Lerarentekorten: anders opleiden, werken en organiseren

Het is voor een duurzame aanpak van de lerarentekorten nodig dat opleidingen, schoolbesturen en scholen op andere manieren gaan opleiden, werken en organiseren. Dat benadrukken de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Onder het kopje ‘Anders opleiden’ schrijven de ministers onder andere dat leraren een beter loopbaanperspectief moeten krijgen om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. ‘Ook in het onderwijs moet een leven lang leren de norm zijn en daar draagt een intensieve samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen aan bij’, aldus de ministers. Zij denken dat hiermee uitval van leraren kan worden voorkomen.

Ook door het bevoegdhedenstelsel en de opleidingen anders in te richten, kan volgens hen meer worden ingezet op een leven lang leren. Daarbij noemen de ministers een ‘stapelbare bevoegdhedenstructuur’ voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het moet makkelijker worden, zo schrijven ze, ‘om verschillende bevoegdheden met elkaar te combineren, te specialiseren of te verbreden’. Een modulaire inrichting van de lerarenopleidingen moet dit volgens hen mogelijk maken.

Anders werken en organiseren

In de brief staat onder het kopje ‘Anders werken’ dat scholen veel tijd kunnen winnen als zij het onderwijs anders vormgeven. Dit kan er volgens hen toe bijdragen dat leraren meer tijd krijgen voor hun kerntaak, namelijk lesgeven. Als voorbeeld noemen ze de inzet van digitale leermiddelen: ‘De technologie biedt kansen voor leraren om tijd te besparen en zo de werkdruk te verlagen.’ Het blijkt dat leraren die in de les digitale leermiddelen inzetten, per week gemiddeld 4,6 uur minder werken.

Onder het kopje ‘Anders organiseren’ gaan Van Engelshoven en Slob onder meer in op goed personeelsbeleid en het anders inzetten van onderwijspersoneel. ‘Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het tegengaan van werkdruk en het zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden’, zo staat in de brief. De ministers merken daarbij op dat niet alle schoolbesturen die mogelijkheden aangrijpen.

Lees meer…

Meer geld voor zij-instromers en aanpak lerarentekort

Er komt 4,25 miljoen euro extra subsidie voor zij-instromers. Ook komt er meer subsidie voor de regionale aanpak van het lerarentekort. Dat melden de onderwijsministers in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal subsidieaanvragen voor zij-instromers stijgt. Waren het er in 2016 nog maar 10, vorig jaar waren het er 355 en dit jaar staat de teller al op 450. ‘Om aan alle aanvragen te kunnen voldoen, wordt op korte termijn het subsidieplafond verhoogd met 4,25 miljoen euro’, zo staat in de brief van Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.

Daar staat ook in dat 1 miljoen euro subsidie voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs wordt doorgeschoven naar het middelbaar beroepsonderwijs. In het mbo neemt het aantal zij-instromers snel toe. Het huidige budget is daar niet toereikend.

Regionale aanpak lerarentekorten

De subsidie voor regionale projecten tegen het lerarentekort wordt met 1,2 miljoen euro verhoogd naar 18,7 miljoen euro. Dit is volgens de ministers nodig om ervoor te zorgen de tot nu toe 57 regioprojecten uit te voeren. De ministers halen het extra geld voor de regionale aanpak van de lerarentekorten uit de pot voor de Wet beroep leraar.

Lees meer…

Onderwijsraad wil breed inzetbare leraren

Leraren moeten breed inzetbaar worden. Dat bepleit de Onderwijsraad in het advies Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap, dat in het teken staat van de toenemende lerarentekorten.

Het advies van de Onderwijsraad gaat over de manier waarop een andere opleidings- en arbeidsstructuur in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs het tekort aan leraren zou kunnen tegengaan. In het advies is ook de voorschoolse educatie meegenomen.

De raad wil dat er onderwijsbevoegdheden komen, die geldig zijn voor meerdere sectoren en meerdere (verwante) vakken. ‘Nu leiden de opleidingsroutes naar afgebakende bevoegdheden voor een specifieke onderwijssector of een vak. Daarvoor in de plaats komt een generieke basis voor iedereen’, zo staat in het advies.

Lees meer…

Lerarentekort groeit iets minder hard

Het lerarentekort loopt iets minder snel op dan aanvankelijk werd geraamd, maar het primair onderwijs en (in mindere mate) voortgezet onderwijs stevenen nog steeds af op grote tekorten. 

In een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer staat dat in 2022 in het primair onderwijs een tekort wordt verwacht van ruim 4100 fte. Dat is een iets kleinere groei van het tekort dan aanvankelijk werd verwacht.

Als we verder in de toekomst kijken, worden de tekorten in het primair onderwijs veel groter. In 2027 wordt een tekort verwacht van 11.000 fte.

In het voortgezet onderwijs groeien het lerarentekort ook, maar daar is het probleem minder groot dan in het primair onderwijs. In 2022 wordt een tekort verwacht van 700 fte, oplopend tot 1200 in 2027.

Lees meer…