Aantal klachten over onderwijs blijft gelijk

Er zijn in 2016 ongeveer net zoveel klachten over het onderwijs ingediend als in het jaar daarvoor. Wel is het zo dat de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) meer adviezen uitbracht, zo staat in het jaarverslag van de LKC.

Het aantal adviezen dat de LKC uitbracht, steeg van 65 in 2015 naar 79 in 2016. ‘Niet alle ingediende klachten leidden tot een advies van de LKC. In veel gevallen werd een klacht na tussenkomst van de LKC ingetrokken omdat het schoolbestuur de klacht alsnog zelf kon oplossen. Zeven klachten werden ingetrokken na mediation’, aldus de LKC.

De adviezen van de LKC hadden betrekking op pedagogische en didactische begeleiding, veiligheid, optreden tegen leerling/ouders en de schoolorganisatie.

Lees meer…

Ouders klagen over te laag schooladvies

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft sinds augustus 2014 acht klachten over het schooladvies in groep 8 behandeld. In veel gevallen vonden ouders het advies te laag.

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van een leerling in het voortgezet onderwijs. De eindtoets in groep 8 dient als tweede objectieve gegeven. Als een leerling op de eindtoets hoger scoort dan het advies van de basisschool, moet de school het advies heroverwegen.

Terughoudend met klacht over schooladvies

De LKC meldt terughoudend te zijn bij het toetsen van schooladviezen. ‘De basisschool heeft bij uitstek de deskundigheid en professionaliteit om het kennen en kunnen van een leerling te beoordelen’, aldus de commissie.

De LKC toetst wel of de school in redelijkheid tot het uitgebrachte advies heeft kunnen komen. Ook kijkt zij of de procedure zorgvuldig is geweest. De commissie kan een schooladvies niet wijzigen.

Lees meer…

Klacht over school wordt vaak ingetrokken

Een klacht over een school wordt na tussenkomst van het schoolbestuur vaak ingetrokken. Dat meldt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

In het jaarverslag van de LKC staat dat er in 2015 meer klachten zijn ingetrokken dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat de commissie bij binnenkomst van de klacht eerst onderzoekt hoe die is behandeld.

‘In veel gevallen blijkt dat het schoolbestuur nog niet betrokken is geweest bij de behandeling van de klacht. De ervaring leert dat tussenkomst van het schoolbestuur vaak tot een oplossing leidt’, aldus de LKC.

Klacht na goed overleg ingetrokken

In meer dan 100 gevallen heeft de LKC in 2015 na goed overleg met klager en schoolbestuur aan het bestuur gevraagd om na te gaan of het de klacht kon oplossen. In verreweg de meeste gevallen heeft dit geleid tot intrekking van de klacht.

De LKC bracht in 2015 in 65 klachten een inhoudelijk advies uit. In de meest gevallen ging het om een klacht in het primair onderwijs.

Klacht vaak over communicatie of begeleiding

De meeste adviezen gaan over communicatie of over de begeleiding van een leerling. Veel adviezen gaan ook over pesten of over zaken die te maken hebben met de organisatie van de school, bijvoorbeeld over bevordering of over het schooladvies.

Alle scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die bij de LKC zijn aangesloten, krijgen het jaarverslag toegestuurd. U kunt de digitale versie van het LKC-jaarverslag downloaden.

Hoe gaat school om met gescheiden ouders?

De Landelijke Klachtencommissie (LKC) Onderwijs geeft aan wat de hoofdlijnen zijn in adviezen over de wijze waarop scholen dienen om te gaan met gescheiden ouders. De LKC behandelt geregeld klachten over dit onderwerp. Bij de Helpdesk van VOS/ABB komen er ook vragen over binnen.

De klachten kunnen er bijvoorbeeld over gaan dat een van de ouders onvoldoende is geïnformeerd over de voortgang van een kind op school of dat de school zich in de ogen van een van de ouders partijdig heeft opgesteld.

De LKC wijst erop dat de school een actieve informatieplicht heeft. Als beide ouders met het gezag over de kinderen zijn belast, is het uitgangspunt dat de school beide ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geeft. De school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en mag het initiatief niet bij de ouders zelf laten liggen.

Ook als een van de ouders geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij of zij daarom verzoekt, informeren over belangrijke feiten over het kind of diens verzorging of opvoeding. Lees meer op de website Onderwijsgeschillen.nl.

Katern Wet bescherming persoonsgegevens
De Helpdesk van VOS/ABB heeft een katern gepubliceerd over de Wet bescherming persoonsgegevens. Op pagina 13 van dit katern komt de omgang van de school met gescheiden ouders aan de orde. De online herziening van het katern van september 2013 staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Leden van VOS/ABB kunnen het katern downloaden.

Adviseur mr. Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft er bovendien een toelichting over geschreven. Ook deze toelichting staat op het besloten ledengedeelte: toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl