Gezamenlijke visie op religie en levensbeschouwing

Het kan zeer waardevol zijn als het openbaar en het bijzonder voortgezet onderwijs samen een visie vormen op religie en levensbeschouwing die aansluit op actuele ontwikkelingen in onze pluriforme samenleving. Dat stellen onder anderen de beleidsmedewerkers Eline Bakker en Marleen Lammers van VOS/ABB in het godsdienstpedagogisch tijdschrift Narthex.

Bakker en Lammers schreven samen met Gerdien Bertram-Troost, Taco Visser en Aart Jon Schimmel van de protestants-christelijke en rooms-katholieke profielorganisatie Verus een artikel voor Narthex. In hun artikel analyseren zij de resultaten van een online enquête onder schoolleiders van openbare en bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs. De vragen gingen over de wijze waarop aandacht wordt besteed aan religie en levensbeschouwing en over ideeën over de doelen, inhouden, vorm en toekomst van dit vakgebied.

Religie en levensbeschouwing als apart vak?

Uit de enquête kwam onder meer naar voren dat de respondenten uit het openbaar onderwijs een sterke voorkeur hebben voor integratie van religie en levensbeschouwing in andere vakken. Respondenten uit het bijzonder onderwijs vinden juist dat aandacht voor religie en levensbeschouwing in een apart schoolvak past.

Verder bleek dat de respondenten van de openbare scholen unaniem tegen nationale eindtermen op het gebied van religie en levensbeschouwing zijn. In het bijzonder onderwijs zijn twee op de drie schoolleiders daarop tegen. Er zou vooral ruimte moeten zijn voor eigen inhoudelijke accenten.

Download artikel De toekomst van het vakgebied religie en levensbeschouwing.

Levensbeschouwing, juist in openbaar onderwijs!

‘Wie denkt dat het openbaar onderwijs geen aandacht mag besteden aan
levensbeschouwing, loopt zo’n honderd jaar achter op de actualiteit.’ Daarmee begint beleidsmedewerkers Marleen Lammers een achtergrondartikel in het tijdschrift Narthex voor levensbeschouwing en educatie.

Lammers legt in het artikel uit dat de afgelopen eeuw een paradigmaverschuiving heeft plaatsgevonden van een actief neutrale naar een actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs. Ze gaat in op de historische en de huidige wettelijke legitimatie van het vakgebied levensbeschouwing in het openbaar (voortgezet) onderwijs.

Daarin wordt niet alleen de genoemde verschuiving zichtbaar, maar wordt ook duidelijk dat openbaar onderwijs de opdracht heeft om te onderwijzen over levensbeschouwelijke tradities en te werken aan de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen.

Daarnaast biedt het openbaar onderwijs ruimte aan levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, gericht op het opvoeden in een levensbeschouwing of gericht op de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling binnen een levensbeschouwelijke traditie.

Lees het artikel Juist in het openbaar onderwijs. Over de aandacht voor levensbeschouwing in de openbare school.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl