OCW: Privacy online enquête bekostiging geborgd

Het ministerie van OCW garandeert dat de privacy is geborgd van mensen die de online enquête over doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging invullen. Dat heeft het ministerie nadrukkelijk aan VOS/ABB laten weten.

Wij hadden aan de bel getrokken bij het ministerie en bureau McKinsey & Company, dat de enquête in opdracht van OCW heeft gemaakt, nadat een lid van VOS/ABB een datalek had ontdekt.

Zij had per ongeluk via een abusievelijk gedeelde link inzage gekregen in een niet volledig ingevuld enquêteformulier van iemand anders. De fout is volgens het ministerie hersteld. OCW garandeert nu dat de privacy van mensen die de online enquête invullen is geborgd.

Wie de enquête invult, doet dat weliswaar op een openbaar toegankelijke webpagina, maar die pagina is alleen door derden te zien als die de unieke link kennen. De kans daarop is vrijwel nul en daarmee is dus volgens OCW de privacy geborgd.

De enquête staat op www.onderzoekbekostigingpovo.nl.

Wetsvoorstel voor bekostiging op schoolniveau

D66 in de Tweede Kamer komt met een initiatiefwetsvoorstel om de financiering van het primair en voortgezet onderwijs niet meer op bestuurs- maar op schoolniveau te bekostigen. De coalitiepartner vindt het onvoldoende dat onderwijsminister Arie Slob hier onderzoek naar laat doen.

De Kamer steunde eerder een motie van D66 om de bekostiging op schoolniveau te onderzoeken. Tweede Kamerlid Paul van Meenen vindt dat elke school zelf moet kunnen bepalen, los van het schoolbestuur, waaraan het onderwijsgeld wordt besteed. Hij denkt dat op deze manier de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat.

Slob liet in reactie op de aangenomen motie weten dat hij dit onderwerp zal betrekken in een al eerder aangekondigd onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het primair en voortgezet onderwijs. De minister verwacht dat de resultaten van dit onderzoek in het voorjaar van 2020 beschikbaar komen.

Initiatiefwetsvoorstel

Van Meenen heeft er echter geen vertrouwen in dat het onderzoek dat Slob laat uitvoeren, ertoe zal leiden dat D66 zijn zin krijgt. Het is volgens maar afwachten of de minister uiteindelijk actie zal ondernemen om de financiering van bestuurs- naar schoolniveau te tillen. Daarom komt D66 met een initiatiefwet.

Hij verkeert in de veronderstelling dat schoolbesturen alleen maar aandacht voor zichzelf hebben en niet voor hun scholen en de onderwijskwaliteit. ‘Er wordt een extra manager aangenomen, een extra adviseur. En dan krijgen die eerst betaald, en wat er overblijft gaat naar de scholen. Dat is verkeerd en dat wil ik niet’, aldus Van Meenen.

Veel nadelen

De minister liet vorig jaar in een Kamerbrief weten niets te zien in het idee om het budget voor onderwijs rechtstreeks aan scholen uit te keren. Volgens hem is het een ingrijpende wijziging waar veel nadelen aan kleven.

VOS/ABB reageerde eerder al met het commentaar Te krappe geldstroom verleggen lost niets op op het voorstel van Van Meenen.

VU zoekt leerkrachten 7/8 voor onderzoek

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) zoekt schoolleiders en leerkrachten van groep 7/8 die willen meewerken aan The Wonderful Education Project. Dit is een driejarig onderzoeksproject over het belang van verwondering in het onderwijs.

De onderzoekers willen weten of kinderen beter leren door zich te verwonderen over de wereld. Waar verwonderen kinderen van 10 tot 12 jaar zich over en hoe uiten ze dat? Ze willen ook uitzoeken of verwondering in verschillende mate een rol speelt in verschillende typen onderwijs (religieus of niet-religieus, of verschillend qua pedagogische visie). Leerkrachten en schoolleiders die aan dit onderzoek willen meewerken, kunnen zich hier inschrijven.

Meer informatie over The Wonderful Education Project

 

Promotiebeurs voor twintig leraren

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft maandag aan twintig leraren een Promotiebeurs overhandigd. Daarmee kunnen zij wetenschappelijk onderzoek doen.

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks 9,5 miljoen euro beschikbaar voor Promotiebeurzen. Hiermee krijgen leraren de kans om zichzelf verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

Er waren dit jaar 250 docenten die een aanvraag indienden. Van hen hebben er 20 een beurs toegekend gekregen. Sinds de start in 2011 zijn 248 beurzen uitgereikt.

Promotiebeurs: deels vrijgesteld met behoud salaris

Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van vijf jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om met behoud van salaris te werken aan wetenschappelijk promotieonderzoek.

Lees meer…

Petitie: resultaten onderwijsonderzoek vrij toegankelijk!

Mensen uit het onderwijs kunnen een online petitie ondertekenen voor de vrije toegang van onderzoekskennis voor leraren.

De gedachte achter de petitie is dat resultaten van onderwijsonderzoek vrij toegankelijk moeten zijn, omdat het wordt gefinancierd met publiek geld. De uitkomsten zijn ‘belangrijk gereedschap voor (aanstaande) leraren’, zo staat bij de petitie vermeld.

De petitie is bedoeld om het ministerie van OCW ertoe te brengen open access tot onderzoekskennis te financieren.

Rekenkamer doet onderzoek naar schoolgebouwen

De Algemene Rekenkamer heeft de website checkjeschoolgebouw.nl gelanceerd. Daarmee wil de rekenkamer een beeld krijgen van de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Docenten, scholieren en ouders worden uitgenodigd hun ervaringen met schoolgebouwen te delen.

Het gaat om vragen als: is er genoeg frisse lucht in de school? Past het gebouw nog bij het huidige onderwijs? Zijn de lokalen groot genoeg? Is er een opknapbeurt nodig? De deelnemers (ook kinderen vanaf 10 jaar) mogen hun schoolgebouw een rapportcijfer geven.

De Rekenkamer bestaat dit jaar 200 jaar en viert dat met extra aandacht voor het onderwijs. Eerder dit jaar zijn al gastlessen gegeven in het voortgezet onderwijs en is er een onderwijskrant uitgegeven.

Ga naar checkjeschoolgebouw.nl.

 

Schoolleiders voorzichtig tevreden met lumpsum

Het onderzoek van Edventure was beperkt van opzet. Er zijn 201 schoolleiders ondervraagd, geen bovenschools managers of bestuurders. Van de ondervraagde schoolleiders bleek bijna de helft (49 procent) tevreden met de toegenomen keuzevrijheid. De groep die niet tevreden is, is klein: 18 procent.

Bijna alle respondenten geven aan dat door de krappe financiering het maken van echte keuzes nog steeds onmogelijk is. Wel denkt 42 procent van de schoolleiders dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs zal verbeteren door de lumpsumfinanciering. Bijna een derde (29 procent) is daar niet van overtuigd.

Voorzitter Bernard Fransen van EDventure gaf aan dat dit onderzoek ‘slechts een eerste indruk’ geeft van de ervaringen met lumpsumbekostiging. Deze nieuwe vorm van bekostiging is in augustus 2006 ingegaan. “Er is diepgaand onderzoek nodig om meer te weten te komen”, aldus Fransen.

Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie, die bij de presentatie van het onderzoeksrapport aanwezig was, reageerde: “We hebben de lumpsumbekostiging heel zorgvuldig ingevoerd, en ik ben blij te kunnen concluderen dat we op de goede weg zitten”.

Voor Edventure was een andere uitkomst van belang: de nieuwe manier van financiering heeft bij 72 procent van de scholen niet geleid tot een verandering in de mate waarin onderwijsadviesbureaus worden ingeschakeld. EDventure presenteerde gisteren ook een kwaliteitskeurmerk voor aangesloten adviesbureaus. Dit keurmerk moet scholen duidelijkheid geven over de betrouwbaarheid en kwaliteit van een onderwijsadviesbureau.

Zie ook de reportage van Edventure over de presentatie van dit onderzoek.

Onderzoek naar efficiency in het onderwijs

Met dit actieprogramma wil OCW meer ‘evidence-based kennis’ verwerven over effectief en efficiënt onderwijs én meer verbindingen leggen tussen het onderwijsveld en wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs Bewijs richt zich op de thema’s efficiency in het onderwijs en doeltreffendheid begeleiding hoogbegaafde leerlingen. Het eerste thema waar het actieprogramma zich op richt, efficiency in het onderwijs,  is onderverdeeld in drie subthema’s: het lerarentekort, het taal- en rekenonderwijs en de jeugdzorg.Het andere thema is gericht op de doeltreffendheid van de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen en vroege signalering van hoogbegaafdheid. 

Onderwijs Bewijs roept scholen en wetenschappers dan ook op om voorstellen in te dienen voor interventies waarvan zij denken dat deze effectief zullen zijn en waarvan ze willen weten of dit ook daadwerkelijk zo is. De voorstellen moeten aan een aantal criteria voldoen en zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury. De jury zal uiteindelijk beslissen welke interventies voor financiering in aanmerking komen. 

Meedoen? Meer informatie op www.onderwijsbewijs.nl. U kunt ook e-mailen naar onderwijsbewijs@senternovem.nl.