opbrengen, elkaar beter te leren begrijpen en samen te werken. We moeten ons niet richten op de verschillen, maar op de overeenkomsten. In de klas praten we over al die dingen. Het bespreekbaar maken van de verschillen zorgt voor oprecht contact, goede communicatie en begrip.'

Een van de scholen die aan de School!Week meedoen, is openbare basisschool De Driemaster in Hardinxveld. Deze school doet veel aan kunst en cultuur en organiseert speciaal voor de School!Week diverse activiteiten op het gebied van drama en muziek. Op de eveneens openbare Merwedeschool in Boven-Hardinxveld wordt een lipdub georganiseerd, waarin regels voor respectvolle omgang centraal staan.

Wat doet/doen uw school/scholen in de School!Week? Vertel ons uw verhaal en mail uw foto's: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

VOS/ABB en Dag van Respect versterken elkaar

VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect willen samen meer inhoud geven aan de waarde ‘respect’. Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB en voorzitter Awraham Soetendorp van de Stichting Dag van Respect hebben daartoe maandagavond een intentieverklaring ondertekend.

De ondertekening was in hogeschool Inholland in Haarlem, waar maandagavond de eerste bijeenkomst van de Pre-School!Week Tour 2013 plaatshad. In de intentieverklaring staat dat beide organisaties zich willen inzetten om in het (openbaar) onderwijs inhoud te geven aan de waarde ‘respect’.

Rabbijn Soetendorp ging tijdens de bijeenkomst op basis van persoonlijke verhalen in op wat repsect voor hem inhoudt. Deze hele week zijn er verspreid over het land inspirerende bijeenkomsten die ingaan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Alle informatie staat op de flyer van de Pre-School!Week Tour 2013.

De Pre-School!Week Tour – de naam verraadt het al – gaat vooraf aan de School!Week 2013 van 18 tot en met 22 maart. In die week laten openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land zien waar zij voor staan. De School!Week 2013 is een jaarlijks terugkerende campagne die is geïnitieerd door VOS/ABB in samenwerking van de Vereniging Openbaar Onderwijs.