PO-Raad wil snel extra geld voor werkdrukvermindering

De PO-Raad ziet in het in november verschenen evaluatierapport Regeldruk en de regeldrukagenda het bewijs dat ‘er snel meer geld moet komen voor schoolteams om de regel en -werkdruk aan te pakken’.

Uit de evaluatie kwam naar voren dat de inhoud van de Regeldrukagenda 2014-2017 van het ministerie van OCW, de sectororganisaties in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de onderwijsvakbonden slechts bij een beperkt deel  van de schoolbestuurders, directieleden en medezeggenschapsraden bekend is. Dat geldt ook voor een maatregelen die zijn genomen om de regeldruk te verminderen.

Toch is er in onderwijsorganisaties aandacht voor vermindering van de regeldruk, zo staat in de evaluatie, maar dat neemt niet weg dat driekwart van de bestuurders, directeuren en personeelsleden in de medezeggenschapsraden aangeeft dat de regeldruk is toegenomen. Het gaat daarbij onder andere om administratieve lasten door interne en externe verantwoording.

De PO-Raad ziet in het evaluatierapport het bewijs dat de 430 miljoen euro die het kabinet heeft toegezegd voor vermindering van de werkdruk in het primair onderwijs eerder beschikbaar moet komen. Deze wens staat in het teken van de eis van minister Arie Slob dat er eerst goede plannen op tafel moeten liggen om de werkdruk te verminderen alvorens hij extra geld beschikbaar wil stellen.

Lees meer…

Kamervragen over peperdure ‘controlezucht’

Roelof Bisschop (SGP) heeft direct na het aantreden van het nieuwe kabinet-Rutte Kamervragen gesteld over de ‘controlezucht’ waar het onderwijs volgens hem onder lijdt.

‘Al jaren belijdt iedere partij en iedere politicus dat overbodige regels moeten worden afgeschaft en de bureaucratische rompslomp minder moet worden. Maar nog steeds wordt het onderwijs onnodig ingesnoerd. Bij het begin van dit nieuwe kabinet wil ik meteen een zetje geven in de goede richting’, aldus Tweede Kamerlid Bisschop.

Jaarverslaggeving

Hij wil van minister Arie Slob (ChristenUnie) voor primair en voortgezet onderwijs en van diens collega Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken onder andere weten waarom de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor een basisschool met 100 leerlingen en een universiteit met 45.000 studenten hetzelfde zijn. Bisschop wil graag dat op dit punt rekening wordt gehouden met schaalgrootte.

Ook wijst hij erop dat de administratieve lasten bij invoering van de Wet normering topinkomens geraamd zijn op 75 euro per instelling per jaar, maar ‘dat in de praktijk blijkt dat daar gerust twee nullen achter gezet kunnen worden’. Hij wil weten of Slob en Ollongren het acceptabel vinden dat daar zoveel geld aan wordt besteed.

Bureaucratie passend onderwijs tijdrovend maar nuttig

Scholen ervaren ook na twee jaar passend onderwijs nog betrekkelijk veel bureaucratie bij het uitvoeren van hun taken voor passend onderwijs. Dat blijkt uit een vervolgmeting, waarvan de resultaten in het rapport Passend onderwijs bureaucratisch? staan.

De bureaucratiebeleving is gemiddeld wel iets minder dan in de meting van een jaar geleden. ‘Dit geldt voor de algemene bureaucratiebeleving, maar ook voor de taakspecifieke bureaucratiebeleving’, zo staat in het rapport.

De taken worden weliswaar als tijdrovend ervaren, maar ook als eenvoudig en nuttig. Het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel wordt gezien als ‘het tijdrovendst, het minst nuttig en het ingewikkeldst’, zo staat in het rapport.

Lees meer…

Regeldruk verlagen begint in de school

De hoge regeldruk die in het basisonderwijs wordt ervaren, vloeit veelal voort uit afspraken die scholen aan zichzelf opleggen. Daarom is het belangrijk om zelf maatregelen nemen om de interne regeldruk verminderen, staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Hij wijst erop dat scholen hun administratie heel verschillend vormgeven. Het is daarom belangrijk, zo benadrukt Dekker, dat scholen kritisch blijven reflecteren op welke registratie relevant is voor het geven van goed onderwijs. ‘Scholen kunnen op dit gebied nog veel van elkaar leren, bijvoorbeeld hoe zij de administratie efficiënter kunnen inrichten en dubbele administratieve verplichtingen kunnen voorkomen’, zo schrijft hij.

Interne regeldruk en professionele werkcultuur

Volgens hem begint het tegengaan van regeldruk met een goed gesprek op de school zelf. Daarna is het nodig om over regeldruk in gesprek te gaan met het bestuur en met het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Hij benadrukt hierbij het belang van een professionele werkcultuur, waarin leraren en schoolleiders elk hun eigen positie kennen.

Lees meer…

 

Hulptroepen ingevlogen in strijd tegen regeldruk

In januari begint de Operatie Regels Ruimen. Scholen kunnen dan hulp krijgen van teams van experts om de interne regeldruk aan te pakken en te verminderen. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief over de voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016.

De teams zullen bestaan uit een leraar en een schoolleider van een andere school, een inspecteur en een expert op het gebied van verandermanagement. Zij gaan de werkwijze van de school onder de loep nemen en kijken hoe deze efficiënter ingericht kan worden, zodat er meer tijd overblijft voor lesgeven.

De vorderingen van deze scholen zullen te volgen zijn op delerarenagenda.nl. De opbrengsten kunnen een voorbeeld zijn voor andere scholen om regeldruk aan te pakken en te verminderen. Er zal daarom een handreiking beschikbaar komen met de geleerde lessen.

De Operatie Regels Ruimen is een initiatief van het ministerie van OCW en de sociale partners in het onderwijs, waartoe de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad behoren.

Regeldruk te hoog?

Te veel administratieve taken? U kunt tot en met 31 mei een vragenlijst invullen van het Melpunt Regeldruk PO. Dat verhoogt de regeldruk nauwelijks: het invullen van de vragen duurt maar 5 minuten.

Regeldruk wordt gezien als een belangrijke oorzaak van werkdruk in het primair onderwijs. Het Meldpunt Regeldruk PO verzamelt ervaringen van schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het primair onderwijs. Het meldpunt is een initiatief van van het ministerie van OCW en de sociale partners.

Ga naar de vragenlijst

Goed samenspel in school beperkt regeldruk

Bestuurders, schoolleiders en leraren kunnen samen de regeldruk zo beperkt mogelijk houden. Dat stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Bussemaker en Dekker zien vooral een rol weggelegd voor de schoolleiders. ‘Een goede schoolleider is (…) in staat om betere leraren aan te nemen, de werkdruk en interne regeldruk te verlagen, het ziekteverzuim beheersbaar te maken en strategisch HRM-beleid vorm te geven en uit te voeren’, zo staat in de brief.

Maar het is en blijft volgens Bussemaker en Dekker altijd een samenspel van schoolleiders met onderwijsbestuurders en leraren om de regeldruk zo beperkt mogelijk te houden.

Meetlat is onzin, want iedere leerling is anders

‘Laten we maar stoppen met het vergelijken van kinderen via Cito-toetsen’. Dat zegt directeur Marjon de Graas van openbare basisschool De Achtbaan in het Zuid-Hollandse Moordrecht in een ingezonden stuk in AD Groene Hart.

Zij verwijst in haar stuk naar de uitzending van De Monitor op 10 januari, toen het ging over de hoge regeldruk die leraren in het basisonderwijs ervaren. De klacht is dat ze daardoor steeds minder aan lesgeven toekomen. De Graas herkent dat: ‘Leerkrachten krijgen enorm veel op hun bordje en dat komt echt niet ten goede aan de kwaliteit.’

Bij haar oproep om te stoppen met het vergelijken van kinderen via Cito-toetsen, stelt zij dat het gemiddelde kind toch niet bestaat. Zij pleit daarom voor meer differentiatie. ‘Hoezo moeten kinderen allemaal dezelfde lesstof krijgen? Je weet toch niet allemaal al hetzelfde en je hebt ook niet allemaal hetzelfde nodig voor de toekomst.’

Meetlat is onzin
‘Zelfstandigheid, eigen verantwoording kunnen dragen, samenwerken, presentaties geven en kennis heeft iedereen nodig, maar het is onzin om dat langs een meetlat te leggen en er een oordeel over te vellen. Opstandigheid en kritisch blijven is op scholen van belang om het optimaal ontwikkelen en het welbevinden van de kinderen centraal te blijven stellen.’

De Graas wijst er ten slotte op dat haar school het roer al omgooit. ‘We noemen dat Onderwijs Anders. Wat een leerplezier, kennis, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en zelfontplooiing komt daardoor op gang’, aldus de directeur van obs De Achtbaan in Moordrecht.

Met goocheltruc van Dekker is regeldruk nog niet weg

Bij decentralisaties kan het kabinet de regeldruk van zijn eigen lijstje afstrepen, maar daarmee is die druk nog niet verdwenen. Dat is de strekking van een blog van vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad. Haar blog volgt op uitspraken van staatssecretaris Sander Dekker van OCW in het tv-programma De Monitor.

Dekker riep in de uitzending leerkrachten op te stoppen met ‘overbodige administratie’. Zijn oproep volgde op een onderzoek in opdracht van De Monitor, waaruit blijkt dat leerkrachten in het basisonderwijs de afgelopen jaren (nog) meer werkdruk zijn gaan ervaren. Ruim de helft van hen (56 procent) vindt de eigen werkdruk niet acceptabel. In 2012 was dat 41 procent. Het landelijke gemiddelde is 15 procent.

Dat veel leerkrachten in het basisonderwijs een onacceptabel hoge werkdruk ervaren, zou komen door veel administratiewerk. In de uitzending van De Monitor riep Dekker leerkrachten daarom op te stoppen met ‘overbodige administratie’.

‘Leraren die dénken dat ze moeten administreren omdat het ministerie en de inspectie dat zouden willen. Dan zeggen wij: Dat hoeft niet van ons’, aldus de staatssecretaris.

Grappig
Vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad reageert in haar blog op deze volgens haar ‘grappige’ uitspraak van de staatssecretaris.

‘Het kabinet gaat op een bijzondere manier om met het definiëren van regeldruk. Een van haar redeneringen is: bij decentralisaties gaan de middelen naar lagere overheden, of in ons geval door de Wet Passend Onderwijs naar samenwerkingsverbanden. Die stellen dan (vanzelfsprekend) regels voor het toekennen van de middelen. En het kabinet streept daarmee de regeldruk van zijn eigen lijstje af: wij kunnen er niets aan doen…!’

Lees het blog

Bekostiging
Eerder zei voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad dat ook schoolbesturen zich inzetten voor het verlagen van de werkdruk, maar op dat punt tegen de beperking van de bekostiging aanlopen.

‘Scholen worden te karig bekostigd om kinderen goed onderwijs te geven. Er wordt als allerlaatste bezuinigd op leraren, maar die moeten dus alles doen’, aldus Den Besten.

Bezuiniging
In 2009 bezuinigde het kabinet het budget voor bestuur en management weg. Op initiatief van toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW werd dit budget van 90 miljoen euro per jaar uit de lumpsumfinanciering gesneden.

VOS/ABB heeft daar destijds fel tegen geprotesteerd, maar dat had helaas geen resultaat.

Bussemaker vindt het wel meevallen met de regeldruk

Scholen en leraren ervaren vaak meer regeldruk dan er werkelijk is. Dat stelt minister Jet Bussemaker van OCW. Ze wil onduidelijkheden en andere klachten over regeldruk inventariseren, openbaar maken en er uitleg over geven.

‘Heel recent pas zijn leraren en scholen zich gaan realiseren dat de feitelijke regeldruk in het onderwijs kleiner is dan door velen wordt ervaren. Er blijkt meer ruimte om zelf dingen ánders te doen dan lang is aangenomen. Professionele ruimte kun je, met andere woorden, ook némen’, zo staat in de Staat van de Leraar, het document dat leraren hebben gemaakt bij het Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs.

Minister Bussemaker is het van harte eens met die constatering: ‘Docenten moeten zich zoveel mogelijk kunnen concentreren op hun werk voor de klas. Omdat hun werk zo belangrijk is moet er enige regulering zijn, maar liefst niet meer dan strikt noodzakelijk. Ik ben blij dat docenten ook zelf de ruimte die ze hebben ontdekken en beschouw het als een dure plicht hen te helpen bij die ontdekkingstocht.’

Lees meer…

Experiment om scholen meer de ruimte te geven

Er komt een vijfjarige pilot met zogenoemde regelluwe scholen. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Dekker erkent dat scholen die goed presteren, last kunnen hebben van regels die vooral bedoeld zijn om de basiskwaliteit van het onderwijs te borgen. De suggestie om te gaan experimenteren met ‘regelluwe’ of ‘inspectieluwe’ scholen, kwam van CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog. Dekker heeft dat idee overgenomen.

Voor de pilot komen scholen in het primair en voortgezet onderwijs in aanmerking, waarvan het onderwijs al jaren achtereen van hoge kwaliteit is. Dekker heeft daarbij de scholen op het oog die in 2013 van het ministerie van OCW het predicaat ‘excellent’ hebben gekregen. ‘Ik wil met ongeveer twintig van deze scholen onderzoeken hoe zij omgaan met maximale ruimte’, aldus de staatssecretaris.

De pilot gaat vijf jaar duren en begint zo spoedig mogelijk. De voorbereidende fase loopt tot het voorjaar van 2015. ‘Deze fase bestaat uit het selecteren van de scholen die meedoen en het gezamenlijk bepalen van de extra ruimte die deze scholen gaan krijgen’, zo staat in de brief van Dekker.

In het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs pleit directeur Eric van ’t Zelfde van Openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam in de rubriek Aan het woord voor de ‘regelvrije school’.

Download De regelvrije school: een ideaal

Druk neemt toe doordat onderwijs meer moet doen

De drukte die leraren ervaren, hangt samen met het feit dat tegenwoordig meer van hen wordt verwacht dan vroeger het geval was. Dat staat in de beleidsreactie van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW op een onderzoek naar beleefde regeldruk onder leraren.

‘Er worden meer en hogere eisen gesteld aan leraren, als gevolg van diverse maatschappelijke veranderingen. Ook de context waarbinnen leraren hun werk moeten doen, is aanmerkelijk complexer geworden’, zo schrijven Bussemaker en Dekker.

Zij melden vervolgens dat ‘enigszins zwart-wit gesteld’ de leraar voorheen ‘de koning in de klas (was) met als enige communicatiemomenten drie keer per jaar een lijstje met cijfers en een of twee ouderavonden; nu wordt een leraar geacht zich te houden aan tal van afspraken en regels. Ook moet hij zich over zijn werkwijze en resultaten verantwoorden, zowel intern als extern, aan ouders en andere externe partijen’.

Deze ontwikkelingen zijn volgens de minister en de staatssecretaris onomkeerbaar en vragen om ‘professionele leraren die op basis van eigen standaarden hun werk kunnen vormgeven’. Dit is volgens hen de reden waarom OCW ‘inzet op verdere professionalisering van leraren en schoolleiders en op verbetering van de opleiding van aankomende leraren’.

In hun beleidsreactie stippen Bussemaker en Dekker een aantal maatregelen aan om de meetbare en merkbare regeldruk op scholen en instellingen terug te dringen. Leraren en docenten zullen daar volgens hen eveneens effecten van merken. Ze noemen het schrappen van de landelijke indicatiestelling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en voor het verkrijgen van een rugzak. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de regels voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs te verruimen en vereenvoudigen.

 

Advies: ‘Schaf eerstedagsmelding af’

De Commissie Regeldruk bedrijven, in april 2008 door het kabinet ingesteld, heeft tot doel voorstellen te formuleren die leiden tot een reële vermindering van de regeldruk voor ondernemers. Deze commissie pleit er nu voor de edm geheel af te schaffen, omdat deze niet blijkt bij te dragen aan het doel, namelijk het tegengaan van illegale arbeid en fraude. De Commissie vindt dat er voldoende andere wettelijke voorschriften zijn die controle mogelijk maken.

De edm is ruim twee jaar geleden ingevoerd en heeft binnen onderwijsland veel stof doen opwaaien. Vooral met betrekking tot invalkrachten brengt deze regeling vele administratieve handelingen en kosten met zich mee. Bijkomend effect is dat in sommige gevallen niet snel en adequaat gehandeld kan worden, omdat eerst de melding moet plaatsvinden en dan pas het personeelslid voor de groep aan het werk kan. VOS/ABB juicht het initiatief van de Commissie dan ook van harte toe.

Afgewacht moet worden hoe premier Balkenende hierop reageert.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl