Rekeninstrument meerjarenbegroting geactualiseerd

Het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting in de map Voortgezet onderwijs van onze online Toolbox is geactualiseerd.

Het was nodig het rekeninstrument bij te werken, omdat de prestatiebox iets is opgehoogd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

 

Alleen voortgezet onderwijs houdt nog geld over

In het primair onderwijs blijft vrijwel geen geld op de plank liggen, maar in het voortgezet onderwijs nog wel. Dat blijkt uit een brief die de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

In hun brief over de financiële positie van de schoolbesturen staat dat in het primair onderwijs de rentabiliteit in 2018 bijna nihil was. Het gerealiseerde resultaat bedroeg 6 miljoen euro. In 2017 was dat nog 106 miljoen euro. ‘De inkomsten en uitgaven van de schoolbesturen (…) waren (…) dus vrijwel met elkaar in evenwicht’, aldus de ministers.

In hun brief staat ook dat het extra geld voor het verhogen van de salarissen en verlagen van de werkdruk in het primair onderwijs vrijwel in zijn geheel is besteed. ‘Van deze investeringen is bijna niets op de plank blijven liggen.’

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs bleef wel geld over. Daar was de rentabiliteit in 2018 hoger dan in 2017 (1,1 procent in 2018 en 0,7 procent in 2017). Het gerealiseerde resultaat in 2018 was 94 miljoen euro (64 miljoen euro hoger dan geraamd).

De ministers voegen daaraan toe dat de gemiddelde rentabiliteit in het voortgezet onderwijs de komende jaren naar verwachting zal dalen. ‘Met gelijkblijvende solvabiliteitscijfers en dalende liquiditeitscijfers betekent dit dat het vo van plan is in te teren op de reserves.’

Lees meer…

Toolbox geactualiseerd voor VO en SBO

De online Toolbox van VOS/ABB is weer geactualiseerd met nieuwe rekeninstrumenten en informatie voor het voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

In de map Voortgezet Onderwijs vindt u een nieuw instrument (van 1 augustus 2019) om een complete meerjarenbegroting te maken. De bekostiging, zowel personeel als materieel, kan op eenvoudige wijze worden berekend. Verder vindt u in deze map de officiële regelingen die aan het nieuwe instrument ten grondslag liggen en de bijbehorende Kamerbrief.

Ook in de map Speciaal Basisonderwijs in de Toolbox staat een nieuw instrument voor het maken van een meerjarenbegroting (van 15 augustus 2019).

LET OP: sommige instrumenten in de Toolbox zijn alleen te downloaden voor leden van VOS/ABB.

 

Nieuwe rekeninstrumenten meerjarenbegroting

In onze Toolbox zijn nieuwe rekeninstrumenten voor de meerjarenbegroting opgenomen. Het zijn instrumenten voor het voortgezet onderwijs.

De rekeninstrumenten houden rekening met de nieuwe CAO VO 2018-2019 en werken met nieuwe bedragen. Het instrument ‘MJB VO 2019’ is nieuw, het eerder gepubliceerde instrument ‘MJB VO 2018’ is geüpdatet.

Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de rekeninstrumenten downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuwe en bijgestelde instrumenten in Toolbox

De online Toolbox van VOS/ABB is uitgebreid met een nieuw instrument voor de berekening van de bijzondere bekostiging voor asielzoekers- en vreemdelingenkinderen. Daarnaast is een aantal instrumenten bijgesteld. 

Het nieuwe instrument omvat ook de aanvullende bekostiging voor SBO (speciaal basisonderwijs) voor asielzoekers- en vreemdelingenkinderen. Het staat daarom zowel in de map SBO als in de map Basisschool als in de map Speciaal Onderwijs in de Toolbox.

De bijgestelde instrumenten betreffen de meerjarenbegroting basisschool (MJB GELD BAS totaalmodel 2018 vs 24okt2017) en voortgezet onderwijs (MJB VO 2018 vs 14okt2017).

Het nieuwe instrument en het bijgestelde instrument voor het voortgezet onderwijs staan in het besloten ledengedeelte van de Toolbox. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u inloggen.

Voor het bijgestelde instrument MJB GELD BAS hoeft u niet in te loggen.

Nieuwe rekeninstrumenten in online Toolbox

In onze online Toolbox zijn voor het primair onderwijs twee nieuwe rekeninstrumenten opgenomen.

Het gaat om de volgende instrumenten in de mappen Primair onderwijs respectievelijk Samenwerkingsverbanden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrument meerjarenbegroting geüpdatet

In de map Voortgezet onderwijs van onze online Toolbox zit het geactualiseerde rekeninstrument voor de meerjarenbegroting.

De update omvat met name de nieuwe salarisschalen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn enkele aanvullende regelingen aangepast. Meer informatie staat in de toelichting die bij het instrument zit.

Als uw organisatie bij VOS/ABB, kunt u het rekeninstrument met de toelichting downloaden:

MJB VO 2016 vs 10juni2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Instrument meerjarenbegroting samenwerkingsverband

In de map Samenwerkingsverbanden van onze online Toolbox is het geactualiseerde instrument voor de meerjarenbegroting opgenomen.

Het betreft het rekeninstrument voor samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs:

MJB SWV Passend Onderwijs VO 2016 vs 4juni2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Actuele MJB-instrumenten in Toolbox

De rekeninstrumenten voor het maken van een meerjarenbegroting (MJB) in de VOS/ABB-Toolbox zijn aangepast met de nieuwe bedragen. Er zijn ook nieuwe instrumenten geplaatst: MJB-bestuur en een vergelijkend instrument.

De personele bekostiging is iets verhoogd in de nieuwe Regeling bekostiging personeel PO 2014-2015, die recent is gepubliceerd. De nieuwe bedragen zijn nu verwerkt in de MJB-instrumenten geld en fpe voor de basisschool en het speciaal basisonderwijs in de Toolbox.

Nieuw is het model waarmee u de personele bekostiging uit de beschikking van 23 maart 2014 kan vergelijken met die uit de nieuwe regeling. Ook staat er een nieuw instrument voor het maken van een meerjarenbegroting voor het bestuur. Zowel in de map basisschool als in de map speciaal basisonderwijs vindt u een toelichting op de MJB-modellen.

 

 

Rekeninstrument meerjarenbegroting geactualiseerd

Financieel expert Bé Keizer heeft het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting voor het voortgezet onderwijs aangepast. Aanleiding daarvoor is de publicatie van de Regeling Prestatiebox VO 2015-2017.

Ten opzichte van de vorige versie die in december jongstleden in de online Toolbox van VOS/ABB werd geplaatst, is het huidige instrument op drie punten gewijzigd:

  • De nieuwe Regeling Prestatiebox 2015-2017 met de nieuwe bedragen is erin opgenomen.
  • Er is rekening gehouden met de verhoging van het landelijke budget voor de tranche Functiemix Randstadregio’s.
  • De gevraagde leerlinggegevens aangepast.

Het budget van 176 miljoen voor 2015 in de jaren daarna wordt verhoogd. In 2016 zal het 203 miljoen zijn en het jaar daarna 274 miljoen. De bedragen worden gebaseerd op de leerlingtellingen van 1 oktober 2015 respectievelijk 1 oktober 2016.

U kunt uit het besloten ledengedeelte van deze website het aangepaste rekeninstrument voor de meerjarenbegroting downloaden. Als u niet bent ingelogd, komt u vanzelf op het inlogscherm (let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen inloggen. Niet-leden hebben geen toegang!).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrument meerjarenbegroting geactualiseerd

Onze financieel expert Bé Keizer heeft het meerjarenbegrotingsinstrument voor het voortgezet onderwijs geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

De actualisering heeft betrekking op de nieuw gepubliceerde gemiddelde personeelslast (GPL), zoals die is gepubliceerd in de Staatscourant. In de toelichting daarbij staat welke budgetten zijn toegevoegd en gewijzigd.

Het betreft een duidelijke verhoging, met name ook voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP). In de salaristabellen is ook de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2015 verwerkt.

Let op: dit rekeninstrument staat in het besloten ledengedeelte van de VOS/ABB-Toolbox op deze website. U kunt het instrument downloaden als u bent ingelogd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrument MJB in Toolbox aangepast

Het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting van het voortgezet onderwijs is aangepast. De vorige versie bleek nog een fout te bevatten. Financieel expert Bé Keizer heeft die fout en enkele andere onvolkomenheden hersteld.

In de versie van 8 oktober bleken de salaristabellen van de leraren onjuist, waardoor het effect van de inkorting naar 12 regels niet correct was verwerkt. In de nieuwe versie van 15 oktober is die fout hersteld.

Download MJB 2015 vs 21 okt 2014

Download Toelichting MJB 2015

Let op: dit instrument zit in het besloten ledengedeelte van de online Toolbox. Om het te kunnen downloaden, dient u met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw organisatie in te loggen. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten. Niet-leden hebben geen toegang.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Hoe maakt samenwerkingsverband meerjarenbegroting?

VOS/ABB organiseert na de herfstvakantie op verzoek van verscheidene samenwerkingsverbanden passend onderwijs bijeenkomsten over het maken van de meerjarenbegroting. De bijeenkomsten voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs worden verzorgd door onze financiële experts Bé Keizer en Ron van der Raaij. De organisatie is in handen van Anna Schipper, die binnen VOS/ABB specialist is op het gebied van passend onderwijs.

Op verzoek van VOS/ABB werkt Eric de Vries van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan de bijeenkomsten mee. DUO heeft veel informatie voor samenwerkingsverbanden online staan. De Vries zal ingaan op deze informatie en aangeven waar die op de website van DUO te vinden is.

Behalve de al langer beschikbare informatie per school is nu ook informatie per samenwerkingsverband beschikbaar, evenals de informatie over welke leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs op basis van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen worden toegerekend aan welk samenwerkingsverband.

Daarvoor worden zogenoemde kijkglazen gebruikt. Daarvan zijn er nu twee beschikbaar. Er komt een derde ‘kijkglas’ voor de toepassing van de groeiregeling op basis van de peildatum 1 februari. Dergelijke informatie bespaart samenwerkingsverbanden en scholen veel zoekwerk.

Na de herfstvakantie zullen naar verwachting alle documenten beschikbaar zijn die betrekking hebben op de financiën van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

Waar en wanneer?
Er zijn in elk geval twee en bij voldoende belangstelling mogelijk drie bijeenkomsten bij VOS/ABB in Woerden.

  • Samenwerkingsverbanden primair onderwijs: 28 oktober van 10.00 tot 12.30 uur (inloop 09.45 uur). Na afloop is er gratis een (eenvoudige) lunch.
    Let op: bij voldoende belangstelling kan ’s middags een tweede bijeenkomst worden georganiseerd.
  • Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs: 5 november van 13.00 tot 16.00 uur (inloop 12.45 uur).

De bijeenkomsten zijn gratis voor samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten. Voor swv’s die niet aan VOS/ABB zijn verbonden, kost deelname 100 euro per persoon (btw-vrij).

Per bijeenkomst is er plaats voor maximaal 30 deelnemers. Daarbij geldt VOL=VOL.

U kunt zich online aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Meerjarenbegroting swv’. Vermeld ook uw naam, uw samenwerkingsverband, uw telefoon en de bijeenkomst van uw keuze (primair of voortgezet onderwijs).

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Rekeninstrument meerjarenbegroting aangepast

Het VOS/ABB-rekeninstrument waarmee scholen voor voortgezet onderwijs een complete meerjarenbegoritng, is aangepast. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

Door een misverstand werden aanvankelijk de bedragen voor de gemiddelde personeelslast (GPL) en die voor de materiële exploitatie van 2013 nog gehanteerd in plaats van de bedragen voor 2014. Dat is gecorrigeerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gecorrigeerd instrument meerjarenbegroting

De Toolbox op deze website bevat voor het voortgezet onderwijs een gecorrigeerde versie van het instrument voor het opstellen van de meerjarenbegroting.

Bij de omrekening van kalenderjaar naar schooljaar was in het blad ‘pers’ de formule gehanteerd van 7/12 + 5/12, terwijl dit 5/12 + 7/12 moet zijn. Een gebruiker attendeerde VOS/ABB hierop. De fout is hersteld.

Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u in het besloten gedeelte van deze website het instrument downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Advies voor meerjarenbegroting 2009-2010

De beschikkingen voor 2009-2010 zullen naar verwachting pas in september aan de schoolbesturen worden toegestuurd. In die nieuwe bedragen zal de indexverhoging van 2008-2009 doorwerken en ook moeten daarin nog de effecten van de maatregelen uit het actieplan Leerkracht worden verwerkt. Dat betreft dan concreet de schaalinkorting per 1 januari 2010. De verwerking van de hogere pensioenpremies is voorlopig nog niet aan de orde (zie onze eerdere berichtgeving over de verhoging van de pensioenpremies).

Het betekent dat het maken van de begroting voor het komende schooljaar en de jaren daarna nog een lastige puzzel is. In elk geval is duidelijk dat de bijstelling van de index leidt tot een verhoging van de bedragen van de in april gepubliceerde bedragen. De premiebijstelling per 1 januari 2009 werkt voor het schooljaar 09-10 volledig door.

De verhoging met 1% die voor 08-09 gold betrof het effect van deze premieverhoging voor 7 maanden in plaats van 12. Gegeven de verlaging in april van bijna 0,3% en de te verwachten verhoging vanwege de premiewijzigingen kan ervan worden uitgegaan dat de bedragen die nu definitief voor 08-09 zijn vastgesteld tenminste de bedragen zullen zijn die voor 09-10 zullen gelden. De verhoging van de index als gevolg van het actieplan (inkorting schalen) zal allicht leiden tot nog wat verdere verhoging (raming ongeveer 0,5%), maar deze verhoging zal (gemiddeld) even hard weer opgaan aan de hogere uitgaven als gevolg van deze maatregelen.

Daarom is het advies om de begroting voor 09-10 op te stellen op grond van de thans bekende bedragen die nu definitief vastgesteld zijn voor 08-09.

De ‘Regeling personele bekostiging PO 2008-2009’ is door de staatssecretaris getekend op 27 juni. Deze Regeling vindt u als bijlage in de rechterkolom hiernaast.  

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen

Analyse werkgeverslasten 2008-2009

Ook is het belangrijk om een duidelijk startpunt te hebben voor het komende schooljaar 2009-2010. De ontwikkeling van de werkgeverslasten voor dat schooljaar kan worden geanalyseerd zodra de gedetailleerde ontwikkeling van de GPL 09-10 bekend wordt gemaakt.

De loonkosten vormen het overgrote deel van de begroting en daardoor is een nauwkeurige raming van de loonkosten wezenlijk. De salarisschalen geven het brutoloon aan, maar dan zijn er nog tal van loonkosten als uitkeringen, toelagen, premies en dergelijke die mede de totale loonlasten bepalen. Als het kengetal bekend is waarmee het brutosalaris gemiddeld verhoogd moet worden, is de raming van de loonkosten daardoor een stuk eenvoudiger. Hier wordt beknopt aangegeven wat de uitkomst van de werkgeverslasten zijn op basis van de nu definitieve GPL over 08-09. Een uitvoeriger uiteenzetting is als bijlage bij dit artikel opgenomen.

Ontwikkeling werkgeverslasten 2008-2009
Voor het bepalen van de werkgeverslasten volgen we de ontwikkelingen zoals die plaatsvinden en doorwerken in de vijf maanden van 2008 en de 7 maanden van 2009. De werkgeverslasten zijn bepaald ten opzichte van het salarisniveau van 1 augustus 2008.

De ontwikkeling vanaf 2004 is in onderstaande grafiek tot en met 08-09 weergegeven:
Indexering loonkosten    04-05    05-06      06-07     07-08      08-09
WG-lasten                      46,25%   47,17%   47,93%  50,30%    51,75%

 
In de instrumenten in de Toolbox op deze website zullen we nu als percentage WG-lasten 51,8% opnemen als de weergave van de gemiddelde werkgeverslasten voor 08-09.
Zoals wel vaker gemeld, adviseren we om zo enigszins mogelijk zelf het percentage van de WG-lasten te berekenen die voor de eigen organisatie van toepassing is.

Inkorting schalen
De inkorting van de schalen per 1 januari 2009 is in de bekostiging meegenomen als een verhoging van de GPL. In feite verkrijgen we per 1 januari 2009 nieuwe salarisschalen door de inkorting en zou het percentage WG-lasten afgezet moeten worden tegen de afzonderlijke salarisniveaus.
Om de problematiek te voorkomen dat voor het maken van de meerjarenbegrotingen zowel met de salaristabel tot 1 januari 2009 als met de tabel na 1 januari 2009 moet worden gerekend, kan het inkorten van de salaristabel ook benaderd worden als het ontstaan van een extra WG-last ten opzichte van de salaristabel van de salaristabel van augustus 2008.
Op die wijze kan dus een boel extra (en onnodig) rekenwerk achterwege blijven.

Het advies was en is daarom om uit te gaan van de berekening van de WG-lasten t.o.v. het salarisniveau per 1 augustus 2008 en de inkorting van de schalen te behandelen als een verhoging van de WG-lasten. Voor de instrumenten in de Toolbox die met het maken van meerjarenbegrotingen te maken hebben is in elk geval de benadering gekozen om met één salaristabel te werken. Deze werkwijze zal volgend jaar in principe ook gehanteerd worden, maar dan ten opzichte van de salaristabel die geldt per 1 januari 2010.

Toeslag schoolleider
Zoals bekend is in het actieplan LeerKracht opgenomen dat in de bekostiging uitgegaan wordt van een toeslag van 275 euro per maand per fte voor elke directeur (aan een school) met schaal DA t/m DCuitloop vanaf 1 januari 2009.

In de bekostiging is daartoe een bedrag opgenomen van € 3.091 als extra toevoeging aan de eerste directietoeslag in de bekostiging. Deze toekenning wordt dus in het geheel niet verwerkt in de GPL als zodanig. In het voorgaande is het ook niet verwerkt als een onderdeel van de berekening van de WG-lasten. In feite zou dat wel moeten gebeuren zoals dat ook gebeurt met andere toelagen. Daarom is het wel opgenomen.

Berekening leert dat het overeenkomt met een WG-last van 0,32% op jaarbasis (0,49% vanaf 1 januari 2009). Samen met de eerdere stijging van de WG-lasten komen we uit op een stijging van 1,45%. De totale stijging is aanzienlijk en wordt dus vooral veroorzaakt door de maatregelen uit het actieplan LeerKracht.

Verhoudingstabel in het FPE-model
In het FPE-model worden de kosten van functies omgerekend naar de standaardeenheid LA voor de basisschool en LB voor de SBO en de school voor (V)SO. Een lastige omrekening leert dat deze omrekening betekent dat de directiefuncties DA t/m DCuit in de verhoudingstabel verhoogd worden met 0,04 t.o.v. LA en met 0,03 of 0,04 t.o.v. LB.

De aandacht wordt nog gevraagd voor de afspraak in het actieplan LeerKracht dat deze toelage bedoeld is voor de directeur van de school zodat degenen op directiefuncties die geen directeur van een school zijn niet in aanmerking komen. Directiefuncties op een bestuurskantoor bijvoorbeeld doen niet mee. Daarom is de FPE-tabel voor het sommatiemodel niet aangepast.

Informatie: Bé Keizer, senior beleidsadviseur, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen

Instrumenten meerjarenbegroting FPE nu in Toolbox

Dit instrument biedt de mogelijkheid om op een deugdelijke en eenvoudige manier grip te krijgen op alle budgetten waar de school mee te maken heeft, zonder dat de schoolleider (onnodig) wordt belast met allerlei complexiteit van de woonlasten. In termen van een schoolleider zelf: ‘Eindelijk heb ik nu weer het overzicht over alle financiële middelen en hoe ik daarmee kan sturen. Ik ben weer zelf de baas.’

De schoolleider kan binnen de afgesproken kaders de beleidsvisie van de school realiseren met optimale beleidsvrijheid. En het bestuur heeft de zekerheid dat de begroting verantwoord opgesteld en uitgevoerd kan worden.

De kerngegevens kunnen bovendien worden getransporteerd naar een sommatiemodel voor het bestuur zodat die de gegevens van alle scholen kan verwerken samen met de kosten van het bestuurskantoor. Op die wijze komt een complete meerjarenbegroting van de gehele organisatie tot stand.

Het sommatiemodel is daarom ook bijgevoegd, evenals een achtergrond document over het FPE model. Desgewenst kan door VOS/ABB nog nadere toelichting worden gegeven en begeleiding worden geboden bij de invoering.

Direct naar het instrument met toelichting voor de basisschool.

Naar de bestanden voor de de speciale basisschool.

De bestanden downloaden die in de map SO van de Toolbox 09-10 zijn opgenomen. Dat zijn:

  • De meerjarenbegroting: MJB FPE (V)SO 2009 vs b.xls
  • Het sommatiemodel: Sommatiemodel FPE 2009 vs a.xls
  • Achtergrondinformatie:  Meerjarenbegroting FPE-model.pdf

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.