Jaarverslag publiceren móet!

Het is onacceptabel als scholen hun jaarverslag niet gemakkelijk toegankelijk maken. Dat vinden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

De minister en staatssecretaris reageren op vragen van de VVD’ers Pieter Duisenberg en Karin Straus naar aanleiding van een artikel in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond over scholen die nog steeds niet hun jaarverslag publiceren.

Bussemaker en Dekker geven aan dat het beeld dat het Onderwijsblad schetst, namelijk dat veel scholen hun jaarverslag nog niet openbaar maken, overeenkomt met wat naar voren kwam uit eerdere gesprekken met de sectororganisaties PO-Raad en VO-Raad.

de bewindslieden zijn het met Duisenberg en Straus eens dat het onacceptabel is wanneer publiek bekostigde onderwijsinstellingen hun publieke verantwoordingdocument niet gemakkelijk toegankelijk maken, ondanks gemaakte afspraken hierover in de Code Goed bestuur. Als de afspraken niet worden nagekomen, dan komt er een wettelijke plicht om jaarverslagen te publiceren, zo waarschuwen Bussemaker en Dekker. die waarschuwing hebben ze eerder ook al afgegeven.

Jaarverslag publiceren, anders geen lid VO-Raad!

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft er eind oktober bij alle leden van de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs op aangedrongen hun jaarverslagen online te zetten. Hij wees er toen op dat in de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad staat dat alle leden het jaarverslag online moeten zetten. Dat is zelfs een eis om lid te mogen zijn van de VO-raad, maar nog slechts 68 procent van de leden voldoet hieraan.

De PO-Raad verbindt niet de eis van publicatie van het jaarverslag aan het lidmaatschap. Wel dringt de sectororganisatie van het primair onderwijs er bij haar leden op aan hun jaarverslag te publiceren.

VOS/ABB kent deze lidmaatschapseis evenmin, maar in het kader van publieke verantwoording voor schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) zou er geen reden mogen zijn om financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld, zo benadrukt VOS/ABB.

 

Jaarverslagen móeten online, benadrukt VO-raad

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad dringt er bij alle leden van de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs op aan hun jaarverslagen online te zetten.

Rosenmöller wijst erop dat in de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad staat dat alle leden het jaarverslag online moeten zetten. Dat is zelfs een eis om lid te mogen zijn van de VO-raad, maar nog slechts 68 procent van de leden van de VO-raad voldoet hieraan.

‘Voor de 32 procent die het nog niet gedaan heeft, kunnen allerlei redenen worden aangevoerd, waarbij de meest voor de hand liggende is dat het er nog niet van is gekomen. Toch moeten we elkaar hierop aanspreken, zoals dat ook geldt voor de overige lidmaatschapseisen’, aldus Rosenmöller.

Lees meer…

Desnoods publicatie bestuursverslag verplichten

Als niet alle schoolbesturen uit zichzelf ertoe overgaan om hun bestuursverslag openbaar te maken, zal de overheid alsnog met een wettelijk regeling komen om dat te verplichten.

Minister Jet Bussemaker van OCW meldt in antwoord op een vraag uit de Tweede Kamer naar aanleiding van verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer dat zij openbaarmaking van bestuursverslagen in eerste instantie ziet ‘als een zaak, die past binnen de afspraken in het kader van de diverse branche-codes goed bestuur’.

Later dit jaar volgt een onderzoek naar de mate waarin de instellingen zich houden aan de afspraak tot actieve openbaarmaking. ‘Mocht daaruit blijken dat aan deze afspraak onvoldoende gevolg wordt gegeven, zal de overheid alsnog via een wettelijk voorschrift deze openbaarmaking regelen’, aldus Bussemaker.

Onderwijs betaald met publiek geld

De VO-raad stelt als voorwaarde aan het lidmaatschap dat bestuursverslagen openbaar worden gemaakt. Die verplichting staat in de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

De PO-Raad verbindt niet de eis van publicatie van het bestuursverslag aan het lidmaatschap. Wel dringt de sectororganisatie van het primair onderwijs er bij haar leden op aan hun jaarverslag te publiceren.

VOS/ABB kent deze lidmaatschapseis evenmin, maar in het kader van publieke verantwoording voor schoolbesturen zou er geen reden mogen zijn om hun financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld.

Leden VO-raad móeten jaarverslag publiceren

De leden van de VO-raad zijn op de algemene ledenvergadering van de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs akkoord gegaan met de nieuwe Code goed onderwijsbestuur. Daarin staat onder andere dat het lidmaatschap van de VO-raad gebonden is aan de eis dat schoolbesturen hun jaarverslag publiceren. De PO-Raad en VOS/ABB kennen een dergelijke eis niet.

De nieuwe code van de VO-raad bevat zes lidmaatschapseisen die betrekking hebben op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten schoolbesturen niet alleen hun jaarverslag, maar ook hun klachtenregeling en hun klokkenluidersregeling publiceren. Bovendien moeten al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders openbaar worden gemaakt.

De PO-Raad verbindt niet de eis van publicatie van het jaarverslag aan het lidmaatschap. Wel dringt de sectororganisatie van het primair onderwijs er bij haar leden op aan hun jaarverslag te publiceren.

VOS/ABB kent deze lidmaatschapseis evenmin, maar in het kader van publieke verantwoording voor schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) zou er geen reden mogen zijn om hun financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld, zo benadrukt VOS/ABB.

Hoewel wettelijk gezien het publiceren van jaarverslagen voor onderwijsinstellingen niet verplicht is, lieten minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW afgelopen najaar weten er verbaasd over te zijn dat er nog steeds schoolbesturen zijn die hun jaarcijfers niet openbaar maken. Dat schreven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Koppel lidmaatschap VO-raad aan transparantie’

Schoolbesturen die lid (willen) zijn van de VO-raad, zouden zich aan regels voor goed onderwijsbestuur moeten houden. Dat adviseert de Commissie Goed Onderwijsbestuur VO.

De commissie deed in opdracht van de VO-raad onderzoek naar de naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. De conclusie is dat die code de afgelopen jaren heeft geleid tot een professionelere inrichting van bestuur en toezicht, maar ook dat besturen nog steeds weinig transparant zijn over het naleven van de code.

Lees meer op de website van de VO-raad.

Jaarcijfers van alle schoolbesturen openbaar!

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW ‘hopen en verwachten’ dat voortaan alle schoolbesturen hun jaarverslag en de jaarrekening openbaar maken.

Ze reageren op een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb), dat in oktober vorig jaar werd gepubliceerd. Uit dat onderzoek bleek dat drie van de tien schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs de jaarrekening niet openbaar willen maken als daarom wordt gevraagd.

De minister en staatssecretaris vinden dit net als de AOb niet kunnen. VOS/ABB sluit zich hierbij aan. Wettelijk gezien hoeven schoolbesturen hun jaarverslag en -cijfers niet openbaar te maken, maar in het licht van good governance is het wel zeer verstandig om dat te doen.

In het kader van publieke verantwoording voor schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) zou er geen reden mogen zijn om hun financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld, zo benadrukt VOS/ABB.

De minister en de staatssecretaris zeggen dit nu ook. ‘Met alle digitale middelen van nu kan dat ook niet ingewikkeld meer zijn’, zo staat in de Nieuwsbrief Jaarverslaglegging Onderwijs.

Het wordt overwogen verplichte openbaarmaking van het jaarverslag en de jaarcijfers in wet- en regelgeving te verankeren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

Openbaar bestuur O2A5 heeft beste jaarverslag

De Stichting O2A5 voor openbaar primair onderwijs in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden heeft de Bestuursbokaal gewonnen. De is jaarlijkse prijs van de Stichting Dyade Dienstverlening voor het beste jaarverslag.

De Stichting O2A5 was met haar jaarverslag een van de vijf genomineerden in de categorie primair onderwijs. In 2012 kreeg O2A5 ook al een prijs voor het beste jaarverslag, tijdens de mini-conferentie Verantwoording van Klasse(n) van de PO-Raad.

De andere genomineerden voor de Bestuursbokaal van Dyade waren De Haagse Scholen voor openbaar primair onderwijs in Den Haag, de Stichting Tabijn in Heemskerk, de Stichting Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit in Veldhoven en de Stichting Christelijke Onderwijsgroep Drenthe.

In het voortgezet onderwijs is de Bestuursbokaal van Dyade gewonnen door de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal–Rijssen e.o. (jaarverslag Reggesteyn). De andere genomineerden waren de Stichting Scholen Aan Zee voor openbaar voortgezet onderwijs in Den Helder, de Stichting Kolom in Amsterdam, de Stichting Lucas in Den Haag en de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe in Bemmel.

De prijzen zijn woensdag uitgereikt. Dyade komt vanmiddag met meer informatie. Dan zult u onder andere de juryrapporten kunnen lezen.

Good governance: openheid over jaarcijfers

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat alle schoolbesturen hun jaarrekening openbaar moeten maken. Wettelijk gezien hoeft dat niet, maar in het licht van good governance heeft de vakbond hier een punt.

De AOb meldt op basis van een onderzoek van het Onderwijsblad dat drie van de tien schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs de jaarrekening niet openbaar willen maken als daarom wordt gevraagd.

Schoolbesturen zijn wel verplicht om uiterlijk op 1 juli hun jaarrekening in te leveren bij het ministerie van OCW. Dat verzamelt de cijfers en zet die in de loop van januari in het jaar daarna online. De AOb vindt dat ‘nogal laat om een actueel beeld te krijgen van de financiële ontwikkelingen’. De bond wil dat publiek geld publiek verantwoord wordt, ‘dus zouden alle jaarrekeningen op 1 september online te vinden moeten zijn’.

Hoewel het nu niet wettelijk zo is geregeld dat schoolbesturen hun financiële gegevens openbaar moeten maken, heeft de AOb hier een punt. Ook VOS/ABB vindt dat er in het kader van publieke verantwoording voor schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) geen reden zou mogen zijn om hun financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Inspectie focust op bestuur en intern toezicht

Het Jaarwerkplan 2014 van de Inspectie van het Onderwijs is naar de Tweede Kamer gestuurd. De inspectie licht onder andere toe welke aandachtspunten specifiek van belang zijn voor het toezicht op schoolbesturen.

In het Onderwijsverslag 2011-2012 constateert de inspectie onder andere dat het interne toezicht in ontwikkeling achterblijft. Bovendien schort het volgens de inspectie op veel plaatsen nog aan kwaliteitsborging. Daarom wil de inspectie in 2014 bereiken dat het aantal schoolbesturen met ernstige of langdurige kwaliteitsproblemen of grote financiële problemen afneemt. De raden van toezicht moeten beter gaan functioneren.

Om dit te bereiken, wil de inspectie in kaart brengen welke factoren verantwoordelijk zijn voor verschillen tussen besturen met scholen van voldoende of goede kwaliteit en die met zwakke en/of zeer zwakke scholen. In het verlengde hiervan zal de inspectie onderzoeken met welke factoren goed functionerende schoolbesturen zich onderscheiden van besturen die onder de maat blijven.

Willen onderwijsinstellingen bestuurlijk beter gaan functioneren, dan is volgens de inspectie een verdere professionalisering van het intern toezicht nodig. Het is van belang, zo stelt de inspectie, deze ontwikkeling te volgen, ‘waarbij de grote verschillen in omvang tussen besturen en de daarmee samenhangende bestuurlijke structuur een belangrijk aandachtspunt is’.

Ook richt de inspectie zich in haar toezicht op de kwaliteit van de jaarverslaggeving (de jaarrekening en het bestuursverslag). De inspectie benadrukt dat het jaarverslag een belangrijk middel voor besturen en toezichthouders is om zich op basis van openbare informatie beleidsmatig te verantwoorden naar de buitenwereld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bezoldiging topfunctionarissen moet openbaar

Schoolbesturen moeten in het jaarverslag met naam en toenaam aangeven hoeveel geld zij betaald hebben aan topfunctionarissen. Dat staat in de conceptversie van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013, dat onder andere op de gewijzigde Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (WNT) is gebaseerd.

In de WNT is een maximering van de ontslagvergoeding voor topfunctionarissen in de publieke sector (waaronder het onderwijs) en een bonusverbod opgenomen. Ook beschikt de WNT over instrumenten voor handhaving en sanctionering. Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat de beloning van topfunctionarissen (met naam en toenaam) openbaar moet worden gemaakt in het jaarverslag, ongeacht of de bezoldiging hoger of lager is dan het bezoldigingsmaximum.

Dit geldt ook voor de beloning van andere werknemers, zoals zzp’ers en interimmanagers, indien hun bezoldiging meer bedraagt dan het maximum dat voor de verschillende onderwijssectoren geldt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl