Slob ziet geen verband tussen lerarentekort en kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs heeft geen onderzoekgegevens die een direct verband bevestigen tussen het huidige lerarentekort en het kwaliteitsniveau van het onderwijs. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

Uit een enquête van CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad kwam naar voren dat leraren het huidige lerarentekort als oorzaak zien van de achteruitgang van de woordenschat van leerlingen, lagere cito-scores en dito schooladviezen. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul stelde daar vragen over aan Slob.

De minister laat in antwoord op die vragen weten dat zorgen begrijpt over de kwaliteit van het onderwijs, maar dat de inspectie niet beschikt over ‘onderzoeksgegevens die een direct verband tussen het lerarentekort en woordenschat, cito-scores en schooladviezen bevestigen’. Daarom kan Slob er verder geen uitspraken over doen.

Kennis leraren achteruit?

De leraren die aan de enquête meededen, gaven ook aan dat hun eigen kennisniveau achteruit gaat. Daarover merkt Slob op dat de lerarenopleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO en dus ‘voldoende waarborgen (bieden) om ervoor te zorgen dat leraren de benodigde kennis hebben om leerlingen goed les te geven’.

Hij wijst er verder op dat leraren ook na hun opleiding ‘zich (blijven) professionaliseren onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen’ en dat dit wordt ‘vastgelegd in bekwaamheidsdossiers’.

Lees meer…

Innovatieve schoolleiders kunnen 30.000 euro krijgen

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen een persoonsgebonden beurs krijgen van het Schoolleiders Innovatie Ontwikkel Fonds (SIOF). Een maand lang kunnen hiervoor aanvragen worden ingediend: van 9 december tot 9 januari.

De beurs is bedoeld voor schoolleiders die initiatieven willen nemen om in het kader van het terugdringen van het lerarentekort het onderwijs anders te organiseren.

Het persoonsgebonden budget is maximaal 30.000 euro en is bedoeld voor een periode van twee jaar. Het bedrag wordt in twee termijnen uitgekeerd. Er zit 810.000 euro in deze subsidiepot van het ministerie van OCW.

Lees meer…

‘Geen lerarentekort, maar overschot aan deeltijders’

Als iedereen fulltime aan het werk gaat, is het lerarentekort opgelost. Dat benadrukken initiatiefnemer Jacques Giesbertz van stadouders.nl en oud-directeur Aad van Loenen van de Haagse openbare praktijkschool De Einder op de opiniepagina van Trouw.

Volgens hen is er geen lerarentekort, maar ‘een overschot aan leraren die in deeltijd werken’. Ze noemen dat opmerkelijk, omdat leraar een fulltime baan zou moeten zijn. ‘Lesgeven betekent vooral een goede relatie opbouwen met je leerlingen. En dat kan nauwelijks als er twee of drie leraren voor de klas staan.’

De meest voor de hand liggende oplossing van het lerarentekort is volgens Giesbertz en Van Loenen dat meer leraren fulltime gaan werken. ‘Dat zet echt zoden aan de dijk. Het lost het vermeende tekort aan leraren op. Levert direct meer salaris op. Maakt het op orde houden van de klas (klassenmanagement) er ook eenvoudiger op.’

Personeelsbeleid te slap

Ze vinden dat het personeelsbeleid vele decennia te slap is geweest. ‘Het parttime kunnen werken is verworden tot een verworven recht. Dit moet zo snel als mogelijk weer tot gezonde proporties teruggebracht worden.’ Dat kan volgens hen bijvoorbeeld door leraren die alle dagen werken een financiële bonus te geven. Daarvoor zou het extra geld kunnen worden gebruikt dat is bestemd voor verlichting van de werkdruk.

Lees meer…

Liesbeth Verheggen (ex-AOb) baalt van sociale partners

Bij de sociale partners was het draagvlak om te strijden voor structureel extra geld voor het onderwijs ‘totaal weggevallen’. Dat zegt de afgetreden voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond in Trouw.

De krant interviewde haar naar aanleiding van het omstreden akkoord over 460 miljoen euro incidenteel geld voor het onderwijs. Dat akkoord met onderwijsminister Arie Slob was voor Verheggen reden om de aangekondigde landelijke onderwijsstaking af te blazen. Leraren kwamen daartegen in verzet. De AOb floot haar terug, Verheggen trad af en de staking ging toch door.

In het interview stelt zij dat bij ‘de collega’s om me heen’ (de vertegenwoordigers van de PO-Raad, de VO-raad en de andere vakbonden die tot de sociale partners behoren) het draagvlak ‘totaal verdwenen’ was om nog te strijden voor structureel extra geld voor het onderwijs. ‘Ik zei nog: jongens, hoe kan het dat we hier binnen 24 uur een akkoord proberen te sluiten zonder daar met onze achterban over te praten? Maar als AOb stond ik alleen. Ik stond letterlijk helemaal alleen. Ik was bang dat we buitenspel zouden komen te staan’, zo citeert Trouw haar.

Niets klaarspelen

Ze zegt ook dat ze door ‘collega’s, bonden, voorzitters van raden en Kamerleden’ al langere tijd is weggezet als een voorzitter die haar verantwoordelijkheid niet nam, terwijl juist de andere organisaties volgens haar ‘niets klaarspelen’. Tot die andere organisaties behoren volgens de ex-AOb-voorzitter de PO-Raad en CNV Onderwijs.

Over minister Slob zegt zij dat die zijn politieke belangen boven die van het onderwijs stelt. ‘Hij had blijkbaar iets nodig om bij het bespreken van de begroting te kunnen zeggen: kijk, ik heb het gevonden. Hij kocht rust voor de resterende kabinetsperiode.’

Verheggen weer voor klas?

Trouw overvalt Verheggen met de vraag of ze, nu ze op haar 63ste werkloos thuiszit, weer voor de klas gaat om zelf het lerarentekort tegen te gaan. ‘O, dat weet ik nog niet. Onderwijs zit te dicht op mijn ziel om het los te laten. Ik vind het gek om te denken dat je na dertig jaar zomaar weer voor de klas kunt zonder bijscholing. Maar ik sluit absoluut niet uit dat ik weer iets met onderwijs ga doen.’ Ze denkt erover na of ze misschien leesmoeder kan worden.

Lees het interview in Trouw

 

Aantal vacatures in onderwijs neemt af

Het aantal openstaande vacatures in het onderwijs is in het derde kwartaal iets afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind september was het totale aantal openstaande vacatures in Nederland opgelopen tot 288.000 (4000 meer dan in het tweede kwartaal).

In het onderwijs nam het aantal openstaande vacatures juist wat af. In het tweede kwartaal waren het er 8100, in het derde kwartaal 7800.  Veruit de meeste vacatures (tienduizenden!) zijn in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg.

Uit de informatie van CBS blijkt verder dat het onderwijs de sector is met de laagste vacaturegraad: 14 vacatures per 1000 banen. In de sector informatie en communicatie was de vacaturegraad in het derde kwartaal ruim vier keer zo hoog als in het onderwijs.

Lees meer…

‘Wie wil nog tot wespennest onderwijs toetreden?’

De knuppel die flink tekeer gaat in het onderwijshoenderhok, maakt het beroep van leraar er niet aantrekkelijker op. Dat stelt geschiedenisleraar Erik Ex in Trouw.

‘Je zal maar een studie Nederlands, economie of natuurkunde hebben afgerond en je oriënteren op de arbeidsmarkt. Of een mooi havo- of vwo-diploma op zak hebben en overwegen om de pabo te gaan doen. Wie wil er nog toetreden tot het wespennest van het Nederlandse onderwijs?’, vraagt Ex zich af.

Het kan volgens hem geen kwaad om even uit te zoomen. ‘Dan zie je dat ze in de hele wereld jaloers zijn op ons onderwijs. Kinderen leren ontzettend veel in ­Nederland. Resultaten zijn hier beter dan die in de meeste Europese landen. Bijzonder is dat we dat weten te combineren met een hoog welzijn onder leerlingen.’

Niemand kan volgens hem beweren dat het vreselijk gesteld is met het ­onderwijs in Nederland. ‘Als het om onderwijs gaat, doen we mee in de Champions League.’

Ex benadrukt tegelijkertijd dat het goede onderwijs wel goed moet blíjven. ‘Met een oplopend ­lerarentekort kunnen we het niveau niet handhaven.’ Hij benadrukt dat hoogwaardig onderwijs cruciaal is voor onze samenleving.

Lees meer…

Tóch staken, exit AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft zich zondag teruggetrokken uit het convenant met het kabinet voor meer geld voor het onderwijs. Het was volgens de bond een verkeerde actie van voorzitter Liesbeth Verheggen dat zij haar handtekening eronder had gezet en namens de AOb de aangekondigde staking had afgeblazen. Deze actie heeft Verheggen de kop gekost.

Vrijdagavond werd bekend dat het kabinet met 460 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs komt. Het gaat volgens het kabinet om een ‘investering’ voor de jaren 2020 en 2021. Voor het grootste deel is het incidenteel geld. Slechts 16,5 miljoen euro is structureel. Dat deel is bedoeld voor een verhoging van de salarissen in het speciaal onderwijs.

In een brief aan de Tweede Kamer staat dat afspraken zijn gemaakt ‘om meer mensen op te leiden en te behouden voor het funderend onderwijs en te zorgen dat leraren zich ontwikkelen en goed begeleid worden’. Het geld is onder meer bedoeld om de werkdruk te verlagen. Ook gaat er meer geld naar de subsidiepot voor zij-instromers.

Sociale partners positief

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad stelde vrijdagavond dat het kabinet laat zien de problemen in het onderwijs serieus te nemen. Haar collega Paul Rosenmöller van de VO-raad sprak vrijdag van ‘een substantieel bedrag waarmee we nu (…) aan de slag kunnen’. Ook de betrokken onderwijsbonden reageerden positief over het bereikte resultaat, inclusief de AOb.

Liesbeth Verheggen, die vrijdagavond nog de voorzitter van de AOb was, zei toen dat zij blij was met het convenant. Dat schoot in het verkeerde keelgat van een groot deel van haar achterban. Ook de vakbond Leraren In Actie en de belangengroep PO in Actie waren niet te spreken over de afspraken met het kabinet. Zij lieten weten dat er veel meer geld bij moet dan de toegezegde 460 miljoen.

Toch staken, exit Verheggen

Zondag was er crisisberaad bij de AOb over de ontstane situatie. Het resultaat daarvan was dat de bond zich niet meer gebonden acht aan het convenant. Dit betekent dat de AOb de leden ook weer oproept om woensdag te gaan staken. Na het beraad werd duidelijk dat Verheggen niet meer de voorzitter van de AOb is.

‘De beslissing moest op die vrijdagmiddag worden genomen en dat was te snel’, aldus Verheggen in een reactie op de website van de AOb. ‘Ik had het convenant niet direct moeten tekenen, maar het in het weekeinde aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden. Daarom heb ik nu besloten af te treden.’

Na het terugtrekken van de AOb, besloot ook CNV Onderwijs weer tot de staking op te roepen (de christelijke bond had die oproep vrijdagavond ook ingetrokken, net als de AOb). Het was volgens waarnemend voorzitter Jan de Vries van de christelijke bond ‘een inschattingsfout van ons om met dit resultaat de staking af te blazen’.

Hij verwijst in een reactie op de website van CNV Onderwijs naar het niet-structurele karakter van het geld dat het kabinet toezegde. Toch blijft CNV Onderwijs het convenant steunen, omdat het zonde zou zijn om de 460 miljoen euro te laten liggen.

De schoolleidersvakbond AVS liet een ledenpeiling uitvoeren, en daar kwam uit naar voren dat 80 procent woensdag wil gaan staken. ‘Een deel is weliswaar tevreden over veel afspraken in het convenant van vrijdag jl., maar wil toch staken voor de lange termijn’, staat op de website van de AVS.

Werkgevers blijven convenant steunen

De PO-Raad en VO-raad blijven het convenant steunen. ‘Het is van groot belang dat het geld zo spoedig mogelijk naar de besturen en teams gaat om aan de slag te gaan met het lerarentekort’, zo staat op de websites van de sectororganisaties.

Onderwijsminister Arie Slob liet na het terugtrekken van de AOb weten dat de 460 miljoen euro uit het convenant beschikbaar blijft voor het onderwijs. Tegelijkertijd benadrukt hij in een interview met het AD dat er geen extra geld beschikbaar is bovenop wat het kabinet nu heeft toegezegd. Hij spreekt tegen dat het convenant een ‘flutpakket’ zou zijn.

In het interview stelt hij ook dat de opgestapte AOb-voorzitter Verheggen, in tegenstelling tot wat zij daar zelf over heeft gezegd, het hoofdbestuur van de bond volledig heeft meegenomen voordat ze haar handtekening zette onder het convenant.

Leraren trekken weg uit grote steden

Nu het lerarentekort steeds groter wordt en de banen als het ware voor het oprapen liggen, trekken steeds meer leraren van basisscholen weg uit grote steden. Dat blijkt uit gegevens van het Arbeidsmarktplatform PO.

De vier grote streden hebben allemaal een vertrekoverschot, maar in Utrecht is dat relatief klein. Almere is de stad met het grootste vertrekoverschot.

De trek van leraren uit grote steden raakt vooral basisscholen met veel achterstandsleerlingen. Het vertrekoverschot zal volgens het Arbeidsmarktplatform PO opgevangen moeten worden met extra instroom van de pabo, met meer zij-instromers en/of uit de stille reserve.

Er zijn ook regio’s waar zich meer leraren melden dan er vertrekken. Het vestigingsoverschot is het grootst in Midden-Gelderland (rond Arnhem en De Liemers), gevolgd door het gebied tussen Rotterdam en Den Haag en een strook in het Groene Hart tussen pakweg IJmuiden en Gorinchem.

Bekijk via de website van het Arbeidsmarktplatform PO deze factsheet of ga naar het onderzoeksrapport.

Meer uren werken moet aantrekkelijker worden

Met het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk worden verschillende maatregelen in kaart gebracht om het voor deeltijders aantrekkelijker te maken meer uren te gaan werken. Dat melden de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

Rond het kerstreces zal het resultaat van het IBO Deeltijdwerk naar de Kamer worden gestuurd. Dit onderzoek richt zich onder andere op verklaringen waarom Nederland een land is geworden met veel deeltijders.

De ministers merken wat betreft de situatie in het onderwijs op, dat veel deeltijders vrouw zijn. Van hen werkt 70 procent in deeltijd. Van de mannen in het onderwijs doet 20 procent dat. Volgens de ministers is niet duidelijk of er een link is tussen de keuze voor deeltijd en de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren.

Zij vinden het belangrijk is dat werkgevers het mogelijk maken voor hun personeel om meer te gaan werken. ‘Niet alleen om tekorten aan te pakken maar ook als impuls in de kwaliteit’, aldus Van Engelshoven en Slob. Ze benadrukken dat in het IBO Deeltijd wordt gekeken naar maatregelen die meer uren werken aantrekkelijker moeten maken, maar ze noemen wat dit betreft nog geen concrete opties.

Meer werken? Loont niet!

In het onderwijs klinkt vaak het bezwaar dat het nauwelijks loont om meer uren te gaan werken. Dat heeft te maken met het feit dat werknemers die meer gaan werken in een hoger belastingtarief terecht kunnen komen. Ze houden daardoor van hun extra gewerkte uren relatief weinig extra geld over.

Bovendien zeggen deeltijders dat ze niet meer uren willen werken, omdat ze bang zijn veel stress te krijgen als gevolg van de volgens hen hoge werkdruk in het onderwijs. Met name vrouwen geven vaak aan dat ze een (kleine) deeltijdbaan ambiëren om voldoende tijd over te houden voor hun gezin.

Lees meer…

Oproep aan schoolbesturen om in opstand te komen

De aangekondigde onderwijsstaking op 6 november gaat het verschil niet maken. Daarom moeten schoolbesturen in opstand komen.

Deze oproep komt van Jeroen Goes, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Fluvium voor openbaar primair onderwijs in het Rivierengebied.

Slob legt uitzendbranche geen strobreed in de weg

Onderwijsminister Arie Slob gaat niet in gesprek met de uitzendbranche over de hoge tarieven die uitzendbureaus vragen. Dat meldt hij in antwoord op Kamervragen.

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul en de SP’er Jasper van Dijk wilden dat Slob de uitzendbranche erop zou aanspreken dat sommige bureaus zeer hoge tarieven vragen nu het lerarentekort steeds groter wordt.

De minister geeft weliswaar aan dat hij het ‘onwenselijk’ vindt dat er uitzendbureaus zijn die de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt gebruiken om extra hoge tarieven te vragen, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om met uitzendbureaus afspraken te maken over de tarieven.

‘Ik vind het op dit moment niet nodig om met de uitzendbranche specifiek over de rol van uitzendbureaus in het onderwijs te spreken’, aldus Slob.

Lees meer…

Ultimatum verlopen: onderwijsstaking 6 november

De eind september aangekondigde onderwijsstaking gaat door. De vakbonden hadden het kabinet tot 21 oktober de tijd gegeven om met extra geld over de brug te komen. Nu dat extra geld er niet is, wordt er op 6 november gestaakt.

De staking wordt georganiseerd door de onderwijsvakbonden. De PO-Raad en VO-raad doen er niet aan mee, maar zeggen er wel begrip voor te hebben. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vindt dat er dit keer meer aandacht moet komen voor de positie van schoolleiders. AVS-voorzitter Petra van Haren wees er vorige maand op dat het tekort aan directeuren ‘procentueel nóg groter is dan het tekort aan leraren’.

Staken via sociale media

Er komt geen grote landelijke stakingsbijeenkomst met volle treinen en bussen, creatieve spandoeken, muziek en toespraken vanaf een podium. Wel zullen er op verschillende plaatsen in het land kleinere bijeenkomsten zijn. De vakbonden willen dat de stakers hun grieven massaal gaan delen op sociale media.

Goed gesprek, geen geld

Op 16 oktober hadden de PO-Raad, de VO-raad en de vakbonden in het Torentje in Den Haag een gesprek met premier Mark  Rutte en minister Arie Slob over het lerarentekort en de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren. Iedereen die aan dat overleg deelnam, vond het ‘een goed gesprek’ en op een foto van het ANP zag het er allemaal reuzegezellig uit, maar het leverde in financiële zin helemaal niets op.

Lees meer…

 

Kleuters niet pas vanaf 5 jaar naar school

Het is ‘onwenselijk’ om kleuters pas vanaf de leeftijd van 5 jaar naar school te laten gaan. Dat is volgens het AD het standpunt dat het ministerie van OCW en de Inspectie van het OCW hebben ingenomen naar aanleiding van een optie die de vier grote steden en Almere noemden in het kader van het lerarentekort.

Schoolbesturen in de vier grote steden en Almere gaven in september aan te vrezen dat als gevolg van het groeiende lerarentekort kleuters van 4 jaar op den duur niet meer naar school kunnen. Bovenschools directeur Hans Lesterhuis van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) sprak bij de NOS van ‘een mogelijk scenario’.

Van tafel geveegd

Het AD meldt nu dat hier overleg over is geweest met het ministerie van OCW en de inspectie. Volgens de krant is de optie om kleuters pas vanaf 5 jaar naar school te laten gaan ‘van tafel geveegd’.

Het AD citeert een woordvoerder die het standpunt van OCW en de inspectie verheldert: ‘Tijdens het overleg is door alle partijen aangegeven dat het onwenselijk is als 4-jarigen niet naar school gaan. Dat past ook niet in het beleid van veel besturen op het gebied van kindcentra en voorschoolse educatie.’

Kleuters van 4 jaar hoeven wettelijk gezien nog niet naar school. De Leerplicht geldt pas vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Lees meer…

‘Goed gesprek’, maar geen geld

Iedereen vond het ‘een goed gesprek’ en op een foto van het ANP zag het er in het Torentje allemaal heel gezellig uit, maar de ontmoeting van de sociale partners met premier Mark Rutte en onderwijsminister Arie Slob heeft vooralsnog niets opgeleverd.

Rutte en Slob hadden de PO-Raad, VO-raad en de onderwijsvakbonden uitgenodigd voor een gesprek in het Torentje. Onderwerp van gesprek: het lerarentekort en de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren. De sociale partners willen dat het kabinet daar structureel 423,5 miljoen euro extra voor uittrekt.

Voorafgaand aan het gesprek had Slob al herhaald dat er geen ruimte op de begroting is om structureel meer geld aan het onderwijs te besteden. Wel bestaat de mogelijkheid, zo zei Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, dat er in 2020 incidenteel extra geld komt, maar dat vinden de sociale partners onvoldoende.

Niet alles oplossen

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad proefde bij het kabinet ‘bereidheid om iets te doen’. De VO-raad vond het ‘een goed gesprek’, net als de Algemene Onderwijsbond (AOb). Slob zei zelfs dat het ‘zeker’ een goede gesprek was. Rutte relativeerde het belang van het gesprek door erop te wijzen dat het er niet op gericht was ‘om alles op te lossen’.

De aangekondigde onderwijsstaking op 6 november blijft vooralsnog staan, zei voorzitter Liesbeth Verheggen van de AOb na afloop.

Tekort aan schoolleiders fnuikt aanpak lerarentekort

Zolang het tekort aan schoolleiders niet wordt aangepakt, lukt het niet om het leerkrachtentekort op te lossen. Dat stelt schoolleidersvakbond AVS, meldt BNR Nieuwsradio.

Volgens de AVS is er maar weinig aandacht voor het grote tekort aan schoolleiders. Dat komt volgens de bond doordat het lerarentekort in absolute aantallen groter is en dus meer opvalt.

Meer waardering

BNR Nieuwsradio citeert Judith Sliedrecht, lid van de AVS. Zij vindt dat schoolleiders onvoldoende waardering krijgen: ‘Het gaat niet meteen om de portemonnee. We willen waardering voor de sector, en dan gaat het ook om ondersteunend personeel.’

Lees meer…

 

Nieuwe noodkreet over lerarentekort

Epidemisch, crisis, catastrofaal, nationale ramp: dat zijn volgens Nieuwsuur woorden waarmee mensen in het onderwijs het lerarentekort schetsen.

De actualiteitenrubriek van de NOS sprak onder anderen met directeur Dirk Koops van de openbare Mr. de Jonghschool in Amsterdam: ‘We werken ons allemaal zestien slagen in de rondte. We lopen elk gaatje dicht dat dicht te lopen valt. En daar word je doodmoe van.’

Mark Veenstra, waarnemend directeur van de eveneens openbare basisschool De Zeeheld in Amsterdam, noemt de situatie alarmerend. ‘Op het moment dat er een vacature ontstaat, ga je op zoek, maar er zijn gewoon geen mensen meer.’

De Amsterdam onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) vraagt zich hardop af wat er nog moet gebeuren, wil de minister luisteren. ‘Het is crisis!, zo roept zij uit.

Buiten Amsterdam

Nieuwsuur keek verder dan alleen naar Amsterdam. Directeur Ellen van Dorssen-Koogje van de christelijke basisschool Avonturijn in Hilversum vertelt dat ze twee keer een klas naar huis heeft moeten sturen.

Lees meer…

‘Tweede Kamer wil toelatingseisen pabo versoepelen’

De coalitiefracties in de Tweede Kamer willen in het kader van het lerarentekort minder strenge toelatingseisen voor de pabo, meldt de Telegraaf.

In de krant staat dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de taal- en rekentoets willen handhaven, maar dat op andere vlakken de drempel omlaag kan om tot de pabo toegelaten te worden.

VVD’er Rudmer Heerema verwoordt het zo: ‘Als mensen zó gemotiveerd zijn om de pabo te doen, moeten er geen belemmeringen worden opgeworpen.’ Zijn CDA-collega Michel Rog schaart zich achter hem: ‘Het is nu in het onderwijs alle hens aan dek. We hebben iedereen nodig. Die verplichte toetsen gaan eraan.’

De Telegraaf citeert ook D66-Kamerlid Paul van Meenen: ‘Als het niveau aan het eind van de pabo maar op orde is.’ Eppo Bruins van de ChristenUnie wil ook dat de toelatingeisen worden versoepeld, mits het eindniveau ‘staat als een huis’.

De Tweede Kamer zorgde er in 2013 juist voor dat de toelatingseisen voor de pabo strenger werden. Dat was nodig, vond de Kamer toen, voor een betere kwaliteit van het basisonderwijs.

Lees meer…

Lerarentekorten: anders opleiden, werken en organiseren

Het is voor een duurzame aanpak van de lerarentekorten nodig dat opleidingen, schoolbesturen en scholen op andere manieren gaan opleiden, werken en organiseren. Dat benadrukken de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Onder het kopje ‘Anders opleiden’ schrijven de ministers onder andere dat leraren een beter loopbaanperspectief moeten krijgen om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. ‘Ook in het onderwijs moet een leven lang leren de norm zijn en daar draagt een intensieve samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen aan bij’, aldus de ministers. Zij denken dat hiermee uitval van leraren kan worden voorkomen.

Ook door het bevoegdhedenstelsel en de opleidingen anders in te richten, kan volgens hen meer worden ingezet op een leven lang leren. Daarbij noemen de ministers een ‘stapelbare bevoegdhedenstructuur’ voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het moet makkelijker worden, zo schrijven ze, ‘om verschillende bevoegdheden met elkaar te combineren, te specialiseren of te verbreden’. Een modulaire inrichting van de lerarenopleidingen moet dit volgens hen mogelijk maken.

Anders werken en organiseren

In de brief staat onder het kopje ‘Anders werken’ dat scholen veel tijd kunnen winnen als zij het onderwijs anders vormgeven. Dit kan er volgens hen toe bijdragen dat leraren meer tijd krijgen voor hun kerntaak, namelijk lesgeven. Als voorbeeld noemen ze de inzet van digitale leermiddelen: ‘De technologie biedt kansen voor leraren om tijd te besparen en zo de werkdruk te verlagen.’ Het blijkt dat leraren die in de les digitale leermiddelen inzetten, per week gemiddeld 4,6 uur minder werken.

Onder het kopje ‘Anders organiseren’ gaan Van Engelshoven en Slob onder meer in op goed personeelsbeleid en het anders inzetten van onderwijspersoneel. ‘Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het tegengaan van werkdruk en het zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden’, zo staat in de brief. De ministers merken daarbij op dat niet alle schoolbesturen die mogelijkheden aangrijpen.

Lees meer…

Koning bezoekt openbare basisschool in Amsterdam

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen met onderwijsminister Ingrid van Engelshoven een bezoek gebracht aan openbare basisschool Aldoende in Amsterdam. Ze gingen ook naar de pabo van de Hogeschool van Amsterdam.

Het bezoek aan de openbare basisschool van de stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ) stond in het teken van Samen Opleiden en de aanpak van de gemeente Amsterdam om het lerarentekort terug te dringen.

In het project Samen Opleiden werken de pabo van de HvA en verschillende schoolbesturen met elkaar samen. Pabo-studenten doen praktijkervaring op in opleidingsscholen en krijgen begeleiding door collega’s uit het werkveld. Ze worden ook na hun afstuderen begeleid.

Het bezoek begon op openbare basisschool Aldoende. Daar namen de koning en de minister een kijkje in groep 3. Deze klas krijgt les van een zij-instromer. Op de pabo van de HvA spraken ze met studenten over hun opleiding en de begeleiding die zij krijgen.

VVD wil onbevoegde techniekdocenten voor de klas

De VVD in de Tweede Kamer pleit voor de inzet van onbevoegde techniekdocenten. Zo zou een einde kunnen worden gemaakt aan de tekorten in het voortgezet onderwijs en het mbo.

‘Wij stellen een noodmaatregel voor om de bevoegdheid even in de ijskast te zetten en mensen gedurende drie of vier jaar de mogelijkheid te geven voor de klas te staan’, zo citeert Trouw VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. Hij verwacht dat op deze manier meer mensen uit het bedrijfsleven voor het onderwijs zullen kiezen.

De VVD wil de werkervaring van mogelijke techniekdocenten centraal stellen en niet hun lesbevoegdheid. De verantwoordelijkheid daarvoor zou bij de scholen moeten komen te liggen.

Lees meer…

Groot lerarentekort door deeltijders

Het grote lerarentekort van nu komt onder meer doordat veel leraren in deeltijd werken. Dat blijkt uit een berekening van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Het zit er volgens de AOb echter niet in dat leraren meer uren willen gaan werken om het lerarentekort op die manier kleiner te maken of op te lossen. ‘Onderzoek in het primair onderwijs liet onlangs zien dat mensen uit loyaliteit met hun collega’s best een tijdje meer willen werken, om een gat op te vangen, maar niet voor altijd’, aldus de bond.

Uit een berekening die Trouw in 2017 liet uitvoeren kwam naar voren dat het lerarentekort dat voor volgend jaar wordt voorzien, ruimschoots zal zijn opgelost als alle deeltijders één dag per week extra gaan werken.

Lees meer…

 

‘Werkgevers zelf verantwoordelijk voor zzp-trend’

De trend dat leraren ervoor kiezen zzp’er te worden, is een gevolg van onaantrekkelijk werkgeverschap in het onderwijs. Dat stelt onderzoeker, docent en adviseur Tjip de Jong in NRC.

Het valt hem op dat vakbonden, schoolleiders en schoolbesturen kritisch zijn over zelfstandigen zonder personeel. ‘Ineens zijn deze leerkrachten ‘slechte mensen’ omdat ze hun financiële belangen laten meewegen in carrièrekeuzes. Iets wat we in elke andere beroepsgroep doodnormaal vinden!’, aldus De Jong.

Hij wijst erop dat de werkgevers er zelfs verantwoordelijk voor zijn dat leraren verder willen als zzp’er. Dat heeft volgens hem niet alleen te maken met geld. Hij noemt ook een gebrek aan autonomie dat leraren ervaren, de vaak oude schoolgebouwen, overbodige administratie en zelfs slechte koffie. Dat leidt er volgens hem toe dat met name jonge mensen geen vaste baan meer willen in het onderwijs.

‘Als je werkomgeving al zo lang onder druk staat, is de zzp-beweging een logische consequentie. Iets vergelijkbaars gebeurt in de zorg en in de bouwsector’, aldus De Jong. Hij geeft tips om het onderwijs voor leraren aantrekkelijker te maken.

Lees verder…

Slob waarschuwt voor risico’s kleine scholen

Net als in Amsterdam, zijn er ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht relatief veel basisscholen die kwetsbaar zijn vanwege hun geringe omvang. Daarvoor waarschuwt onderwijsminister Arie Slob naar aanleiding van het besluit de openbare 16e Montessorischool in Amsterdam-Zuidoost te sluiten.

Onlangs werd bekend dat de Stichting Sirius voor openbaar primair onderwijs in Amsterdam-Zuidoost de 16e Montessorischool gaat sluiten. Volgens interimbestuurder Hubert de Waard van Sirius is dat besluit een direct gevolg van het lerarentekort.

Slob stelt echter dat de school al drie jaar onder de opheffingsnorm zit. ‘Daarnaast is de school door de Inspectie van het Onderwijs als onvoldoende beoordeeld. Deze combinatie van klein en kwalitatief onvoldoende is kwetsbaar gebleken’, aldus Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Kleine scholen kwetsbaar

In die brief wijst er ook op dat het probleem van kleine scholen, dat zij kwetsbaar zijn, in alle vier de grote steden speelt: ‘Voor Amsterdam en Rotterdam geldt dit voor 27 procent van de vestigingen, in Den Haag voor 25 procent en in Utrecht voor 32 procent van de vestigingen. In overleggen met de G4 is dit onderwerp ook al eerder besproken.’

De minister dringt in dit kader aan op schaalvergroting. ‘In Amsterdam Zuidoost is afgelopen jaren intensief overleg geweest tussen de gemeente en de twee grootste schoolbesturen om tot een robuuster onderwijsaanbod te komen. Dit heeft geresulteerd in het besluit om de twee besturen op korte termijn te fuseren. De verwachting is dat dit op de langere termijn ook bijdraagt aan het efficiënter inzetten van personeel en dat de kwaliteit van het onderwijs geborgd kan worden’, zo staat in de brief.

Hij roept de schoolbesturen in de grote steden op om nu proactief aan de slag te gaan om problemen zoals in Amsterdam-Zuidoost voor te zijn. ‘Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ook in tijden van tekorten, te zorgen voor goede, toekomstbestendige scholen’, zo benadrukt Slob.

Lees meer…

Landelijke onderwijsstaking op 6 november

Als het kabinet niet heel snel met extra geld voor het onderwijs komt, gaan leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs op 6 november staken. Daarmee dreigen de vakbonden. De sectororganisaties PO-Raad en VO-raad hebben ‘begrip’ voor de stakingsoproep.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept op te gaan staken ‘voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk’. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen vindt dat de leraren ‘een duidelijk signaal aan de politiek’ moeten afgeven.

CNV Onderwijs vindt ook dat acties niet kunnen uitblijven ‘nu (…)  tijdens Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen duidelijk werd dat dit kabinet niet structureel en substantieel wil investeren in het onderwijs’.

Schoolleidersvakbond AVS doet ook mee, met ‘het accent uiteraard op de inzet voor schoolleiders’. Volgens vakbondsvoorzitter Petra van Haren is de vraag naar directeuren ‘procentueel nóg groter dan het tekort aan leraren’.

De bonden hebben het kabinet een deadline gegeven: als op 21 oktober nog steeds geen extra geld op tafel ligt, gaat de stakingsdag door.

De stakingsbereidheid onder de leden van de AOb is volgens die bond 90 procent. CNV Onderwijs meldt dat onder de leden van de christelijke bond 65 procent wil gaan staken. De AVS noemt wat dit betreft geen percentage.

PO-Raad en VO-raad

De werkgeversorganisaties PO-Raad en VO-raad hebben ‘begrip’ voor de stakingsoproep van de vakbonden, maar ‘de keuze voor een stakingsdag en de invulling die zij geven aan de acties, is een verantwoordelijkheid van de bonden’.

De PO-Raad en VO-raad zeggen dat focussen ons op een gesprek met premier Mark Rutte over het lerarentekort. Dat gesprek staat gepland voor 16 oktober. De vakbonden zijn daar ook voor uitgenodigd.

De stakingsdag is gepland op woensdag 6 november in Den Haag, omdat de Tweede Kamer dan de onderwijsbegroting voor 2020 behandelt.

Ouders over lerarentekort: minder deeltijders!

Belangenorganisaties van leraren moeten ervoor zorgen dat leerkrachten in het basisonderwijs meer uren willen en kunnen werken. Deze oproep komt van Jeroen de Glas van de Zaanse actiegroep van ouders geenvierdaagse.nl.

De Glas stelt in Trouw dat met alleen hogere salarissen het lerarentekort niet wordt opgelost. Sterker: als het gat tussen de salarissen in het primair en het voortgezet onderwijs wordt gedicht, ontstaat er een ander probleem. ‘Dat gat dichten zal wellicht helpen om mensen langer vast te houden – al voorspelt men als gevolg daarvan een gigantisch lerarentekort in het voortgezet onderwijs.’

Het lerarentekort in het primair onderwijs is volgens hem vooral het gevolg van het onevenredig grote aandeel deeltijders. Als leerkrachten meer uren gaan werken, kan het tekort aan personeel worden tegengaan. Hij denkt dat vooral met betere arbeidsomstandigheden leerkrachten bereid zijn meer te gaan werken.

Daarom doet De Glas ‘een dringende oproep aan de leerkrachten en hun belangenorganisaties’ om niet alleen te pleiten voor meer salaris, maar vooral ook voor minder administratieve verplichtingen, meer tijd, kleinere klassen, betere ondersteuning voor kinderen en toegankelijke kinderopvang voor leerkrachten.

Lees meer…