Krimp: hoeveel schoolbesturen werken samen?

Eén op de drie schoolbesturen werkt samen met andere besturen naar aanleiding van de afname van het aantal leerlingen. Dit geldt zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit de Quickscan leerlingendaling

Uit de scan blijkt verder dat in het primair onderwijs 20 procent van de schoolbesturen van plan is om in het kader van krimp met andere besturen te gaan samenwerken. In het voortgezet onderwijs is dat met 16 procent wat minder.

Schoolbesturen wisselen kennis en ervaring uit

De samenwerking krijgt vorm op verschillende wijzen. Meestal gaat het om het stimuleren van uitwisselen van kennis en ervaring. In het primair onderwijs worden ook een gezamenlijke vervangingspool en deelname aan het regionaal transfercentrum genoemd. In het voortgezet onderwijs betreft het onder andere het bundelen van facilitaire diensten en het uitwisselen van docenten.

Lees meer…

Meer scholen werken samen vanwege krimp

Steeds meer scholen en besturen werken samen vanwege de bevolkingskrimp en de daarmee samenhangende leerlingendaling. Een op de drie schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs werkt nu al samen en vele zijn het van plan. 

Dit blijkt uit de Quickscan leerlingendaling PO en VO die het ministerie van OCW vandaag heeft gepubliceerd. De quickscan is gemaakt door onderzoeksbureau Oberon, die de cijfers heeft vergeleken met vorig jaar. Daaruit blijkt dat naast de scholen die al samenwerken nog eens 20 procent van de besturen in het primair onderwijs dat van plan is, en 16 procent in het voortgezet onderwijs. De aanleiding is steeds de krimp. De samenwerking krijgt op verschillende manieren vorm.

Vormen van samenwerking
Zowel basisscholen als vo-scholen stimuleren steeds meer het uitwisselen van kennis en ervaring tussen medewerkers. In het primair onderwijs wordt ook melding gemaakt van samenwerking via een gezamenlijke vervangingspool en deelname aan een regionaal transfercentrum. Het voortgezet onderwijs bundelt vaker de facilitaire diensten en wisselt docenten uit.

Inzet weer groter geworden
Vooral in het voortgezet onderwijs is de inzet op leerlingendaling dit jaar groter geworden: 44 procent van de scholen geeft dit aan. Bij 54 procent van de vo-scholen is die inzet gelijk gebleven en slechts bij 1 procent werd het minder omdat de prognoses toch minder ernstig bleken dan gedacht en plannen al grotendeels gerealiseerd waren.

In het primair onderwijs is de inzet op leerlingendaling bij de meeste schoolbesturen (59 procent) dit jaar gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Een op de vijf scholen geeft aan dat de inzet groter is geworden en bij 8 procent is het verminderd.

Download de Quickscan leerlingendaling PO en VO

Zelfevaluatie en quickscan passend onderwijs

VOS/ABB heeft een handreiking gemaakt die samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen gebruiken voor zelfevaluatie. Bij de handreiking zit een praktische quickscan.

De samenwerkingsverbanden zijn nu bijna een schooljaar bezig om hun weg te vinden in de nieuwe organisatie van passend onderwijs. Het was een schooljaar van overgangen, waarin oude werkwijzen werden vervangen door nieuwe.

Nu het einde van het eerste schooljaar met passend onderwijs nadert, is het tijd de ontwikkelingen van afgelopen jaar te evalueren. Hoe zijn deze verlopen en waar zijn nog verbeteringen denkbaar of nodig?

De beleidsmedewerkers Anna Schipper en Simone Baalhuis van VOS/ABB hebben de handreiking voor zelfevaluatie geschreven. Er worden verschillende domeinen benoemd, zoals governance, management & organisatie, communicatie en resultaten.

Bij de handreiking zit een quickscan om snel een overzicht te krijgen van het reilen en zeilen van het samenwerkingsverband.

De handreiking en quickscan kunnen door samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten worden gedownload uit het besloten gedeelte van deze website:

Handreiking en quickscan passend onderwijs 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl