Huidige kabinet doet niets meer met leerrecht

De discussie over leerrecht en eventuele besluitvorming op dit thema worden doorgeschoven naar de volgende kabinetsperiode, meldt demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer

In december 2016 bood Dekker het onderzoeksrapport Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving aan. Het onderzoek was uitgevoerd door het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR).

Dekker herkent de constatering van het NCOR dat de onderwijsvrager -de leerling- een relatief bescheiden positie in de Nederlandse wet- en regelgeving heeft. De onderzoekers Pieter Huisman en Paul Zoontjens noemen verschillende mogelijkheden om die positie te versterken. Zo zou de bekostiging niet meer via de schoolbesturen, maar via de ouders kunnen verlopen.

Omdat dergelijke mogelijkheden nieuwe wetgeving vereisen, wordt de discussie over leerrecht doorgeschoven naar de volgende kabinetsperiode, schrijft Dekker.

Lees meer…

Leerrecht: in najaar onderzoek afgerond

Uiterlijk op 1 november komt het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht met de resultaten van een onderzoek naar leerrecht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door professor Paul Zoontjens van de Tilburg University en zijn collega Pieter Huisman van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Zij richten zich op de vraag welke onderdelen in de opzet en inhoud van de Nederlandse wet- en regelgeving realisering van de kernelementen van leerrecht belemmeren. Een andere vraag die in het onderzoek centraal staat, is hoe een verankering van leerrecht in de wetgeving van het funderend onderwijs mogelijk is.

Leerrecht, passend onderwijs en krimp

Het onderzoek volgt op een motie van onder anderen Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66. In die motie wordt geconstateerd dat de Onderwijsraad in het in 2012 uitgebrachte advies over artikel 23 over de vrijheid van onderwijs en de Kinderombudsman in het rapport Van leerplicht naar leerrecht vragen om meer aandacht voor de positie van onderwijsvragers in het onderwijsbeleid en -recht. Ook rept de motie van het recht op onderwijs zoals dat in internationale verdragen is verankerd.

In de motie staat verder dat hierdoor ‘een toenemende spanning optreedt met ambities in het onderwijsbeleid om tegemoet te komen aan het leerrecht van leerlingen, zoals bij passend onderwijs, de oplossing voor daling van leerlingenaantallen en het streven naar individueel maatwerk in het onderwijs’.

Lees meer…