Vooral meisjes en homo’s online gepest

Ruim 5 procent van de 12- tot 25-jarige internetgebruikers wordt wel eens online gepest, gestalkt of bedreigd. Meisjes en homo- en biseksuele jongeren hebben daar het meest mee te maken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Online laster komt het vaakst voor, gevolgd door online stalking en online bedreiging. Seksueel getinte incidenten komen bij meisjes ruim 5 keer zoveel voor als bij jongens. Er is ook een duidelijk verschil te zien tussen hetero- en homo- of biseksuele jongeren. Online pesten komen bij die laatste groep twee keer zo vaak voor.

Van de jongeren die te maken kregen met online incidenten, voelt ruim 43 procent na het laatste incident de emotionele gevolgen ervan. Zij denken er regelmatig aan terug, slapen er slecht van of zijn er erg boos over. Eén op de twaalf stapt naar de politie. Het CBS baseert zich op cijfers uit 2018.

LAKS niet verrast

Voorzitter Pieter Lossie van het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is niet verrast over de cijfers van het CBS, zegt hij in het Algemeen Dagblad: ‘De zorgwekkende conclusies van het onderzoek zijn voor ons geen verassing. Al jaren krijgen wij signalen van scholieren dat het slecht gesteld is met de online veiligheid.’

Hij pleit er in de krant voor leerlingen intensief te betrekken bij de aanpak van online pesten. ‘In de praktijk zien we dat leerlingen weinig tot nooit worden betrokken bij het pestbeleid, en mede daardoor het bestaan ervan niet kennen. Terwijl leerlingen zelf als geen ander weten hoe ze online met elkaar omgaan. Die kennis is cruciaal’, aldus de LAKS-voorzitter, die op het openbare Minkema College in Woerden zit.

Week Tegen Pesten: Wees een held, met elkaar

‘Wees een held, met elkaar’ is het thema van de Week Tegen Pesten 2019. In de themaweek van 23 tot en met 27 september staan het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal.

Het thema is gekozen vanuit de gedachte dat iedereen op school een bijdrage kan leveren aan het veiliger maken van een groep. ‘Het hoeven geen grote (helden)daden te zijn. Door iets kleins te doen kun je ook helpen om pesten tegen te gaan. De nadruk ligt dit jaar op samenwerking; zorg met elkaar voor een goede sfeer in de klas zodat er minder behoefte ontstaat om te pesten. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen’, meldt Stichting School & Veiligheid, die de Week Tegen Pesten met verschillende partners organiseert.

Lees meer op de website www.weektegenpesten.com.

Minder ongewenst gedrag dan in zorg en openbaar bestuur

Mensen in het onderwijs ervaren relatief weinig ongewenst gedrag op het werk, vergeleken met de sectoren zorg en welzijn en openbaar bestuur en veiligheid en juridisch. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervaren het vaakst ongewenst gedrag op het werk. Ruim de helft maakt dat mee. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.

Wat dat laatste betreft – pesten – ziet het CBS dat vrij veel leraren in het voortgezet onderwijs (17 procent) daar last van hebben. Pesten op het werk komt echter vaker voor de bij de politie en brandweer (25 procent) en in de beveiligingssector (20 procent).

Lees meer…

Gratis Toolbox Mensenrechten op School

Scholen kunnen de Toolbox Mensenrechten op School bestellen. VOS/ABB heeft meegewerkt aan dit gratis lespakket van het College voor de Rechten van de Mens. Wilt u in uw school aan de slag met mensenrechten en kinderrechten? Marleen Lammers en Eline Bakker van VOS/ABB kunnen u hierbij ondersteunen!

Er is zo veel vraag naar de Toolbox Mensenrechten op School, dat inmiddels de tweede druk eraan komt. De toolbox bevat informatie over hoe mensenrechten en kinderrechten vorm kunnen krijgen in het schoolbeleid en de klas. Het gaat onder andere over burgerschap, pesten, radicalisering en inspraak van leerlingen.

Het materiaal voor het primair en voortgezet onderwijs is ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met onder andere VOS/ABB, Amnesty International en Unicef.

Ga naar www.mensenrechten.nl/opschool.

Aan de slag!

Wilt u in uw school aan de slag met mensenrechten en kinderrechten? Marleen Lammers en Eline Bakker van VOS/ABB kunnen u hierbij ondersteunen!

Marleen Lammers: 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Eline Bakker: 0348-405200, ebakker@vosabb.nl

Meer druk van school, maar minder gepest

Steeds meer leerlingen ervaren druk van school, blijkt uit een onderzoek naar gezondheid en welzijn van kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. Daaruit blijkt ook dat er minder wordt gepest.

In het rapport HBSC 2017 – Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland van de Universiteit Utrecht, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Trimbos Instituut staat dat sinds 2001 de druk die leerlingen door schoolwerk ervaren meer dan verdubbeld is. In 2001 gaf 16 procent van de middelbare scholieren aan druk door schoolwerk te ervaren, vorig jaar was dat aandeel gegroeid naar ruim 35 procent.

‘Vooral tussen 2013 en 2017 is deze stijging aanzienlijk. Toch is er geen toename in psychische problemen in de laatste vier jaar. Mogelijk komt dat omdat jongeren nog positiever zijn geworden over hun relatie met hun ouders en zij minder gepest worden op school’, zo staat in het rapport.

Risicogedrag

In het rapport worden ook risicogroepen genoemd die extra aandacht zouden moeten krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om preventie van risicogedrag. Het gaat volgens de onderzoekers om vmbo’ers, leerlingen met een migratieachtergrond, jongeren uit gezinnen met weinig welvaart en/of die niet opgroeien bij beide ouders.

Als voorbeeld van risicogedrag worden roken, pesten en intolerantie genoemd. ‘Dagelijks roken komt op het vwo nauwelijks meer voor: 0,3 procent van deze leerlingen rookt dagelijks. In de vmbo-basis- en kaderberoepsleerweg is dat 6,5 procent. Ook wordt er op het vmbo vaker gepest en hebben jongeren minder tolerante opvattingen ten aanzien van minderheden.’

Lees het rapport

Minister wil meer anti-pestprogramma’s op vmbo’s

Vmbo-scholen moeten meer gebruikmaken van effectieve anti-pestprogramma’s. Dat zegt minister Van Engelshoven van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, die ze net voor het reces heeft verstuurd.

De minister beantwoordt in deze brief de Kamervragen van het Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA), die aan de bel had getrokken na een rapportage van scholierenorganisatie LAKS over veiligheid op school. Daaruit bleek dat een flink percentage leerlingen in het vmbo en praktijkonderwijs zich niet veilig voelt.

De minister heeft de cijfers vergeleken met andere vormen van monitoring van de veiligheidsbeleving in het voortgezet onderwijs. Dan zijn de uitkomsten minder alarmerend dan die van LAKS, maar de conclusie van OCW is toch dat er ‘een onwenselijk groot verschil tussen de schooltypen’ is.

Wet veiligheid op school

Op de vraag hoe ze dit wil aanpakken, wijst de minister op de invoering van de Wet veiligheid op school in 2015. Deze wet verplicht scholen te zorgen voor een veilig schoolklimaat. De Inspectie van het Onderwijs let erop dat daar echt werk van wordt gemaakt. Het lijkt effect te hebben, want het aantal leerlingen dat zegt gepest te worden, neemt iets af.

Tegelijkertijd blijkt het gebruik van anti-pestprogramma’s in het voortgezet onderwijs  achter te blijven. ‘Dat is een gemiste kans’, aldus Van Engelshoven. Ze gaat in overleg met onder meer de VO-raad om te bezien hoe het gebruik van bewezen effectieve anti-pestprogramma’s met name op vmbo’s en praktijkscholen gestimuleerd kan worden. Ook wil ze de scholen wijzen op de mogelijkheden van ondersteuning door de Stichting School en Veiligheid.

Lees hier de brief met alle cijfers van minister Van Engelshoven

‘Tegengaan van pesten moet in genen van school zitten’

‘Pesten los je niet op met protocollen en anti-pestprogramma’s. Het moet in de genen van de school zitten.’ Dat zegt kinderboekenschrijver en oud-basisschooldirecteur Jacques Vriens in een ingezonden stuk in Trouw.

Hij reageert met zijn stuk op het recente onderzoek naar de effectiviteit van anti-pestprogramma’s. Volgens hem zijn het niet de anti-pestprogramma’s die de doorslag geven, maar het beleid van de school. Hij benadrukt dat alle leerkrachten op één lijn moeten zitten als het om het tegengaan van pesten gaat.

Een ander punt is volgens Vriens dat alle kinderen vanaf groep 1 weten dat ze met elkaar verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de school. ‘Niet alleen voor een opgeruimd lokaal of de rust in de groep tijdens het werken aan een taak, maar ook voor elkaars welbevinden’, aldus Vriens.

Het stuk van Vriens staat op pagina 21 van Trouw van maandag 4 juni.

Jacques Vriens (1946) was directeur van achtereenvolgens twee openbare basisscholen. Dat waren obs De Manse in het Utrechtse Abcoude en obs De Kleine Kapitein in het Brabantse Bakel. Hij is nu een van de bekendste kinderboekenschrijvers van Nederland. 

‘Conclusies over anti-pestprogramma’s te stellig’

De onafhankelijke Commissie Anti-Pestprogramma’s, die wordt ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), relativeert de uitkomsten van recent onderzoek naar de effectiviteit van anti-pestprogramma’s.

Het Trimbos Instituut en vijf universiteiten hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende anti-pestprogramma’s die worden gebruikt in het primair onderwijs. De uitkomsten staan in dit eindrapport.

Daarin staat onder andere dat de veelgebruikte Kanjertraining op de onderzochte scholen niet effectief is om pesten tegen te gaan. De programma’s KiVa, PRIMA en Taakspel daarentegen werden wel als effectief beoordeeld.

Kleine effecten

De door het NJi ondersteunde Commissie Antipestprogramma’s relativeert de resultaten van het onderzoek door ze ‘heel bescheiden’ te noemen. De commissie wijst erop dat de effecten van de programma’s KiVa, PRIMA en Taakspel klein zijn en bovendien dat die programma’s niet in de volle breedte effectief blijken.

Gezien de geringe onderzoeksresultaten vindt de Commissie Anti-pestprogramma’s het te ver gaan door te stellen dat pesten in het primair onderwijs binnen een schooljaar kan worden verminderd door middel van programma’s die daar specifiek op zijn gericht.

Ook wil de commissie een relativering van de aanbeveling in het eindrapport, dat nu breed zou moeten worden ingezet op het verminderen van pesten in één schooljaar. In het rapport staat immers dat de effecten van de geëvalueerde programma’s op hun best vrij bescheiden zijn en dat die programma’s niet alle kinderen zullen helpen.

Lees meer…

Slob wil ook voor VO goede anti-pestprogramma’s

Onderwijsminister Arie Slob wil ook voor het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs goede anti-pestprogramma’s. Dat staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Met zijn beleidsbrief reageert Slob op onderzoek door onder andere het Trimbos Instituut naar anti-pestprogramma’s voor het primair onderwijs. Uit dat onderzoek blijkt dat lang niet al die programma’s effectief zijn. Het baart hem zorgen, zo schrijft hij, ‘dat er scholen zijn die werken met niet effectief bewezen anti-pestprogramma’s, of die programma’s niet goed uitvoeren’.

De minister wil toe ‘naar een situatie waarin elke school op een effectieve manier pesten tegengaat en voorkomt zodat elke leerling (…) zich veilig en prettig voelt op school’. De minister dringt erop aan de aanbevelingen uit het onderzoek ter harte te nemen.

Voortgezet onderwijs

Het onderzoek heeft niet plaatsgevonden op scholen voor voortgezet onderwijs, omdat er maar weinig aanbieders zijn van anti-pestprogramma’s die zich op het VO richten. Ook waren er nauwelijks middelbare scholen die aan het onderzoek wilden meewerken. Dat geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Slob wil nu met aanbieders van anti-pestprogramma’s kijken of er ook voor het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs een goed aanbod kan worden ontwikkeld.

Lees meer…

 

 

Anti-pestprogramma’s lang niet altijd effectief

Het Trimbos Instituut en vijf universiteiten hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende anti-pestprogramma’s die worden gebruikt in het primair onderwijs. Daaruit blijkt onder andere dat de veelgebruikte Kanjertraining op de onderzochte scholen niet effectief is om pesten tegen te gaan.

Doel van het onderzoek was om in de onderwijspraktijk de effecten van officieel als kansrijk bestempelde anti-pestprogramma’s te toetsen. Het blijkt dat niet al die programma’s effectief zijn om pesten tegen te gaan.

Hieronder staat puntsgewijs en kort samengevat weergegeven wat de conclusies over de verschillende programma’s zijn. Voor het volledige oordeel gaat u naar het eindrapport.

 • Kanjertraining
  Deze training heeft op de onderzochte scholen geen effecten op pesten. Uit eerder onderzoek bleek dat deze training wel grote effecten kan hebben op sociale acceptatie en klassenklimaat.
 • Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
  PAD heeft heeft geen gunstige effecten. Voor kinderen die veel gepest worden en in klassen met veel conflicten kan dit programma ongunstige effecten hebben.
 • PRIMA
  Dit programma heeft een positief effect: kinderen die in een klas zitten waar PRIMA wordt gebruikt, geven aan dat ze minder worden gepest.
 • School Wide Positive Behavior Support (SW PBS)
  De onderzoekers hebben onvoldoende informatie kunnen verzamelen om de effectiviteit van dit programma te kunnen bepalen.
 • Taakspel
  Kinderen geven aan dat Taakspel het aantal pesters in hun klas vermindert. Voorwaarde is wel dat dit programma goed wordt geïmplementeerd.
 • Plezier op school
  Het is de onderzoekers niet gelukt om voldoende te informatie te krijgen om dit programma te kunnen beoordelen. Eerder onderzoek had echter positief resultaat.
 • Alles Kidzzz
  Alles Kidzzz vermindert gedragsproblemen, maar dit vertaalt zich in de klas niet naar effecten op het gebied van pesten.

KiVa

Het onderzoek door onder meer het Trimbos Instituut richtte zich niet op het anti-pestprogramma KiVa, maar dat is eerder al getoetst op het effect op pesten.

Uit dat onderzoek door socioloog en hoogleraar René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen bleek dat KiVa bewezen effectief is. Veenstra was ook een van de wetenschappers die het onderzoek naar bovenstaande programma’s uitvoerden.

Hij zit tevens in het aan de Groningse universiteit gelieerde KiVa-consortium, dat de kaders bepaalt waarbinnen KiVa BV ervoor zorgt dat het anti-pestprogramma KiVa in Nederland wordt uitgevoerd.

Kinderen nemen ‘kut’ over van ouders

Kinderen op de basisschool gebruiken vaak het woord ‘kut’ en samenstellingen waarin dat woord zit. Ze nemen dat over van hun ouders, meldt de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij deed onderzoek naar scheldwoorden die leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool gebruiken. Het woord ‘kut’ en samenstellingen als ‘kutkind’, ‘kutmeester’ en ‘kutjuf’ staan in de top 5. Kinderen geven volgens de onderzoekers aan dat ouders dit woord ‘altijd zeggen’.

Lees meer…

Pesters vaak populaire leerlingen in de klas

Pesters zijn in het voortgezet onderwijs populairder dan op de basisschool. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van gedragswetenschapper Loes Pouwels van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Pouwels deed onderzoek onder meer dan 2000 middelbare scholieren en 500 basisscholieren. Zij keek met name naar de sociale status en populariteit van leerlingen en de verschillende rollen die zij hadden bij het pesten. Zo onderscheidt zij slachtoffers, pesters, assistenten, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders.

Het onderzoek van Pouwels laat zien dat pesten veel voorkomt in het voortgezet onderwijs. Van de leerlingen geeft 10 tot 15 procent aan slachtoffer te zijn van pesten. Volgens klasgenoten is meer dan 30 procent een pester, assistent of aanmoediger van pesten.

Het onderzoek wijst erop dat pestgedrag op de middelbare school beloond wordt met populariteit. ‘Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat jongeren steeds meer inzicht in de sociale relaties in hun klas krijgen naarmate zij ouder worden. Zij leren dat met name agressief gedrag, zoals pesten, ervoor kan zorgen dat zij populair worden’, aldus Pouwels.

Lees meer…

Vooral meisjes slachtoffer van online pesten

In 2016 zei ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes wel eens slachtoffer te zijn geweest van online pesten. Dat is bijna twee keer zo veel als jongens van die leeftijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Jongeren worden veel vaker online gepest dan ouderen. Van de 15- tot 18-jarigen had 9 procent in 2016 ermee te maken, tegen 1 procent van de 65-plussers.

Meisjes in de leeftijd van 15 tot 18 jaar zijn duidelijk vaker slachtoffer van online pesten dan jongens in die leeftijdsgroep. Ook bij jongvolwassenen bestaat een verschil, al is dit minder groot. Bij 25-plussers zijn de verschillen naar geslacht veel kleiner.

Online pesten: vooral laster

De meest voorkomende vorm van online pesten bij jongeren is laster. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, films of roddels via het internet. Ruim 4 procent van hen werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd. Daarna volgen stalken, bedreiging met geweld en chantage.

Gratis lesmateriaal over online pesten

De Respect Education Foundation stelt in het kader van de Week Tegen Pesten gratis lesmateriaal beschikbaar.

Er is lesmateriaal voor respectievelijk de bovenbouw van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat over online pesten. Dat is het thema van de Week Tegen Pesten.

Per niveau zijn er drie lessen (50 minuten per les), opgebouwd uit drie onderdelen: analyseren, ervaren en reflecteren.

De Respect Education Foundation is een partner van VOS/ABB.

VOS/ABB-korting op Kwink: sociaal-emotioneel leren

Kwink is een methode voor het basisonderwijs om door middel van sociaal-emotioneel leren verstorend gedrag zoals pesten te voorkomen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de methode erkend als ‘goed onderbouwd’. VOS/ABB-leden krijgen korting op aanvullend materiaal voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang en op de verdiepende Kwink-coachtraining.

Sociaal-emotioneel leren voor positieve groepsvorming begint al op heel jonge leeftijd. Daarom heeft Kwink naast de lesmethode voor in de klas aanvullend materiaal ontwikkeld voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang en integrale kindcentra. Het is gebaseerd op Kwink voor in de klas.

Het aanvullende materiaal is aan te schaffen in combinatie met een abonnement op Kwink. De kosten in het huidige schooljaar bedragen 125 euro voor het voorschoolse materiaal en ook 125 euro voor het BSO-materiaal, maar als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten krijgt u het aanvullende materiaal in het eerste jaar gratis. In het tweede jaar krijgt u 25 procent ledenkorting.

Ga naar het bestelformulier.

Kwink-coach

Voor VOS/ABB-leden is er ook een kortingsregeling voor de verdiepende Kwink-coachtraining. Deze training is bedoeld voor Kwink-coaches die hun collega’s willen inspireren om met deze methode te werken.

De training kost normaal gesproken 250 euro per persoon, maar VOS/ABB-leden betalen slechts de helft. De Kwink-coachtraining wordt in het voorjaar van 2018 gegeven.

Lees meer…

Gratis proefabonnement

Gebruikt u Kwink nog niet? U kunt een gratis proefabonnement aanvragen. Na de herfstvakantie begint de tweede proefperiode. U kunt Kwink dan uitproberen tot 15 december 2017. Dat geldt ook voor het aanvullende materiaal voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang.

Ga naar het bestelformulier.

Basisscholen gezocht voor pilot sociale veiligheid

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zoekt drie basisscholen voor een pilot op het gebied van sociale veiligheid. gezocht voor pilot sociale veiligheid.

De pilot is gericht op het ontwikkelen van een visie en de vertaling van die visie naar concreet beleid. Daarbij staat de volgende vragen centraal:

 • Hoe kan de school komen tot een aansprekende en bindende visie wat betreft sociale veiligheid?
 • Welke ingrediënten heeft die visie nodig, gebaseerd op beschikbare praktijkkennis, wetenschappelijke inzichten en ervaring van leerlingen en hun ouders?
 • Hoe kan de school ouders betrekken bij de uitwerking van die visie?

Lees meer…

Wij zijn LIT: WhatsApp-groep tegen pesten

KRO-NCRV heeft in het kader van de Week Tegen Pesten in samenwerking met Stichting Kikid de online game Wij zijn LIT ontwikkeld.

Wij zijn LIT is de naam van de fictieve WhatsApp-groep. Jongeren gaan in deze groep online in gesprek en krijgen zo meer zicht op hun eigen rol tijdens pesten. De keuzes die de jongere maakt, beïnvloedt het gesprek in de groepschat.

De game richt zich op leerlingen in het tweede en derde jaar van het voortgezet onderwijs. Wij zijn LIT kan tot 25 september worden gespeeld.

Lees meer…

Gratis lesmateriaal Week Tegen Pesten

Uitgeverij Kwintessens stelt gratis lesmateriaal ter beschikking voor in de Week Tegen Pesten.

In de Week Tegen Pesten van 18 tot en met 22 september staat online pesten centraal. Het gratis lesmateriaal sluit daarop aan. Het gaat uit van de methode Kwink voor basisscholen.

Deze methode is gebaseerd op sociaal-emotioneel leren en positieve groepsdynamica. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Kwink erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’.

Download gratis lesmateriaal.

Kwink erkend als goed onderbouwde antipestmethode

Kwink is een methode voor het basisonderwijs om op basis van sociaal-emotioneel leren verstorend gedrag zoals pesten te voorkomen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft deze methode erkend als ‘goed onderbouwd’.

Kwink is een preventieve interventie voor kinderen van groep 1 tot en met 8. De leerlingen worden via www.kwinkopschool.nl meegenomen naar een fictieve dierenwereld. Dat gebeurt met animaties (filmpjes) op het digibord. Zo kunnen kinderen veilig praten over gedrag en op dat vlak ook oefenen. De leerkracht zorgt ervoor dat de oefensituaties worden verbreed naar de dagelijkse werkelijkheid.

Lees meer…

In september week tegen online pesten

Het thema van de nationale Week Tegen Pesten van 18  tot en met 22 september is Online pesten. Pak ’t aan!.

Bij het aanpakken van online pesten is samenwerking met ouders, het team van de school en de leerlingen onmisbaar, meldt School en Veiligheid. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs vinden op de website www.weektegenpesten.com meer informatie.

VOS/ABB-korting op KiVa-training

Leden van VOS/ABB krijgen 10 procent korting op de STARTtraining van het antipestprogramma KiVa. In het zomernummer van ons magazine Naar School! staat hierover een uitgebreid artikel.

DOWNLOAD ARTIKEL SAMEN MAKEN WE ER EEN FIJNE SCHOOL VAN!

VOS/ABB-leden krijgen 10% korting op KiVa-training

Teams die met het antipestprogramma KiVa gaan werken, worden getraind om een positieve sfeer in de klas te bereiken en negatief gedrag beter te herkennen en aan te pakken. Alleen VOS/ABB-leden krijgen 10 procent korting op deze STARTtraining!

Het is de bedoeling dat het hele team de KiVa-STARTtraining volgt. Deze training worden gegeven door daartoe speciaal opgeleide KiVa-trainers, die verspreid over het land actief zijn. De STARTtraining duurt in totaal twee dagen, maar hoeft niet op twee achtereenvolgende dagen plaats te vinden.

Bijna 400 euro korting!

Scholen die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen 10 procent korting op de STARTtraining. Hiermee kan bijna 400 euro per school worden bespaard. Het maakt daarbij niet uit of er binnen een stichting maar één of misschien wel 20 of 30 scholen zijn.

Belangrijk om te weten: u krijgt deze korting alleen als uw school lid is van VOS/ABB!
Als u KiVa-school wilt worden, kunt u contact opnemen met Ronald Kielman van KiVa in Groningen: 050-3636265 of ronald@kivaschool.nl. Vermeld dat u lid bent van VOS/ABB!

Wat is KiVa?

In 2015 heeft de Commissie Anti-pestprogramma’s bekeken welke programma’s effectief zijn tegen pesten. KiVa werd toen als het meest kansrijk beoordeeld. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een databank ‘effectieve jeugdinterventies’. Daarin staat KiVa aangemerkt als ‘effectief volgens goede aanwijzingen’.

Het is op dit moment nog steeds het enige schoolbrede programma, specifiek gericht op het verminderen van pesten op basisscholen, waarvan de effectiviteit in Nederland is vastgesteld.

Uitgebreide informatie over KiVa staat op de website www.kivaschool.nl.

Studiedagen over pesten en sociale veiligheid

Komend najaar zijn er voor onder anderen onderbouwdocenten en mentoren in het voortgezet onderwijs op verschillende locaties in het land studiedagen over pesten en sociale veiligheid. De studiedagen worden georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens deze studiedagen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een visie op het aanpakken van pesten en het bevorderen van positieve groepsvorming. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor:

 • Kennisoverdracht van achtergronden en mechanismen bij pesten en belangrijke succesfactoren voor het verbeteren van de sociale veiligheid.
 • Interactieve oefeningen om inzicht te krijgen in groepsprocessen en te oefenen met oplossingsgericht werken in concrete situaties.
 • Uitwisselen van ervaringen en ideeën voor een systematische aanpak van pesten.

Deelname kost 95 euro per persoon.

Lees meer…

‘School deed genoeg om sexting tegen te gaan’

Het Bonhoeffer College in Enschede heeft voldoende aandacht gegeven aan de gevaren van pesten en sexting. Dat stelt demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen die volgden op de zelfdoding door een 15-jarige leerling. Er was een naaktfoto van hem op Instagram gezet.

De Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu wilden van Dekker weten of de school in Enschede voldoende heeft gedaan om de gevaren van pesten en sexting onder de aandacht van de leerlingen te brengen.

De staatssecretaris stelt dat dit inderdaad het geval is: ‘De onderwijsinspectie geeft in dit specifieke geval aan dat de school voldoende aandacht heeft gegeven aan het gevaar van pesten en sexting. De school geeft aan dat ze lesgeven over de gevaren van sexting. In de eerste en tweede klas besteden docenten aandacht aan de omgang met sociale media’, aldus Dekker.

Schoolwijkcoach en wijkzorgteam

Hij wijst er bovendien op dat op elke locatie van het Bonhoeffer College een schoolwijkcoach van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening werkt. ‘De schoolwijkcoach biedt kortdurende begeleiding aan leerlingen met problemen in de privésfeer. Hij/zij adviseert leerlingen, ouders/verzorgers en verwijst leerlingen indien nodig door naar een andere vorm van hulpverlening’, zo staat in de antwoorden.

Dekker vervolgt: ‘Soms hebben leerlingen niet alleen binnen, maar ook buiten school te kampen met problemen. Daarom maakt deze school deel uit van het wijkzorgteam. Dit is een groep mensen van de school en van verschillende instanties zoals politie, maatschappelijk werk en de GGZ. Deze groep komt regelmatig bij elkaar om de situatie rond leerlingen met grote problemen te bespreken. Het welzijn van de leerling staat hierbij voorop.’

Mentor, hulplijnen en vertrouwensinspecteur

Verder staat in de schoolgids van het Bonhoeffer College waar leerlingen met problemen terecht kunnen. ‘Uiteraard is dat in eerste instantie de eigen mentor, verder zijn er op de locatie twee vertrouwenspersonen aanwezig. Ook wordt er in de schoolgids gewezen naar de beschikbare hulplijnen, het meldpunt cyberpesten en de hulplijn seksuele intimidatie. Ten slotte wordt in de schoolgids gewezen op de mogelijkheid een vertrouwensinspecteur in te schakelen en wordt ook verwezen naar de Kinderconsument en naar de Kindertelefoon’, aldus Dekker.

Lees meer…

Pesten volledig uitbannen is onmogelijk

Geen enkele aanpak biedt de garantie dat pesten volledig wordt uitgebannen, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen.

Dekker reageert op vragen van de Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Hun vragen volgden op de zelfdoding van een 15-jarige leerling van het openbare Grotius College in Heerlen. Hij maakte een einde aan zijn leven, omdat hij op school werd gepest.

Op de vraag van Kuzu en Öztürk aan de staatssecretaris of hij bereid is te onderzoeken hoe pesten in Nederland kan worden uitgebannen, antwoordt Dekker dat het volledig uitbannen van pesten niet mogelijk is. Wel zijn er maatregelen genomen om pesten zoveel mogelijk te voorkomen, zoals de invoering van de Wet veiligheid op school.

Ook wijst Dekker erop dat er op de pabo’s en lerarenopleidingen aandacht is voor sociale veiligheid op scholen. Hij merkt verder op dat leraren voor informatie, advisering en trainingen op dit gebied terecht kunnen bij de Stichting School en Veiligheid.

Lees meer…