‘Leerlingen vinden school steeds saaier’

Leerlingen in het voortgezet onderwijs vinden school steeds minder interessant. Dat meldt de digitale studiekeuzegids Qompas op basis van eigen (bekritiseerd) onderzoek.

Het commerciële bedrijf dat achter Qompas zit, meldt dat scholieren Engels het interessantst vinden en levensbeschouwing het minst interessant. Verder zijn jongens ronduit negatief over de talen, zo blijkt uit het onderzoek, terwijl meisjes daar positiever over zijn. Volgens Qompas is echter ook bij hen een opvallende daling te zien.

Uit het onderzoek blijkt volgens Qompas ook dat de interesse in bètavakken bij jongens en meisjes steeds meer naar elkaar toe groeit. ‘Globaal neemt die af bij jongens en groeit die bij meisjes. Bij wiskunde zitten zij nu bijna op één lijn.’

Hun cijfergemiddelde is volgens Qompas nog nooit zo laag geweest als afgelopen schooljaar. ‘Het hardst daalde het gemiddelde van vwo-jongens. Meisjes doen het beter dan jongens.’

Lees meer…

Slecht onderzoek

De Amsterdamse socioloog Thijs Bol trekt de betrouwbaarheid van het onderzoek ernstig in twijfel:

Meisjes stijgen meer boven schooladvies uit dan jongens

Meisjes zitten in het voortgezet onderwijs vaker dan jongens op een hoger niveau dan het advies dat ze kregen van de basisschool. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers uit de Landelijke Jeugdmonitor 2018.

In het schooljaar 2017-2018 zat ongeveer 16 procent van de meisjes in de derde klas van het voortgezet onderwijs op een hoger onderwijsniveau dan het schooladvies. Bij jongens was dat 10 procent. Dit deed zich vorig schooljaar voor op alle niveaus, meldt het CBS.

Andersom is er ook een verschil tussen jongens en meisjes. In 2017-2018 volgde 14 procent van de jongens in de derde klas een lager onderwijsniveau dan het advies dat ze in in groep 8 kregen. Dat gold toen voor iets minder dan 9 procent van de meisjes.

Lees meer…

Primair onderwijs steeds meer vrouwenbolwerk

De feminisering van het primair onderwijs zet zich voort in alle functies en het werken in deeltijd neemt toe. Dat meldt het Arbeidsmarktplatform PO dat de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2018. De arbeidsmarkt in beeld heeft gepubliceerd.

Van het personeel was in 2013 nog 78 procent vrouw, in 2017 was dat toegenomen tot 81 procent (gerekend in fte’s). Het aantal mannen dat nu op de pabo zit, is niet genoeg om de trend van feminisering te keren. Niet alleen staan er steeds meer vrouwen voor de klas, ook zijn steeds meer schooldirecteuren vrouw.

De zich voortzettende feminisering gaat gepaard met een toename van het aantal deeltijders in het primair onderwijs. Als een man met pensioen gaat, is de kans groot dat daarvoor twee leerkrachten moeten terugkomen.

Lees meer…

Gemengde klas criterium voor toelating tot Nederland

Syrische vluchtelingen die vanuit Turkije naar Nederland willen, komen ons land niet in als ze per se willen dat hun kinderen onderwijs krijgen in gescheiden klassen voor jongens en meisjes. Dat meldt de Volkskrant, die zich baseert op wat Paul van Musscher zegt. Hij is bij de politie de landelijk portefeuillehouder vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit.

Het criterium van de gemengde klassen en andere eisen die betrekking hebben op diversiteit en de gelijkheid van man en vrouw zijn volgens Musscher bepalend voor de toelating van Syrische vluchtelingen die op basis van de zogenoemde Turkije-deal naar Nederland willen.

‘Als jij zegt: mijn kinderen gaan koste wat kost niet in gemengde klassen of er wordt niet samen gezwommen, dan gaat er een streep door je dossier en kom je Nederland niet in’, zo citeert de krant de politiechef.

Lees meer…

Meisjes slagen met iets hoger eindcijfer dan jongens

In het schooljaar 2016-2017 was het gemiddelde eindcijfer van geslaagden bij de meisjes hoger dan bij de jongens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het gecombineerde gemiddelde van het schoolexamen en het centraal schriftelijke examen.

De cijfers waren gemiddeld het hoogst op het vwo, met gemiddeld een 6,9 voor de meisjes en een 6,8 voor de jongens. Op de havo en het vmbo-g en –k waren deze het laagst. Op al deze niveaus haalden de meisjes een 6,6 en de jongens een 6,5. Op het vmbo-b was er geen verschil tussen de eindcijfers van meisjes en jongens.

Verder meldt het CBS dat meisjes vaker het vwo- of havo-examen doen, terwijl jongens meer vertegenwoordigd zijn op het vmbo-b en -k. Van de eindexamenkandidaten op het vwo was 53 procent een meisje, op het vmbo-b was dit 43 procent.

Lees meer…

 

Meer meisjes kiezen techniek

Meer meisjes op havo en vwo kiezen voor een technische richting, maar in het vmbo is die trend nauwelijks waarneembaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het schooljaar 2006-2007 koos 2 procent van de havo-meisjes en 6 procent van de vwo-meisjes voor Natuur en Techniek, waarbij wiskunde b, natuur- en scheikunde verplicht zijn. In 2017-2018 was dit toegenomen tot respectievelijk 10 en 28 procent.

De stijging werd volgens het CBS ingezet in het schooljaar 2007-2008, toen de vernieuwde tweede fase werd ingevoerd. Hierdoor werd het eenvoudiger om de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid te combineren in een vakkenpakket. Vooral onder meisjes in het vwo is dit dubbelprofiel populair.

Natuur en Techniek is nog steeds het populairst bij jongens. Ook zij kozen de afgelopen tien jaar vaker voor dit profiel, maar het verschil met de meisjes is kleiner geworden.

Weinig vmbo-meisjes kiezen techniek

Onder meisjes op het vmbo blijft Techniek de minst gekozen sector. In het schooljaar 2017-2018 koos 4 procent van de meisjes en 33 procent van de jongens in de leerjaren 3 en 4 van vmbo-b, vmbo-k en vmbo–g voor zo’n opleiding. Het percentage techniekmeisjes op het vmbo neemt nauwelijks toe.

Hoe heten uw toekomstige leerlingen?

Noah, Sem en Lucas waren vorig jaar de populairste jongensnamen. Bij de meisjes bestond de top 3 in 2017 uit Emma, Tess en Sophie. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die elk jaar een ranglijst van kindernamen bekendmaakt.

Andere populaire jongensnamen in 2017 (nummers 4 tot en met 10): Finn, Daan, Levi, Milan, Bram, Luuk en Jesse. De nummers 4 tot en met 10 bij de meisjes: Julia, Anna, Mila, Sara, Eva, Zoë en Evi.

In 2016 bestond de top 3 van jongensnamen uit Daan, Noah en Sem. Bij de meisjes was de top 3 Anna, Emma en Tess. Er zijn dus in een jaar tijd geen grote verschuivingen geweest.

Lees meer…

 

 

Girlsday in teken van duurzame energie

Circa 11.000 meisjes hebben donderdag een kijkje genomen bij een van de 300 bedrijven in het hele land die aan Girlsday 2017 meededen.

Het startsein van de landelijke actie werd gegeven in het Ingenieur Topshuis bij de stormvloedkering in de Oosterschelde. Meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs deden daar mee aan activiteiten om meer te leren over getijden-, wind- en zonne-energie.

Girlsday in een jaarlijks terugkerend evenement om meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar te interesseren in techniek en ICT. Het is een initiatief van VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek.

Jongens kwijnen weg in gefeminiseerde scholen

Jongens haken af in het vervrouwelijkte primair en voortgezet onderwijs, zegt gedragsdeskundige Lauk Woltring in een interview met het Algemeen Dagblad. 

Het onderwijs is volgens hem niet alleen vervrouwlijkt qua personeel, ‘maar ook qua inrichting van de lessen, de didactiek, de nadruk op taal, het te zeer risicomijdende gedrag van scholen en de vereiste langdurige concentratie’.

Meisjes kregen volgens Woltring in het kader van de vrouwenemancipatie terecht meer aandacht, maar jongens, zo zegt hij, werden steeds meer gezien als een storende factor. ‘Kregen vaker op hun donder dan meisjes, omdat ze meer experimenterend leren. Jongens proberen uit, kijken waar het misgaat en daarvan leren ze. We verloren uit het oog hoe jongens leren’, aldus de gedragsdeskundige in de zaterdageditie van het AD.

Lees het hele interview…

Louis Tavecchio

Het AD gaat in de maandageditie verder in op dit onderwerp. In de maandagkrant komen emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio, neuropsycholoog Jelle Jolles en ‘jongenspedagoog’ Maarten Willemsen.

Lees meer…

In 2011 heeft in het septembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs een interview gestaan met Tavecchio. Toen benadrukte hij al dat het onderwijs meer recht zou moeten doen aan sekseverschillen tussen jongens en meisjes.

Lees artikel We raken getalenteerde jongens kwijt

Moslimmeisjes moeten gemengd zwemmen

Ouders kunnen niet weigeren om hun kinderen mee te laten doen aan gemengd zwemmen, zo oordeelt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Het hof oordeelde over een kwestie in Zwitserland, waar islamitische ouders weigerden om hun dochters mee te laten doen aan gemengd schoolzwemmen. Zij stelden dat hun geloof het niet toestaat dat meisjes met jongens zwemmen.

In het oordeel van het hof staat dat de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst in deze zaak weliswaar speelt, maar dat de taak van de school om te zorgen voor goed onderwijs en sociale integratie zwaarder weegt.

De dochters van de islamitische ouders die bezwaar maakten, zijn nog niet in de puberteit. In Zwitserland geldt bij wet dat gemengd zwemmen wel kan worden geweigerd als kinderen in de puberteit zijn.

Segregatie jongens en meisjes afgenomen

In de afgelopen tien jaar is de segregatie van jongens en meisjes in het onderwijs afgenomen, vooral in havo/vwo. Dat staat in de Emanipatiemonitor 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het emancipatiebeleid van het kabinet is erop gericht de verschillen in onderwijsrichting van jongens en meisjes te verkleinen. In de afgelopen tien jaar is de seksesegregatie dus afgenomen, maar in de afgelopen twee jaar worden de verschillen niet meer kleiner. Het is onmogelijk om te bepalen in hoeverre het beleid succesvol was of is. Dat komt doordat er geen einddoelen of streefcijfers zijn geformuleerd.

Wat betreft de verschillen tussen vrouwen en mannen in schoolprestaties was het beleid er tot nu toe op gericht de achtergronden van deze verschillen nader te verkennen. Uit onderzoek blijkt dat neuropsychologische verschillen tussen meisjes en jongens en de leeromgeving deze verschillen kunnen verklaren.

Dit kan voor scholen aangrijpingspunten bieden om met verschillen tussen jongens en meisjes om te gaan. Zo zouden scholen beleid kunnen voeren voor leerlingen (ongeacht hun geslacht) die achterblijven in belangrijke non-cognitieve vaardigheden, zoals planning en zelfstandig werken.

Lees meer…

Meisjes kiezen minder vaak voor studeren dan jongens

Meisjes met een havo- of vwo-diploma melden zich het minst vaak (direct) voor een nieuwe studie. Zij kiezen ook minder vaak voor de hoogst mogelijke vervolgstudie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het schooljaar 2014-2015 behaalden bijna 180.000 leerlingen een diploma in het voortgezet onderwijs. Van hen ging ongeveer 92 procent in het volgende schooljaar een vervolgopleiding doen. Bijna alle geslaagden uit het vmbo startten na de zomer direct met een nieuwe studie.

Van de havo-leerlingen die vorig jaar hun diploma ontvingen, is meer dan driekwart gaan studeren in het hoger beroepsonderwijs. Jongens kozen vaker dan meisjes voor het hbo. Meisjes stopten vaker dan jongens na de havo. Bijna 16 procent van de meisjes met een havo-diploma meldde zich niet (direct) aan voor een nieuwe studie.

Jongens met een vwo-diploma gingen vaker naar wetenschappelijk onderwijs dan meisjes. Driekwart van de gediplomeerde vwo-leerlingen ging vorig jaar studeren aan de universiteit. Jongens maakten die overstap iets vaker dan meisjes.

Lees meer…

Meisjes vinden bètavakken steeds leuker

Bètavakken worden steeds populairder bij meisjes. Dat meldt Qompas, een platform voor studie- en carrièrekeuze, loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

Qompas deed onder 25.000 scholieren uit de derde klas havo/vwo onderzoek naar de populariteit van schoolvakken. Het populairst is Engels, gevolgd door lichamelijke opvoeding. Het minst populair is levensbeschouwing, gevolgd door muziek.

Dat bètavakken, zoals scheikunde, natuurkunde en biologie, met name bij meisjes steeds populairder worden, komt volgens Qompas onder meer door het succes van jarenlange campagnes om deze vakken te promoten.

Meisjes doen het beter

Uit het onderzoek blijkt verder dat meisjes gemiddeld iets hogere cijfers halen dan jongens. Gemiddeld scoren jongens voor alle vakken een 6,8 en meisjes een 7.

Lees meer…

Ans Hekkenberg nieuwe ambassadeur Techniekpact

Communicatieadviseur en wetenschapsjournalist Ans Hekkenberg is de nieuwe ambassadeur van het Techniekpact.

Hekkenberg studeerde natuur- en sterrenkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft een grote passie voor wetenschap en techniek. Zij gaat zich als ambassadeur van het Techniekpact richten op het interesseren van met name meisjes op het vmbo en mbo voor de techniek.

Meisjes doen het beter dan jongens

Meisjes doorlopen het onderwijs soepeler dan jongens en komen minder vaak in aanraking met jeugdzorg. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Jongens volgen vaker speciaal onderwijs en verlaten vaker voortijdig het onderwijs. Het CBS meldt verder dat in 2013 bijna 89.000 minderjarige jongeren (bijna 3 procent) één of meer vormen van jeugdzorg ontvingen vanwege opgroei- en opvoedingsproblemen. Jongens ontvangen vaker jeugdzorg dan meisjes, met name op het gebied van jeugdreclassering.

Lees meer…

Meisjes kiezen exacter, maar nog niet zo exact als jongens

Steeds meer meisjes kiezen een technische en exacte onderwijsrichting, maar de jongens zijn daar nog steeds (ruim) in de meerderheid. Dat blijkt uit de Emanipatiemonitor 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Het aandeel meisjes binnen het Natuur en Techniekprofiel op havo-niveau nam toe van 15 procent in 2007 naar 26 procent in 2014. Binnen het vwo steeg dit van 20 naar 38 procent.

Op de arbeidsmarkt is nog niet zo’n duidelijke verschuiving te zien. ‘Meisjes met een technische opleiding kiezen nog vaak voor een baan in een andere richting. Dat doen jongens ook wel, maar toch minder vaak’, melden het SCP en CBS.

Meisjes doen het gemiddeld beter dan jongens

Jongens en meisjes scoren op de basisschool ongeveer even goed, maar vanaf het voortgezet onderwijs doen meisjes het beter. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de meeste gevallen beginnen jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs binnen het onderwijstype dat past bij hun score op de Cito-eindtoets. Drie jaar later volgen veel jongens echter een lager onderwijstype en meisjes juist een hoger.

Ook is het aandeel dat het voortgezet onderwijs zonder diploma verlaat bij jongens al minimaal 15 jaar hoger dan bij meisjes. Vooral jongens met laagopgeleide ouders doen het minder goed op school dan verwacht op basis van hun Cito-toetsscore.

Lees meer…

Onderzoek toont aan: meisjes worden voorgetrokken

In het Vlaamse voortgezet onderwijs krijgen jongens driekwart van de vermaningen, hoewel meisjes evenveel als zij praten in de klas. Dat meldt de Vlaamse krant De Morgen.

Een grootschalig onderzoek van drie Belgische universiteiten onder 6000 scholieren uit het Vlaamse voortgezet onderwijs heeft volgens De Morgen aangetoond dat jongens gediscrimineerd worden, hoewel dat vaak niet bewust gebeurt. Aan het onderzoek werkten ook leerkrachten en ouders mee.

Onderzoekster Els Consuegra van de Vrije Universiteit Brussel zegt dat het vooroordeel van ‘de stoute jongen en het brave meisje’ op school nog altijd in stand wordt gehouden. De studie toont ook aan dat jongens gemiddeld lagere punten op een toets krijgen, ook al heeft een meisje dezelfde prestatie geleverd.

Het onderzoek gaat niet over de situatie in Nederland. Wat is uw ervaring? Worden meisjes ook op Nederlandse scholen voorgetrokken? En waarom?

Meer meisjes kiezen bètastudie

Meisjes kiezen na het voortgezet onderwijs vaker voor een bètatechnische studie in het hbo of op de universiteit.

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het aantal nieuwe vrouwelijke studenten aan een bètatechnische hbo-studie dit collegejaar met 20 procent is toegenomen ten opzichte van het vorige collegejaar.

Het aantal vrouwelijke bètastudenten in het hbo is nog steeds minder groot dan het aantal mannelijke studenten, maar vertoont een sterkere groei dan de 5 procent die te zien is bij het aantal nieuwe mannelijke studenten dat in het hbo voor bètatechniek kiest.

Op de universiteiten ligt het aantal vrouwelijke bètatechniekstudenten bijna 15 procent hoger dan in het vorige collegejaar.

Leerlingen moeten van minister emanciperen

Minister Jet Bussemaker van OCW roept op tot meer ‘genderdiversiteit’ in het onderwijs. Haar oproep staat in de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016.

Meisjes en jongens verschillen van elkaar in hun onderwijsloopbanen. Het gaat daarbij onder andere om onderwijsprestaties en opleidingsrichtingen. Het is echter te beperkt om alleen hiernaar te kijken, zo stelt de minister: ‘Onderwijs maakt deel uit van de samenleving én vormt de samenleving. Jongens en meisjes worden in de periode waarin ze onderwijs volgen, gevormd tot de mannen en vrouwen van de toekomst.‘

De minister noemt sociale uitwisseling binnen en buiten het onderwijs als een belangrijk vormend element voor jongeren. De verschillen tussen de schoolloopbanen van meisjes en jongens hebben volgens haar echter ook te maken met verschillen in werkhouding, gedrag en omgevingsinvloeden. ‘Een omgevingsinvloed is bijvoorbeeld de sterke groepsdruk onder pubers, die bij jongens vaak resulteert in het elkaar opleggen van een stoere anti-schoolhouding, terwijl meisjes wel ijverig en gehoorzaam ‘mogen’ zijn’, zo staat in haar brief aan de Tweede Kamer.

De minister ziet dat jongens en meisjes gevoelig lijken voor genderstereotypen bij het kiezen voor profielen, sectoren en vervolgopleidingen. Zo kiezen meisjes zelden voor techniek en jongens zelden voor zorg. Bussemaker stelt dat deze verschillen ‘vragen om duiding, om het versterken van gendersensitiviteit in het onderwijs, om het tegengaan van genderstereotypering, maar (…) ook om het in een bredere context verbinden van de thema’s seksuele weerbaarheid en geweld, uitval in het onderwijs, criminaliteit en jeugdwerkloosheid.’

Máxima naar SG De Waerdenborch in Holten

Op de school is die dag een presentatie voor en door vmbo-meisjes over de doorstroom naar een technische vervolgopleiding. Ook zijn er speeddates tussen havo/vwo-meisjes en vrouwelijke technische professionals.  Leerlingen doen mee aan proefjes in het kader van Girlsday, waarbij bedrijven meisjes een kijkje in hun (technische) keuken bieden. Daarnaast spreekt een aantal CEO’s over de rol die bedrijven kunnen spelen bij het voorlichten van meisjes om het aandeel vrouwen in bètatechnische beroepen te vergroten.

De prinses en de minister nemen een kijkje bij al deze activiteiten. Ze vinden het belangrijk, omdat relatief weinig meisjes in Nederland kiezen voor een N(natuurwetenschappelijk)-profiel of technische (vervolg)opleiding. Vaak komt dit doordat meisjes een onjuist of onvolledig beeld hebben van technische studies en beroepen. Ook komen ze in hun omgeving weinig met vrouwelijke technische rolmodellen in aanraking.

De Waerdenborch in Holten, een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo met 1800 leerlingen en lid van VOS/ABB, werkt aan kwalitatief hoogwaardig bèta- en techniekonderwijs en neemt deel aan verschillende programma’s van het Platform Bèta Techniek. Dat zijn het Ambitie Programma voor het vmbo en het Universum Programma voor havo/vwo. Bovendien profileert de school zich als Technasium. Er is met subsidie van het Platform Bèta Techniek een bèta-lokaal ingericht.

Het Platform Bèta Techniek streeft naar 15% extra uitstroom in het bètatechnisch onderwijs. Het onderbenutte talent van meisjes is een van de speerpunten van het ministerie van OCW (directie Emancipatie) en de specialisatie van VHTO.

Technika 10 Nederland organiseert de jaarlijkse Girlsday in april in samenwerking met Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland.