MR hoeft niet in sollicitatiecommissie schoolleider

Bij de aanstelling van een schoolleider hoeven in de sollicitatiecommissie geen leden van de medezeggenschapsraad (MR) te zitten. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) had daar bij staatssecretaris Sander Dekker van OCW op aangedrongen, maar die ziet daar de noodzaak niet van in.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat bij de benoeming van een bestuurder een sollicitatiecommissie wordt ingesteld waarin de personeelsgeleding en de ouder-/leerlinggeleding van de MR vertegenwoordigd moeten zijn. VOO pleitte ervoor om die verplichting ook in te stellen bij de aanstelling van een schoolleider.

De staatssecretaris vindt dat niet nodig: ‘Het geldende adviesrecht brengt ten aanzien van schoolleiders in de praktijk vaak met zich mee dat leden van de MR ook deel uitmaken van een sollicitatiecommissie. Er zijn geen signalen dat hier problemen zijn en dat het noodzakelijk is dit met wetgeving een verplichtend karakter te geven.’

OPR in lijn met MR

Dekker is wel positief over het idee van VOO om een afvaardiging van de ondersteuningsplanraad (OPR) een plaats te geven in de sollicitatiecommissie voor bestuurders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. ‘Onderzocht wordt hoe op dit punt de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad in lijn kunnen worden gebracht met die van de MR’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

Ook swv’s blijven nog gevrijwaard van btw bij detachering

Tot 1 augustus 2016 blijft het onderwijs gevrijwaard van btw bij de detachering van personeel. De huidige regelgeving hiervoor verandert tot die tijd niet, zo heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW donderdag gezegd tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer over passend onderwijs. De toezegging heeft onder andere betrekking op de nieuwe samenwerkingsverbanden.

Dekker heeft btw-overleg gehad met zijn collega Eric Wiebes van Financiën. Uit dat overleg is naar voren gekomen dat er tot 1 augustus 2016 niets verandert rondom btw en de detachering van onderwijspersoneel. Omdat de huidige regelgeving in strijd is met Europese wetgeving, moet er op termijn wel wat veranderen, zo zei Dekker. Hij kwam tijdens het algemeen overleg over passend onderwijs ook met andere toezeggingen:

  • Over een jaar komt er een bureaucratietoets die wordt uitgevoerd door een zogenoemde Kafkabrigade.
  • De Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de tijdelijke voorzieningen (Orthopedagogische en Didactische Centra of OPDC’s). Die moeten goed onderwijs geven en voor de betreffende leerlingen echt van tijdelijke aard zijn.
  • Er komt een onderzoek naar de onafhankelijkheid van de commissies voor de indicatiestelling in de clusters 1 en 2. Na de zomervakantie zal Dekker de Tweede Kamer informeren over de uitkomst van dit onderzoek.
  • OCW gaat in gesprek met de instellingen in de clusters 1 en 2 over mogelijkheden voor (mede)zeggenschap voor ouders van kinderen die ambulante begeleiding krijgen in het reguliere onderwijs.
  • Na een jaar komt er een themaonderzoek naar hoogbegaafdheid en passend onderwijs. Daarnaast wordt hoogbegaafdheid binnen passend onderwijs in het vervolg standaard opgenomen in de voortgangsrapportage. Er komt een platform voor het uitwisselen van goede voorbeelden omtrent hoogbegaafdheid.
  • OCW neemt contact op met brancheorganisatie Ingrado om in het kader van passend onderwijs tot goede instructies te komen voor leerplichtambtenaren.
  • De registratie van thuiszitters moet worden verbeterd. Daar is nu een onderzoek naar gaande. De uitkomsten hiervan worden in augustus naar de Tweede Kamer gestuurd.
  • OCW gaat om de tafel met de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere betrokkenen en belanghebbenden om afspraken te maken over gedeelde verantwoordelijkheid bij medische handelingen in de school. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd. Er komt overleg met het Diabetes Fonds in verband met medische handelingen en leerlingen die worden geweigerd omdat ze suikerziekte hebben.
  • Dekker gaat met minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overleggen voor een goede overgang van leerlingen uit het praktijkonderwijs naar de sociale werkplaats.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Informatiebrochure voor ouders en leerlingen in MR

Het ministerie van OCW heeft een brochure uitgebracht voor ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs die in de medezeggenschapsraad zitten.

In de brochure Schoolkosten en onderwijstijd wordt de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) kort toegelicht.

Verder wordt uitgelegd hoe het zit met de schoolkosten: wat is wel gratis en wat niet? Daarnaast komt onderwijstijd aan de orde.

Samen bouwen aan passend onderwijs

In de Week van passend onderwijs van 24 tot en met 28 maart steken onderwijsbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen de koppen bij elkaar.

Passend onderwijs wordt op 1 augustus aanstaande ingevoerd, maar er zijn nog veel vragen over. Wat kan uw school bieden? Op welke wijze worden leraren ondersteund? Hoe gaat de toelatingsprocedure in zijn werk?

De Week van passend onderwijs biedt ruimte om het samen over de inhoud te hebben. Er is ook een podium voor goede voorbeelden uit de praktijk.

Klik hier voor meer informatie en de online aanmeldmogelijkheid.

Website over geschillen passend onderwijs

Een nieuwe website over passend onderwijs biedt informatie die kan helpe bij het voorkomen of oplossen van geschillen.

Als onafhankelijke bemiddeling niet oplevert, kan een geschil langs formele weg worden beslecht. Hiervoor zijn verschillende procedures en instanties. Welke dit zijn, hangt af van het probleem en van de betrokken partijen.

De website www.geschillenpassendonderwijs.nl geeft informatie over verschillende soorten geschillen en geeft antwoord welke instanties en procedures er zijn om geschillen op te lossen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250, helpdesk@vosabb.nl

VOS/ABB-workshops op Landelijk WMS-Congres

Het Landelijke WMS-Congres in november in Ede staat in het teken van medezeggenschap en passend onderwijs. Senior beleidsmedewerker Janine Eshuis van VOS/ABB verzorgt er twee interessante workshops.

Het is op dinsdag 26 november de zevende keer dat het Landelijke WMS-Congres plaatsvindt. Het congres wordt gehouden in De Reehorst in Ede. Het wordt georganiseerd door Stichting Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het thema is passend onderwijs, waar alle schoolbesturen, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en ouders mee te maken krijgen.

Er zal dit keer een recordaantal van 42 workshops worden aangeboden. Senior beleidsmedewerker Janine Eshuis, die binnen VOS/ABB specialist is op het gebied van medezeggenschap, neemt twee workshops voor haar rekening: over actuele ontwikkelingen en over de basisbeginselen van medezeggenschap.

In de workshop over de actuele ontwikkelingen laat zij zien dat medezeggenschap altijd in beweging blijft. Ze gaat in op wettelijke wijzigingen, interessante uitspraken van de Geschillencommissie WMS en op dilemma’s die zij uit haar eigen praktijk haalt. Deze workshop is een mix van horen en doen.

De workshop over de basisbeginselen is bedoeld voor schoolleiders en MR-leden die op het terrein van medezeggenschap nog geen of weinig ervaring hebben. Het gaat in deze workshop van Eshuis om kennisoverdracht, waarbij de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) het uitgangspunt is.

Het volledige overzicht van de workshops staat in de brochure over het Landelijk WMS-Congres. Deelname kost 60 euro per persoon. Inschrijven kan uitsluitend via www.deelnameregistratie.nl.

Informatie: 036-5331941 (10-12 uur), wms@deelnameregistratie.nl