Steunen ouders onderwijsstakingen nog?

‘Er is zeker sympathie voor het onderwijs en de problemen daar, maar het lijkt alsof de stakingen hun doel voorbijschieten.’ Dat vindt de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK, meldt de NOS.

In het bericht van de NOS staat dat één op de drie kinderopvangorganisaties ouders niet meer kan helpen bij de komende onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. De staking is uitgeroepen door de onderwijsbonden. Zij eisen dat het kabinet meer geld geeft aan het onderwijs. Ook moet de werkdruk omlaag. Het wordt de vierde onderwijsstaking in relatief korte tijd.

‘Klaar met al die stakingen’

De NOS citeert woordvoerder Gjalt Jellesma van Boink: ‘Er is begrip voor de situatie, maar ouders zijn langzamerhand wel klaar met al die stakingen. Zij bellen zich een slag in de rondte voor de opvang van hun kinderen, en als dat niet lukt, moeten ze soms zelfs thuisblijven.’

Ook wordt directeur Myra Quint van kinderopvang Mirakel in Amsterdam geciteerd: ‘Dit is voor het eerst in 27 jaar dat ik een nee heb moeten verkopen. En dat steekt, want normaal zijn we erg flexibel naar de ouders, maar ik ben zuinig op mijn medewerkers.’

‘Ophef creëren en tegenstelling framen’

Directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs meldt op Twitter dat zij ook door de NOS is gebeld, maar dat haar reactie niet in het bericht is opgenomen.

Zij vindt dat de nieuwsredactie van de NOS ophef creëert en een vermeende tegenstelling tussen ouders en leraren framet. ‘Niet teveel aandacht aan besteden’, aldus Vlaming.

Ook verwijst zij naar een online petitie van magazine Ouders van Nu van uitgeverij Sanoma en de Algemene Onderwijsbond (AOb). Die petitie is bedoeld voor structurele investeringen in het onderwijs. Volgens Vlaming is de petitie meer dan 30.000 keer ondertekend.

Ouders tevreden over onderwijs

Ouders zijn over het algemeen tevreden over het onderwijs. Dat meldt Ouders & Onderwijs in De Staat van de Ouder.

Volgens de landelijke ouderorganisatie zijn ouders met kinderen op de basisschool gemiddeld genomen ‘een stuk tevredener’ dan ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs.

Lerarentekort

Verder blijkt dat ze bijna allemaal vinden dat leraren bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. ‘Zij delen dan ook de zorgen van de leraren over de werkdruk en het groeiende lerarentekort’, aldus Ouders & Onderwijs.

Om het lerarentekort op te lossen, zou er wat de ouders betreft meer geld naar het onderwijs moeten om daarmee de salarissen van leraren te verhogen. Ook zou het vak van leraar een beter imago moeten krijgen.

Een ander punt dat in het rapport aan bod komt, is dat ouders ‘zeer betrokken en over het algemeen blij’ zijn met het contact met school.

Lees meer…

Meeste ouders steunen stakende leraren

Acht op de tien ouders staan achter de eisen van leraren voor meer salaris en minder werkdruk willen, meldt Ouders & Onderwijs.

Uit een peiling blijkt dat de helft van de ouders achter de oproep staat van de Algemene Onderwijsbond (AOb) aan de mensen in het onderwijs om op 15 maart te gaan staken. Drie op de tien vragen zich af of een staking het juiste middel is.

Weinig last van staking

Verder blijkt uit de peiling dat ouders verwachten relatief weinig last te hebben van de staking. De AOb heeft de landelijke staking gepland op een vrijdag. Veel ouders zijn op die dag thuis of kunnen makkelijk opvang regelen.

De stakingsoproep krijgt overigens geen steunt van CNV Onderwijs en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De oproep van de AVS aan schoolleiders om geen vervanging meer te regelen bij ziekte, kan op veel minder steun rekenen van ouders. Driekwart van hen is hiertegen, vooral vanwege de onzekerheid die deze actie voor hen kan veroorzaken.

Lees meer…

Inspectie is zicht kwijt door ‘wildgroei’ aan toetsen

‘De Inspectie van het Onderwijs waarschuwt dat het moeilijk wordt om het landelijke niveau van leerlingen vast te stellen op basis van de eindtoetsen nu er een wildgroei aan toetsen is ontstaan’, meldt de Telegraaf.

De krant citeert woordvoerder Jan-Willem Swane van de inspectie: ‘De toetsen zijn niet met elkaar te vergelijken. Dat maakt het onmogelijk om een landelijk beeld te krijgen van hoe leerlingen presteren. En als je dat niet weet, weet je ook niet of leerlingen beter leren lezen of schrijven dan voorgaande jaren.’

‘Andere toets om resultaat op te hogen’

Swane merkt volgens de Telegraaf ook op dat de scholen die lagere resultaten op de Centrale Eindtoets van het Cito behalen, vaak uitwijken naar een alternatieve toets. Directeur Peter Hulsen van de belangenorganisatie Ouders & Ouders vindt dat een slechte ontwikkeling. ‘Dat kan natuurlijk niet. Dat scholen selectief gaan winkelen om zo de resultaten van de school op te hogen. Uit elke toets zou hetzelfde advies moeten komen’, aldus Hulsen.

Scholen kunnen dit schooljaar kiezen uit zes verschillende eindtoetsen:

 

Samenwerking centraal in De Staat van de Ouder 2018

De landelijke belangenorganisatie Ouders & Onderwijs laat in de online publicatie De Staat van de Ouder 2018 vijf praktijkvoorbeelden zien van samenwerking tussen ouders en scholen.

Het zijn praktijkvoorbeelden uit het basis- en voortgezet onderwijs die betrekking hebben op passend onderwijs, ouders en mentorschap, de formele zeggenschap, een dorp dat de school overneemt en ouders als coach van andere ouders.

De Staat van de Ouder 2018

Meeste ouders staan volledig achter staking

Ruim twee op de drie ouders staan volledig achter de staking in het primair onderwijs op woensdag 14 februari in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, meldt Ouders & Onderwijs.

Uit een peiling van de landelijke belangenorganisatie voor ouders met schoolgaande kinderen blijkt dat 67 procent van de ouders de staking volledig steunt. Van de ouders geeft 13 procent aan het doel van de staking wel te steunen, maar het vervelend te vinden dat de school dichtgaat. Er zijn ook ouders die het onzin vinden dat de leraren (weer) gaan staken: 11 procent.

Uit de peiling blijkt verder dan de steun voor de noordelijke staking minder groot is dan voor de landelijke staking op 5 oktober, maar groter dan voor landelijke staking op 12 december.

Lees meer…

Positieve evaluatie Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs heeft veel bereikt in de betrekkelijk korte periode dat deze belangenorganisatie actief is. Dat is een van de conclusies die in het rapport Evaluatie Ouders & Onderwijs staan.

Ouders & Onderwijs bestaat sinds 2014. Het is de enige landelijke organisatie voor ouders met schoolgaande kinderen die subsidie krijgt van het ministerie van OCW.

Tot 2014 kregen verschillende ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), in totaal 2,9 miljoen euro subsidie per jaar. In 2013 werd daar een einde aan gemaakt. Dat was een bezuinigingsmaatregel van het vorige kabinet-Rutte.

Aanvankelijk wilde het kabinet de subsidie voor belangenbehartiging voor ouders helemaal stopzetten, maar daar stak de Tweede Kamer een stokje voor. Er werd besloten de subsidie te verlagen naar 1 miljoen euro per jaar voor één nieuwe ouderorganisatie. Dat werd de Landelijke Ouderraad, die zich later omdoopte tot Ouders & Onderwijs.

Ouders & Onderwijs werkt efficiënt

In het evaluatierapport staat dat Ouders & Onderwijs ‘steeds ruim binnen de begroting’ is gebleven. Er staat ook dat er ‘een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd met betrekking tot het bieden van informatie aan ouders rond het onderwijs’. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat er ‘efficiënt wordt gewerkt’.

Dat Ouders & Onderwijs is een relatief korte periode veel heeft bereikt, wordt in het rapport geïllustreerd aan de doorstart van het informatiepunt 5010 (dat voorheen bij VOO lag) en de vorming van een netwerk van ouderorganisaties en -groepen.

Bovendien heeft Ouders & Onderwijs ‘diverse initiatieven ontplooid om ouders te vertegenwoordigen in overleggen met de overheid, de sector en de volksvertegenwoordiging’, zo staat in het evaluatierapport.

Toekomstige financiering

De onderzoekers die de evaluatie uitvoerden, stellen dat Ouders & Onderwijs relevant blijft voor de toekomst. ‘Gelet op wat er de afgelopen jaren is bereikt, is er voldoende basis om over te gaan tot een meer structurele financiering.’

Lees meer…

Ouders gezocht voor ‘De Staat van de Ouder’

Hoe kijken ouders tegen het onderwijs aan? Informatiepunt Ouders & Onderwijs zoekt ouders die hier antwoord op willen geven.

Ouders & Onderwijs brengt De Staat van de Ouder uit. Hierin staat hoe ouders tegen het onderwijs en de school van hun kind(eren) aankijken. Ouders kunnen een online enquête invullen en/of meedoen aan groepsgesprekken.

Lees meer…

Niks geks aan salaris directeur Ouders & Onderwijs

Het brutosalaris van de directeur van Ouders & Onderwijs ligt met 73.872 euro per jaar ruim onder het maximum volgens de Wet normering topinkomens (WNT), meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de SP.

Kamerlid Tjitske Siderius wekte met een reeks vragen aan Dekker sterk de indruk de aanval te hebben ingezet op Ouders & Onderwijs.

De staatssecretaris bevestigt dat de landelijke belangenorganisatie van en voor ouders in 2015 een bedrag van 1,15 miljoen euro subsidie heeft gekregen, maar de suggestie van Siderius dat een onevenredig groot deel van dat bedrag is verdwenen in het salaris van de directeur klopt volgens hem niet.

‘Het gehanteerde uurtarief van 106 euro voor de functie van directeur (schaal 14 BBRA) is conform deze afspraken. Het aantal begrote uren (1376) is in lijn met de 1377 uur die als onderdeel van de rijksbrede afspraken worden bestempeld als fulltime dienstverband (aantal productieve uren minus feest- en vakantiedagen, ziekte en indirecte productieve uren)’, zo staat in de antwoorden van Dekker.

Het brutojaarsalaris bedraagt volgens de staatssecretaris 73.872 euro. Dat is mínder dan de schadeloosstelling van 92.461 euro per jaar voor een Tweede Kamerlid (schaal 16 BBRA), zoals Siderius. Daarbovenop krijgen Tweede Kamerleden 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent conform de regeling voor rijksambtenaren.

Landelijke Ouderraad omgedoopt tot Ouders & Onderwijs

De Landelijke Ouderraad gaat verder onder een andere naam: Ouders & Onderwijs.

De nieuwe naam moet ervoor zorgen dat de organisatie, die vorig jaar van start ging, meer bekendheid krijgt. Ouders & Onderwijs wil het landelijke informatiepunt voor ouders zijn en tevens gesprekspartner van de overheid voor zaken die het onderwijs aangaan.

De organisatie heeft ook een nieuwe website: www.oudersonderwijs.nl.

Bezuiniging
De Landelijke Ouderraad – nu dus Ouders & Onderwijs – werd opgericht nadat minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in 2013 hadden aangekondigd de rijkssubsidie voor de ouderorganisaties volledig te willen stopzetten.

De Tweede Kamer stak daar een stokje voor. Een motie van de PvdA om 1 miljoen euro structureel te behouden voor één landelijke ouderorganisatie kreeg voldoende steun.

Openbaar onderwijs
De bezuiniging in 2013 trof onder andere de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), maar die is op eigen kracht verder gegaan. VOS/ABB blijft nauw samenwerken met VOO om de belangenbehartiging voor het gehele openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te verstevigen.

Ook blijven VOS/ABB en VOO het gezamenlijke magazine School! uitgeven.