Grote musea hekelen verplichte excursie naar Rijks

Vier grote musea hekelen het plan van het nieuwe kabinet dat scholen met hun leerlingen naar het Rijksmuseum in Amsterdam moeten. Dit getuigt volgens hen van ‘een gebrek aan visie’. 

Catrien Schreuder van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en haar collega’s Margriet Schavemaker van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Steven Kolsteren van het Groninger Museum en Stefanie Metsemaker van het Bonnenfantenmuseum in Maastricht benadrukken op de opiniepagina van de Volkskrant dat kunsteducatie kinderen veel te bieden heeft.

Zij tekenen daarbij echter aan dat het daarbij niet gaat om vaste waarheden, maar om ruimte voor individualiteit en creativiteit. De kennismaking met kunst mag er volgens hen niet op gericht zijn om kinderen bij te spijkeren in de Nederlandse identiteit, zoals het nieuwe kabinet kennelijk voor ogen heeft. Het nieuwe kabinet doet er goed aan museumbezoek in het onderwijs te stimuleren’, maar het is volgens hen aan de scholen om te bepalen naar welk museum ze gaan.

Dit standpunt sluit aan op de visie van VOS/ABB. Directeur Hans Teegelbeckers zei eerder dat het niet past bij de vrijheid van inrichting van het onderwijs dat de overheid bepaalt dat scholen naar het Rijksmuseum moeten.

Lees meer…

Leerlingen gezocht die museum-app willen testen

Museum Hermitage Amsterdam zoekt leerlingen uit het voortgezet onderwijs die een nieuwe museum-app willen testen.

Het museum is specifiek op zoek naar havo- en vwo-leerlingen met kunst- en cultuurvakken. De app die ze gaan testen, is ontwikkeld voor de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw. Door middel van de app kunnen leerlingen op hun smartphone als het ware in contact komen met personen die op schilderijen staan afgebeeld.

De test duurt anderhalf tot twee uur. Eventueel kan de voorbereidende les van ongeveer 50 minuten voorafgaand aan het museumbezoek in de klas worden verzorgd.

De test van de app op locatie in de Hermitage in Amsterdam kan worden georganiseerd op onderstaande data, steeds in de middag:

  • donderdag 18 juni
  • vrijdag 19 juni
  • dinsdag 23 juni

Geïnteresseerde docenten kunnen het tijdstip waarop ze met de test in het museum willen starten in overleg met Moniek Warmer bepalen. Zij is ook de contactpersoon voor meer informatie en degene bij wie (een) testgroep(en) kunnen worden aangemeld:

Moniek Warmer, 06-22197966, info@moniekwarmer.nl.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) besteedt in het komende zomernummer in de rubriek School! en excursie aandacht aan de nieuwe museum-app.

Subsidie aanvragen voor cultuurprojecten in basisonderwijs

Basisscholen kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De subsidie komt voort uit de Tijdelijke regeling flankerende projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014. Met deze regeling ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit als geheel (landelijk en lokaal).

De activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, dienen bij te dragen aan de deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten die in het basisonderwijs werkzaam op het gebied van cultuuronderwijs en/of aan de deskundigheidsbevordering van educatief medewerkers uit het culturele veld die voor het basisonderwijs werken.

Voor projecten geldt dat het aan te vragen bedrag tussen 50.000 en 250.000 euro moet liggen voor een periode van maximaal twee jaar.

Lees meer…

Minister maakt werk van cultuuronderwijs

Minister Jet Bussemaker wil dat elk kind cultuuronderwijs krijgt. Om dat te bereiken tekende ze vandaag een intentieverklaring, getiteld ‘Bestuurlijk kader cultuur en onderwijs’. Ook staatssecretaris Dekker, een groot aantal wethouders en gedeputeerden en de PO-Raad ondertekenden het stuk.

‘Het is voor het eerst dat bestuurders van cultuur én onderwijs gezamenlijk het belang van goed cultuuronderwijs erkennen en dat we dit zo belangrijk vinden dat we voor tien jaar lang afspraken maken,’ zei minister Bussemaker bij de ondertekening. ‘Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat cultuuronderwijs meer is dan een dagje uit. Goed cultuuronderwijs gaat er om dat kinderen, ook lós van voorstellingen en exposities, gevoel voor en kennis van kunst ontwikkelen.’

Het bestuurlijk kader creëert de randvoorwaarden voor scholen en culturele instellingen om te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Aan de hand van dit kader maken gemeenten, scholen en culturele instellingen lokale afspraken over tijd, geld en middelen. De gezamenlijke intentieverklaring zorgt ervoor dat scholen en culturele instellingen daarbij beter weten wat ze aan elkaar hebben.

Er komt nu allereerst een communicatiecampagne om schoolbestuurders en schoolleiders ook enthousiast te maken. Culturele instellingen komen scholen tegemoet met een geschikt aanbod. De Cultuurkaart blijft en het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo blijft ook gehandhaafd.

Voorbeelden
Op de site van OCW worden voorbeelden gegeven van steden waar al contacten zijn gelegd tussen culturele instellingen en scholen. Zo ontwikkelden Eindhoven, Helmond, Tilburg en Den Bosch  samen een doorlopende leerlijn: ‘de Culturele Ladenkast’. In Leiden werken twaalf musea samen, voor elk schooljaar één. En de gemeente Amsterdam heeft al afspraken gemaakt met de schoolbesturen over een basispakket kunst- en cultuureducatie, wat inhoudt dat basisscholieren wekelijks twee tot drie uur cultuuronderwijs krijgen.

Download hier het Bestuurlijk kader cultuur en onderwijs.

 

 

CKV in bovenbouw havo/vwo blijft verplicht

Terwijl het ministerie van OCW de cultuursector voor een belangrijk deel wegbezuinigt, maakt staatssecretaris Sander Dekker van hetzelfde ministerie bekend dat het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) in de bovenbouw van havo en vwo blijft bestaan.

CKV behoudt zijn wettelijke status, zo schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer, omdat anders de kans groot is dat scholen ‘minimale invulling gaan geven aan deze vormende taak van het onderwijs’. Het is volgens hem ‘zowel voor het individu als voor de samenleving van cruciaal belang dat scholen kwalitatief goed kunst- en cultuuronderwijs aanbieden’.

Scholen krijgen meer vrijheid om zelf invulling aan CKV te geven. De verplichting voor leerlingen om deel te nemen aan zes tot acht culturele activiteiten komt te vervallen. ‘Juist ten aanzien van culturele en kunstzinnige vorming is het van belang dat er ruimte wordt geboden voor een schooleigen visie hierop, en de school mogelijkheden biedt om aan te sluiten op het kunst- en cultuuronderwijs in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs’, aldus Dekker. Hij wijst erop dat de Cultuurkaart hiervoor, net als nu al het geval is, kan worden benut ter ondersteuning.

Het mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd dat in de huidige tijden van zware bezuinigingen op kunst en cultuur, zowel door het Rijk als door de gemeenten, het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo zijn wettelijke status behoudt.

Wiskunde c, ANW en KCV
De brief van de staatssecretaris vermeldt ook dat wiskunde c in het profiel C&M in de havo niet verplicht wordt en dat het verplichte vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) na de havo nu ook uit het vwo verdwijnt. Het vak Klassieke en Culturele Vorming (KCV) wordt geïntegreerd in Latijn respectievelijk Grieks.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl