Weer subsidie voor Nederlands in het buitenland

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) krijgt weer subsidie. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven van OCW dinsdag in Brussel bekendgemaakt tijdens een ontmoeting met haar Vlaamse collega Hilde Crevits.

Bij de Stichting NOB is een netwerk van circa 200 scholen in 115 landen aangesloten. Het ministerie van OCW meldt dat met de subsidie van 3 miljoen in totaal 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen in het buitenland les kunnen krijgen in hun moedertaal, zodat ze bij terugkomst in Nederland of Vlaanderen probleemloos kunnen instromen in het onderwijs.

In 2013 halveerde het ministerie van OCW de subsidie voor de Stichting NOB. Dat leidde ertoe dat scholen in het buitenland waar in het Nederlands les werd gegeven, moesten worden gesloten.

Lees meer…

Kamer steunt gedeeltelijk herziening curriculum

De Tweede Kamer steunt het idee om de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek te herijken. Dat bleek donderdag tijdens een voortgezet algemeen overleg over de herziening van het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs.

De Kamer staat achter een motie van D66, VVD en PvdA om de onderdelen Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek te herijken. In de motie staat dat samen met het onderwijsveld een proces in gang moet worden gezet ‘dat leidt tot concrete bouwstenen voor kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus waarover eind 2018 politieke besluitvorming kan plaatsvinden’.

Geen volledige herziening curriculum

In de motie staat ook dat voor de overige vakken uitsluitend op verzoek van het onderwijsveld en met de vakverenigingen kan worden verkend of kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus aanpassing behoeven.

Nederlands moet op de schop

Het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs moet op de schop. Dat vindt een aantal wetenschappers die een manifest hebben opgesteld.

Het vak Nederlands zoals dat nu wordt gegeven in het voortgezet onderwijs zou te weinig inhoud hebben, niet uitdagend genoeg zijn en onvoldoende aansluiten bij de maatschappelijke eisen voor taalvaardigheid en geletterdheid. Veel leerlingen zouden het vak saai vinden en docenten Nederlands zouden lijden onder zware werkdruk.

De opstellers van het manifest willen een fundamentele herziening van het curriculum Nederlands ‘die docenten ondersteunt in hun streven naar betere resultaten en aantrekkelijk en betekenisvol taal- en literatuuronderwijs’.

Het manifest bevat acht stellingen onder de volgende noemers:

  1. Bewust geletterd.
  2. Doen maar ook denken.
  3. Vorm maar ook inhoud.
  4. Meer samenhang.
  5. Beloon inzicht.
  6. Toets ook schrijven landelijk.
  7. Minder werkdruk.
  8. Samenwerking en uitwisseling.

Download het manifest.

Spelling gaat weer meetellen bij centrale examens

Spelling gaat vanaf volgend jaar weer meetellen bij het centraal examen Nederlands. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft daartoe een verzoek ingediend bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Dekker laat dit weten in antwoord op vragen van SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Diens vragen volgden op een artikel in een aantal regionale kranten met de kop Spelfouten geen punt bij Nederlands.

Volgens de huidige correctievoorschriften blijven spelfouten en schrijfvaardigheid buiten de beoordeling van het centrale examen, maar Dekker vindt dat het anders moet: ‘Gezien het belang dat uw Kamer en ik hechten aan het toetsen van spelling in het centraal examen Nederlands heb ik het CvTE verzocht de variant met toets op spelling bij de examens in 2016 weer in te voeren.’

Brugpiepers krijgen taalboekje cadeau

De Nederlandse Taalunie legt een cadeautje op de stapel schoolboeken voor leerlingen die naar het eerste jaar van het voortgezet onderwijs gaan: Nederlands voor Taalhelden is een boekje met taaltips en weetjes over het Nederlands.

De actie loopt in samenwerking met de uitgeverijen Van Dale en Pelckmans. Nederlands voor Taalhelden is geschreven door Ludo Permentier, medewerker van de Taalunie en taalcolumnist bij de Vlaamse krant De Standaard.

Het is een luchtig en praktisch naslagwerkje. Het is gemaakt om de belangstelling van leerlingen voor taal op een speelse manier aan te wakkeren. Op deze manier wil de Taalunie de inspanningen van het onderwijs ondersteunen om leerlingen de standaardtaal aan te leren. Het boekje bevat taaltips, spelletjes en informatie over het Nederlands.

Via de distributeurs Iddink, Van Dijk en de (Vlaamse) schoolboekenhandel De Clerck ontvangen scholen het boekje gratis voor de leerlingen van het eerste jaar voortgezet onderwijs.