Lerarenbeurs aanvragen kan weer (t/m 30 juni)

De Lerarenbeurs kan weer worden aangevraagd. Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo hebben daar de tijd voor tot en met 30 juni.

De Lerarenbeurs is bedoeld voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.

De beurs bestaat uit een financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Het schoolbestuur dat de betreffende leraar in dienst heeft, kan subsidie krijgen voor het verlenen van studieverlof en het aanstellen van een vervanger.

Lees meer…

Diverse subsidies voor professionalisering

Docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van diverse subsidieregelingen voor verdere professionalisering. Zowel de school als de individuele docent en onderwijsmedewerker kan hier aanspraak op maken.

Voion, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voortgezet onderwijs, heeft een overzicht van financieringsmiddelen online gezet. Leraren kunnen onder meer de Lerarenbeurs aanvragen, maar ook de Promotiebeurs voor Leraren en een subsidie voor korte scholingstrajecten, die gericht zijn op leraren die al een Pabo-diploma bezitten, maar ook les willen geven in de onderbouw van het vmbo. Scholen kunnen onder meer subsidie aanvragen voor pilots professionele leergemeenschappen (PLG’s), die gericht zijn op groepen docenten.

Voor meer informatie en vragen over dergelijke HR-gerelateerde subsidies kunt u terecht bij drs. Ivo Israel van VOS/ABB, via iisrael@vosabb.nl.

.

 

Schoolleiders: meer aandacht voor leiderschap

Schoolleiders moeten meer aandacht hebben voor leiderschap en minder voor managementtaken. Verdere professionalisering en een betere positionering van schoolleiders zijn daarvoor noodzakelijk, vindt de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad adviseert in Een krachtige rol voor schoolleiders ‘toe te werken naar één sectoronafhankelijke beroepsstandaard met één verplicht register’. Het is daarbij noodzakelijk, benadrukt de raad, dat de schoolleidersorganisaties in de diverse onderwijssectoren met elkaar samenwerken.

Kwaliteit schoolleiders verbeteren

De Onderwijsraad geeft ook een advies aan de overheid. Die zou, net als voor leraren, maatregelen moeten nemen ‘om de kwaliteit van schoolleiders te verbeteren’. Daartoe behoort facilitering van scholing. Er zou naast de Lerarenbeurs een Schoolleidersbeurs moeten komen, vindt de raad.

‘Daarnaast zijn hogere eisen aan de professionalisering van schoolleiders noodzakelijk’, stelt de raad, die daarbij ‘een schoolleidersopleiding op masterniveau’ noemt en ‘op leidinggevenden gerichte professionaliseringsafspraken’. Schoolbesturen moeten wat de Onderwijsraad betreft ‘werk te maken van strategisch HRM-beleid’.

Ga naar het advies Een krachtige rol voor schoolleiders.

Lerarenbeurs minder in trek, want te weinig tijd

Leraren kunnen een studie moeilijk combineren met hun werk en privésituatie. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over een daling van het aantal aanvragen voor een Lerarenbeurs.

Volgens de minister is er geen eenduidige reden aan te geven waarom er minder aanvragen voor een Lerarenbeurs zijn ingediend. ‘Uit onderzoek blijkt dat leraren als drie grootste knelpunten melden het tijdbeslag van de studie, het moeilijk kunnen combineren van de studie met de privé-situatie en de beperkte tijd die de school beschikbaar stelt voor het volgen van een opleiding’, aldus Slob.

Dit jaar zijn er 10.779 aanvragen voor een Lerarenbeurs ingediend, waarvan er 8905 zijn toegekend.

Lerarenbeurs aanvragen

Leraren kunnen een Lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding. Dit kan ook voor een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding. De school kan subsidie krijgen om de leraar studieverlof te kunnen geven. Met de subsidie kan een vervanger worden aangesteld.

Lees meer… 

Teambeurs maakt schoolontwikkeling mogelijk

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen een Teambeurs aanvragen. Deze nieuwe subsidie voor een masteropleiding in teamverband biedt scholen meer ruimte voor kennisdeling en schoolontwikkeling.

Het bijzondere van de Teambeurs is dat niet alleen het collegegeld en de studieverlofkosten worden vergoed, net als bij de Lerarenbeurs, maar ook na afronding van de opleiding een jaar lang vier uur per week vervangingskosten per deelnemende leraar.

Daardoor kunnen de masteropgeleide leraren samen hun opgedane kennis en vaardigheden inzetten voor daadwerkelijke kennisdeling en schoolontwikkeling met de overige teamleden die geen masteropleiding hebben gevolgd. Het doel is zo de hele school verder te ontwikkelen. Bij de subsidieaanvraag moet worden aangegeven wat het ontwikkelplan is.

Teambeurs voor minimaal twee leraren

Het ministerie van OCW heeft 11,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwe subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs in het schooljaar 2017-2018. De beurs wordt aangevraagd voor een team van minimaal twee leraren die een masteropleiding willen volgen. Dat kunnen leraren van één school zijn, maar het mogen ook leraren van verschillende scholen binnen één bestuur zijn, die samen werken aan een bepaalde schoolontwikkelvraag.

Het schoolbestuur kan de subsidieaanvraag tot 15 oktober 2017 indienen.

Meer informatie

 

Lerarenbeurs aanvragen tot 30 juni

De Subsidieregeling Lerarenbeurs stelt bevoegde leraren in staat een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding te volgen om daarmee hun kwalificatieniveau te verhogen.

De leraar ontvangt subsidie voor studie- en eventuele reiskosten. De werkgever kan subsidie krijgen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 juni. Let op: de aanvragen worden afgehandeld op basis van binnenkomst.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Te weinig tijd voor Lerarenbeurs

Vooral in het primair onderwijs blijken leraren te weinig tijd te hebben om met een Lerarenbeurs een opleiding te volgen. In het voortgezet wordt dat minder vaak als reden aangegeven waarom geen Lerarenbeurs wordt aangevraagd. 

‘In 2015 is het aantal toekenningen gestegen ten opzichte van 2014 met circa 700. In totaal hebben 5700 leraren een Lerarenbeurs ontvangen. Ondanks de groei van het aantal toekenningen, is in het po het extra geld dat in 2015 aan de beurs is toegevoegd voor de masterambitie onvoldoende benut. Voor het vo geldt dit in geringere mate‘, schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer

De belangrijkste door leraren genoemde belemmeringen zijn tijdgebrek, te weinig doorgroeiperspectief en te weinig aansluiting tussen vraag en aanbod.

Lerarenbeurs bewegingsonderwijs groot succes

De lerarenbeurs bewegingsonderwijs die per 1 juli 2015 is opengesteld, is volgens de PO-Raad een groot succes.

Ruim 950 beurzen zijn inmiddels toegekend en er liggen nog 300 aanvragen. Omdat er nog slechts budget is om 150 beurzen te honoreren, zullen sommige leraren nu buiten de boot vallen. Zij hebben per 1 januari 2016 de mogelijkheid om opnieuw een aanvraag in te dienen.

Lees meer…

Lerarenbeurs aanvragen kan tot en met 30 juni

De huidige inschrijftermijn voor een Lerarenbeurs loopt tot en met 30 juni.

De beurs is bedoeld voor leraren die een bachelor- of masteropleiding willen volgen. Ze kunnen de Lerarenbeurs gebruiken om (een deel van de) kosten van hun studie te dekken.

Lees meer…

Veel animo voor Lerarenbeurs

Sinds het begin van de nieuwe aanvraagronde voor de Lerarenbeurs op 1 april jongstleden zijn er 2800 aanvragen ingediend. Dat meldt het ministerie van OCW.

De Lerarenbeurs bestaat sinds 2008. Er hebben sindsdien al bijna 40.000 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een beurs te krijgen. Het geld is bedoeld om hun vakkennis te verbreden of om bachelor- of masteropleiding te volgen.

Leraren kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Scholen kunnen daarnaast een vergoeding krijgen om een leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

De huidige aanvraagronde loopt nog tot en met 31 mei. Er is 50 miljoen euro beschikbaar.

Lerarenbeurs aanvragen kan weer (tot en met 31 mei)

De nieuwe aanvraagronde voor de Lerarenbeurs is begonnen. Er is 50 miljoen euro voor beschikbaar. Dit betekent dat ongeveer 7000 leraren dit jaar hun vakkennis kunnen verbreden of een bachelor- of masteropleiding kunnen volgen.

Sinds 2008, het jaar waarin de Lerarenbeurs door toenmalige minister Ronald Plasterk van OCW werd ingevoerd, hebben bijna 40.000 leraren deze beurs ontvangen. Doel van de beurs is om het opleidingsniveau van leraren te verhogen, hun inzetbaarheid te vergroten en een loopbaan in het onderwijs aantrekkelijker te maken.

Een Lerarenbeurs aanvragen kan digitaal via DUO. Het schoolbestuur waarbij de betreffende leraar in dienst is, moet de aanvraag mede-ondertekenen. De huidige aanvraagronde duurt tot en met 31 mei.

Lees meer…

Lerarenbeurs: aanvraagtermijn verlengd!

De aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs is verlengd tot 14 juni.

De beurs bedraagt maximaal 7700 euro voor collegegeld, reiskosten en overige studiekosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om een leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

De Lerarenbeurs is bedoeld voor leraren met een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelordiploma. Dit jaar komen ook ambulante begeleiders in het (speciaal) onderwijs voor een Lerarenbeurs in aanmerking. Bovendien zijn de toelatingseisen voor invalkrachten verruimd.

 

Invalkracht kan nu ook lerarenbeurs krijgen

Ook leraren zonder vast contract en ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen voortaan gebruikmaken van de Lerarenbeurs. Daarvoor trekt het ministerie van OCW 60 miljoen euro uit.

Doel van de Lerarenbeurs is het opleidingsniveau van leraren te verhogen, de inzetbaarheid van leraren te vergroten en een loopbaan in het onderwijs aantrekkelijker te maken. De beurs van maximaal 7000 euro per jaar is populair: hij is al aan ruim 33.000 leraren toegekend. Zij kunnen hiermee het collegegeld van een masteropleiding betalen. Scholen kunnen daarnaast subsidie aanvragen om deze leraren studieverlof te geven en een vervangende docent aan te stellen.

Volgens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW is het belangrijk dat leraren zich verder ontwikkelen en dat scholen hen daarvoor de ruimte geven. De bewindslieden willen juist in deze tijd beginnende leraren zonder vaste aanstelling ook deze kans te geven. Minister Bussemaker: ‘Deze leraren moeten we perspectief bieden, zodat het voor hen aantrekkelijk blijft om voor het onderwijs te kiezen.’ Zij wijst er verder op dat het uiteindelijk de leerlingen zijn, die hier het meeste profijt van hebben.

De lerarenbeurs kan worden aangevraagd door docenten uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, de bve-sector en het hoger beroepsonderwijs. In totaal zijn er 8100 beurzen per jaar beschikbaar.

Lees hier de publicatie van OCW.

 

Lerarenbeurs groot succes

Het subsidiebedrag voor de lerarenbeurs is daarom al meteen verhoogd van zeven naar 18 miljoen euro. Zo’n 5000 leraren kunnen in september al aan de slag met hun opleiding. De helft van de aanvragers wil een opleiding op masterniveau gaan doen.

De nieuwe regeling is bedoeld om leraren met een onderwijsbevoegdheid te stimuleren een andere en/of hogere opleiding te volgen. Zo kan een leraar die in de onderbouw van het voortgezet onderwijs lesgeeft, nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen zodat hij in de bovenbouw mag lesgeven. Hiermee wordt de professionaliteit bevorderd. De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor na- of bijscholing, want daarvoor bestaat het reguliere scholingsbudget dat scholen zelf beheren.

Uit de aanvragen, die tussen 1 juni en 15 juli ingediend konden worden bij de IB-groep, blijkt dat de lerarenbeurs het populairst is in het primair (speciaal) onderwijs (58 procent). Dertig procent van de aanvragen komt uit het voortgezet onderwijs, 7 procent uit het beroeponderwijs en 5 procent uit het hoger onderwijs. In januari 2009 wordt een tweede termijn geopend waarin leraren kunnen intekenen. Daarvoor is 19 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag loopt jaarlijks op tot 80 miljoen in 2012.