Brochure voorzieningenplanning voortgezet onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een brochure gepubliceerd over de rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten en provincies bij de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs.

OCW wil met de brochure de kennis bij gemeenten over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs verbeteren.

De brochure bevat een overzicht van voorzieningenplanning en onderwerpen die daarmee samenhangen. Voorbeelden daarvan zijn de verantwoordelijkheid van de gemeenten en provincies voor openbaar onderwijs (garantiefunctie). Ook gaat de brochure over onderwijshuisvesting en het advies van de gemeente bij een fusie.

Download brochure

Handreiking tijdelijke noodmaatregelen lerarentekort

In een handreiking van het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs staat welke tijdelijke noodmaatregelen schoolbesturen kunnen nemen om te voorkomen dat klassen zonder leraar komen te zitten.

De handreiking informeert scholen en schoolbesturen wat er mogelijk is binnen de wet, maar er staat ook in wat te doen bij overmacht. De veiligheid van leerlingen en personeel en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt.

Zo wordt uitgelegd hoe vaak en voor welke groepen een vierdaagse schoolweek is toegestaan. Ook staat in de handreiking voor welke vakken buiten het kerncurriculum eventueel onbevoegde krachten kunnen worden ingezet. Het ministerie en de inspectie benadrukken dat ook voor deze mensen geldt dat ze een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen.

Handhaving inspectie

Als er in noodsituaties maatregelen worden genomen die niet passen binnen de regels, zal de Inspectie van het Onderwijs niet direct handhaven. Voorwaarde is wel dat de schoolbestuurder of directeur kan laten zien waarom en hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarnaast wil de inspectie dat de school en het bestuur aantonen dat ze blijven zoeken naar structurele oplossingen.

Download de handreiking:

Een lerarentekort op uw school? Wat is er mogelijk en waar moet u op letten?

OCW kraakt UNICEF-rapport over ongelijke kansen

Het ministerie van OCW zegt in het Algemeen Dagblad dat UNICEF ‘de plank misslaat’ in een rapport over ongelijke kansen in het onderwijs. Het kinderfonds van de Verenigde Naties trekt aan de bel over de situatie in Nederland, maar volgens het ministerie valt het hier allemaal wel mee.

UNICEF stelt in het rapport An Unfair Start: Inequality in Children’s Education in Rich Countries dat Nederland een van de rijke landen is waar de schoolprestaties van kinderen lijden onder omstandigheden waar zij geen invloed op hebben, zoals de plaats waar ze geboren zijn en het opleidingsniveau van hun ouders.

Een oorzaak van de kansenongelijkheid in Nederland is volgens UNICEF het op jonge leeftijd uitsplitsen van leerlingen in verschillende onderwijssoorten op basis van hun schoolprestaties. Van de onderzochte landen heeft Nederland met 12 jaar een van de vroegste selectiemomenten voor het voortgezet onderwijs.

Ongelijke kansen, segregatie en subgroepen

Eerdere onderzoeken wijzen ook op het probleem dat Unicef signaleert. Zo stelde de Inspectie van het Onderwijs in De staat van het onderwijs 2016-2017 dat kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs een groot probleem is. Voormalig hoofddemograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarschuwde ervoor, in een interview met de Volkskrant, dat kansenongelijkheid  tot gevolg heeft dat er subgroepen ontstaan, onder andere in scholen.

Volgens het ministerie van OCW valt het allemaal wel mee, zo blijkt uit een reactie van een woordvoerder van het ministerie in het AD. ‘Kansengelijkheid gaat over verschillende prestaties van leerlingen gerelateerd aan het inkomen en de opleiding van de ouder. Nederland doet het wat dát betreft internationaal gezien juist goed’, zo citeert de krant de woordvoerder van OCW. UNICEF zou met het rapport ‘de plank misslaan’.

Lees meer…

Op 14 november houdt VOS/ABB een lagerhuisdebat over kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. Meer informatie…

100-jarig ministerie trakteert op jubileumboek

Het ministerie van OCW heeft ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan een jubileumboek uitgebracht: In de regel vrij, 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap.

Hoofdauteur is dr. Pieter Slaman van de Universiteit Leiden, die promoveerde op het onderzoek ‘200 jaar Studiefinanciering’. Er zijn bijdragen van diverse co-auteurs, onder wie hoogleraar sociologie en lid van de Onderwijsraad Sietske Waslander.

In het boek staan onder andere portretten van de achtereenvolgende ministers van Onderwijs, van wie Johannes Theodoor de Visser in 1918 de eerste was.

In het boek is ook aandacht voor de positie van het openbaar onderwijs door de decennia heen, met name in het licht van de vrijheid van onderwijs en de gelijke bekostiging van openbare en bijzondere scholen volgens artikel 23 van de Grondwet.

Download het boek

Arie Slob wordt gezien als betrouwbare minister

Onderwijsminister Arie Slob wordt door de kiezers meer vertrouwd dan zijn OCW-collega Ingrid van Engelshoven, blijkt uit een enquête van EenVandaag.

Bij het aantreden van het derde kabinet-Rutte in oktober 2017 sprak 57 procent van de mensen die aan de enquête van EenVandaag meededen, hun vertrouwen uit in minister Slob van coalitiepartner ChristenUnie. Dat is nu weliswaar gedaald naar 50 procent, maar Van Engelshoven van het zichzelf als onderwijspartij profilerende D66 doet het met 21 procent een stuk minder goed. Pluspunt voor van Engelshoven is wel dat het vertrouwen in haar bij het aantreden van het kabinet met 15 procent nog lager was.

Slob staat met 50 procent op het erepodium van bewindslieden die het meest worden vertrouwd. Op de eerste plaats staat zijn ChristenUnie-collega Carola Schouten, die minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vice-premier is. Zijn geniet het vertrouwen van 52 procent van de kiezers. De derde plaats wordt gedeeld door de CDA-ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

VVD-premier Mark Rutte heeft nog het vertrouwen van 31 procent van de mensen. Dat was bij het aantreden van zijn derde kabinet 43 procent.

Lees meer…

‘OCW krijgt 200 miljoen om gat in begroting te dichten’

Het ministerie van OCW krijgt 200 miljoen euro om een gat in de begroting weg te werken. Dit staat in de Voorjaarsnota, meldt de NOS.

Er is een gat in de OCW-begroting ontstaan doordat er meer leerlingen en studenten zijn dan het ministerie had ingeschat. Het extra geld voor OCW zou moeten voorkomen dat het ministerie op bepaalde uitgaven moet bezuinigen.

Lees meer…

‘In nieuwe kabinet krijgt OCW twee ministers’

In het kabinet-Rutte III komen twee onderwijsminister, melden onder andere het Algemeen Dagblad en de lokale Amsterdamse krant Het Parool.

Het AD schrijft op basis van informatie van ‘ingewijden’ dat er in het nieuwe kabinet in totaal 16 ministers komen, van wie er twee over het onderwijs zullen gaan. In de afgelopen kabinetsperiode had OCW een minister (Jet Bussemaker van de PvdA) en een staatssecretaris (Sander Dekker van de VVD).

Het Parool meldt dat de ene minister het primair en voortgezet onderwijs onder zijn of haar hoede krijgt, terwijl de andere minister over het vervolgonderwijs zal gaan. In het nu nog demissionaire kabinet-Rutte II gaat staatssecretaris Dekker over het primair en voortgezet onderwijs.

Naar verwachting wordt op 25 oktober bekend hoe het nieuwe kabinet eruitziet. Het regeerakkoord is inmiddels bekend. Mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB heeft er een uitgebreide analyse van gemaakt.

Lees meer…

OCW: doorbetalen op stakingsdag toegestaan

Het ministerie van OCW zal niet korten op de bekostiging als schoolbesturen werknemers doorbetalen die op 5 oktober gaan staken. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie tegenover VOS/ABB.

‘Wij zijn niet voornemens om schoolbesturen te straffen als die besluiten om werknemers die op 5 oktober aan de staking meedoen door te betalen’, zo laat de woordvoerder van het ministerie van OCW aan VOS/ABB weten.

Na de prikactie van een uur op 27 juni liet staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen weten dat staken een kwestie is tussen werkgevers en werknemers en dat werkgevers ervoor kunnen kiezen om salaris door te betalen. Hij zei toen niet of dit wettelijk was toegestaan en dus ook niet of het verboden was.

Niet verboden

De woordvoerder van het ministerie stelt nu echter duidelijk dat stakers doorbetalen wettelijk is toegestaan. ‘Vakbonden hebben in principe een stakingskas. Maar het is strikt genomen niet verboden voor besturen om leraren bij een staking door te betalen.’

Hij benadrukt dat zijn woorden betrekking hebben op de aangekondigde staking in het primair onderwijs op 5 oktober. De woordvoerder weet niet wat het standpunt van het ministerie over doorbetalen zal zijn als er meer en misschien wel langere stakingen volgen.

Toelichting Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stelden eerder in een toelichting dat de wet doorbetalen van loon aan stakers verbiedt. Het ministerie van OCW denkt daar dus anders over.

Het is in elk geval van belang, vinden de Onderwijsjuristen ook nu, dat schoolbesturen die doorbetalen, daarover bewust een besluit nemen. De constatering van OCW dat doorbetalen mág, betekent niet dat het móet.

OCW geconfronteerd met financieel gat

Vanaf dit jaar is er een tegenvaller van gemiddeld 200 miljoen euro per jaar op de OCW-begroting. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota.

Het financiële gat bij het ministerie van OCW is vooral het gevolg van te lage ramingen van het aantal leerlingen en studenten. Het kabinet heeft besloten de tegenvaller in 2017 op te lossen door de inzet van meevallers elders op de rijksbegroting. ‘Daardoor hoeft er dit jaar niet bezuinigd te worden op de bekostiging van onderwijsinstellingen’, meldt het ministerie van Financiën.

Wat er na dit jaar gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De keuze hoe om te gaan met structurele dekking van de tegenvaller op de OCW-begroting wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Dit kán dus betekenen dat er vanaf 2018 weer op onderwijs zal worden bezuinigd.

Lees meer…

Proef met recht op maatwerk

Dertig scholen voor voortgezet onderwijs doen mee aan een proef met verschillende vormen van onderwijs op maat. Hiermee willen het ministerie van OCW, de VO-raad en de scholierenorganisatie LAKS onderzoeken hoe een recht op maatwerk in de praktijk uitpakt en wat het leerlingen oplevert.

De leerlingen worden bijvoorbeeld aangemoedigd om hun beste vakken op een hoger niveau te volgen, extra vakken te volgen naast het standaard lesprogramma of alvast vakken te volgen op een vervolgopleiding.

De bedoeling van de proef is om maatwerk voor grotere groepen leerlingen mogelijk te maken. Daarnaast wordt onderzocht hoe een recht op maatwerk in de praktijk van een school vorm kan krijgen en waar scholen en leerlingen nog tegenaan lopen.

Lees meer…

Hans Schutte wordt de baas van DUO

Hans Schutte wordt directeur-generaal de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bij het ministerie van OCW. De benoeming gaat in op 1 maart 2017.

Schutte is sinds 2012 directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij OCW. Eerder was hij bestuursvoorzitter van het ROC van Twente. Daarvoor was hij bestuurslid van het ROC Nijmegen en van het ROC van Amsterdam en plaatsvervangend directeur van het Centraal Bureau bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hij is bestuurskundige en bedrijfseconoom.

‘Dekker aardige man, maar geeft nooit toe’

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen vergelijkt staatssecretaris Sander Dekker van OCW met een automobilist die een blok beton ziet, maar in volle vaart door blijft rijden.

‘Het is een aardige man, maar hij geeft nooit toe. Dat wordt vast gedoceerd op VVD-trainingen’, aldus Van Meenen in het Algemeen Dagblad. De twee kennen elkaar al jaren uit Den Haag, waar Dekker onderwijswethouder was en Van Meenen schoolbestuurder.

De opmerking van de D66’er staat in het kader van de onder andere de rekentoets en de diagnostische tussentijdse toets. Dekker blijft daar voorstander van, terwijl er in de Tweede Kamer en daarbuiten veel kritiek op is. Aan de andere houdt de staatssecretaris diverse zaken tegen, terwijl de Kamer en het onderwijs die juist wel willen. Een voorbeeld is het extra geld voor onderwijs aan asielzoekerskinderen.

Dekker ligt slecht in eigen VVD

De krant citeert ook VVD’ers, maar die willen anoniem blijven. Zo zou een partijgenoot over Dekker hebben gezegd dat de glans inmiddels wel van de staatssecretaris af is. ‘De vraag is of zijn echte passie wel in de politiek ligt, bij dat staatssecretariaat, als hij liever de Tour de France fietst.’ Dekker is een fervent wielrenner.

Een andere VVD’er, die ook niet met zijn of haar naam in de krant durft, zegt dat Dekker werd genoemd als opvolger van Mark Rutte, maar dat niemand dat nog ziet zitten.

Het AD laat Dekker niet reageren op de deels anonieme kritiek.

Van Bijsterveldt wordt burgemeester van Delft

Voormalig onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA) is voorgedragen als burgemeester van Delft.

De nu 54-jarige Van Bijsterveldt was 2010 tot 2012 minister van OCW in het eerste kabinet-Rutte. Dat was het zogenoemde gedoogkabinet, dat zich voor zijn beleidskeuzes liet beïnvloeden door de PVV van Geert Wilders.

Dit leidde er onder andere toe dat Van Bijsterveldt een streep haalde door maatregelen die bedoeld waren om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Dit wordt nu mede gezien als oorzaak van de sterk toegenomen kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs.

In het vierde kabinet-Balkenende was ze op hetzelfde departement staatssecretaris.

Van Bijsterveldt eerder burgemeester

Van 1994 tot 2003 was zij al eens burgemeester, van de toenmalige gemeente Schipluiden. Van Bijsterveldt woont nog steeds in dit dorpje onder de rook van Delft, dat nu onderdeel van de fusiegemeente Midden-Delfland.

Van Bijsterveldt was de afgelopen jaren directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds en voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven. Kort voor haar afzwaaien in 2012 verhoogde zij de subsidie voor die stichting naar ongeveer 8 miljoen euro per jaar. Daar zijn in 2014 nog Kamervragen over gesteld.

Lerarenregister: vragen, antwoorden en reacties

Het ministerie van OCW heeft een artikel gepubliceerd om veelgestelde vragen over het Lerarenregister te beantwoorden. De vragen gaan onder meer over het administratieve werk dat het register oplevert, de privacy en de wijze waarop nascholing vorm kan krijgen.

Op de Facebook-pagina van OCW is intussen een stevige discussie ontstaan over het Lerarenregister. Daar beantwoordt het ministerie veel persoonlijke vragen en kritische opmerkingen. Daarbij wordt benadrukt dat de invoeringsperiode is verlengd met 4 jaar, en dat het register nog in ontwikkeling is. Vanaf 2017 moeten alle leraren zich hier verplicht inschrijven en aangeven hoe ze werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. Staatssecretaris Dekker wil het beroep hiermee sterker maken.

Lees het artikel Q&A Lerarenregister van OCW en de reacties op Facebook.

 

Oud-minister Loek Hermans valt van zijn voetstuk

VVD-senator en oud-minister van OCW Loek Hermans geeft per direct zijn zetel in de Eerste Kamer op.

Zijn besluit volgt op een uitspraak van de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam over onder andere de rol die Hermans als voorzitter van de raad van commissarissen van Meavita speelde bij het faillissement van deze thuiszorgorganisatie in 2009. De raad van commissarissen is schuldig aan wanbeleid.

Volgens de rechters heeft Hermans andere commissarissen ‘ten onrechte niet volledig geïnformeerd over de bestaande problemen’ bij Meavita. Ook deelde hij ‘belangrijke interne en externe signalen’ over het functioneren van de bestuursvoorzitter niet met andere commissarissen.

Loek Hermans was van 1998 tot 2002 minister van OCW. Sinds 2007 zat hij namens de VVD in de Eerste Kamer. Hermans bekleedt tal van nevenfuncties. Zo is hij adviseur bij het Luzac College, een grote speler op het terrein van privéonderwijs. Het is nog niet bekend of de vernietigende uitspraak gevolgen heeft voor zijn bijbanen.

De rechter oordeelt dat vakbond Abvakabo FNV, die de rechtszaak aanspande, en de curatoren van Meavita de onderzoekskosten van ongeveer 1,5 miljoen euro op voormalige bestuurders en toezichthouders kunnen verhalen. Loek Hermans is aansprakelijk voor maximaal 155.000 euro.

Vakbondsbestuurder Gijs van Dijk en advocaat Arno van Deurzen hebben aan de media laten weten dat de te verhalen schade uiteindelijk kan oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. Dat kan het geval zijn als ook de schade van de werknemers van Meavita wordt meegeteld. Er zullen daarvoor nog wel een aantal rechtszaken moeten volgen.

Lerarenbeurs aanvragen kan tot en met 30 juni

De huidige inschrijftermijn voor een Lerarenbeurs loopt tot en met 30 juni.

De beurs is bedoeld voor leraren die een bachelor- of masteropleiding willen volgen. Ze kunnen de Lerarenbeurs gebruiken om (een deel van de) kosten van hun studie te dekken.

Lees meer…

Cyberaanval op website rijksoverheid

De website van de rijksoverheid heeft dinsdag last gehad van een DDoS-cyberaanval, waardoor hij de hele dag uit de lucht is geweest. Daardoor was het ministerie van OCW, net als alle andere ministeries, onbereikbaar via internet. Ook woensdag lijkt de website nog niet vlekkeloos te werken.

Behalve www.rijksoverheid.nl gingen ook enkele andere grote websites dinsdag op zwart, met name GeenStijl en Telfort. De storing begon dinsdagochtend rond 10 uur en duurde tot in de avond. Uiteindelijk bleek het dus om een cyberaanval te gaan. Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met extreem veel dataverkeer. De beveiliging van de site is dan zo druk met het tegenhouden van dit ongewenste verkeer dat gewone bezoekers er niet doorheen komen. Het ministerie van Algemene Zaken gaat evalueren wat er precies is gebeurd. D66 heeft woensdag aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie gevraagd hoe hij dit voortaan wil voorkomen.

 

Mooie verhalen en ondertussen bezuinigen…

Jarenlang stil bezuinigen op het onderwijs en ondertussen met mooie verhalen komen over miljardeninvesteringen. Het is terecht dat de onderwijsvakbonden zich ergeren aan deze bijna onbeschaamde propaganda door het ministerie van OCW.

De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) klagen in een brief aan de Tweede Kamer en minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW over de juichtoon van het ministerie.

Bedragen die het kabinet in het onderwijs zegt te investeren, worden niet één keer genoemd, maar verschillende keren achter elkaar. Daardoor lijkt het alsof het kabinet miljarden en miljarden euro’s extra in het onderwijs pompt, terwijl dat niet zo is. Pronken met andermans veren, noemen de bonden het.

Bij VOS/ABB zien we ook al jaren dat de zogenaamde investeringen van het kabinet zacht gezegd in een relativerend kader moeten worden geplaatst. Neem de structureel uitblijvende prijsbijstelling. In de Macro Economische Verkenning 2014 staat dat het onderwijs hierdoor ook weer in de periode 2015-2017 een bedrag van 250 miljoen euro misloopt. In de jaren hiervoor zijn op deze manier ook al vele honderden miljoenen weggevloeid.

We hebben bij VOS/ABB eens uitgerekend hoeveel werk in het onderwijs behouden zou zijn gebleven als het kabinet wel elk jaar keurig de prijsbijstelling had doorgerekend. Het zal u niet verbazen dat het om duizenden banen gaat. Dus ook de mooie verhalen van het kabinet over extra werk in het onderwijs kunnen onder het kopje ‘propaganda’ worden geschaard!

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

‘Vriendje bij OCW vergroot kans op subsidie’

Bij het gevecht om belastinggeld overheerst bij het ministerie van OCW een ons-kent-ons-cultuur, schrijft het Algemeen Dagblad.

Als voorbeeld noemt het AD de stichting Lezen & Schrijven, die is opgericht door prinses Laurentien. Deze organisatie, die tot doel heeft laaggeletterdheid tegen te gaan, is volgens de krant de ‘lieveling van het ministerie’. Experts trekken volgens het AD echter de effectiviteit van de club in twijfel. Het zou te veel draaien om ‘pr, recepties, feestjes en oploopjes met topmannen’.

De krant wijst erop dat de vorige minister van OCW, Marja van Bijsterveldt (CDA), kort voor haar afzwaaien in 2012 de subsidie voor de stichting Lezen & Schrijven verhoogde naar ongeveer 8 miljoen euro per jaar. Van Bijsterveldt is nu (onbezoldigd) voorzitter van deze stichting.

De adjunct-directeur (wel bezoldigd) is Arjan Beune, voormalig assistent van Van Bijsterveldt. Volgens een woordvoerder van de stichting Lezen & Schrijven brengt Beune ‘kennis van het onderwijsveld mee’ en staat de keuze voor hem los van het feit dat hij assistent van Van Bijsterveldt was.

Het AD laat een anonieme ex-politicus aan het woord. ‘Je netwerk speelt een grote rol bij het verkrijgen van subsidies. Als een minister enthousiast is of een hoge ambtenaar een goede bekende is, zit je op de eerste rang.’ Het ministerie zegt dat subsidie wordt verstrekt ‘op basis van kwaliteit van de aanvragen’ en dat daar verantwoording over wordt afgelegd.

Geld direct aan scholen uitkeren is niet efficiënter

Als het onderwijsgeld direct aan de scholen worden uitgekeerd in plaats van aan hun besturen, levert dat geen besparing op. In tegendeel: de kosten zouden dan hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Jet Bussemaker van OCW in een reeks antwoorden op Kamervragen.

Naar aanleiding van het jaarverslag over 2013 van het ministerie van OCW was vanuit de Tweede Kamer de vraag gekomen of het voordeliger zou zijn om het onderwijsgeld voortaan direct aan de scholen uit te keren in plaats van aan de schoolbesturen. Volgens Bussemaker lukt het op die manier niet om meer geld in de klas terecht te laten komen.

‘Als de bekostiging direct aan scholen wordt uitgekeerd zal dat op zich geen besparing opleveren. Ook in dat geval zal er een administratie moeten worden bijgehouden, zullen keuzes moeten worden gemaakt en verantwoord worden en zal er dus een zekere mate van overhead nodig zijn. Als iedere school dat voor zichzelf gaat organiseren zouden de kosten wel eens hoger kunnen uitpakken en is er dus geen sprake van een opbrengst’, aldus de minister.

Bussemaker erkent dat niet duidelijk is hoe de verhouding is tussen de bedragen die ten goede komen aan het primaire proces en het geld dat in het onderwijs aan overhead wordt besteed: ‘De regels voor de inrichting van de jaarverslaglegging schrijven voor op welke manier de besturen van onderwijsinstellingen hun uitgaven moeten verantwoorden. Hierbij zijn diverse rubrieken verplicht. Binnen deze rubrieken vormen het primaire proces en de overhead geen aparte verslaggevingscategorieën.’

Ze concludeert dat de uitsplitsing van de uitgaven in primair proces en overhead ‘lastig is en zeker niet eenduidig vast te stellen.’

Regels voor samenwerkingsscholen vereenvoudigd

De ministerraad heeft ingestemd met een vereenvoudiging van de regels voor samenwerkingsscholen. Openbare en bijzondere scholen die vanwege krimp samen verder willen gaan, hoeven niet langer te wachten tot ze op omvallen staan.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW meldt op de website van het ministerie dat hij goed en bereikbaar onderwijs voor ieder kind centraal stelt, ook in krimpgebieden. ‘We helpen scholen daarom om binnen hun regio tot een gezamenlijke aanpak te komen. Samenwerken wordt gemakkelijker en aantrekkelijker.’

Het ministerie meldt verder dat kleine scholen die fuseren nog zes jaar lang de kleinescholentoeslag behouden, ‘waardoor zij niet financieel gestraft worden voor hun samenwerking’. Ook wordt het gemakkelijker een school te verplaatsen of van identiteit te doen veranderen. Scholen kunnen met geld van het rijk een regionale coördinator aanstellen die hen helpt om tot afspraken over samenwerking te komen.

De maatregelen zijn een uitwerking van de visie op leerlingendaling die de staatssecretaris een jaar geleden in brede school Het Samenspel in het Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk presenteerde. In het regeerakkoord is afgesproken dat in krimpgebieden alle vormen van samenwerking tussen scholen mogelijk moeten zijn en dat denominatie noch de fusietoets daar een belemmering voor mogen vormen.

Samenvatting
Adviseur mr. Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een samenvatting gemaakt van de uitgewerkte beleidsvisie op krimp zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW die naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de samenvatting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Woensdag Gehaktdag: onderwijs 2013 in cijfers

Het ministerie van OCW heeft in het kader van Verantwoordingsdag 2014 cijfers en andere gegevens over onder andere het primair en voortgezet onderwijs online gezet.

Verantwoordingsdag (ook wel Woensdag Gehaktdag genoemd) is de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer. Op dezelfde dag publiceert de Algemene Rekenkamer zijn verslag van de controles op die jaarverslagen. Verantwoordingsdag is sinds 2000 jaarlijks op de derde woensdag in mei.

Nationaal Onderwijsakkoord
Wat betreft het onderwijs meldt het ministerie van OCW op zijn website onder andere dat in september 2013 het kabinet met de partijen in de Stichting van het Onderwijs het Nationale Onderwijsakkoord (NOA) heeft gesloten.

In het NOA staan belangrijke afspraken over de toekomst van het onderwijs, zoals over een extra impuls voor werkgelegenheid en afspraken over modernisering van arbeidsvoorwaarden. Eind 2013 is 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor werkgelegenheid van jonge leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Lerarenbeleid
Het ministerie meldt voorts dat het de leraren zijn die het onderwijs maken. ‘In 2013 is een plan gemaakt voor verbetering van leraarschap in Nederland. Dat plan staat in de Lerarenagenda 2013-2020 en is leidend in het lerarenbeleid. Het doel is om de kwaliteit van leraren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.’

In 2013 is 646 miljoen euro uit het actieplan ‘LeerKracht van Nederland’ besteed voor een betere beloning en meer carrièrekansen en scholingsmogelijkheden voor onderwijspersoneel. Daarnaast is 80 miljoen uitgekeerd aan Leraren- en Promotiebeurzen.

‘Ruim 5400 leraren startten in 2013 met hun bachelor- of masteropleiding met behulp van de Lerarenbeurs. Ook hebben 300 personen meegedaan aan een zij-instroomtraject voor de opleiding tot bevoegd docent in het voortgezet onderwijs en mbo’, aldus OCW.

Miljarden
Verder meldt het ministerie dat er in 2013 in totaal 1.586.232 leerlingen op 7261 scholen in het primair onderwijs zaten. De Rijksoverheid gaf daarvoor 10,1 miljard euro uit. Per leerling bedroegen de gemiddelde uitgaven ruim 6400 euro.

In het voortgezet onderwijs zaten in 2013 in totaal 974.391 leerlingen op 645 scholen. Dit zijn gemiddeld 1459 leerlingen per school. Per leerling bedroegen de gemiddelde uitgaven 7800 euro. In 2013 is voor het voortgezet onderwijs ruim 7,4 miljard euro uitgegeven.

Met truc kan opheffing openbare school in augustus 2014

Het is mogelijk om een basisschool van een verzelfstandigd bestuur voor openbaar primair onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 op te heffen, maar dat gaat niet zomaar. Het ministerie van OCW meldt dat de medezeggenschapsraad met een bepaalde truc moet instemmen, omdat die ‘juridisch niet helemaal is dichtgetimmerd’. 

Het ministerie laat aan VOS/ABB weten dat ‘strikt juridisch genomen naar de letter van de wet’ niemand bevoegd is om een openbare school van een verzelfstandigd bestuur op te heffen met ingang van 1 augustus 2014.

Dit heeft te maken met het feit dat door de inwerkingtreding per 1 januari 2014 van het nieuwe artikel 159 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) de gemeente niet meer bevoegd is tot de vrijwillige opheffing van een dergelijke school. Tevens geldt dat het verzelfstandigde schoolbestuur nog niet bevoegd is tot opheffing per 1 augustus 2014.

Het ministerie van OCW meldt in een mailwisseling met VOS/ABB dat verzelfstandigde schoolbesturen voor openbaar onderiwjs ‘op grond van het nieuwe artikel alleen vóór 1 augustus 2014 een besluit kunnen nemen dat ze de school per 1 augustus 2015 willen sluiten’. Daarbij geldt dat de gemeente tot 1 februari 2015 de tijd heeft om de openbare basisschool over te nemen.

Het ministerie erkent dat dit ‘een wat onhandige situatie’ is. Achteraf bezien was het volgens OCW beter geweest als er in overgangsrecht voor deze situatie was voorzien, maar dat is dus niet gebeurd.

Het volgende is nu de te volgen weg, meldt het ministerie, om opheffing van een openbare basisschool alsnog per 1 augustus 2014 mogelijk te maken: de openbare rechtspersoon neemt een besluit tot opheffing > de gemeenteraad stemt hiermee in > de gemeenteraad neem het besluit de school niet zelf in stand te houden.

‘De intentie van het nieuwe artikel 159 blijft overeind – we wijken alleen af van de termijnen die in dit nieuwe artikel genoemd zijn’, aldus het ministerie.

OCW wijst nog op twee aandachtspunten:

  • In zowel de oude als de nieuwe situatie mag een school niet gesloten worden als het de laatste openbare school in een straal van 10 km is.
  • Omdat het juridisch niet helemaal is dichtgetimmerd, is het van belang te weten of ook de medezeggenschapsraad het met sluiting van de school eens is. Anders valt niet te voorzien hoe de situatie uitpakt als de MR hiertegen bezwaar maakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Jonkies met baangarantie bieden oude rotten ruimte

Ongeveer 200 beginnende leraren in het primair onderwijs nemen de komende twee jaar de lessen over van ervaren collega’s. De starters krijgen gegarandeerd een vaste baan. Het ministerie van OCW trekt hier 5 miljoen euro voor uit.

De gedachte achter dit initiatief is dat beginnende leraren op deze manier werkervaring opdoen en een betere start in het onderwijs maken. Ervaren leraren krijgen meer mogelijkheden en tijd om zich verder te ontwikkelen in hun vak, bijvoorbeeld door het volgen van een masteropleiding.

(Samenwerkende) schoolbesturen hebben tot 31 mei de tijd om duo’s van starters en ervaren leraren voor het schooljaar 2014-2015 op te geven. Dat kan via het online aanmeldformulier.

Meer informatie staat op de websites van het ministerie van OCW en het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer…

‘Toezeggingen snel vastleggen in regelingen!’

Het kabinet heeft bekendgemaakt waar het geld uit het Herfstakkoord aan wordt besteed. Maar komt dat geld er wel? Dat is helaas nog niet met 100 procent zekerheid te zeggen. Adviseur mr. Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB roept het ministerie van OCW op om voor het primair onderwijs snel met regelingen te komen om de toezeggingen van het kabinet vast te leggen.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben maandag de brief aan de Tweede Kamer gepubliceerd waarin staat wat de gelden uit het Herfstakkoord gaan betekenen voor het onderwijs. ‘Hoeveel geld er precies voor welke sector zal zijn, is nog onderwerp van gesprek’, aldus Bloemers. Maar wat volgens hem nog belangrijker is: ‘Is er, nu de brief is gepubliceerd, 100 procent zekerheid dat de gelden er daadwerkelijk komen? Nee, helaas niet.’

‘Vorige week berichtte het ministerie van OCW al dat in de eerdaags te publiceren Regeling bekostiging personeel PO 2014-2015 vooralsnog geen rekening zal worden gehouden met de gelden uit het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. Bloemers verwijst naar de volgende tekst van het ministerie van OCW:

‘Ook in het Begrotingsakkoord dat eind vorig jaar is overeengekomen tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn nieuwe investeringen vanaf 2015 in het vooruitzicht gesteld voor het primair onderwijs. Deze middelen zijn nog niet verwerkt in de regeling, omdat er eerst afspraken moeten worden gemaakt over modernisering van de arbeidsvoorwaarden en er een sectorakkoord moet worden gesloten, voordat het extra geld beschikbaar komt.’

In hun brief van maandag stellen Bussemaker en Dekker expliciet dat de ‘invulling (…) onder voorbehoud (is) van de integrale financiële afweging die in het voorjaar plaatsvindt’. De gestelde invullingen zijn dus vooralsnog toezeggingen van het ministerie van OCW aan het veld. Bloemers: ‘Schoolbestuurders mogen er dus nog niet mee gaan rekenen, want met de toezeggingen zijn de gelden er nog niet!’

Zolang niet in een regeling is vervat dat de gelden er daadwerkelijk komen, en ook niet duidelijk is wanneer dat gebeurt, is er dus nog geen antwoord op de vraag of het geld er echt zal komen. ‘Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten voor 1 mei aanstaande hun bestuursformatieplannen gereed hebben. Daar kun je slechts gelden in meenemen waarvan je zeker weet dat je erover kunt beschikken. Extra banen worden niet gecreëerd met toezeggingen die nog niet verwerkt zijn in zekerheden.’

Het verdient de voorkeur, zo drukt Bloemers het voorzichtig uit, dat het ministerie van OCW de toezeggingen tijdig omzet in regelingen, zodat de schoolbesturen in het primair onderwijs daadwerkelijk hun formatie kunnen inrichten op basis van de toegezegde gelden. ‘Zolang er geen zekerheid is, groeit de onrust doordat er in de herfst wellicht een nieuw akkoord komt met een verlegging van de geldstroom. Misschien gaan de gelden dan wel naar een ander departement. De politiek kent in die zin geen verrassingen.’

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl