Systeem blijkt bij leerlingenvervoer belangrijker dan kind

Bij het organiseren van leerlingenvervoer wordt te veel vanuit de regels en het systeem gedacht en te weinig vanuit het kind. Dat stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Kalverboer zegt dat er veel klachten binnenkomen over het leerlingenvervoer. Hieruit blijkt volgens haar dat er bij gemeenten, die het leerlingenvervoer organiseren, gebrek aan maatwerk is. Doordat praktische en financiële aspecten boven de belangen van het kind zouden staan, hebben sommige kinderen geen toegang tot passend onderwijs.

Een van de problemen die zij signaleert, is dat gemeenten soms alleen vervoer regelen voor een dichterbij gelegen school, terwijl een andere school beter zou zijn voor het kind. Er zijn volgens haar ook kinderen voor wie de gemeente helemaal geen vervoer regelt, terwijl ze dat wel nodig hebben.

Een ander probleem, zo meldt de Kinderombudsvrouw, is dat gemeenten soms willen dat een kind met het openbaar vervoer naar school gaat, terwijl dat niet goed is. Of dat een kind met een taxibus mee moet, terwijl het juist met het openbaar vervoer wil.

Hoe kan het beter?

Om gemeenten te helpen in het maken van hun afwegingen bij besluiten over de aanvragen en uitvoering van leerlingenvervoer, heeft de Kinderombudsvrouw tien uitgangspunten gemaakt.

Lees meer…

Met kansengelijkheid kloof tussen kinderen dichten

‘Het is erg belangrijk dat kinderen zekerheid wordt geboden, zodat ze in een stabiele omgeving kunnen opgroeien. Daarvoor het van belang dat elk kind gelijke kansen heeft.’ Dat benadrukt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mede namens onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks had vragen gesteld over de conclusie van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer dat er in Nederland een grote kloof is tussen gelukkige en kwetsbare kinderen.

De Jonge benadrukt in reactie hierop dat het kabinet wil dat alle kinderen kunnen meedoen, ook als hun ouders weinig geld hebben. Hij noemt dat ‘van essentieel belang (…) voor hun ontwikkeling en toekomstige participatie in de samenleving, op school en later op de arbeidsmarkt’.

Voorschool en tegengaan onderwijsachterstanden

De minister van VWS noemt verschillende maatregelen van het kabinet die het bieden van gelijke kansen moeten bevorderen. Zo doet het kabinet volgens hem veel voor kansengelijkheid in het onderwijs. Als voorbeelden hiervan noemt hij de extra investering van 170 miljoen euro in voorschoolse educatie. De Jonge noemt ook de 286 miljoen euro voor het tegengaan van onderwijsachterstanden.

‘Het kabinet activeert daarnaast via de Gelijke Kansen Alliantie lokale en regionale partners om ervaringen te delen en nieuwe kennis op te bouwen om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen’, aldus De Jonge mede namens Slob.

Lees meer…

Meer aandacht voor kinderen van ouders met problemen

Kinderen en jongeren die opgroeien met een ouder die problemen heeft, moeten sneller hulp kunnen krijgen, vindt de Kinderombudsman.

Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met een psychische of lichamelijke ziekte, verslaving of beperking. ‘Deze kinderen hebben op jonge leeftijd al met volwassen zorgen te maken’, zegt kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Zij wil dat er meer aandacht komt voor deze kinderen en jongeren: ‘De hulp en zorg is nu vaak alleen gericht op de vader of moeder met problemen. Hun kinderen zijn te lang over het hoofd gezien. Het is de hoogste tijd dat zij de aandacht en zorg krijgen die zij verdienen.’

Lees meer…

Elk kind telt, ook van ouders zonder verblijfsvergunning

Gemeenten moeten zorgen voor continuïteit van het onderwijs aan kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben. Dat staat in een handreiking aan gemeenten van de Kinderombudsman.

De handreiking maakt deel uit van het adviesrapport Nederlandse kinderen ontkoppeld, dat over kinderen gaat die hier zijn geboren en de Nederlandse nationaliteit hebben, maar van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben.

Deze kinderen groeien vaak op in armoede, doordat het gezin geen (volledige) uitkering krijgt en ook geen toeslagen ontvangt die kunnen helpen bij het betalen van de huur of de zorgverzekering. Vaak hebben ze onderdak op een tijdelijke locatie en moeten ze geregeld verhuizen.

Continuïteit onderwijs

In het rapport wordt gemeenten geadviseerd het aantal verhuizingen van deze gezinnen te beperken en om ervoor te zorgen dat de kinderen op hun eigen school kunnen blijven. ‘Dan behouden ze hun eigen schoolomgeving met hun vrienden en vertrouwde docenten. De overgang naar een andere school zorgt ervoor dat de kinderen nog meer vastigheid verliezen, terwijl ze hun thuissituatie al zijn kwijtgeraakt.’

De Kinderombudsman wijst er ook op dat de verandering van school impact heeft op de continuïteit van het onderwijs. ‘Vaak weet de nieuwe school niet wat een leerling op voorgaande plekken al heeft geleerd en sluiten de verschillende onderwijsprogramma niet goed op elkaar aan.’

Lees meer…

‘Betrek school meer bij bestrijding armoedeproblematiek’

Versterk de rol van scholen bij de bestrijding van armoedeproblematiek zodat kinderen en jongeren in armoede de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Dat is een van de adviezen van de Kinderombudsman in het rapport Alle kinderen kansrijk.

In het rapport staat dat er in Nederland 378.000 kinderen en jongeren in armoede opgroeien. Zij maken zich zorgen of er wel geld is voor eten of schoolspullen, voelen stress bij hun ouders, zijn zelf gespannen en kunnen zich moeilijker concentreren op school. Veel problemen die kinderen buitenshuis ervaren, zoals uitsluiting of problemen op school, hebben te maken met het gebrek aan zekerheid en stabiliteit thuis.

Scholen wordt geadviseerd om actief op zoek te gaan naar armoedeproblematiek bij kinderen en jongeren en om te kijken hoe die problematiek het kind of de jongere op school belemmert. Hierover zou de school op discrete wijze met de leerling en zijn of haar ouders het gesprek moeten aangaan.

‘Bekijk of en wat leerlingen nodig hebben aan extra ondersteuning op school en hoe ouders bij de schoolgang van hun kind betrokken kunnen zijn. Om dit te bereiken kan er bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente op school een aandachtsfunctionaris aangesteld worden voor armoedeproblematiek’, zo staat in het rapport.

Scholen krijgen ook het advies om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat schoolkosten geen belemmering zijn voor kinderen en jongeren om volledig mee te kunnen doen aan alle activiteiten op school. ‘Bied altijd en op een discrete manier een oplossing wanneer schoolkosten door ouders niet voldaan kunnen worden en werk hierin samen met de gemeente.’

Lees meer…

Vader of moeder in cel: kind verwacht steun van school

Kinderen van een vader of moeder die in de gevangenis zit, verwachten meer steun en begrip van hun school. Dat staat in het rapport Zie je mij wel? van de Kinderombudsman.

‘Zorg dat we op school bij iemand terechtkunnen als dit nodig is en dat er begrip en aandacht is voor onze situatie. Gewoon aanbieden dat je kan komen praten als je wilt is vaak al genoeg. Ook moet school flexibel zijn als je op bezoek gaat bij je ouder, en je steunen als je schoolresultaten dalen hierdoor’, zo staat in het rapport.

Hulp van school

Daarin staat ook dat sommige kinderen niet willen dat het op school bekend wordt dat hun vader of moeder in de gevangenis zit, maar dat andere kinderen dat wel willen vertellen aan klasgenoten. Daar hebben ze dan wel hulp bij nodig.

Kinderen verwachten van hun school ook flexibiliteit om onder schooltijd in de gevangenis bij hun vader of moeder op bezoek te kunnen.

Lees meer…

‘Let op jeugd in aardbevingsgebied’

De Kinderombudsman roept scholen in het aardbevingsgebied in Groningen op meer aandacht te besteden aan de angstgevoelens van de jeugd. Veel kinderen en jongeren zijn bang voor aardschokken, slapen slecht en hebben last van spanningen in huis.

Dit concludeert de Kinderombudsman in het rapport Vaste grond gezocht. Volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is het hoog tijd dat er aandacht komt voor deze groep: ‘Te lang zijn de kinderen in het aardbevingsgebied vergeten’.

Concentratieproblemen in aardbevingsgebied

In het rapport staat dat kinderen in het Groningse aardbevingsgebied over het algemeen weinig praten over de problemen. Pas wanneer er gericht wordt doorgevraagd, geven ze aan last te hebben van de gevolgen van aardbevingen, die onrust, onzekerheid en spanningen in huis veroorzaken.

Op jongere kinderen heeft dat de meeste impact. Een kleine groep kinderen meldt grotere problemen te hebben, zoals overmatig piekeren, concentratieproblemen en controledrang. Vooral kinderen die al kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of problemen thuis, lijken hier last van te hebben.

In het gebied wonen 30.000 kinderen. Er moeten 41 scholen bouwkundig worden versterkt. Voor het onderzoek zijn leerlingen tussen 10 en 18 jaar ondervraagd. Zij zijn via de scholen benaderd. Hun ouders zijn apart geïnformeerd over het onderzoek.

Signalering verbeteren

Omdat er weinig aandacht voor is, schiet volgens de kinderombudsvrouw de signalering tekort en krijgen kinderen te weinig hulp. Scholen en hulpverlenende instanties moeten volgens haar met een gezamenlijke aanpak komen om de signalering te verbeteren en hulp te bieden aan kinderen die last hebben van de spanning. Ook zouden scholen en gemeenten de jeugd beter moeten informeren over de aardbevingen en het verstevigen van huizen en gebouwen.

VOS/ABB besteedde in 2015 aandacht aan de kinderen in het aardbevingsgebied. Op de openbare scholen in Loppersum en Zeerijp leren kinderen dat ze bij een aardschok onder de tafels moeten kruipen.

Lees het artikel ‘Wat moet je doen bij een aardbeving?’

Kinderombudsvrouw komt met alternatief Kinderpardon

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vindt dat het Kinderpardon op de schop moet. Daarmee wil ze bereiken dat alle in Nederland gewortelde kinderen van asielzoekers een eerlijke kans krijgen.

Het huidige Kinderpardon doet volgens Kalverboer geen recht aan de kinderen die in Nederland geworteld zijn. Daarom presenteert zij een alternatief, dat volgens haar wel recht doet aan hen. Ze vindt dat dit alternatieve Kinderpardon in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet moet komen.

Kalverboer wil niet af van het huidige uitgangspunt dat er pas uitzicht is op een vergunning na vijf jaar verblijf in Nederland, maar zij vindt het onjuist dat kinderen die in Nederland geworteld zijn kunnen worden uitgezet als hun ouders zich niet volledig aan bijkomende regels hebben gehouden.

Zij stelt dat kinderen niet mogen worden afgerekend op beslissingen van hun ouders, omdat dat in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel dat in artikel 2 van het internationale Kinderrechtenverdrag staat.

Lees meer…

Hebben Groningse kinderen last van aardbevingen?

De Kinderombudsman begint een onderzoek naar de negatieve gevolgen voor kinderen van de aardbevingen in de provincie Groningen.

De Kinderombudsman gaat onderzoeken welke problemen kinderen ervaren, wat er moet gebeuren en welke organisaties een rol kunnen spelen in het oplossen van deze problemen.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: ‘In de discussie over gaswinning en aardbevingen in Groningen is er maar weinig aandacht geweest voor kinderen. Ik wil daar verandering in brengen.’

Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het zogenoemde aardbevingsgebied. De Veiligheidsregio Groningen heeft voor scholen in het gebied een lesprogramma over aardbevingen gemaakt.

Lees meer…

In februari 2015 heeft VOS/ABB een artikel gepubliceerd over de manier waarop openbare basisschool Prinses Beatrix in Loppersum omgaat met de aardbevingen in het gebied. U kunt het artikel downloaden:

Wat moet je doen bij een aardbeving?

 

 

Werkdruk te hoog, vinden ook leerlingen

Niet alleen mensen die in het onderwijs werken, ook veel leerlingen ervaren op school een te hoge werkdruk. Daar klagen ze over bij de Kinderombudsvrouw.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft het rapport Als je het ons vraagt gepresenteerd. Dit rapport is een weerslag van haar Kinderrechtentour door Nederland.

In het rapport staat onder andere dat veel kinderen willen dat de Kinderombudsvrouw de situatie op school aanpakt. Ze ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod.

Meer meisjes dan jongens

Kalverboer erkent dat het rapport niet is gebaseerd op een representatief onderzoek. Zo vulden veel meer meisjes de vragenlijst in dan jongens. Er deden daarnaast veel meer havo- en vwo-leerlingen mee dan vmbo’ers.

‘Er is niet geprobeerd om volledig representatief te zijn. Het doel was een beeld te krijgen van wat er leeft onder jongeren, en waar we verder onderzoek naar moeten doen’, zegt een woordvoerder van Kinderombudsvrouw tegen de NOS.

Minder kansen

De Kinderrechtentour heeft niet alleen duidelijk gemaakt dat veel kinderen op school een te hoge werkdruk ervaren. Er is ook zorg over de ruim 400.000 kinderen die te maken hebben met armoede en daardoor minder kansen zouden hebben in het onderwijs.

Passend onderwijs komt ook aan bod in het rapport. Daarbij is aandacht voor het groeiend aantal kinderen dat wordt vrijgesteld van de leerplicht om psychische of lichamelijke redenen.

Lees het rapport

Kinderombudsman: Zwarte Piet schendt kinderrechten

De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het internationale Kinderrechtenverdrag. Dat stelt de Kinderombudsman.

Zwarte Piet zou zodanig moeten worden aangepast, dat kinderen geen negatieve effecten meer zouden kunnen ervaren door het Sinterklaasfeest.

‘Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur gemaakt worden die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaastraditie’, aldus de Kinderombudsman.

Hoe Zwarte Piet er dan wel uit zou moeten zien, zegt de Kinderombudsman niet. Dat laat ze over aan ouders en scholen.

Lees meer…

Doodsbedreigingen om Zwarte Piet

Kinderombudsman Margrite Kalverboer heeft naar aanleiding van haar standpunt ‘vele tientallen bedreigingen’ gehad, melden verschillende media. Via e-mail kwamen zelfs doodsbedreigingen binnen. Verder ging het vooral om scheldpartijen.

‘Het gebeurt wel vaker dat de Kinderombudsman een boze mail krijgt, maar het is nog nooit zo heftig geweest als nu’, zo laat een woordvoerder weten via Nu.nl.

Minister Ard van der Steur van Justitie en Veiligheid heeft in de ministerraad gezegd dat de bedreigingen aan het adres van de Kinderombudsman onacceptabel zijn.

Advies Zwarte Piet

VOS/ABB houdt vast aan het advies uit 2014 om op een ontspannen en respectvolle wijze om te gaan met het sinterklaasfeest en het uiterlijk van Piet. Dat advies is in 2015 herhaald en blijft ook nu van kracht.

Ga naar het advies

Pesten blijft probleem, ondanks protocollen

Pestprotocollen zijn niet effectief genoeg. Dat zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het Algemeen Dagblad.

‘Scholen hebben allerlei pestprotocollen en kunnen volgens alle punten goed werken. Maar ondertussen wordt er nog steeds gepest’, aldus Kalverboer in het AD. Ze baseert zich op gesprekken met kinderen. Zij vertelden haar onder andere dat leerkrachten wegkijken.

Wat werkt wel om pesten tegen te gaan?

‘We moeten een laag dieper gaan en kijken wat wel werkt. Hoe consequent worden de regels toegepast en hoe worden de pesters aangesproken’, zo zegt de Kinderombudsvrouw.

Kalverboer maakt tot medio oktober de Kinderrechtentour om van kinderen en jongeren te horen hoe het met hen gaat en wat er volgens hen moet worden verbeterd voor kinderen en jongeren in Nederland.

Marc Dullaert gaat ‘thuiszitterspact’ aanjagen

Voormalig kinderombudsman Marc Dullaert is aangesteld als aanjager van een pact om het aantal zogenoemde thuiszitters omlaag te brengen. 

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VeJ), de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een ‘thuiszitterspact’ gesloten.

Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijsaanbod. Afgelopen jaar zaten circa 10.000 kinderen voor korte of lange tijd thuis. ‘Dat aantal moet omlaag. Elk kind heeft recht op onderwijs’, benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Er moet een sluitende aanpak komen ‘zodat kinderen en hun ouders niet meer van het kastje naar de muur gestuurd kunnen worden’, aldus Dekker.

Lees meer…

Margrite Kalverboer nieuwe Kinderombudsman

Margrite Kalverboer volgt Marc Dullaert op als Kinderombudsman.

Kalverboer was samen met Carla van Os aan de Tweede Kamer voorgedragen als de volgende Kinderombudsman. De Kamer koos dus voor Kalverboer, zo werd dinsdagmiddag duidelijk.

Kalverboer is bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Twee kandidaten voor vacature Kinderombudsman

Twee vrouwen zijn aan de Tweede Kamer voorgedragen om Marc Dullaert op te volgen als Kinderombudsman.

Het gaat om Margrite Kalverboer en Carla van Os. Ze werken beiden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kalverboer is bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht. Van Os is onderzoeker bij het Groningse Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht.

Naar verwachting besluit de Tweede Kamer op 5 april wie Marc Dullaert opvolgt als Kinderombudsman.

Lees meer…

‘Kinderombudsman Marc Dullaert moet weg’

Marc Dullaert moet per 1 april vertrekken als Kinderombudsman. Dat meldt de Volkskrant.

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen maakt volgens de krant gebruik van zijn wettelijke recht om Dullaert, die formeel aan het eind is van zijn termijn, niet voor herbenoeming of verlenging voor te dragen aan de Tweede Kamer.

Het aanstaande vertrek van Dullaert lijkt, zo schrijft de Volkskrant, deel uit te maken van een reorganisatie. Ook zou het te maken kunnen hebben met de manier van werken van de huidige Kinderombudsman, die bekendstaat als nogal activistisch.

Europese taskforce voor vluchtelingenkinderen

Europa moet alle vluchtelingenkinderen die Europa bereiken de veiligheid, het onderwijs en de zorg bieden waar zij recht op hebben. Daarom formeren de Europese Kinderombudsmannen een taskforce, die erop gaat toezien dat Europese leiders de rechten van deze kwetsbare kinderen respecteren.

De taskforce bestaat uit 40 Kinderombudsmannen uit 33 landen, waaronder Nederland. Ze gaan samen de situatie van vluchtelingenkinderen monitoren en daarover rapporteren aan Europese leiders. De Nederlandse Kinderombudsman Marc Dullaert gaat de taskforce leiden.

Lees meer…

 

Kindermishandeling kan fors worden teruggedrongen

Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25 procent te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te voeren.

Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in een rapport dat hij dinsdag in Amsterdam tijdens de jaarlijkse top van Kinderombudsmannen heeft gepresenteerd aan zijn Europese collega’s.

Dullaert benoemt tien maatregelen, waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat zij kindermishandeling drastisch kunnen verminderen. Het gaat onder andere om betere screeningsmethoden, het stimuleren van positief opvoeden, trainen van professionals om mishandeling te signaleren en betere behandeling van slachtoffers.

Lees meer…

‘Passend onderwijs maakt belofte nog niet waar’

Een jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er nog steeds kinderen die geen passende vorm van onderwijs kunnen krijgen, signaleert de Kinderombudsman.

In het rapport Werkt passend onderwijs staat dat passend onderwijs problemen die de Kinderombudsman eerder constateerde, niet heeft opgelost. ‘Het zal dat ook in de toekomst niet doen als er in de wet- en regelgeving en in de praktijk op scholen een aantal knelpunten niet wordt opgelost’, zo meldt de Kinderombudsman.

Hij concludeert dat scholen en samenwerkingsverbanden het kind niet altijd centraal zetten. ‘Scholen nemen verstrekkende besluiten over toelating, verwijdering of plaatsing op basis van een papieren dossier dat soms niet eens compleet is of vanwege financiële belangen. Ouders en kinderen worden daarbij onvoldoende geïnformeerd.’

‘Daar waar scholen kinderen wel centraal zetten en een oplossing zoeken voor het kind, heeft dit vooral te maken met lef en persoonlijke betrokkenheid’, aldus de Kinderombudsman. ‘Een omslag in de houding van alle scholen is daarom essentieel om passend onderwijs te laten slagen.’

Lees meer…

Bewezen: dit antipestprogramma werkt

Tot nu toe is er nog maar van één antipestprogramma wetenschappelijk vastgesteld of het werkt en dat is de methode ‘Plezier op school’. Onderzoekster Saskia Mulder, die erop is gepromoveerd, vertelt hierover in het laatste nummer van magazine School!

Eerder heeft een commissie, ingesteld door het ministerie van OCW, 61 antipestmethoden onderzocht en er 48 afgekeurd. Kinderombudsman Marc Dullaert verbaast zich al langer dat er nog steeds scholen zijn die afgekeurde programma’s gebruiken. Dat kan ermee te maken hebben dat scholen al eerder verplichtingen zijn aangegaan of een methode hebben aangekocht. Ombudsman Dullaert zegt vandaag in Trouw dat financiële verplichtingen niet de reden mogen zijn dat scholen doorgaan met een programma dat niet effectief is.

Bewezen effectief
De methode ‘Plezier op school’ is wél effectief. Dat heeft Saskia Mulder bewezen na een onderzoek van vijf jaar onder honderden kinderen op verschillende scholen. De deelnemende kinderen waren rond de 12 jaar en stonden net voor hun overgang naar de middelbare school. Dat is ook het moment dat ze kunnen deelnemen aan de korte cursus ‘Plezier op school’. Zowel daarvoor als enkele keren daarna ondervroeg Saskia de kinderen, hun ouders, leeftijdgenoten en leraren. Wat bleek: hoe ernstiger de problematiek van tevoren was, hoe beter het resultaat. Vooral jongens met emotionele problemen hebben baat bij deze methode.

Lees het artikel in magazine School!

Een abonnement op magazine School! kost overigens slechts 29,50 euro per jaar. Leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs krijgen het zeven keer per jaar gratis op de mat.

Kinderombudsman verbaasd over pestaanpak scholen

Kinderombudsman Marc Dullaert noemt het onvoorstelbaar dat er scholen zijn die nog antipestprogramma’s gebruiken waarvan duidelijk is dat ze niet werken.

Dullaert reageert op een bericht van de NOS, die meldt een rondgang langs scholen te hebben gemaakt om in kaart te brengen met welke antipestprogramma’s zij werken. Volgens de omroep wordt er volop met afgewezen programma’s gewerkt.

In het voorjaar van 2014 heeft een commissie in opdracht van het ministerie van OCW antipestprogramma’s beoordeeld. Van de 61 ingediende programma’s voldeed geen enkele aan alle criteria. Negen programma’s voorlopig goedgekeurd en vier vooralsnog afgewezen. De resterende 48 programma’s werden definitief afgekeurd.

Niet verboden
Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad reageert op het bericht van de NOS door te stellen dat elke school anders is. ‘Ieder schoolbestuur mag zelf bepalen hoe ze pesten willen aanpakken en welke methode ze daarvoor willen gebruiken.’ Het is niet verboden om antipestmethodes te gebruiken die door de commissie zijn afgekeurd.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW verwacht dat scholen in de toekomst meer zullen kiezen voor goedgekeurde programma’s, zo laat hij aan de NOS weten: ‘Als je als school nou kunt kiezen, waarom zou je dan niet kiezen voor een methode waarvan  is bewezen dat die werkt?’

In het februarinummer van magazine School!, dat volgende week verschijnt, staat een artikel over een antipestmethode die wetenschappelijk is onderzocht en effectief blijkt te zijn: de cursus ‘Plezier op school’. Het magazine valt op 12 februari op de mat bij alle leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Volgens rechter interpreteert Teeven kinderpardon onjuist

De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het onterecht is een minderjarige asielzoeker op grond van de regeling voor het kinderpardon het land uit te wijzen als deze persoon niet in beeld was bij het Rijk, maar wel bij een gemeente.

Dit betekent dat het kinderpardon volgens de rechter niet zo strikt mag worden toegepast als staatssecretaris Fred Teeven van Justitie wil.De staatssecretaris gaat tegen de uitspraak in beroep. De behandeling daarvan kan wel vijf maanden duren. In de tussentijd worden er geen asielkinderen uitgezet die in beeld waren bij de gemeente.

Teeven stelt zich op het standpunt dat kinderen kunnen worden uitgezet als blijkt dat zij onder toezicht van hun gemeente in plaats van het Rijk stonden. Dit kan volgens Teeven ook als deze kinderen vijf jaar of langer in Nederland zijn. Dat is de termijn die als voorwaarde geldt voor het verkrijgen van een definitieve verblijfsvergunning.

De rechter in Den Haag stelt echter dat deze redenering niet kan worden gevolgd, omdat in eerder beleid en ook in het Regeerakkoord staat dat uitzetting is toegestaan als in dit geval een minderjarige asielzoeker zich ‘aan toezicht heeft onttrokken en daarmee een bewuste de keuze heeft gemaakt om niet uit Nederland te vertrekken maar hier illegaal te verblijven’.

Daar is volgens de rechter geen sprake van in het geval van kinderen die onder toezicht van hun gemeente stonden in plaats van het Rijk en die nu aanspraak maken op de kinderpardonregeling. De rechter oordeelt dat Teeven een verkeerde invulling geeft aan het begrip ‘hebben onttrokken aan toezicht’.

Het mag duidelijk zijn dat het oordeel van de rechter gunstig is voor asielzoekerskinderen die in Nederland zijn geworteld en hier naar school gaan en anderszins meedoen met de maatschappij.

Kinderombudsman
De kwestie rond deze kinderen werd in mei onder de aandacht gebracht door kinderombudsman Marc Dullaert. Hij vindt het ‘idioot’ dat asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, toch kunnen worden uitgezet als blijkt dat zij onder toezicht van hun gemeente in plaats van het Rijk staan. Op grond van dit bureaucratische regeltje spreekt hij van ‘een loterij’.

Teeven houdt poot stijf: kinderpardon ongewijzigd

Het kinderpardon blijft zoals het is. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie woensdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Kinderombudsman Marc Dullaert maakte onlangs de discussie los over het kinderpardon. Hij vergeleek deze regeling voor asielkinderen die (nog) geen permanente verblijfsvergunning hebben met een loterij. Hij noemde het ‘idioot’ dat asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, toch kunnen worden uitgezet als blijkt dat zij onder toezicht van hun gemeente in plaats van het Rijk staan.

Dullaert kreeg steun van ruim 300 burgemeesters, die zich sterk maken voor een permanente verblijfsvergunning voor gewortelde asielkinderen in hun gemeenten. De fracties van SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie schaarden zich ook achter Dullaert. Teeven echter houdt voet bij stuk: de criteria worden niet versoepeld, omdat volgens hem in het regeerakkoord duidelijke afspraken zijn gemaakt over het kinderpardon.

Slechts deel van anti-pestmethodes voldoet

Dertien methodes die scholen kunnen gebruiken bij de aanpak van pesten zijn veelbelovend. Dit stelt de Commissie anti-pestprogramma’s die in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker van OCW 61 methodes heeft beoordeeld.

Staatssecretaris Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert willen dat alle scholen vanaf schooljaar 2015-2016 het pesten op effectieve wijze aanpakken. Omdat er een groot aanbod van anti-pestmethodes is, lieten zij door een commissie van onafhankelijke deskundigen 61 methodes tegen het licht houden.

De commissie concludeert dat bij 48 van de ingediende methodes niet aannemelijk is dat ze pesten terugdringen. Tekortkomingen van beoordeelde anti-pestmethodes variëren. Zo komt het voor dat er in de methode simpelweg geen onderdeel pesten is opgenomen of dat de aanpak alleen gericht is op het pedagogisch handelen door de leerkracht.

Een aantal afgewezen methodes kan wel werken om bijvoorbeeld weerbaarheid of sociale vaardigheden te bevorderen, maar dit heeft volgens de commissie niet direct betrekking op de reductie van pesten.

Dekker zal na de zomer een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen waarmee de verantwoordelijkheid van de school voor het tegengaan van pesten in de wet wordt verankerd.

Lees het rapport Beoordeling anti-pestprogramma’s

De actualiteitenrubriek Nieuwsuur besteedde maandagavond aandacht aan pesten. Lees meer en bekijk de uitzending

VVD’er Van Aartsen voor ruimhartig kinderpardon

Ook binnen de VVD klinkt de roep om het kinderpardon ruimhartig toe te passen. VVD-prominent en burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen roept daartoe op in een brief aan partijgenoot en verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie.

De huidige discussie over het kinderpardon werd onlangs losgemaakt door Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij noemde het ‘idioot’ dat asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, toch kunnen worden uitgezet als blijkt dat zij onder toezicht van hun gemeente in plaats van het Rijk staan. Op grond van dit bureaucratische regeltje spreekt hij van ‘een loterij’.

Dullaert benadrukt dat het om asielkinderen gaat die hier vijf jaar of langer wonen en dus in Nederland zijn geworteld. Ze gaan naar school, zijn bijvoorbeeld lid van een sportclub en zijn in beeld van maatschappelijk werk. Het enige ‘manco’ is dat zij onder toezicht staan van hun gemeente in plaats van het Rijk. Dat laatste is een vereiste voor toestemming van Teeven om in Nederland te mogen blijven.

De Kinderombudsman stelt dat Teeven met twee maten meet. Het zou volgens Dullaert voor het besluit om in Nederland te mogen blijven niet mogen uitmaken of een asielkind onder toezicht van het Rijk of zijn of haar gemeente staat, omdat beide tot de overheid behoren. Hij stelt dat de regel die Teeven hanteert indruist tegen het internationale Verdrag inzake de rechten van het kind.

Teeven heeft in een reactie laten weten dat hij niet van plan is om het kinderpardon te wijzigen. Wel wil hij ‘ruimhartig’ omgaan met schrijnende gevallen. Ook Diederik Samsom van coalitiepartner PvdA wil niet dat het kinderpardon wordt verruimd. De ledenraad van coalitiepartner PvdA wilde dat wel.

De Haagse VVD-burgemeester Van Aartsen roept Teeven nu op om ‘ruimhartig’ om te gaan met de discretionaire bevoegdheid die de staatssecretaris heeft om kinderen die strikt genomen niet aan de regels voldoen toch toestemming te geven in Nederland te blijven.

‘De regeling is zoals hij is, maar voor zaken waarin er sprake is van een schrijnende ongelijkheid moet een oplossing worden gevonden’, aldus Van Aartsen.

Petitie voor eerlijk kinderpardon
Via de website van Defence for Children kunt u een petitie ondertekenen voor een eerlijk kinderpardon. Defence for Children benadrukt dat álle kinderen in Nederland gelijk zijn.