Rekeninstrumenten aangepast aan nieuwe cao

De online Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd: verschillende rekeninstrumenten zijn aangepast aan de nieuwe CAO PO 2019-2020. U kunt ze downloaden uit onderstaande mappen.

Map Basisschool

Map Primair onderwijs

Map Samenwerkingsverbanden

Map Speciaal basisonderwijs

Map (Voortgezet) speciaal onderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Rekeninstrument bekostiging asielzoekers bijgewerkt

In de map Basisschool van onze online Toolbox zit het geactualiseerde rekeninstrument voor de bekostiging van asielzoekersleerlingen.

Het aangepaste rekeninstrument vervangt het instrument dat in oktober online is gezet.

Download het geactualiseerde rekeninstrument

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

Rekeninstrument meerjarenbegroting geactualiseerd

Het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting in de map Voortgezet onderwijs van onze online Toolbox is geactualiseerd.

Het was nodig het rekeninstrument bij te werken, omdat de prestatiebox iets is opgehoogd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

 

Rekeninstrument gemiddelde schoolgrootte bijgesteld

In de map Basisschool van onze online Toolbox zit het bijgestelde instrument voor de berekening van de gemiddelde schoolgrootte.

De bijstelling was nodig vanwege het toevoegen van afzonderlijke opheffingsnormen voor de gemeente Zevenaar.

Download het bijstelde instrument

 

Nieuwe rekeninstrumenten meerjarenbegroting

In onze Toolbox zijn nieuwe rekeninstrumenten voor de meerjarenbegroting opgenomen. Het zijn instrumenten voor het voortgezet onderwijs.

De rekeninstrumenten houden rekening met de nieuwe CAO VO 2018-2019 en werken met nieuwe bedragen. Het instrument ‘MJB VO 2019’ is nieuw, het eerder gepubliceerde instrument ‘MJB VO 2018’ is geüpdatet.

Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de rekeninstrumenten downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuwe rekeninstrumenten in Toolbox

In onze online Toolbox zijn nieuwe instrumenten en een toelichting geplaatst.

Het gaat om de volgende instrumenten en toelichting in onderstaande mappen:

Samenwerkingsverbanden

Primair onderwijs

Basisschool

Speciaal basisonderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Rekeninstrument voor nieuwe achterstandenbeleid

Schoolbesturen kunnen met een rekeninstrument van het ministerie van OCW bepalen wat op bestuurs- en schoolniveau het financiële effect is van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid.

Het gaat om een inschatting, waarbij rekening moet worden gehouden met de overgangsregeling en het feit dat de werkelijke bekostiging voor 2019-2020 zal worden bepaald op basis van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2018. Het ministerie komt nog met een notitie over het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid.

Download rekeninstrument Indicatie herziening gewichtenregeling 2018-2019

Het rekeninstrument zit in de map Basisschool van onze online Toolbox.

Salarisverhoging verwerkt in rekeninstrumenten Toolbox

In de map Voortgezet onderwijs in onze Toolbox zijn nieuwe rekeninstrumenten opgenomen die rekening houden met de salarisverhoging van 2,35 procent per 1 juni 2018. Let op: deze instrumenten staan in het besloten gedeelte van de Toolbox dat alleen toegankelijk is voor leden van VOS/ABB!

Ondanks het uitblijven van een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, roept de VO-raad zijn leden op per 1 juni een structurele salarisverhoging uit te betalen van 2,35 procent. De VO-raad wilde niet langer wachten op hervatting van het cao-overleg door de vakbonden en besloot daarom zelf te adviseren de salarissen te verhogen.

De salarisverhoging van 2,35 procent is verwerkt in deze rekeninstrumenten:

Let op: deze instrumenten staan in het besloten ledengedeelte van de Toolbox. U moet als lid van VOS/ABB zijn ingelogd om ze te kunnen downloaden.

Nieuw rekeninstrument gemiddelde schoolgrootte

In de map Basisschool in de online Toolbox zit een nieuw rekeninstrument voor bepaling van de gemiddelde schoolgrootte dat gebruikmaakt van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs per 1 augustus 2018. 

Op 25 oktober jongstleden is de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 gepubliceerd. In veel plattelandsgemeenten zijn de normen in de nieuwe regeling lager dan in de regeling die nog geldt. Dat komt door demografische krimp en de afnemende leerlingdichtheid.

Door de inwerkingtreding op 1 augustus 2018 zullen de normen gaan gelden voor de telcijfers in de periode 2018-2023. De eerste telling betreft die op 1 oktober 2018.

U kunt het nieuwe rekeninstrument downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Gpl verhoogd: download aangepast rekeninstrument

In het voortgezet onderwijs zijn de gpl- en ondersteuningsbedragen met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 met 2,63 procent verhoogd. In onze online Toolbox is het rekeninstrument aangepast dat hier betrekking op heeft.

De gpl-bedragen (gemiddelde personeelslast) zijn aangepast aan de hand van de referentiesystematiek. Dit houdt in dat de ontwikkeling van werkgeverslasten en contractlonen in de marktsector worden bekeken en dat aan de hand daarvan een correctie in de bekostiging plaatsvindt.

Dit resulteerde in een kabinetsbijdrage, die bij Voorjaarsnota 2017 is vastgesteld. Deze kabinetsbijdrage bestaat uit een compensatie voor contractloonontwikkeling voor primaire arbeidsvoorwaarden en de premiekostenontwikkeling en overige sociale werkgeverslasten.

Voor alle personeelscategorieën geldt een meerjarige doorwerking. Hierdoor wijzigen deze bedragen niet ten opzichte van de nieuwe bedragen voor 2017. Wel geldt dat er, zoals elk jaar, een kleine ophoging van de bekostiging is ter financiering van de functiemix. Deze wordt verwerkt in de nieuwe gpl per 1 januari 2018.

Rekeninstrument downloaden

In onze online Toolbox is in de map voortgezet onderwijs het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting aangepast. Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden:

U kunt ook de regeling voor de gpl-bedragen downloaden, zoals die in Staatscourant is gepubliceerd. Dit document is uiteraard ook voor niet-leden beschikbaar.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

 

Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

Onze online Toolbox is geactualiseerd.

Het betreft instrumenten en publicaties in de volgende mappen:

Basischool

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Groeiregeling: nieuwe ‘kijkdozen’ in Toolbox

In onze online Toolbox zijn de ‘kijkdozen’ voor samenwerkingsverbanden en het (voortgezet) speciaal onderwijs geactualiseerd.

Deze instrumenten zijn een hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van de bekostiging van de groei op basis van de peildatum 1 februari 2017.

U kunt de ‘kijkdozen’ met toelichtingen downloaden uit de volgende mappen:

Samenwerkingsverbanden

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe rekeninstrumenten samenwerkingsverbanden

In de map Samenwerkingsverbanden in onze online Toolbox zijn twee geactualiseerde rekeninstrumenten geplaatst.

Het betreft instrumenten die betrekking op het voortgezet onderwijs:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

Onze online Toolbox is weer helemaal up-to-date. Er zijn verschillende rekeninstrumenten geactualiseerd.

Het gaat om rekeninstrumenten in diverse mappen:

Basisschool

Speciaal basisonderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

Huisvesting

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrumenten in Toolbox geactualiseerd

Een aantal rekeninstrumenten in de Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd. Het betreft tools voor samenwerkingsverbanden en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Het rekeninstrument Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2017 is aangepast aan de nieuwe cijfers uit de Regeling Bekostiging PO, die op 27 oktober is gepubliceerd. In de overige rekeninstrumenten voor het primair onderwijs waren de nieuwe bedragen al verwerkt. Het nieuwe instrument voor de Samenwerkingsverbanden vindt u in de Toolbox op deze website onder de naam MJB-SWV-Passend-Onderwijs-PO-2017-vs-25-okt2016.

Verder is een aantal instrumenten met betrekking tot de groeiregeling voortgezet speciaal onderwijs aangepast, evenals het instrument meerjarenbegroting voortgezet onderwijs 2017. Aan de datum in het bestand ziet u wat de nieuwste versie is.

Geactualiseerd rekeninstrument voorziening jubilea

In de map Basisschool van onze online Toolbox is het geactualiseerde rekeninstrument voor de voorziening voor jubilea opgenomen.

De voorschriften omtrent de jaarrekening hebben gevolgen gehad voor de personele voorzieningen. Het betreft voor het onderwijs het feit dat niet langer de BAPO-voorziening nodig is, maar nog wel de voorzieningen voor de jubilea respectievelijk de spaarregeling.

Van deze twee is die voor de jubilea qua omvang het meest substantieel. De voorziening voor de spaarregeling is sterk afhankelijk van de specifieke afspraken daarover.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten en u bent ingelogd, dan kunt u het rekeninstrument downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuw rekeninstrument onderwijshuisvestingsbeleid

In de map Huisvesting van onze online Toolbox is het geactualiseerde rekeninstrument met betrekking tot het gemeentelijke onderwijshuisvestingsbeleid opgenomen.

Met dit instrument kunt u de uitkering die een gemeente krijgt uit het Gemeentefonds voor de onderwijshuisvesting vergelijken met de lasten in de begroting van uw gemeente.

Helaas zijn deze begrotingsgegevens niet meer beschikbaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, omdat het CBS ze niet meer opneemt. Wel is het mogelijk de gegevens zelf te achterhalen uit de begroting van uw gemeente.

Op grond daarvan is het dan mogelijk te vergelijken wat uw gemeente ontvangt voor en wil uitgeven aan onderwijshuisvesting.

Dit instrument is relevant voor het primair en voortgezet onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox: rekeninstrument werkgeverslasten

In de map Primair onderwijs van onze online Toolbox is het geactualiseerde rekeninstrument Werkgeverslasten PO 2016 opgenomen.

In het instrument zijn de bijstelling van premies en de nieuwe salarisbedragen verwerkt.

Werkgeverslasten PO 2016 vs 1aug2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe rekeninstrumenten in online Toolbox

In onze online Toolbox zijn voor het primair onderwijs twee nieuwe rekeninstrumenten opgenomen.

Het gaat om de volgende instrumenten in de mappen Primair onderwijs respectievelijk Samenwerkingsverbanden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrument meerjarenbegroting geüpdatet

In de map Voortgezet onderwijs van onze online Toolbox zit het geactualiseerde rekeninstrument voor de meerjarenbegroting.

De update omvat met name de nieuwe salarisschalen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn enkele aanvullende regelingen aangepast. Meer informatie staat in de toelichting die bij het instrument zit.

Als uw organisatie bij VOS/ABB, kunt u het rekeninstrument met de toelichting downloaden:

MJB VO 2016 vs 10juni2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Instrument meerjarenbegroting samenwerkingsverband

In de map Samenwerkingsverbanden van onze online Toolbox is het geactualiseerde instrument voor de meerjarenbegroting opgenomen.

Het betreft het rekeninstrument voor samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs:

MJB SWV Passend Onderwijs VO 2016 vs 4juni2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrumenten personele kosten bijgesteld

In de mappen Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs van de online Toolbox van VOS/ABB zijn de rekeninstrumenten voor personele kosten bijgesteld.

De bijstellingen komen voort uit de aanpassing van de premies naar de stand per 1 januari 2016. Het betreft vooral de premiewijzigingen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Per 1 april verhoogt het ABP het totaal met 1,0%. Dan komt er dus weer een bijstelling van deze instrumenten. Er zijn ook diverse kleine veranderingen in de sociale premies.

Leden van VOS/ABB kunnen de rekeninstrumenten downloaden:

Personele kosten PO 2016 vs 25jan2016

Personele kosten VO 2016 vs 18jan2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

In onze Toolbox zijn in de mappen Basisschool en Voortgezet onderwijs in totaal acht rekeninstrumenten geactualiseerd.

De wijzigingen in de rekeninstrumenten in de map Basisschool betreffen de nieuwe GPL-bedragen (gemiddelde personeelslast) van oktober 2015 plus de nieuwe (voorlopige) salaristabellen van 1 september 2015:

Voortgezet onderwijs
De geactualiseerde instrumenten in de map Voortgezet onderwijs zijn aangepast op basis van de nieuwe salaristabellen. In het instrument voor de meerjarenbegroting is bovendien de bezoldiging van bestuurders drastisch aangepast nu de nieuwe regeling daarvoor is vastgesteld.

De rekeninstrumenten voor het voortgezet onderwijs zijn in opdracht van VOS/ABB gemaakt door financieel expert Bé Keizer. U kunt ze alleen als lid van VOS/ABB downloaden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl