Magazine Veilig over meldcode kindermishandeling

Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis magazine Veilig, dat bedoeld is voor mensen in het onderwijs.

Aanleiding om dit magazine uit te brengen, is de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt mensen in het onderwijs om sneller en beter te reageren als er thuis iets misgaat met een kind.

In het magazine staan verhalen van kinderen met een enorme veerkracht, maar ook – helaas – verhalen over hoe het mis kan gaan. Tevens staan er voorbeelden en tips in over de wijze waarop mensen in het onderwijs het verschil kunnen maken.

Het magazine is een initiatief van de Augeo Foundation.

Lees magazine Veilig

Hoe herkent u signalen die kunnen duiden op geweld?

Op de website huiselijkgeweld.nl staan 25 factsheets met informatie over diverse vormen van geweld.

De factsheets zijn bedoeld om onder anderen mensen die in het onderwijs werken beter toe te rusten in het herkennen van signalen. Het gaat bijvoorbeeld om signalen die kunnen duiden op loverboyproblematiek en jeugdprostitutie, huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees meer…

Week tegen Kindermishandeling: ‘Ik maak het verschil’

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling van 19 tot en met 25 november is ‘Ik maak het verschil’. 

Op de website van de Week tegen Kindermishandeling staat dat iedereen iets kan betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. ‘Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.’

In de Week tegen Kindermishandeling zijn er in het hele land activiteiten. Het is de zesde keer dat de Week tegen Kindermishandeling wordt georganiseerd.

Lees meer…

School sneller informeren over huiselijk geweld

Scholen moeten sneller zijn geïnformeerd als bij leerlingen thuis sprake is van geweld om steun te kunnen bieden aan het kind. Dat is onderdeel van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Het actieprogramma bevat maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

Het is de bedoeling dat situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld komen. ‘Het is belangrijk dat slachtoffers zich durven uit te spreken, dat de omgeving van het slachtoffer signalen herkent en dat men vervolgens weet wat te doen’, zo meldt de rijksoverheid.

Onderdeel van het actieprogramma is dat scholen sneller worden geïnformeerd na geweldsincidenten thuis, zodat zij steun kunnen bieden aan het kind op school.

Het actieprogramma is woensdag gepresenteerd door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn collega Sander Dekker van Rechtsbescherming en, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht.

Download het actieprogramma

Meeste kindermishandeling in West-Nederland

In het westen en in mindere mate in het noorden van het land komt relatief veel kindermishandeling voor. Althans, daar zijn de meeste geregistreerde gevallen. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Drechtsteden vormen de regio met het hoogste percentage kinderen tot en met 17 jaar dat geregistreerd slachtoffer is van kindermishandeling. Hier gaat het om 2,2 procent, terwijl het Nederlandse gemiddelde 0,6 procent is.

De regio’s met de minste geregistreerde kindermishandeling zijn de Haarlemmermeer en de omgeving van Amsterdam. Daar gaat het om 0,1 procent van de kinderen.

Andere regio’s met relatief weinig geregistreerde kindermishandeling (0,2 procent) zijn de Noordoostpolder, Zuidwest-Gelderland, de Achterhoek, Zuidoost-Noord-Brabant, Midden-Limburg, de gemeente Amsterdam en Edam-Volendam.

Het risico van kindermishandeling blijkt het grootst in gezinnen waarin geen van beide ouders betaald werk verricht.

Minister komt met actieplan tegen kindermishandeling

‘Het is onze plicht elke vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen. Voor mij als minister zal de aanpak ervan de komende jaren een absolute prioriteit zijn.’ Met deze woorden heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in theater Diligentia in Den Haag het startsein gegeven voor de Week tegen Kindermishandeling.

Komend voorjaar komt De Jonge met een breed actieplan tegen kindermishandeling. ‘Het wordt een enorme opgave, maar ik denk dat we kindermishandeling effectiever kunnen aanpakken dan tot nu toe is gedaan.’ Hij benadrukt dat ‘die ene leraar, die ene buurman, die ene huisarts’ het verschil kan maken.

De Week tegen Kindermishandeling bestaat sinds 2013. De week wordt georganiseerd door Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees meer…

Weinig vertrouwen in meldpunt kindermishandeling

Basisscholen hebben weinig vertrouwen in Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling. Dat meldt onderzoeksplatform Reporter 2021 van KRO-NCRV.

De helft van de scholen vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. Eén op vijf vijf ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan.

Het onderzoeksplatform meldt verder dat scholen hoge drempels ervaren bij het melden van kindermishandeling en dat ze niet weten wat er gebeurt na hun melding.

De PO-raad zegt ook dat melden bij Veilig Thuis nu niet goed functioneert, meldt tv-programma De Monitor dat over het onderzoek van Reporter 2021 verslag doet.

Lees meer…

Onderwijs, opvang en ouders tegen kindermishandeling

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken bij de signalering en aanpak van kindermishandeling.

De nieuwe ‘Beweging tegen kindermishandeling’ neemt het stokje over van de ‘Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik’ die ermee stopt. De taskforce presenteerde maandag zijn eindrapport Ik kijk niet weg.

In de ‘Beweging tegen kindermishandeling’ werken de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de schoolleidersvakbond AVS samen met de Bracheorganisatie Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK), Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Lees meer…

Veel kinderen maken thuis ingrijpende dingen mee

Bijna één op de negen kinderen heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt, meldt jongerentaskforce Augeo op basis van onderzoek dat mede door TNO is uitgevoerd.

Het gaat bijvoorbeeld om combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of een andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin.

Directeur Mariëlle Dekker van Augeo spreekt van ‘schokkend hoge cijfers waar we wat mee moeten en kunnen’. Aan het onderzoek deden 664 kinderen mee van 23 scholen verdeeld over het hele land.

Augeo vindt dat leerkrachten meer moeten weten over de gevolgen van voortdurende stress, zodat zij kinderen die hiermee kampen beter kunnen ondersteunen.

Download het onderzoeksrapport Ik heb al veel meegemaakt.

Onderwijs goed bekend met meldcode kindermishandeling

Mensen die in het onderwijs werken, zijn over het algemeen goed bekend met de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat staat in een brief van staatssecretaris Martin van Rijn van Welzijn en Sport.

In  2015 heeft Van Rijn in kaart laten brengen hoe het staat met de bekendheid van de meldcode in onder andere het onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang. Daaruit kwam naar voren dat de meldcode over het algemeen goed tot zeer goed bekend is, maar dat het voeren van een gesprek met het kind en/of de ouders als lastig wordt ervaren.

‘De ondervraagde professionals hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan gesprekstechnieken, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het voeren van gesprekken met jonge kinderen en kinderen of volwassenen met beperkte verstandelijke vermogens’, aldus Van Rijn in zijn brief die mede namens staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Week tegen Kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling is maandag begonnen. De week wordt georganiseerd door de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.

In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. De taskforce wil met de week meer aandacht voor het thema genereren bij ouders, mensen uit het onderwijs, politieagenten, zorgverleners en anderen die direct of indirect te maken hebben met kinderen.

Lees meer…

Meer actie van onderwijs tegen kindermishandeling

Acht onderwijsbestuurders uit het primair onderwijs gaan zich inzetten om de aanpak van kindermishandeling binnen het onderwijs te versterken. Zij doen dit vanuit hun eigen functie, op initiatief van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.

Bestuursvoorzitter Niko Persoon van Zaan Primair voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad is voorzitter van de zogenoemde koplopersgroep. Hij is blij met het enthousiasme en de drive van de leden.

‘In Nederland worden ieder jaar 119.000 kinderen geslagen, verwaarloosd of misbruikt. Dat is gemiddeld één kind per schoolklas. Hoewel er al veel gebeurt om het geweld te stoppen, zijn deze cijfers al vijftien jaar hetzelfde. Er is dus méér nodig. Ik ben verheugd dat mijn collega’s uit het onderwijsveld ook hun verantwoordelijkheid willen nemen op dit belangrijke thema’, aldus Persoon

In de koplopersgroep zitten onder anderen ook bestuursvoorzitter Alex Peltekian van Stichting Gearhing voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in Zuidwest-Friesland, zijn collega Bert Jan Kollmer van het openbaar onderwijs in Gorinchem en algemeen directeur Linda Morssinkhof van het openbaar primair onderwijs in Zwolle en omgeving.

Lees meer…

Kindermishandeling kan fors worden teruggedrongen

Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25 procent te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te voeren.

Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in een rapport dat hij dinsdag in Amsterdam tijdens de jaarlijkse top van Kinderombudsmannen heeft gepresenteerd aan zijn Europese collega’s.

Dullaert benoemt tien maatregelen, waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat zij kindermishandeling drastisch kunnen verminderen. Het gaat onder andere om betere screeningsmethoden, het stimuleren van positief opvoeden, trainen van professionals om mishandeling te signaleren en betere behandeling van slachtoffers.

Lees meer…

Huiselijk geweld: verplichte code, maar geen meldplicht

De verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onder anderen mensen in het onderwijs goed te reageren bij signalen van geweld in huiselijke kring. Sinds 1 juli jongstleden is het wettelijk verplicht om in dat geval de meldcode te gebruiken, maar dat betekent niet dat er ook een meldplicht is.

De code bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat beschreven wat bijvoorbeeld een leerkracht of begeleider moet doen wanneer die vermoedt dat een kind met huiselijk geweld of mishandeling te maken heeft. Aan de hand van het vijfstappenplan kan worden beslist of er officieel melding van wordt gemaakt.

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional het vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan biedt daarbij houvast.

Uitgebreide informatie (inclusief het vijfstappenplan) staat op de website van de rijksoverheid.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl