SER: ‘Zes weken betaald kraamverlof voor partner’

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit ervoor dat de overheid voortaan het kraamverlof voor partners betaalt, in plaats van de werkgevers. Bovendien zou dit vaderschapsverlof uitgebreid moeten worden tot zes weken. Daarnaast vindt de SER dat de huidige verlofregelingen voor ouderschapsverlof eenvoudiger moeten worden, zodat meer mensen er gebruik van gaan maken.

Dit staat in het advies ‘Optimalisering verlof na geboorte kind’, dat de SER vandaag heeft gepubliceerd. Belangrijkste doel van de voorstellen is het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Want – zo redeneert de SER – als meer vaders het verlof beter benutten, stimuleert dit een evenwichtige verdeling van de zorgtaken tussen ouders, waardoor vrouwen meer kunnen werken. Tegelijkertijd is het goed voor de ontwikkeling van het jonge kind als de ouders in het eerste jaar na de geboorte meer verlof hebben.

100 procent doorbetaald kraamverlof

Op dit moment is het nog zo dat partners bij de bevalling van hun vrouw slechts twee dagen betaald verlof krijgen, en deze dagen worden betaald door de werkgever. Daarna kunnen vaders nog drie dagen onbetaald ouderschapsverlof opnemen. In 2019 wordt het verlof met loondoorbetaling uitgebreid naar vijf dagen. Ook wordt dan een aanvullend kraamverlof van vijf weken met uitkering van het UWV geïntroduceerd. De SER wil nu zes weken lang 100 procent doorbetaling op kosten van de overheid. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de partners dit kraamverlof binnen 26 weken na de geboorte van het kind opnemen. Als vervolgstap wil de SER het betaalde ouderschapsverlof van zes weken op termijn ook laten gelden voor de moeders, naast het bestaande betaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Integrale regeling ouderschapsverlof

Verder adviseert de SER om de bestaande regelingen voor ouderschapsverlof, kraamverlof en aanvullend kraamverlof en partnerverlof te integreren in een nieuwe regeling ouderschapsverlof. De regelingen zijn nu te ingewikkeld waardoor er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Ook vindt de SER dat in de toekomst moet worden bekeken of aangesloten kan worden bij Europese regelingen. De Europese Commissie adviseert 16 weken betaald ouderschapsverlof.

De SER heeft dit advies vandaag gestuurd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees.

Tilburgse meesters krijgen vier weken vaderschapsverlof

Personeel in dienst van Xpect Primair in Tilburg krijgt de mogelijkheid van vier weken betaald vaderschapsverlof.

‘De regeling geldt voor alle medewerkers waarvan de partner bevallen is en de betreffende medewerker de rol van ouder/verzorger van het kind op zich neemt’, meldt Xpect Primair.

In 2019 wordt het betaald partnerschapsverlof in Nederland uitgebreid naar vijf dagen, zo is aangekondigd in het regeerakkoord. Xpect Primair loopt hier dus op vooruit en gaat met de vier weken betaald verlof een stuk verder.

‘We zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van beide ouders kort na de geboorte een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de band met hun kind’, zo meldt het Tilburgse schoolbestuur.

Lees meer…

Langer ouderschapsverlof voor partners op lange baan

Het wetsvoorstel van de demissionaire PvdA-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor langer betaald ouderschapsverlof voor partners is op de lange baan geschoven. De Tweede Kamer heeft het van de agenda gehaald om Asscher een hak te zetten. 

De ministerraad ging in september 2016, toen het nog koek en ei was tussen de coalitiepartners VVD en PvdA, akkoord met het wetsvoorstel van Asscher om het betaald kraamverlof voor partners te verlengen van twee naar vijf dagen. Er was afgesproken dat de Tweede Kamer het nog in de demissionaire periode van het huidige kabinet zou bespreken, maar op het laatste moment is het van de agenda gehaald.

Dit is een wraakactie van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Het besluit om het wetsvoorstel niet meer te bespreken, volgt op de stellingname van Asscher dat desnoods het demissionaire kabinet extra geld moet uittrekken voor een verhoging van de lerarensalarissen en verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs.

Coalitiepartner VVD en de andere partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuwe regering vinden in tegenstelling tot Asscher dat het niet aan het demissionaire kabinet is om extra geld uit te trekken voor de lerarensalarissen. Zij zijn zo boos over de volgens hen ongepaste stellingname van Asscher, dat ze zijn wetsvoorstel voor langer ouderschapsverlof voor partners uit wraak on hold hebben gezet.

Bij Asscher maakte dat op Twitter de volgende reactie los:

Meer ouderschapsverlof, minder kinderopvang

Ouders nemen voor hun kinderen meer verlof op, ook als ze daar geen vergoeding van hun werkgever voor krijgen. Deze toename valt samen met een afname van het gebruik van kinderopvang.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar ruim 182 duizend Nederlanders ouderschapsverlof opnamen. In 2011 waren dat er nog 160 duizend. Vooral vrouwen nemen ouderschapsverlof op, maar ook steeds meer mannen doen dat.

Ouders met kinderen tot 8 jaar kunnen voor maximaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Het ligt aan hun werkgever of ze (gedeeltelijk) worden doorbetaald.

De toename van het aantal ouders dat ouderschapsverlof neemt, valt samen met het dalende aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat. Het aantal aanvragen voor kinderopvangtoeslag is vorig jaar met 18 procent gedaald, zo blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.