Marc Dullaert ziet aantal thuiszitters toenemen

Het aantal thuiszitters neemt dit jaar ‘met honderdtallen’ toe, zegt Marc Dullaert in NRC.

Volgens Dullaert komt de stijging doordat gemeenten ‘de stofkam’ door hun bestanden halen. ‘Dat is goed, want zo komt ieder kind met leerrecht op de radar’, zo citeert NRC hem.

Dullaert is aanjager van het thuiszitterspact, dat er in het kader van passend onderwijs voor moet zorgen dat er geen kinderen meer zonder onderwijs thuiszitten.

Lees meer…

‘Te veel thuiszitters door lichtvaardig beleid’

‘Vrijstelling mag niet het afvoerputje worden voor kinderen die complex of duur zijn’, zegt aanjager Marc Dullaert van het Thuiszitterspact in het AD.

Een kind kan door de leerplichtambtenaar van de gemeente worden vrijgesteld van de leerplicht als het bijvoorbeeld door ernstige psychische of lichamelijke klachten niet in staat is onderwijs te volgen. Dullaert ziet in de praktijk dat hier te lichtvaardig mee wordt omgesprongen. Volgens hem worden leerlingen geweigerd, omdat ze ‘te duur’ zijn en scholen onvoldoende expertise in huis hebben.

Dullaert wijst erop dat er meer dan 1 miljard euro is uitgetrokken voor passend onderwijs. ‘Dat geld ligt bij de scholen’, zo zegt hij. Daarbij tekent hij aan dat de zorgkosten voor de gemeenten zijn. ‘Zorg en onderwijs moeten dus samenwerken’, aldus Dullaert in het AD.

Lees meer…

Passend onderwijs: samenwerking maakt het verschil

Passend onderwijs ‘valt of staat met een goede samenwerking tussen scholen’, zegt rector Marcel Janssen van de openbare Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen in de Volkskrant.

De krant gebruikt de woorden van Janssen in een artikel waarin aanjager Marc Dullaert van het Thuiszitterspact zegt dat er duizenden kinderen ‘volstrekt onnodig’ thuiszitten doordat een deel van de scholen en gemeenten te weinig doet met passend onderwijs.

Hij ziet grote regionale verschillen. ‘Op sommige plekken is het aantal thuiszitters bijna gehalveerd. Op andere gaat het minder goed. Dat stoort mij, want het kan wel’, aldus Dullaert.

Met goede samenwerking kan heel veel

Een regio waar het goed gaat, is Nijmegen, zo blijkt uit wat rector Janssen van de openbare Stedelijke Scholengemeenschap in die stad vertelt. In de regio Nijmegen zijn volgens hem nagenoeg geen thuiszitters.

‘Alles valt of staat met een goede samenwerking tussen scholen. Als je goed met elkaar overlegt en ervoor openstaat elkaars leerlingen over te nemen, is er veel mogelijk’, aldus de Nijmeegse rector.

Lees meer…

Marc Dullaert gaat ‘thuiszitterspact’ aanjagen

Voormalig kinderombudsman Marc Dullaert is aangesteld als aanjager van een pact om het aantal zogenoemde thuiszitters omlaag te brengen. 

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VeJ), de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een ‘thuiszitterspact’ gesloten.

Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijsaanbod. Afgelopen jaar zaten circa 10.000 kinderen voor korte of lange tijd thuis. ‘Dat aantal moet omlaag. Elk kind heeft recht op onderwijs’, benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Er moet een sluitende aanpak komen ‘zodat kinderen en hun ouders niet meer van het kastje naar de muur gestuurd kunnen worden’, aldus Dekker.

Lees meer…

Margrite Kalverboer nieuwe Kinderombudsman

Margrite Kalverboer volgt Marc Dullaert op als Kinderombudsman.

Kalverboer was samen met Carla van Os aan de Tweede Kamer voorgedragen als de volgende Kinderombudsman. De Kamer koos dus voor Kalverboer, zo werd dinsdagmiddag duidelijk.

Kalverboer is bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Twee kandidaten voor vacature Kinderombudsman

Twee vrouwen zijn aan de Tweede Kamer voorgedragen om Marc Dullaert op te volgen als Kinderombudsman.

Het gaat om Margrite Kalverboer en Carla van Os. Ze werken beiden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kalverboer is bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht. Van Os is onderzoeker bij het Groningse Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht.

Naar verwachting besluit de Tweede Kamer op 5 april wie Marc Dullaert opvolgt als Kinderombudsman.

Lees meer…

‘Kinderombudsman Marc Dullaert moet weg’

Marc Dullaert moet per 1 april vertrekken als Kinderombudsman. Dat meldt de Volkskrant.

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen maakt volgens de krant gebruik van zijn wettelijke recht om Dullaert, die formeel aan het eind is van zijn termijn, niet voor herbenoeming of verlenging voor te dragen aan de Tweede Kamer.

Het aanstaande vertrek van Dullaert lijkt, zo schrijft de Volkskrant, deel uit te maken van een reorganisatie. Ook zou het te maken kunnen hebben met de manier van werken van de huidige Kinderombudsman, die bekendstaat als nogal activistisch.

Volgens rechter interpreteert Teeven kinderpardon onjuist

De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het onterecht is een minderjarige asielzoeker op grond van de regeling voor het kinderpardon het land uit te wijzen als deze persoon niet in beeld was bij het Rijk, maar wel bij een gemeente.

Dit betekent dat het kinderpardon volgens de rechter niet zo strikt mag worden toegepast als staatssecretaris Fred Teeven van Justitie wil.De staatssecretaris gaat tegen de uitspraak in beroep. De behandeling daarvan kan wel vijf maanden duren. In de tussentijd worden er geen asielkinderen uitgezet die in beeld waren bij de gemeente.

Teeven stelt zich op het standpunt dat kinderen kunnen worden uitgezet als blijkt dat zij onder toezicht van hun gemeente in plaats van het Rijk stonden. Dit kan volgens Teeven ook als deze kinderen vijf jaar of langer in Nederland zijn. Dat is de termijn die als voorwaarde geldt voor het verkrijgen van een definitieve verblijfsvergunning.

De rechter in Den Haag stelt echter dat deze redenering niet kan worden gevolgd, omdat in eerder beleid en ook in het Regeerakkoord staat dat uitzetting is toegestaan als in dit geval een minderjarige asielzoeker zich ‘aan toezicht heeft onttrokken en daarmee een bewuste de keuze heeft gemaakt om niet uit Nederland te vertrekken maar hier illegaal te verblijven’.

Daar is volgens de rechter geen sprake van in het geval van kinderen die onder toezicht van hun gemeente stonden in plaats van het Rijk en die nu aanspraak maken op de kinderpardonregeling. De rechter oordeelt dat Teeven een verkeerde invulling geeft aan het begrip ‘hebben onttrokken aan toezicht’.

Het mag duidelijk zijn dat het oordeel van de rechter gunstig is voor asielzoekerskinderen die in Nederland zijn geworteld en hier naar school gaan en anderszins meedoen met de maatschappij.

Kinderombudsman
De kwestie rond deze kinderen werd in mei onder de aandacht gebracht door kinderombudsman Marc Dullaert. Hij vindt het ‘idioot’ dat asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, toch kunnen worden uitgezet als blijkt dat zij onder toezicht van hun gemeente in plaats van het Rijk staan. Op grond van dit bureaucratische regeltje spreekt hij van ‘een loterij’.

Teeven houdt poot stijf: kinderpardon ongewijzigd

Het kinderpardon blijft zoals het is. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie woensdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Kinderombudsman Marc Dullaert maakte onlangs de discussie los over het kinderpardon. Hij vergeleek deze regeling voor asielkinderen die (nog) geen permanente verblijfsvergunning hebben met een loterij. Hij noemde het ‘idioot’ dat asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, toch kunnen worden uitgezet als blijkt dat zij onder toezicht van hun gemeente in plaats van het Rijk staan.

Dullaert kreeg steun van ruim 300 burgemeesters, die zich sterk maken voor een permanente verblijfsvergunning voor gewortelde asielkinderen in hun gemeenten. De fracties van SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie schaarden zich ook achter Dullaert. Teeven echter houdt voet bij stuk: de criteria worden niet versoepeld, omdat volgens hem in het regeerakkoord duidelijke afspraken zijn gemaakt over het kinderpardon.

Slechts deel van anti-pestmethodes voldoet

Dertien methodes die scholen kunnen gebruiken bij de aanpak van pesten zijn veelbelovend. Dit stelt de Commissie anti-pestprogramma’s die in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker van OCW 61 methodes heeft beoordeeld.

Staatssecretaris Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert willen dat alle scholen vanaf schooljaar 2015-2016 het pesten op effectieve wijze aanpakken. Omdat er een groot aanbod van anti-pestmethodes is, lieten zij door een commissie van onafhankelijke deskundigen 61 methodes tegen het licht houden.

De commissie concludeert dat bij 48 van de ingediende methodes niet aannemelijk is dat ze pesten terugdringen. Tekortkomingen van beoordeelde anti-pestmethodes variëren. Zo komt het voor dat er in de methode simpelweg geen onderdeel pesten is opgenomen of dat de aanpak alleen gericht is op het pedagogisch handelen door de leerkracht.

Een aantal afgewezen methodes kan wel werken om bijvoorbeeld weerbaarheid of sociale vaardigheden te bevorderen, maar dit heeft volgens de commissie niet direct betrekking op de reductie van pesten.

Dekker zal na de zomer een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen waarmee de verantwoordelijkheid van de school voor het tegengaan van pesten in de wet wordt verankerd.

Lees het rapport Beoordeling anti-pestprogramma’s

De actualiteitenrubriek Nieuwsuur besteedde maandagavond aandacht aan pesten. Lees meer en bekijk de uitzending

VVD’er Van Aartsen voor ruimhartig kinderpardon

Ook binnen de VVD klinkt de roep om het kinderpardon ruimhartig toe te passen. VVD-prominent en burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen roept daartoe op in een brief aan partijgenoot en verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie.

De huidige discussie over het kinderpardon werd onlangs losgemaakt door Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij noemde het ‘idioot’ dat asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, toch kunnen worden uitgezet als blijkt dat zij onder toezicht van hun gemeente in plaats van het Rijk staan. Op grond van dit bureaucratische regeltje spreekt hij van ‘een loterij’.

Dullaert benadrukt dat het om asielkinderen gaat die hier vijf jaar of langer wonen en dus in Nederland zijn geworteld. Ze gaan naar school, zijn bijvoorbeeld lid van een sportclub en zijn in beeld van maatschappelijk werk. Het enige ‘manco’ is dat zij onder toezicht staan van hun gemeente in plaats van het Rijk. Dat laatste is een vereiste voor toestemming van Teeven om in Nederland te mogen blijven.

De Kinderombudsman stelt dat Teeven met twee maten meet. Het zou volgens Dullaert voor het besluit om in Nederland te mogen blijven niet mogen uitmaken of een asielkind onder toezicht van het Rijk of zijn of haar gemeente staat, omdat beide tot de overheid behoren. Hij stelt dat de regel die Teeven hanteert indruist tegen het internationale Verdrag inzake de rechten van het kind.

Teeven heeft in een reactie laten weten dat hij niet van plan is om het kinderpardon te wijzigen. Wel wil hij ‘ruimhartig’ omgaan met schrijnende gevallen. Ook Diederik Samsom van coalitiepartner PvdA wil niet dat het kinderpardon wordt verruimd. De ledenraad van coalitiepartner PvdA wilde dat wel.

De Haagse VVD-burgemeester Van Aartsen roept Teeven nu op om ‘ruimhartig’ om te gaan met de discretionaire bevoegdheid die de staatssecretaris heeft om kinderen die strikt genomen niet aan de regels voldoen toch toestemming te geven in Nederland te blijven.

‘De regeling is zoals hij is, maar voor zaken waarin er sprake is van een schrijnende ongelijkheid moet een oplossing worden gevonden’, aldus Van Aartsen.

Petitie voor eerlijk kinderpardon
Via de website van Defence for Children kunt u een petitie ondertekenen voor een eerlijk kinderpardon. Defence for Children benadrukt dat álle kinderen in Nederland gelijk zijn.

Kinderombudsman: van leerplicht naar leerrecht

Kinderombudsman Marc Dullaert pleit voor een omslag van leerplicht naar leerrecht. Alleen op die manier kunnen volgens hem kinderen die extra zorg nodig hebben, onderwijs op maat krijgen.

Het pleidooi van de Kinderombudsman staat in het teken van de kinderen in Nederland die zonder onderwijs thuiszitten. ‘De overheid, scholen en leerplichtambtenaren moeten het kind centraal zetten en hier gezamenlijk afspraken over maken in een thuiszittersakkoord. Alleen dan kunnen alle kinderen in Nederland het onderwijs krijgen, waar zij recht op hebben’, aldus Dullaert.

Thuiszitters zijn vaak kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op medisch, sociaal, intellectueel of emotioneel gebied. Voor sommigen blijkt het niet haalbaar om te voldoen aan de plicht om vijf dagen per week fysiek aanwezig te zijn op school. Dullaert: ‘Uitgangspunt moet blijven dat kinderen naar school gaan. Voor kinderen voor wie dit echt niet haalbaar is, moeten we zoeken naar een flexibele – eventueel tijdelijke – oplossing.’ Daarvoor is het volgens hem nodig om flexibel om te gaan met wet- en regelgeving, zoals de huidige Leerplichtwet.

De Kinderombudsman pleit voor een thuiszittersakkoord, waarin scholen, de Inspectie van het Onderwijs en andere partijen afspraken maken over de mogelijkheden om maatwerk te leveren, over de manier waarop dit wordt gefinancierd en over wat leraren en leerplichtambtenaren nodig hebben om deze nieuwe werkwijze uit te voeren.

De invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 is volgens Dullaert geen oplossing voor thuiszitters. ‘Deze zorgplicht brengt geen verandering, zolang schoolbesturen, leerkrachten en leerplichtambtenaren niet worden gestimuleerd om maatwerk te organiseren. Alleen maatwerk kan ervoor zorgen dat ieder kind binnen het onderwijs een plek vindt, waar hij zich zo volledig mogelijk kan ontplooien’, aldus de Kinderombudsman.

Het adviesrapport Van leerplicht naar leerrecht van de Kinderombudsman is aangeboden aan het ministerie van OCW.