Ouders klagen over passend onderwijs

De actiegroep Boze Ouders heeft bij de Inspectie van het Onderwijs een collectieve klacht ingediend over passend onderwijs.  

De klacht gaat over het niet goed functioneren van passend onderwijs. Daardoor zitten volgens de actiegroep meer dan 13.000 kinderen zonder onderwijs thuis. ‘Het werkelijk aantal is niet bekend, omdat kinderen soms gedeeltelijk naar school gaan, of geregistreerd zijn als ziek’, zo meldt Boze Ouders op Facebook.

Zorgplicht

Volgens de klagers worden de meldingen van ouders over passend onderwijs nergens geregistreerd. Ook wordt volgens hen niet bijgehouden welke scholen niet voldoen aan de wettelijke zorgplicht. ‘Niemand spreekt de verantwoordelijke school hierop aan. De onderwijsinspectie controleert niet op het naleven van de zorgplicht. Noch handhaaft zij wanneer een school de zorgplicht mijdt of schendt.’

De actiegroep stelt dat ouders nergens terecht kunnen. ‘Mede daardoor durven ouders zich vaak niet in het openbaar uit te spreken over hun situatie, terwijl de gevolgen groot zijn. Veelal zijn zij genoodzaakt te stoppen met werken in verband met de extra zorg, de vele bureaucratische afspraken die zij hebben met scholen en vaak ook Jeugdzorg. In de praktijk staan ouders rechteloos tegenover de machtige schoolbesturen.’

Geschillencommissie

Woordvoerder Daan Jansen van de Inspectie van het Onderwijs laat in Trouw weten dat ouders naar de Geschillencommissie Passend Onderwijs kunnen. Ook benadrukt hij dat elke school verplicht is een klachtenprocedure te hebben.

Hij erkent dat de inspectie tot 1 november jongstleden niet controleerde op de zorgplicht die scholen hebben, maar hij meldt ook dat dit nu wel gebeurt. ‘Het beeld dat is ontstaan heeft ons ertoe bewogen om er een tandje bij te zetten’, aldus Jansen.

Nieuwe download: katern Klachtrecht (geheel herzien)

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het nieuwe katern Klachtrecht downloaden.

Dit nieuwe katern is samengesteld door mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Het vervangt het katern uit 2013. Het is in een printvriendelijke versie online gezet. Uit kostenoverwegingen is besloten het niet te laten drukken.

Let op: alleen voor leden van VOS/ABB. Op alle katernen van VOS/ABB rust copyright. U mag de uitgaven niet op uw eigen website publiceren!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Tevreden over klachtenregeling onderwijs

De uitvoering van de klachtenregeling in het onderwijs verloopt in de praktijk over het algemeen goed. Dat staat in een brief van de onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

De brief van de ministers gaat over het overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling en de evaluatie van de klachtenregeling in het primair en voortgezet onderwijs.

Daaruit blijkt onder andere dat ouders en onderwijspersoneel de regeling, en daarmee de vertrouwenspersoon die deze voorschrijft, weten te vinden. Zij vinden de informatievoorziening meestal voldoende. Daarnaast blijkt dat (potentiële) klagers tevreden zijn met de klachtenregeling. Belangrijk hierbij is wel dat de argumentatie bij uitspraken duidelijk wordt gecommuniceerd.

Verbeterpunten

De evaluatie toont volgens de ministers ook aan dat er twee punten zijn waar verbetering mogelijk is: de laagdrempeligheid van de klachtenregeling en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen op scholen naar aanleiding van klachten.

Verder hebben schoolleiders en bestuurders in de evaluatie aangegeven dat klachten een redelijke invloed hebben op schoolbeleid en kwaliteitsverbetering. Toch zijn er ook scholen waarbij dit nog niet het geval is, zo staat in de brief van de ministers.

Ouders en leraren klagen over passend onderwijs

Na een oproep van de NOS om ervaringen met passend onderwijs te delen, kwamen er bij de omroep honderden reacties binnen.

Het waren bijna allemaal reacties van ontevreden ouders en leraren. Ze kwamen met ideeën om passend onderwijs te verbeteren: minder rigide regels, kleinere klassen, meer professionele ondersteuning, minder managers en bestuurders en duidelijke richtlijnen voor ouders.

De lerarenvakbond PO in Actie laat aan de NOS weten dat passend onderwijs al vanaf de invoering ervan in 2014 een mislukking is. Volgens voorman Jan van de Ven van PO in Actie is passend onderwijs er de oorzaak van dat leraren na jaren ‘ploeteren’ met kinderen met allerlei verschillende problemen en de bijkomende bureaucratische rompslomp het onderwijs verlaten. Hij vindt dat het hele systeem op de schop moet.

De oproep van de NOS volgde op zorgen die Tweede Kamerleden over passend onderwijs eerder bij de omroep hadden geuit.

Lees meer…

Meer klachten van gescheiden ouders

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft in 2017 meer klachten behandeld van gescheiden ouders over de manier waarop scholen hun informatie geven over hun kinderen. Dat staat in het jaarverslag van de LKC.

De LKC kreeg vorig jaar elf klachten over informatievoorziening aan gescheiden ouders, terwijl dat er in de voorgaande jaren telkens drie tot vijf waren.

De commissie adviseert scholen altijd om beleid te formuleren over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en dit beleid in de schoolgids te zetten. Bij aanmelding van een leerling van gescheiden ouders is het volgens de LKC handig als de school zicht krijgt op de juridische status van het ouderlijk gezag.

Mediation

In totaal behandelde de LKC vorig jaar 239 klachten. Daarvan mondden er 71 uit in een inhoudelijk oordeel in de vorm van een advies. In 59 klachten loste het schoolbestuur de klacht naar tevredenheid van klagers op, waarna zij de procedure beëindigden.

Mediation leidde in vier gevallen tot een oplossing van de klacht. In één zaak heeft de LKC na een mediation alsnog advies uitgebracht. In zeven gevallen werd een ingediende klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Lees meer…

Actueel overzicht wetsvoorstellen en jurisprudentie

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben de overzichten van wetsvoorstellen en jurisprudentie geactualiseerd (let op: alleen toegankelijk voor leden van VOS/ABB!).

In het jurisprudentie-overzicht staat onder andere het oordeel van Landelijke Commissie voor Geschillen WMS dat het bevoegd gezag een ingrijpend besluit als fusie op tijd en op de juiste wijze moet bespreken met de medezeggenschapsraad (MR). Het bevoegd gezag mag niet zonder evidente noodzaak lang wachten met het formeel in gang zetten van de in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschreven instemmingsprocedure.

Een ander oordeel komt van de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Deze commissie vindt dat de school die de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt, niet ook de deskundigenverklaring mag opstellen die dient voor de beoordeling van de aanvraag. De school heeft immers belang bij de uitkomst van de aanvraag.

Ook de Geschillencommissie passend onderwijs heeft een interessante uitspraak gedaan: een school mag in haar schoolondersteuningsprofiel niet vermelden dat pas voor leerlingen vanaf midden groep 5 een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. Dit moet een reguliere basisschool voor alle leerlingen doen die extra ondersteuning krijgen die niet valt onder het basisondersteuningsaanbod.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Aantal klachten over onderwijs blijft gelijk

Er zijn in 2016 ongeveer net zoveel klachten over het onderwijs ingediend als in het jaar daarvoor. Wel is het zo dat de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) meer adviezen uitbracht, zo staat in het jaarverslag van de LKC.

Het aantal adviezen dat de LKC uitbracht, steeg van 65 in 2015 naar 79 in 2016. ‘Niet alle ingediende klachten leidden tot een advies van de LKC. In veel gevallen werd een klacht na tussenkomst van de LKC ingetrokken omdat het schoolbestuur de klacht alsnog zelf kon oplossen. Zeven klachten werden ingetrokken na mediation’, aldus de LKC.

De adviezen van de LKC hadden betrekking op pedagogische en didactische begeleiding, veiligheid, optreden tegen leerling/ouders en de schoolorganisatie.

Lees meer…

Examenklachtenlijn LAKS geopend

De examenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is geopend.

Ook dit jaar kunnen de circa 210.000 eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs bij het LAKS terecht als ze vragen en/of klachten hebben over de organisatie, de inhoud of het niveau van de examens. De examenklachtenlijn van het LAKS bestaat nu al 29 jaar.

Het LAKS zegt dit jaar veel energie te hebben gestoken in het voorkómen van klachten. ‘Door scholen in te lichten welke klachten wij veel horen, hopen wij dat scholen dit jaar extra hun best doen om klachten te voorkomen’, aldus coördinator Loran Hempenius van de klachtenlijn.

Examenklachtenlijn: opvallende string…

In 2015 kwam het recordaantal van ruim 161.000 klachten binnen. Die gingen niet alleen over zaken die als serieus beschouwd kunnen worden, maar bijvoorbeeld ook over een docente van wie tijdens het eindexamen haar string te goed zichtbaar zou zijn geweest.

De centrale eindexamens zijn op donderdag 12 mei begonnen. Het eerste tijdvak duurt tot en met 27 mei. Het tweede tijdvak voor de herkansingen is in juni. In het derde tijdvak in augustus worden staatsexamens afgenomen.

Lees meer…

Klacht over school wordt vaak ingetrokken

Een klacht over een school wordt na tussenkomst van het schoolbestuur vaak ingetrokken. Dat meldt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

In het jaarverslag van de LKC staat dat er in 2015 meer klachten zijn ingetrokken dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat de commissie bij binnenkomst van de klacht eerst onderzoekt hoe die is behandeld.

‘In veel gevallen blijkt dat het schoolbestuur nog niet betrokken is geweest bij de behandeling van de klacht. De ervaring leert dat tussenkomst van het schoolbestuur vaak tot een oplossing leidt’, aldus de LKC.

Klacht na goed overleg ingetrokken

In meer dan 100 gevallen heeft de LKC in 2015 na goed overleg met klager en schoolbestuur aan het bestuur gevraagd om na te gaan of het de klacht kon oplossen. In verreweg de meeste gevallen heeft dit geleid tot intrekking van de klacht.

De LKC bracht in 2015 in 65 klachten een inhoudelijk advies uit. In de meest gevallen ging het om een klacht in het primair onderwijs.

Klacht vaak over communicatie of begeleiding

De meeste adviezen gaan over communicatie of over de begeleiding van een leerling. Veel adviezen gaan ook over pesten of over zaken die te maken hebben met de organisatie van de school, bijvoorbeeld over bevordering of over het schooladvies.

Alle scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die bij de LKC zijn aangesloten, krijgen het jaarverslag toegestuurd. U kunt de digitale versie van het LKC-jaarverslag downloaden.

Hoe gaat school om met gescheiden ouders?

De Landelijke Klachtencommissie (LKC) Onderwijs geeft aan wat de hoofdlijnen zijn in adviezen over de wijze waarop scholen dienen om te gaan met gescheiden ouders. De LKC behandelt geregeld klachten over dit onderwerp. Bij de Helpdesk van VOS/ABB komen er ook vragen over binnen.

De klachten kunnen er bijvoorbeeld over gaan dat een van de ouders onvoldoende is geïnformeerd over de voortgang van een kind op school of dat de school zich in de ogen van een van de ouders partijdig heeft opgesteld.

De LKC wijst erop dat de school een actieve informatieplicht heeft. Als beide ouders met het gezag over de kinderen zijn belast, is het uitgangspunt dat de school beide ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geeft. De school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en mag het initiatief niet bij de ouders zelf laten liggen.

Ook als een van de ouders geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij of zij daarom verzoekt, informeren over belangrijke feiten over het kind of diens verzorging of opvoeding. Lees meer op de website Onderwijsgeschillen.nl.

Katern Wet bescherming persoonsgegevens
De Helpdesk van VOS/ABB heeft een katern gepubliceerd over de Wet bescherming persoonsgegevens. Op pagina 13 van dit katern komt de omgang van de school met gescheiden ouders aan de orde. De online herziening van het katern van september 2013 staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Leden van VOS/ABB kunnen het katern downloaden.

Adviseur mr. Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft er bovendien een toelichting over geschreven. Ook deze toelichting staat op het besloten ledengedeelte: toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOS/ABB-katern over klachtrecht in onderwijs

De schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, hebben een katern over klachtrecht toegestuurd gekregen. De nieuwe publicatie is samengesteld door de juristen mr. Céline Adriaansen en mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB. Het is nummer 20 uit de bekende katernenreeks.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het kan bijdragen aan een klimaat waarin onvrede op de school aan de orde komt en de school verbetermaatregelen kan treffen.

De wettelijke grondslag voor de klachtenregeling is neergelegd in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 24b van de Wet op het voortgezet onderwijs. De klachtenregeling moet worden gezien als een aanvullend instrument op mogelijkheden tot inspraak, medebesturen, schoolkeuze en directe contacten.

Het katern gaat in op onder andere de interne klachtenregeling, de rol van de Landelijke Klachtencommissie en het College voor de Rechten van de Mens en de de mogelijkheid tot rehabilitatie van een werknemer na een ongegronde beschuldiging.

De online versie van het katern over klachtrecht staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Als lid van VOS/ABB kunt u het katern downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl