Nieuwe download: katern Klachtrecht (geheel herzien)

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het nieuwe katern Klachtrecht downloaden.

Dit nieuwe katern is samengesteld door mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Het vervangt het katern uit 2013. Het is in een printvriendelijke versie online gezet. Uit kostenoverwegingen is besloten het niet te laten drukken.

Let op: alleen voor leden van VOS/ABB. Op alle katernen van VOS/ABB rust copyright. U mag de uitgaven niet op uw eigen website publiceren!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Ouders en leraren klagen over passend onderwijs

Na een oproep van de NOS om ervaringen met passend onderwijs te delen, kwamen er bij de omroep honderden reacties binnen.

Het waren bijna allemaal reacties van ontevreden ouders en leraren. Ze kwamen met ideeën om passend onderwijs te verbeteren: minder rigide regels, kleinere klassen, meer professionele ondersteuning, minder managers en bestuurders en duidelijke richtlijnen voor ouders.

De lerarenvakbond PO in Actie laat aan de NOS weten dat passend onderwijs al vanaf de invoering ervan in 2014 een mislukking is. Volgens voorman Jan van de Ven van PO in Actie is passend onderwijs er de oorzaak van dat leraren na jaren ‘ploeteren’ met kinderen met allerlei verschillende problemen en de bijkomende bureaucratische rompslomp het onderwijs verlaten. Hij vindt dat het hele systeem op de schop moet.

De oproep van de NOS volgde op zorgen die Tweede Kamerleden over passend onderwijs eerder bij de omroep hadden geuit.

Lees meer…

Meer klachten van gescheiden ouders

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft in 2017 meer klachten behandeld van gescheiden ouders over de manier waarop scholen hun informatie geven over hun kinderen. Dat staat in het jaarverslag van de LKC.

De LKC kreeg vorig jaar elf klachten over informatievoorziening aan gescheiden ouders, terwijl dat er in de voorgaande jaren telkens drie tot vijf waren.

De commissie adviseert scholen altijd om beleid te formuleren over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en dit beleid in de schoolgids te zetten. Bij aanmelding van een leerling van gescheiden ouders is het volgens de LKC handig als de school zicht krijgt op de juridische status van het ouderlijk gezag.

Mediation

In totaal behandelde de LKC vorig jaar 239 klachten. Daarvan mondden er 71 uit in een inhoudelijk oordeel in de vorm van een advies. In 59 klachten loste het schoolbestuur de klacht naar tevredenheid van klagers op, waarna zij de procedure beëindigden.

Mediation leidde in vier gevallen tot een oplossing van de klacht. In één zaak heeft de LKC na een mediation alsnog advies uitgebracht. In zeven gevallen werd een ingediende klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Lees meer…

‘Zonder geklaag van leraren beter onderwijs’

‘Leerkrachten klagen veel. Ze gedragen zich vaak als slachtoffers. Het onderwijs lijdt aan een collectieve depressie.’ Deze boodschap komt van directeur Jolanda Hogewind en teammanager Mohamed el Jaouhari van het Calvijn College in Amsterdam. Ze laten zien dat zonder geklaag het onderwijs beter wordt.

De Volkskrant sprak met Hogewind en El Jaouhari naar aanleiding van hun recent verschenen boek Een radslag in het onderwijs. In de krant vertelt Hogewind onder andere dat ze schrok van de negatieve sfeer in de school toen ze daar in 2009 begon.

‘Als een leerling problematisch gedrag vertoonde, lag dat nooit aan de school, nooit aan de docent, maar altijd aan de leerling zelf of zijn thuissituatie. Daar werd dan veel over gepraat in kamertjes. En vervolgens gingen de leerlingen zich ernaar gedragen. Zei er een: ik heb geen boeken bij me, want ik ben een zorgleerling. De school ontnam ze de verantwoordelijkheid om zelf iets aan hun situatie te veranderen. En de docenten beseften niet dat ze die situatie in stand hielden’, aldus Hogewind.

El Jaouhari voegt daaraan toen dat de docenten het verergerden en het wel leek alsof zij niet wilden dat het goed ging. ‘Er was sprake van een collectieve depressie’, aldus de teammanager. Hogewind herkende het als een proces uit de psychiatrie, waar ze eerder werkte. ‘Daar trof ik mensen die gehecht waren aan het ongelukkig zijn. Dat bood veiligheid. Want als het goed met je gaat, kan het ook weer verslechteren.’

‘Leraren organiseren hoge werkdruk’

El Jaouhari gaat in de krant ook in op de hoge werkdruk die veel leraren ervaren. ‘Een groot deel daarvan organiseren ze zelf. Er zijn vakgroepen die er in een schooljaar alle hoofdstukken van de beschikbare lesmethode doorheen willen jagen. Maar nergens staat dat dat moet. Een groot deel van zo’n methode is opvulling, het is de hobby van de schrijver. Aan het einde komen die docenten er dan achter dat het niet gelukt is om alle stof te behandelen. En dan gaan ze zielig doen en zeggen hoe zwaar het is.’

Hogewind vindt dat leraren niet moeten klagen over hoge werkdruk, maar zelf de regie moeten nemen, ook in het primair onderwijs. ‘Als ik met docenten praat en ik hoor dat ze ontevreden zijn over hun rooster en de taken die ze hebben, dan vraag ik: hoe zou het wel kunnen, wat heb je nodig? Vaak kunnen we nog wel iets veranderen. Mensen in het onderwijs hebben vaak een houding van: het overkomt me allemaal.’

Lees meer…

Aantal klachten over onderwijs blijft gelijk

Er zijn in 2016 ongeveer net zoveel klachten over het onderwijs ingediend als in het jaar daarvoor. Wel is het zo dat de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) meer adviezen uitbracht, zo staat in het jaarverslag van de LKC.

Het aantal adviezen dat de LKC uitbracht, steeg van 65 in 2015 naar 79 in 2016. ‘Niet alle ingediende klachten leidden tot een advies van de LKC. In veel gevallen werd een klacht na tussenkomst van de LKC ingetrokken omdat het schoolbestuur de klacht alsnog zelf kon oplossen. Zeven klachten werden ingetrokken na mediation’, aldus de LKC.

De adviezen van de LKC hadden betrekking op pedagogische en didactische begeleiding, veiligheid, optreden tegen leerling/ouders en de schoolorganisatie.

Lees meer…

Klacht over school wordt vaak ingetrokken

Een klacht over een school wordt na tussenkomst van het schoolbestuur vaak ingetrokken. Dat meldt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

In het jaarverslag van de LKC staat dat er in 2015 meer klachten zijn ingetrokken dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat de commissie bij binnenkomst van de klacht eerst onderzoekt hoe die is behandeld.

‘In veel gevallen blijkt dat het schoolbestuur nog niet betrokken is geweest bij de behandeling van de klacht. De ervaring leert dat tussenkomst van het schoolbestuur vaak tot een oplossing leidt’, aldus de LKC.

Klacht na goed overleg ingetrokken

In meer dan 100 gevallen heeft de LKC in 2015 na goed overleg met klager en schoolbestuur aan het bestuur gevraagd om na te gaan of het de klacht kon oplossen. In verreweg de meeste gevallen heeft dit geleid tot intrekking van de klacht.

De LKC bracht in 2015 in 65 klachten een inhoudelijk advies uit. In de meest gevallen ging het om een klacht in het primair onderwijs.

Klacht vaak over communicatie of begeleiding

De meeste adviezen gaan over communicatie of over de begeleiding van een leerling. Veel adviezen gaan ook over pesten of over zaken die te maken hebben met de organisatie van de school, bijvoorbeeld over bevordering of over het schooladvies.

Alle scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die bij de LKC zijn aangesloten, krijgen het jaarverslag toegestuurd. U kunt de digitale versie van het LKC-jaarverslag downloaden.

Scholen hebben vaker met klachten te maken

Het aandeel scholen dat met klachten te maken heeft, is sterk gestegen ten opzichte van tien jaar geleden. Driekwart van de scholen had in het schooljaar 2011-2012 te maken met één of meer klachten, die door de school zelf zijn opgepakt. Tussen 2000 en 2002 hadden gemiddeld vier van de tien scholen te maken met klachten. Dit blijkt uit een evaluatie van de klachtenregeling in het funderend onderwijs.

Voor tweederde van de scholen gaat het om één tot vijf klachten, maar er zijn ook scholen die te maken hebben met tientallen klachten. In veruit de meeste gevallen gaat het om klachten van ouders. Gemiddeld genomen gaan scholen daar goed mee om: personeelsleden weten over het algemeen goed welke acties zij moeten ondernemen als een ouder of leerling zich met een klacht meldt.

Driekwart van de ouders is tevreden of zeer tevreden over de afhandeling van de klacht door de school. Een relatief kleine groep van 7 procent blijft echter ontevreden of zeer ontevreden. De rest is neutraal. De tevredenheid onder leerlingen die een klacht indienen, is minder groot: 53 procent van de leerlingen is tevreden, terwijl 8 procent aangeeft ontevreden te zijn over de manier waarop de school met de klacht is omgegaan.

De belangrijkste verbeterpunten voor de scholen liggen in het snel en serieus oppakken van klachten.