Met ‘voldoende’ meedoen aan pilot Regelluwe scholen

Elke school die voldoet aan de basiseisen mag meedoen aan het experiment Regelluwe scholen. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe aangenomen.

Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA dienden de motie in. Zij vinden dat niet alleen scholen met de beoordeling ‘goed’ of het predicaat ‘excellent’ aan het experiment mogen meedoen, maar ook scholen met de beoordeling ‘voldoende’. De Tweede Kamer is het daar dus mee eens.

Van Meenen noemt het op Twitter goed nieuws in de strijd tegen regel- en werkdruk.

Educatieve keuzedagen niet bedoeld als extra vakantie

Educatieve keuzedagen zijn geen verkapte vakantiedagen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op kritische vragen hierover van GroenLinks in de Tweede Kamer.

Scholen die experimenteren met educatieve keuzedagen, zijn hier volgens Slob positief over. Deze mogelijkheid maakt volgens hem meer maatwerk mogelijk. ‘De keuzedagen bieden ruimte voor differentiatie, spelen in op persoonlijke interesses van leerlingen en stimuleren een bredere blik op de wereld en de samenleving’, aldus de minister.

Hij vervolgt: ‘Door de mogelijkheid van het opnemen van een educatieve keuzedag te beperken tot enkele schooldagen per jaar gekoppeld aan de beoordeling door de school of een keuzedag een educatief doel dient, wordt duidelijk dat het niet de bedoeling is om mogelijkheden voor verkapte vakantiedagen te creëren.’

De vragen van GroenLinks en de reactie van de minister staan in het kader van het experiment Regelluwe scholen.

Lees meer…

‘Speciaal basisonderwijs gebaat bij vierdaagse schoolweek’

SBO De Wissel in Hoorn heeft vanaf komend schooljaar een vierdaagse schoolweek. De leerlingen zijn dan op woensdag vrij. Het gaat om een proef die onder het experiment Regelluwe scholen valt.

Op de website van de school staat dat de huidige vijfdaagse schoolweek voor de kinderen een pittige klus is. ‘Kinderen moeten dagelijks veel dingen doen die moeilijk voor ze zijn en dat kost veel energie. Kinderen hebben het tijdens de lessen steeds moeilijker om de concentratie vast te houden. Ze zijn sneller overprikkeld, boos of moe en dat komt het onderwijs natuurlijk niet ten goede.’

Het is volgens De Wissel duidelijk dat kinderen meer rust en ontspanning nodig hebben. ‘Met een knip in de week kunnen kinderen het op donderdag en vrijdag beter volhouden en daarmee worden onze lessen aan het einde van de week veel effectiever.’

Lees meer…

Deze week meer info over uitbreiding Regelluwe scholen

Schoolbesturen krijgen vanaf deze week informatie over de aanmeldprocedure voor de uitbreiding van het experiment Regelluwe scholen, zo staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

In januari kondigde Slob aan dat het experiment Regelluwe scholen in het primair en voortgezet onderwijs zou worden uitgebreid met een ‘beperkt aantal’ scholen. Uit de brief die Slob nu naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat het experiment wordt uitgebreid met maximaal 48 scholen.

Loslaten van regels

Van nieuwe scholen zal worden gevraagd zich aan te sluiten bij een aantal deelexperimenten die nu al lopen binnen het experiment. Dit om meer informatie te krijgen over de effecten van het loslaten van bepaalde regels.

Voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor deelname, is dat het onderwijs op de school van aantoonbaar goede kwaliteit is. Ook scholen die niet het predicaat ‘excellent’ hebben, komen in aanmerking.

Loting

Bij de selectie zal mede worden gekeken naar de spreiding van de scholen over het land. Bij meer dan 48 nieuwe aanmeldingen, zal worden geloot.

Over de informatieverstrekking voor deelname aan het experiment meldt Slob dat die begint in week 15 ‘zodat nieuwe scholen nog voor de zomer uitsluitsel kunnen krijgen’. Week 15 is de week van 9 tot 16 april.

Lees meer…

Regelluwe scholen: positieve punten direct invoeren

Twee onderwerpen uit het experiment Regelluwe scholen kunnen mogelijk direct worden toegepast op alle scholen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de Tweede voortgangsrapportage Regelluwe scholen.

‘Op basis van de ervaringen is voor twee onderwerpen opportuun te verkennen of deze regels direct kunnen worden aangepast voor alle scholen’, aldus Slob in zijn brief. Het betreft de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs en vereenvoudiging van het schoolplan in het primair en voortgezet onderwijs.

De gedachte achter de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs is dat kinderen niet alleen leren op school, maar ook daarbuiten. Ouders kunnen maximaal twee dagen per jaar onder schooltijd iets bijzonders doen met hun kind dat afwijkt van het reguliere onderwijsprogramma, mits er sprake is van een educatief doel.

De vereenvoudiging van het schoolplan in het primair en voortgezet onderwijs leidt op de scholen die aan het experiment Regelluwe scholen meedoen tot een afname van de werkdruk, zo staat in de brief van Slob. Ook dit onderwerp zou direct op alle scholen kunnen worden ingevoerd.

Slob ziet nog meer positieve punten, maar het is volgens hem lastiger om die direct op alle scholen in te voeren:

  • Inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd;
  • Verminderen van instroommomenten in het primair onderwijs;
  • Vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo;
  • Afnemen van deelexamens op de eigen school;
  • Afwijken van bevoegdheidseisen in het voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Veel excellente scholen willen van regels afwijken

Scholen met het predicaat ‘excellent’ willen gretig gebruikmaken van de mogelijkheid om van regels en wetgeving af te wijken. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw.

Scholen die twee jaar uitblinken, mogen vanaf dit jaar afwijken van regels en wetgeving. Het blijkt dat vooral basisscholen af willen van bureaucratische rompslomp rond de verplichte schoolplannen en dubbele administratie.

Veel excellente scholen voor voortgezet onderwijs willen het eindexamen in vreemde talen veranderen. Trouw noemt verschillende voorbeelden.

Lees meer…

Experiment regelluwe scholen kan van start

Het experiment met regelluwe scholen begint op 1 januari 2016. De ministerraad heeft daarmee ingestemd.

Excellente basis- en middelbare scholen die aan dit experiment meedoen, mogen de komende jaren van bijna alle regels afwijken. Dat kan als scholen vermoeden dat een andere aanpak bijdraagt aan de verbeterde kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Zo mogen ze bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal lesuren en zijn ze vrij om verplichte vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft ervoor gekozen om het experiment te starten met scholen die twee keer het predicaat excellent hebben gekregen. De gedachte hierachter is dat deze scholen bewezen hebben goed onderwijs te bieden.

De deelnemende scholen mogen niet van alle regels afwijken. Zo moeten scholen in het voortgezet onderwijs hun leerlingen wel een volledig diploma laten halen, zodat er geen problemen ontstaan met de vervolgopleiding. Ook blijven ze zich verantwoorden over het geld dat ze uitgeven en is een voorwaarde dat ouders, leerlingen en leraren in de medezeggenschapsraad instemmen met deelname aan het experiment.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Regelluwe scholen: ‘Dekker mist kans van jewelste’

Het is ‘een gemiste kans van jewelste’ dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW de pilot Regelluwe scholen koppelt aan het predicaat ‘excellent’. Dat stelt directievoorzitter Jan Fasen van het Mundium College in Roermond in een opiniestuk in de Volkskrant.

Het is volgens hem ‘heel verstandig’ van Dekker dat die de oproep tot een landelijke discussie over de modernisering van het onderwijs verbindt met een verruiming van de experimentenwet, ‘maar door die verruiming te koppelen aan het predicaat ‘excellent’ sluit hij scholen die echt wat te melden hebben over de modernisering van het onderwijs uit’.

Er is volgens Fasen een toenemend aantal scholen dat al werk maakt van het nieuwe onderwijs. ‘Dat zijn scholen die de ideeënfase allang voorbij zijn. Maar niet het predicaat ‘excellent’ hebben, of dat niet willen, en daarom regelvrije ruimte kunnen vergeten. Terwijl juist op die scholen nieuwe kennis wordt ontwikkeld over het onderwijs van de toekomst.’

Lees meer…

VVD en PvdA torpederen motie regelluwe scholen

De regeringsfracties van VVD en PvdA houden vast aan het standpunt van staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat alleen ‘excellente’ scholen mogen meedoen aan de pilot Regelluwe scholen. Dat bleek dinsdag tijdens de stemming over een motie van CDA, D66, SP en SGP om ook scholen met het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs tot de pilot toe te laten. Die motie volgde op een brief van onder andere VOS/ABB.

De pilot Regelluwe scholen gaat ervan uit dat scholen zelf bepalen op welk terrein zij ruimte willen om het onderwijs te innoveren en dat het ministerie van OCW zich beperkt tot algemene randvoorwaarden en voorschriften. Dekker wil de pilot alleen toegankelijk maken voor scholen met het predicaat ‘excellent’.

In een brief die VOS/ABB, de collegabesturenorganisaties en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad naar de Tweede Kamer stuurden staat dat dit veel te strikt is. ‘Wij worden hierin gesteund door het veld. Uit onderzoek van Verus onder zijn leden blijkt bijvoorbeeld dat 90% van de respondenten niets ziet in een beperking van de pilot tot excellente scholen. Ook een eventuele uitbreiding naar door de Inspectie aangewezen ‘goede’ scholen is wat ons betreft te beperkt.’

De brief wordt genoemd in de motie die onlangs door Michel Rog van het CDA mede namens Paul van Meenen van D66, Tjitske Siderius van de SP en Roelof Bisschop van de SGP werd ingediend. De regeringsfracties van VVD en PvdA hebben ervoor gezorgd dat de motie het helaas niet heeft gehaald.

Pilot Regelluwe school ook met basisarrangement!

De oppositiefracties van CDA, D66, SP en SGP in de Tweede Kamer willen dat de pilot Regelluwe scholen ook toegankelijk wordt voor scholen met het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. Dat staat in een motie die volgt op een brief van dezelfde strekking van onder andere VOS/ABB. De regeringspartijen VVD en PvdA steunen de motie helaas niet.

De pilot Regelluwe scholen gaat ervan uit dat scholen zelf bepalen op welk terrein zij ruimte willen om het onderwijs te innoveren en dat het ministerie van OCW zich beperkt tot algemene randvoorwaarden en voorschriften.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de pilot alleen toegankelijk maken voor scholen met het predicaat ‘excellent’. ‘Dit vinden wij veel te strikt’, zo staat in de gezamenlijk brief van VOS/ABB, de collegabesturenorganisaties en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad.

‘Wij worden hierin gesteund door het veld. Uit onderzoek van Verus onder zijn leden blijkt bijvoorbeeld dat 90% van de respondenten niets ziet in een beperking van de pilot tot excellente scholen. Ook een eventuele uitbreiding naar door de Inspectie aangewezen ‘goede’ scholen is wat ons betreft te beperkt.’

VOS/ABB en de overige afzenders van de brief vinden dat ook scholen met het basisarrangement in aanmerking moeten kunnen komen voor deelname, ook wanneer het de bedoeling is om het aantal deelnemers aan de pilot in eerste instantie te beperken.

De brief wordt genoemd in de motie die door Michel Rog van het CDA mede namens Paul van Meenen van D66, Tjitske Siderius van de SP en Roelof Bisschop van de SGP is ingediend. Op 16 juni wordt er over de motie gestemd, maar het is nu al duidelijk dat de regeringspartijen VVD en PvdA de motie niet zullen steunen.

Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen

Het ontwerpbesluit voor het experiment met regelluwe scholen is gepubliceerd.

Doel van dit experiment is om te onderzoeken of het bieden van ‘regelluwe ruimte’ leidt tot initiatieven die de doelmatigheid of kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Ook wordt gekeken of hiervoor ruimte in de onderwijswetten kan worden gecreëerd.

In het ontwerpbesluit staat dat scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit en met goedkeuring van de medezeggenschapsraad aan het experiment kunnen meedoen. De minister van OCW maakt een selectie, waarbij scholen met het predicaat ‘excellent’ voorrang hebben.

Pleidooi voor ruimere toelating tot pilot Regelluwe scholen

Ook scholen die niet officieel ‘excellent’ zijn, willen meedoen aan de pilot Regelluwe scholen. Dat blijkt uit een peiling die Verus heeft uitgevoerd.

‘Uit een ledenpeiling die wij begin deze maand hielden, blijkt dat het onderwijsveld wil dat deelname niet behouden blijft voor scholen met het predicaat ‘excellent’. Ook de sectorraden PO-Raad en VO-raad vinden dat de pilot te beperkt wordt opengesteld’, meldt Verus, de belangenorganisatie voor christelijk onderwijs in Nederland.

Verus heeft hierover een brief aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW gestuurd. In de brief pleit Verus voor een ruimhartigere toelating. VOS/ABB schaart zich achter de oproep van Verus, omdat ook in het openbaar onderwijs steeds meer geluiden te horen zijn dat ook ‘niet-excellente’ scholen aan de pilot Regelluwe scholen willen meedoen.

Lees meer…

Experiment om scholen meer de ruimte te geven

Er komt een vijfjarige pilot met zogenoemde regelluwe scholen. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Dekker erkent dat scholen die goed presteren, last kunnen hebben van regels die vooral bedoeld zijn om de basiskwaliteit van het onderwijs te borgen. De suggestie om te gaan experimenteren met ‘regelluwe’ of ‘inspectieluwe’ scholen, kwam van CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog. Dekker heeft dat idee overgenomen.

Voor de pilot komen scholen in het primair en voortgezet onderwijs in aanmerking, waarvan het onderwijs al jaren achtereen van hoge kwaliteit is. Dekker heeft daarbij de scholen op het oog die in 2013 van het ministerie van OCW het predicaat ‘excellent’ hebben gekregen. ‘Ik wil met ongeveer twintig van deze scholen onderzoeken hoe zij omgaan met maximale ruimte’, aldus de staatssecretaris.

De pilot gaat vijf jaar duren en begint zo spoedig mogelijk. De voorbereidende fase loopt tot het voorjaar van 2015. ‘Deze fase bestaat uit het selecteren van de scholen die meedoen en het gezamenlijk bepalen van de extra ruimte die deze scholen gaan krijgen’, zo staat in de brief van Dekker.

In het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs pleit directeur Eric van ’t Zelfde van Openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam in de rubriek Aan het woord voor de ‘regelvrije school’.

Download De regelvrije school: een ideaal